ഫലപ്രദമാർഗ്ഗം

ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമാണ് ദൈവവുമായി ഒന്നാകാനുള്ള ഏറ്റം ഫലപ്രദമാർഗ്ഗം.
…………………………………………..
കുരിശിൻ്റെ വി.പൗലോസ്

സ്നേഹകൂട്ടായ്മയിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The grace of contemplation is granted only in response to a longing insistent desire.”
~ Saint Bernard of Clairvaux🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s