ഫെബ്രുവരി 17 | മേരീദാസന്മാരുടെ സന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകവിശുദ്ധർ

ഫെബ്രുവരി 17 – മേരീദാസന്മാരുടെ സന്യാസസമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപകവിശുദ്ധർ

Advertisements

#saintoftheday #popefrancis #rome
Seven Founders of the Servite Order
ഇറ്റലിയിലെ ഫ്ലോറൻസിൽ ഏഴ് പ്രഭുക്കന്മാർ ചേര്‍ന്നു സ്ഥാപിച്ചതാണ് മേരി ദാസന്‍മാരുടെ സഭ. യേശുവിന്റെ സഹനങ്ങളേയും, മാതാവിന്റെ ഏഴ് വ്യാകുലങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കുവാനും അനുതാപജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയപോഷണത്തിനുള്ള ഒരു ചെറിയ സമൂഹം എന്ന നിലയിലും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ സഭ പിൽക്കാലത്ത് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_17

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

sevenfoundersoftheserviteorder #serviteorder #sevenfounders #servite #Servite_Order #Seven_Founders_of_the_Servite_Order

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s