ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം

“ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്” എന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആര്‍ക്കാണതില്‍ സംശയം?
– – – – – – – – – – – – – – – –
ജറുസലേമിലെ വി.സിറില്‍.യേശുവിന്റെ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“I am in God, and God is in me. I feel that all creatures, the trees, the flowers belong to God and also to me. I no longer have a will, it belongs to God. And all that is God´s is mine.”
St. Mariam of Jesus Crucified 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s