നല്ലവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല! Fr. Daniel Poovannathil

നല്ലവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല ! Fr. Daniel Poovannathil

Advertisements

#frdanielpoovannathil #Anchal
2022 Anchal (Kollam) Convention Part 05
You will get everything, but there’s a condition…

Fr. Daniel Poovannathil, MCRC, Trivandrum. © Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

frdanielpoovannathil #Anchal

00:00 Intro

01:19 Fr Daniel Talks

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s