സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന | മൂന്നാം ദിവസം

Advertisements

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗാനം

പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന

കാർമ്മി: പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീയേക ദൈവമേ സി. റാണി മരിയയെ രക്തസാക്ഷി മകുടം ചാർത്തി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തി അൾത്താര വണക്കത്തിന് അർഹയാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. “സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല ” എന്ന അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സി. റാണി മരിയായെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് ത്യാഗ നിർഭരവും അനുകമ്പാർ ദ്രവുമായ ജീവിതത്തിലൂടെ പാവങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും പ്രവാചികയായി , ദരിദ്രരുടേയും, മർദ്ദിതരുടെയും , ചൂഷിതരുടെയും പക്ഷം ചേർന്ന് അവരുടെ മാനുഷികാവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ സി. റാണി മരിയാ യെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവീക ഛായയിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങളാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും സമൂഹം: ആമ്മേൻ

മൂന്നാം ദിവസം: വാ. റാണി മരിയ പാവങ്ങളുടെ സ്നേഹിത

മനുഷ്യരായ നാമെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. അവിടുത്തെ മക്കളെ വളർത്താൻ നാം കടപ്പെട്ടവരുമാണ്. അതിന് നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നും അവർ വളരുമെന്നും നാം വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ. പാവപ്പെട്ടവരുടെ വേദന നമ്മുടെ വേദനയായി കാണന്നു. അത് ശമിപ്പിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് നവജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യണം. ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നാണ ല്ലോ യേശുവിന്റെ ആഹ്വാനം.വി. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ആദർശവും അതു തന്നെയല്ലേ ? അതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ കുറെ കൂടി ചെയ്യുവാൻ നാമും സന്നദ്ധരാണെം. പാവങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സി. റാണി മരിയ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ വിളി. ജീവിതാവസാനം വരെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും.

സി. റാണി മരിയ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. “ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മനുഷ്യ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മന്നിൽ അവതരിച്ച ഈശോയെ അങ്ങയുടെ രക്ഷാകര ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദൗത്യം ആത്മാർത്ഥതയോടും, സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടും കൂടി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ.” പാവങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സി.റാണി മരിയയുടെ ലളിത ജീവിതം പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകളും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.സി.റാണി മരിയയുടെ മാതൃക അനുകരിച്ച് പാവങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

ദൈവ വചനം.

സങ്കി. 16

(പ്രഭാഷണം / മൗന പ്രാർത്ഥന)

ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ… കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ… മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ… മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഭൂലോക രക്ഷകനായ പുത്രനായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഏക ദൈവമായ പരി. ത്രിത്വമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരി. മറിയമേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ദൈവത്തിന്റെ മാതാവേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ക്രൂശിതന്റെ ആത്മ മിത്രമായ റാണി മരിയായേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

തിരുസഭയുടെ വത്സലപുത്രിയേ…

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അഭിമാന പാത്രമേ…

ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ ആരാമത്തിലെ രക്ത പുഷ്പമേ..

സുവിശേഷത്തിന്റെ ധീരയായ പ്രവാചികയേ..

ഇൻഡോറിന്റെ ധീര റാണിയേ..

നീതിയുടെ പ്രവാചക ശബ്ദമേ

ബലഹീനരുടെ അത്താണിയേ

ക്ഷമയുടെ മാലാഖയേ

ഏകാന്ത പഥികരുടെ മിത്രമേ

ആനന്ദത്തിന്റെ നിറകുടമേ

ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആരാധികയേ

ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ കിരണമേ

പുഞ്ചിരിയുടെ അപ്പസ്തോലയേ

സുവിശേഷ വത്കരണത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയേ

പ്രേഷിത രംഗത്തെ പ്രകാശഗോപുരമേ

ചൂഷിതരുടെ ഉറ്റമിത്രമേ

മിഷനറിമാരുടെ ധീരമാതൃകയേ

സുക്യതങ്ങളുടെ ഉദ്യാനമേ

ദൈവൈക്യത്തിന്റെ കണ്ണാടിയേ

പരിത്യാഗത്തിന്റെ പരിമളമേ

പാവങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ദർശിച്ചവളേ

ഈശോയ്ക്കായി മുറിവുകൾ ഏറ്റവളേ

നോച്ചൻപൂർ മലയിൽ ബലിയായവളേ

ധീരരക്തസാക്ഷി റാണി മരിയയേ

അർപ്പണത്തിന്റെ മാതൃകയായ റാണി മരിയയേ

ദൈവ വചനത്തിന്റെ വീണയായ റാണി മരിയയേ

പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രേഷിതയായ റാണി മരിയയേ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട റാണി മരിയയേ

കാരുണ്യത്തിന്റെ മകുടമായ റാണി മരിയയേ

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്ന റാണി മരിയയേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ… കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ… കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ …കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

കാർമ്മി: ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞ ങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ

സമൂഹം: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ .

സമാപന പ്രാർത്ഥന

കാർമ്മി: അനാഥർക്ക് സംരക്ഷണവും അശരണർക്ക് ആശ്രയവുമായ കർത്താവേ, വാ. റാണി മരിയാ യെ പാപങ്ങൾക്ക് അമ്മയായും നീതിരഹിതർക്ക് ആലംബമായും തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് അങ്ങേയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. സി. റാണി മരിയായെപ്പോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ധീരതയോടെ ജീവിക്കുവാനും, നീതിക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വാ. റാണി മരിയയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ . സമൂഹത്തിൽ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളവരിലും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ദരിദ്രരിലും അങ്ങയുടെ മുഖം ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എന്റെ ഏറ്റവും എളിയ ഈ സഹോദരരിൽ ഒരു വന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന അങ്ങയുടെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും

സമൂഹം: ആമേൻ

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s