സ്നേഹാധിക്യം

മാധുര്യമുള്ള ഈശോയുടെ സ്നേഹാധിക്യം മുഴുവന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യത്തില്‍ പ്രകടമാകുന്നു.
– – – – – – – – – – – – –
വി.ഫിലിപ്പ് നേരി.രോഗികള്‍ക്ക് സൗഖ്യം നല്കുന്ന തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Lord our King will hold the door of His heart open for anyone who wants to enter for an audience at any time.
~ St Padre Pio 🌹🔥❤️

Good Morning….. Have a Peaceful day….

2 thoughts on “സ്നേഹാധിക്യം

  1. Hi Fr Milton. Just would like to know if the audio bible mp3 malayalam version is free to download and use it in my post in fb or youtube. not doing for commercial purpose, and is this under commons to upload. pls confirm

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s