എന്നുള്ളിൽ ഉരുകുന്ന | Cyriac Sabu John

എന്നുള്ളിൽ ഉരുകുന്ന | Cyriac Sabu John

Advertisements

TONE OF CHRIST MEDIA
Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

toneofchristmedia #ChristianSongs #christianmusic

Song | Ennullil Urukunna
Type | Christian Devotional Song
Lyrics | James Kunnumpuram
Music | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singer | Cyriac Sabu John
Programming & Mastering | Leo Sunny Mutholapuram
Voice Recording | Paulson, BM Media Paika
Visual Recording & Editing | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Produced by JOE AND JAMES
Published by TONE OF CHRIST MEDIA

Lyrics
എന്നുള്ളിലുരുകുന്ന വേദനയെല്ലാം
നിന്നുള്ളിലെരിയുന്ന തീയാണല്ലോ,
നിന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു വേദനയെല്ലാം
എന്നിലെ പാപമെന്നറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ.

നീ പേറിയ കുരിശിന്റെ വേദനയൊക്കെയും,
നിനക്കായി തന്നതും ഞാനല്ലയോ?
നീ പോയ വഴിയിലെ കദനങ്ങളൊക്കെയും,
നിനക്കായൊരുക്കിയ പാപിയും ഞാനല്ലേ?

കദനമൊടുങ്ങാത്ത കടലായിമാറുമ്പോൾ,
കുരിശിനും വേദന പകർന്നില്ലേ നീ
വിലാപമുയരുന്നു കാൽവരി കേഴുന്നു,
വിലാപം നൽകിയ എന്നെയോർത്തും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s