സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന | ഒൻപതാം ദിവസം

Advertisements

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയോടുള്ള നൊവേന

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗാനം

പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന

കാർമ്മി: പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീയേക ദൈവമേ സി. റാണി മരിയയെ രക്തസാക്ഷി മകുടം ചാർത്തി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തി അൾത്താര വണക്കത്തിന് അർഹയാക്കിയതിന് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. “സ്നേഹിതർക്കു വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല ” എന്ന അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചിന്തി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ സി. റാണി മരിയായെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് ത്യാഗ നിർഭരവും അനുകമ്പാർ ദ്രവുമായ ജീവിതത്തിലൂടെ പാവങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും പ്രവാചികയായി , ദരിദ്രരുടേയും, മർദ്ദിതരുടെയും , ചൂഷിതരുടെയും പക്ഷം ചേർന്ന് അവരുടെ മാനുഷികാവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ സി. റാണി മരിയാ യെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അങ്ങ് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവീക ഛായയിലേയ്ക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ ഉപകരണങ്ങളാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരാ എന്നേക്കും സമൂഹം: ആമ്മേൻ

ഒൻപതാം ദിവസം : വാ. റാണി മറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപകരണം.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപകരണമായി കൊണ്ട് പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനും , അവരിൽ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വിത്ത് വിതയ്ക്കുവാനും പാവങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വരമുയർത്താനും സി. റാണി മരിയ തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞു വച്ചു. പരിശുദ്ധാത് മാവിനാൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ അവൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി അവളുടെ ഡയറിയിൽ നാം വായിക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയ്ക്കും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഈശോയെ എന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമാണെന്ന് അധരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (റോമ .10/9, (ഫിലി.2/11) മാമ്മോദീസായിലൂടെയും സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെയും എന്നിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ദൈവ പുത്ര സ്ഥാനത്തിന് അർഹയാക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുവാനുള്ള കൃപാവരം എന്നിൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവമഹത്വത്തിനും തിരുസഭാ ഗാത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുമായി ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമെന്ന് സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമ്മേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പൂർണ്ണമായി അടിയറ വച്ചു കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സി. റാണി മരിയ ആത്മാവിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം കഴിവിനേക്കാൾ കർത്താവിന്റെ കൃപാവരത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനാണ് സി. റാണി മരിയ പരിശ്രമിച്ചത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനങ്ങൾക്ക് നമ്മെയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി വിട്ടു കൊടുക്കാം.

ദൈവ വചനം

1കോറി.12, 4-11

(പ്രഭാഷണം / മൗന പ്രാർത്ഥന)

ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ… കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ… കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ… മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ… മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഭൂലോക രക്ഷകനായ പുത്രനായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ഏക ദൈവമായ പരി. ത്രിത്വമേ… ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരി. മറിയമേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ദൈവത്തിന്റെ മാതാവേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

ക്രൂശിതന്റെ ആത്മ മിത്രമായ റാണി മരിയായേ… ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ

തിരുസഭയുടെ വത്സലപുത്രിയേ…

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അഭിമാന പാത്രമേ…

ഫ്രാൻസിസ്ക്കൻ ആരാമത്തിലെ രക്ത പുഷ്പമേ..

സുവിശേഷത്തിന്റെ ധീരയായ പ്രവാചികയേ..

ഇൻഡോറിന്റെ ധീര റാണിയേ..

നീതിയുടെ പ്രവാചക ശബ്ദമേ

ബലഹീനരുടെ അത്താണിയേ

ക്ഷമയുടെ മാലാഖയേ

ഏകാന്ത പഥികരുടെ മിത്രമേ

ആനന്ദത്തിന്റെ നിറകുടമേ

ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആരാധികയേ

ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ കിരണമേ

പുഞ്ചിരിയുടെ അപ്പസ്തോലയേ

സുവിശേഷ വത്കരണത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയേ

പ്രേഷിത രംഗത്തെ പ്രകാശഗോപുരമേ

ചൂഷിതരുടെ ഉറ്റമിത്രമേ

മിഷനറിമാരുടെ ധീരമാതൃകയേ

സുക്യതങ്ങളുടെ ഉദ്യാനമേ

ദൈവൈക്യത്തിന്റെ കണ്ണാടിയേ

പരിത്യാഗത്തിന്റെ പരിമളമേ

പാവങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ദർശിച്ചവളേ

ഈശോയ്ക്കായി മുറിവുകൾ ഏറ്റവളേ

നോച്ചൻപൂർ മലയിൽ ബലിയായവളേ

ധീരരക്തസാക്ഷി റാണി മരിയയേ

അർപ്പണത്തിന്റെ മാതൃകയായ റാണി മരിയയേ

ദൈവ വചനത്തിന്റെ വീണയായ റാണി മരിയയേ

പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രേഷിതയായ റാണി മരിയയേ

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട റാണി മരിയയേ

കാരുണ്യത്തിന്റെ മകുടമായ റാണി മരിയയേ

അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ശബ്ദമായിരുന്ന റാണി മരിയയേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ… കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ… കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടേ …കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ .

കാർമ്മി: ഈശോ മിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ

സമൂഹം: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയയേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ .

സമാപന പ്രാർത്ഥന

കാർമ്മി: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവാൽ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ. വാ. രക്തസാക്ഷി സി. റാണി മരിയായെപ്പോലെ ഹൃദയം കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും കർത്താവിന് സാക്ഷ്യമേകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ എളിയ ജീവിതത്തെ ആശീർവ്വദിക്കണമേ. വാ. സി. റാണി മരിയയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ച് തരണമേ. സകലത്തിന്റേയും നാഥാ എന്നേക്കും.

സമൂഹം: ആമേൻ

Advertisements
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s