നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ – 5 | Sr Linu Sebastian CMC

നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ – 5 / 2023 | Sr Linu Sebastian CMC

Advertisements

നാം സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെയല്ല, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കണം

Sr. Linu Sebastian CMC

CMC Amala Province, Kanjirappally

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s