ജീവിതരഹസ്യം

ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് എന്റെ അനുദിന ജീവിതരഹസ്യം. സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള എന്റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും ഉൗര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സ് ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.
– – – – – – – – – – – –
വി.ജോണ്‍ പോള്‍ രണ്ടാമന്‍.

എല്ലാ പ്രേഷിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Only two things can save us in such a grave hour: frequent Eucharistic Communion and devotion to Mary.
St. John Bosco🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s