ഫെബ്രുവരി 28 – വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വില്ലാന ദെ ബോട്ടി | Blessed Villana de Botti

ഫെബ്രുവരി 28 – വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വില്ലാന ദെ ബോട്ടി | Blessed Villana de Botti

Advertisements

#saintoftheday #rome #popefrancis
മരിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി കാണാനും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനുമായി എത്തിയ ജനബാഹുല്യം നിമിത്തം മൃതസംസ്കാരം മുപ്പത് ദിവസം വൈകിയ പുണ്യവതി. അത്രമാത്രം ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട വില്ലാന ദെ ബോട്ടിയുടേത്. അറിയാം സംഭവബഹുലമായ ആ ജീവിതം…

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

February_28

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

blessedvillanadebotti #villanadebotti #villana #Blessed_Villana_de_Botti

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s