നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ – Rev. Fr. Chackochi

നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ – 6/ 2023

നമ്മുടെ കൈയ്യിലെ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരങ്ങൾക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം

Rev. Fr. Chackochi

CMC Amala Province, Kanjirappally

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s