നോമ്പുകാല ചിന്തകൾ – Fr Soji Chackalackal MCBS

ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നവർക്ക് വേറിട്ട ആശ്വാസമാകാൻ സാധിക്കും

Fr Soji Chackalackal

CMC Amala Province, Kanjirappally

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s