ഒന്ന്

വി.കുർബാനയിൽ നാം കർത്താവുമായി ഒന്നിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ശരീരവുമായി ഒന്നിക്കുന്നതു പോലെ….
…………………………………………..
വി. ഫ്രാൻസീസ് ഡി സാലസ്

കൂട്ടായ്മയുടെ ചൈതന്യത്തിലേയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

When God is our strength, it is strength indeed; when our strength is our own, it is only weakness.
~ Saint Augustine 🌹🔥❤️

Good Morning… Have a Peaceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s