സൗഹൃദത്തിന്റെ നാന്ദി

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ
സന്ദര്‍ശിക്കന്നതാകട്ടെ
ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ
ദിനങ്ങളുടെയും
സൗഹൃദത്തിന്റെ നാന്ദി.


ബനഡിക്ട് പതിനാറാമന്‍ മാര്‍പ്പാപ്പ

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ജീവന്റെ അപ്പമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“I’ve seen the majestic beauty of nature and the overwhelming perfection of it. To me, there’s nothing closer to God than that. “
~ Cote de Pablo🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s