അനുഗ്രഹീതൻ

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിനും ഭൂമിക്കും അതീതനായ നിന്നെ സ്വീകരിച്ച ഞാന്‍ എത്ര സമ്പന്നനും അനുഗൃഹീതനുമാണ്.
– – – – – – – – – – – – – – –
കൊര്‍ത്തോണയിലെ വി.മാര്‍ഗരറ്റ്.

വിശുദ്ധരാകുവാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“I pray to God to give me perseverance and to deign that I be a faithful witness to Him to the end of my life for my God.”
Saint Patrick🌹🔥❤️

Good Morning… Have a fruitful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s