സ്നേഹത്തിന്റെ ആണി

ദിവ്യകാരുണ്യസാന്നിധ്യം സ്നേഹത്തിന്റെ ആണികളില്‍ അതിരുകളില്ലാത്ത ആത്മനിര്‍വൃതിയില്‍ എന്നെ അവനുമായി ബന്ധിക്കുന്നു.
– – – – – – – – – – – – – – – –
ജോര്‍ജ് പീരാ.സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“We were created to live on earth unlike animals who die and disappear with time, but with the high purpose to live with God not for a hundred years or so but for eternity”.
St. Innocent of Alaska, 🌹🔥❤️

Have a Blessed Sunday… Festal Blessings of St. Joseph….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s