വളർച്ച

സ്നേഹത്തില്‍ വളരമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് നടന്നടുക്കുക.
– – – – – – – – – – – – – –
വി.മദര്‍ തെരേസ.

സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Everything that is in the heavens on earth, and under the earth is penetrated with connectedness, penetrated with relatedness.
HiIdegard of Bingen 🌹🔥❤️

Good Morning…. Have Joyful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s