ആനന്ദം

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പരമമായ ആനന്ദം.
…………………………………………..
വി. ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ പാപ്പാ.

ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിത്യം വസിക്കുവാൻ തിരുവോസ്തിയായ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥാ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Don’t be ashamed to recite the rosary alone, while going to school, to university or to work, along the street and on public transportation”-
Pope John Paul II🌹🔥❤️

Good Morning….. Have a Peaceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s