അനുഗ്രഹനിറവ്

മനുഷ്യാധരങ്ങൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത അനുഗ്രഹനിറവാണ് ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും.
…………………………………………..
വി. ലോറൻസ് ജസ്റ്റിനിയൻ

ജീവൻ്റെ ഉറവയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

There is no better place than the interior room of our souls where Divine therapy takes place. Restoring all our relationships, healing our brokenness, wiping away our tears.
Letting us feel the love that our souls so desperately need. Always with us everywhere we go!
~St. John of the Cross❤️🔥🌹

Good Morning…. Festal Blessings of Annunciation of Blessed Mother Mary….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s