കൂദാശ

രോഗാതുരമായ ആത്മശരീരങ്ങളെ സ്നേഹത്തിലും സൗഖ്യത്തിലും പ്രത്യാശയിലും കുളിപ്പിക്കുന്ന കൂദാശയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
വി. ബർണദെത്ത

സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഔഷധമായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The fullness of love in all the mothers of this earth, could never equal, the love Mary has, for each one of us.
St. John Bosco🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s