സാമീപ്യം

“നീ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ അനുഗ്രഹീത കന്യകയുടെയും ഔസേപിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഈശോയെ സമീപിക്കുക.”
…………………………………………..
വി. ജോസഫ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പെല്ജർ.

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

Open your ears to the intimate voice of God within, calling us to love. For the Gospel of John says, “Walk while you have the light, so that the darkness may not overtake you.”
St. Benedict🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a fruitful day…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s