അതിശയിക്കുന്ന സ്നേഹം

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും സകല സ്നേഹത്തെയും അതിശയിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
വി.ബര്‍ണാദ്.🌹

എല്ലാ പ്രേഷിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

The Lord our King will hold the door of His heart open for anyone who wants to enter for an audience at any time.
~ St Padre Pio 🌹🔥❤️

Good Morning….. Have a Blessed Palm Sunday of the Lord’s Passion ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s