എൻ്റെ ദൈവം

ഇതാ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ എന്റെ ദൈവം! മാലാഖമാരൊപ്പം നിന്നെ ഞാന്‍ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, നിന്നോടൊന്നാകാന്‍ വാഞ്ഛിക്കുന്നു.
– – – – – – – – – – – – – – – –
വി.ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി.

ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

” Let us then cast ourselves at the feet of this good Mother, and embracing them let us not depart until she blesses us, and accepts us for her children. “
Saint Bernard Of Clairvaux🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a gracefilled day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s