ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക്

എനിക്കൊന്നും വേണ്ട; എല്ലാം എൻ്റെ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക്!
…………………………………………..
വി. മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്ക്

ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയെ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു.

Nowhere does Jesus hear our prayers more readily than in the Blessed Sacrament.
Blessed Henry Suso❤️🔥🌹

Good Morning…. Have a Peaceful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s