അഗ്നി

നമ്മെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം.
…………………………………………..
വി. ജോൺ ഡമഷീൻ

ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ജ്വാലയായ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.”
~Saint Francis of Assisi ❤️🔥🌹

Good Morning…. Have a Mercyful Sunday… Festal Blessings of Divine Mercy…
Jesus l Trust In You

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s