ഉപദേശം

എനിക്കു നിങ്ങൾക്കു നൽകാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനോട് അടുത്തിരിക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ്.
………………………………………….
വി. മദർ തെരേസ

പരിശുദ്ധ കുർബാനയായി ഞങ്ങളോടൊത്തു നിത്യം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“As Mariners are guided into port by the shining Star, so Christians are guided to Heaven by Mary “

  • Saint Thomas Aquinas🌹🔥❤️

Good Morning… Have a gracefilled day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s