ദിവ്യരഹസ്യം

ദിവ്യകാരുണ്യം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമരണോത്ഥാനത്തിന്റെ ദിവ്യരഹസ്യമാണ്. അതുവഴി ഓരോ വ്യക്തിയും രക്ഷിതനായിരിക്കുന്നു.
– – – – – – – – – – – – – –
വി.ലൂയിസ് മോണ്‍ഫോര്‍ട്ട്.🌹

നിത്യജീവന്‍ നല്‍കുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

There is nothing so great as the Eucharist. IF God had something more precious, He would have given it to us.
St. Jean Vianney🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a peaceful day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s