വി. ലോറന്‍സ് ജസ്റ്റീനിയന്‍

വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയുടെ അനുഗ്രഹം അസംഖ്യമാണ്. പാപി ദൈവവുമായി അനുരഞ്ജനപ്പെടുന്നു; നീതിമാന്‍ ഉപരിനീതി നേടുന്നു. പാപങ്ങള്‍ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നു. പിശാചിന്റെ പദ്ധതികള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടുന്നു. നന്മകളും യോഗ്യതകളും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.
– – – – – – – – – – – – – – – –
വി. ലോറന്‍സ് ജസ്റ്റീനിയന്‍.

ആത്മാവിന്റെ ജീവനായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“We find rest in those we love, and we provide a resting place in ourselves for those who love us.”
~ Saint Bernard of Clairvaux ❤️🔥🌹

Good Morning…. Have a Joyful day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s