Prayer for the Success in Examinations

Prayer for the Success in Examination / പരീക്ഷ വിജയത്തിനായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന / Prayer for the Vocations

 

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന / Prayer for Vocation

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

“വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം, അതിനാല്‍ തന്റെ വിളഭൂമിയിലെക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കാന്‍ വിളവിന്റെ നാഥനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍” എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈശോ നാഥാ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ അങ്ങേക്കായി നേടുവാന്‍ ധാരാളം  നല്ല ശുശ്രൂഷകരെ തിരുസ്സഭക്ക് നല്‍കണമേ. അവര്‍ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ നിറച്ച്‌ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയച്ചതുപോലെ അങ്ങേ അറിയാത്ത അനേകായിരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ കടന്നുചെന്ന് അവരെ അങ്ങയിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ നല്ല അജപാലകരെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമേ. ധാരാളം നല്ല ദൈവവിളികള്‍ നല്‍കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും  അനുഗ്രഹിക്കണമേ.   അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ നല്ല മകനായി/മകളായി  എന്നെയും മാറ്റണമേ. അങ്ങനെ ലോകത്തിനു ദീപവും ഭൂമിക്കു ഉപ്പുമായി തീരുവാന്‍ എനിക്കും ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനു പ്രത്യുത്തരം നല്‍കുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും   ഫലങ്ങളും എന്നില്‍ നിറയ്ക്കണമേ.  നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ അങ്ങയുടെ വിളി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേക്കായി ജീവിക്കുന്ന സമര്‍പ്പിതരെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തില്‍ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവേ, കന്യാവ്രതക്കാരുടെ കാവല്‍ക്കാരനായ മാര്‍ യൌസേപ്പിതാവേ എനിക്കുവേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ  കുടുംബത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. എന്റെ കാവല്‍ മാലാഖയെ   ദൈവതിരുമുന്‍പില്‍ നിര്‍മലനായി/നിര്‍മലയായി ജീവിക്കുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എന്റെ പ്രത്യേക സ്വര്‍ഗ്ഗീയ   മദ്ധ്യസ്ഥരെ… നിങ്ങളും  എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍

Prayer for Vocations

Jesus, High Priest and Redeemer forever, we beg you to call young men and women to your service as priests and religious. May they be inspired by the lives of dedicated priests, Brothers, and Sisters. Give to parents the grace of generosity and trust toward you and their children so that their sons and daughters may be helped to choose their vocations in life with wisdom and freedom.

Lord, you told us that the harvest indeed is great but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. We ask that we may know and follow the vocation to which you have called us. We pray particularly for those called ot serve as priests, Brothers and Sisters; those whom you have called, those you are calling now, and those you will call in the future. May they be open and responsive to the call of serving your people. We ask this through Christ, our Lord. Amen.

Vocation Promoter (Fr Maneesh MCBS)

MCBS Seminary, Athirampuzha

Kottayam 686562, India

Click her for the Detailed Web Page

MCBS Charism Centre at Mallappally

The Laying of the Foundation Stone

on Friday 3.00pm on 21st September 2012

Foundation Stone Laid by

His Grace Mar Joseph Perumthottam

the Metropolitan Archbishop of Changanassery

Click here for the Photos

CASA MCBS EMMAUS

MCBS EMMAUS Province inaugurates CASA MCBS EMMAUS at Monterotondo, Rome on 17th September 2012. Casa MCBS EMMAUS, near to the Salesian university, has five bed rooms besides two halls and two chapels.

Contacts:-

Address:

CASA MCBS EMMAUS

Via. Ricciotti Garibaldi, 22

00015 Monterotondo, ROMA

Rev Fr Joseph Vallomparambil, Superior

Fr. Joseph John Valloparambil mcbs

CASA MCBS EMMAUS

Via. Ricciotti Garibaldi, 22

00015 Monterotondo, ROMA

E-mail: jvparambil@gmail.com

Cell. 3282742716

SANJOE SEMINARY, SOLAPUR

SANJOE SEMINARY at Solapur is the Mission Minor Seminary of MCBS Paramprasad Region, Maharashtra. At present the Seminary has got 60 candidates aspiring to Priesthood.

Click here for the Official site of the Seminary

Exaltation of the Cross

Early in the fourth century St. Helena, mother of the Roman Emperor Constantine, went to Jerusalem in search of the holy places of Christ’s life. She razed the Temple of Aphrodite, which tradition held was built over the Savior’s tomb, and her son built the Basilica of the Holy Sepulcher over the tomb. During the excavation, workers found three crosses. Legend has it that the one on which Jesus died was identified when its touch healed a dying woman.

The cross immediately became an object of veneration. At a Good Friday celebration in Jerusalem toward the end of the fourth century, according to an eyewitness, the wood was taken out of its silver container and placed on a table together with the inscription Pilate ordered placed above Jesus’ head: Then “all the people pass through one by one; all of them bow down, touching the cross and the inscription, first with their foreheads, then with their eyes; and, after kissing the cross, they move on.”

To this day the Eastern Churches, Catholic and Orthodox alike, celebrate the Exaltation of the Holy Cross on the September anniversary of the basilica’s dedication. The feast entered the Western calendar in the seventh century after Emperor Heraclius recovered the cross from the Persians, who had carried it off in 614, 15 years earlier. According to the story, the emperor intended to carry the cross back into Jerusalem himself, but was unable to move forward until he took off his imperial garb and became a barefoot pilgrim.

The cross is today the universal image of Christian belief. Countless generations of artists have turned it into a thing of beauty to be carried in procession or worn as jewelry. To the eyes of the first Christians, it had no beauty. It stood outside too many city walls, decorated only with decaying corpses, as a threat to anyone who defied Rome’s authority—including Christians who refused sacrifice to Roman gods. Although believers spoke of the cross as the instrument of salvation, it seldom appeared in Christian art unless disguised as an anchor or the Chi-Rho until after Constantine’s edict of toleration.

“How splendid the cross of Christ! It brings life, not death; light, not darkness; Paradise, not its loss. It is the wood on which the Lord, like a great warrior, was wounded in hands and feet and side, but healed thereby our wounds. A tree has destroyed us, a tree now brought us life” (Theodore of Studios).

Triumph of the Cross
This day is also called the Exaltation of the Cross, Elevation of the Cross, Holy Cross Day, Holy Rood Day, or Roodmas. The liturgy of the Cross is a triumphant liturgy. When Moses lifted up the bronze serpent over the people, it was a foreshadowing of the salvation through Jesus when He was lifted up on the Cross. Our Mother Church sings of the triumph of the Cross, the instrument of our redemption. To follow Christ we must take up His cross, follow Him and become obedient until death, even if it means death on the cross. We identify with Christ on the Cross and become co-redeemers, sharing in His cross.

We made the Sign of the Cross before prayer which helps to fix our minds and hearts to God. After prayer we make the Sign of the Cross to keep close to God. During trials and temptations our strength and protection is the Sign of the Cross. At Baptism we are sealed with the Sign of the Cross, signifying the fullness of redemption and that we belong to Christ. Let us look to the cross frequently, and realize that when we make the Sign of the Cross we give our entire self to God — mind, soul, heart, body, will, thoughts.

O cross, you are the glorious sign of victory.
Through your power may we share in the triumph of Christ Jesus.

Symbol: The cross of triumph is usually pictured as a globe with the cross on top, symbolic of the triumph of our Savior over the sin of the world, and world conquest of His Gospel through the means of a grace (cross and orb).

History of the Feast of the Exaltation of the Holy Cross:

After the death and resurrection of Christ, both the Jewish and Roman authorities in Jerusalem made efforts to obscure the Holy Sepulchre, Christ’s tomb in the garden near the site of His crucifixion. The earth had been mounded up over the site, and pagan temples had been built on top of it. The Cross on which Christ had died had been hidden (tradition said) by the Jewish authorities somewhere in the vicinity.According to tradition, first mentioned by Saint Cyril of Jerusalem in 348, Saint Helena, nearing the end of her life, decided under divine inspiration to travel to Jerusalem in 326 to excavate the Holy Sepulchre and attempt to locate the True Cross. A Jew by the name of Judas, aware of the tradition concerning the hiding of the Cross, led those excavating the Holy Sepulchre to the spot in which it was hidden.

Three crosses were found on the spot. According to one tradition, the inscription Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (“Jesus of Nazareth, King of the Jews”) remained attached to the True Cross. According to a more common tradition, however, the inscription was missing, and Saint Helena and Saint Macarius, the bishop of Jerusalem, assuming that one was the True Cross and the other two belonged to the thieves crucified alongside Christ, devised an experiment to determine which was the True Cross.

In one version of the latter tradition, the three crosses were taken to a woman who was near death; when she touched the True Cross, she was healed. In another, the body of a dead man was brought to the place where the three crosses were found, and laid upon each cross. The True Cross restored the dead man to life.

In celebration of the discovery of the Holy Cross, Constantine ordered the construction of churches at the site of the Holy Sepulchre and on Mount Calvary. Those churches were dedicated on September 13 and 14, 335, and shortly thereafter the Feast of the Exaltation of the Holy Cross began to be celebrated on the latter date. The feast slowly spread from Jerusalem to other churches, until, by the year 720, the celebration was universal.

In the early seventh century, the Persians conquered Jerusalem, and the Persian king Khosrau II captured the True Cross and took it back to Persia. After Khosrau’s defeat by Emperor Heraclius II, Khosrau’s own son had him assassinated in 628 and returned the True Cross to Heraclius. In 629, Heraclius, having initially taken the True Cross to Constantinople, decided to restore it to Jerusalem. Tradition says that he carried the Cross on his own back, but when he attempted to enter the church on Mount Calvary, a strange force stopped him. Patriarch Zacharias of Jerusalem, seeing the emperor struggling, advised him to take off his royal robes and crown and to dress in a penitential robe instead. As soon as Heraclius took Zacharias’ advice, he was able to carry the True Cross into the church.

For some centuries, a second feast, the Invention of the Cross, was celebrated on May 3 in the Roman and Gallican churches, following a tradition that marked that date as the day on which Saint Helena discovered the True Cross. In Jerusalem, however, the finding of the Cross was celebrated from the beginning on September 14.

Sanathana –Divya Karunya Vidyapeetham, Thamarassery

DIVYA KARUNYA VIDYA PEETHAM

At the dawn of the third millennium, intending to lay foundation for a Eucharistic centered priestly, religious and ecclessial life, the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (MCBS) took the humble step of establishing its own theological seminary, sanathana – Divya Karunya Vidya Peetham (DKV) at Thamarassery, in Kerala, India. Though the primary purpose of this theologate is formation and education of the MCBS seminarians, Sanathana warmly welcomes candidates from the various dioceses and other religious communities. An eight semester curriculam envisioned at DKV offers various courses and training programmes aimed at forming the candidates in to mature, Holy and His people.

HISTORY

The long cherished dream of the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament to establish a theologate of its own was first expressed in the General Synaxes convened in 1997 and 2001. In accordance with the synaxis’ decision, twenty one acres of land was purchased at Thamarassery on 15th July 1999. And on 24th May 2001 His Excellency Mar Thomas Elavanal mcbs, the bishop of Kalyan, laid the foundation stone for the Sanathana MCBS Theologate. On 7th June 2004, His Excellency Mar Paul Chittilapilly, the bishop of Thamarassery, blessed this seminary and inaugurated the first academic year 2004-2005 of the Divya Karunya Vidyapeetham, in the presence of Very Rev Fr George Karintholil, the Superior General of MCBS, Very Rev Fr Joseph Erumachadath, and Very Rev Fr George Kizhakkemury, the then provincials of Emmaus and Zion Provinces respectively. His Grace Mar Jacob Thoomkuzhy, the Archbishop of Thrissur, inaugurated the second academic year 2005-2006 on 6th June 2005. His Grace Mar George Valiamattom, the Archbishop of Thalassery, inaugurated the third academic year 2006-2007 on 5th June 2006. On 3rd July 2006His Excellency Mar Paul Chittilapilly officially inaugurated Sanathana, the Divya Karunya Vidyapeetham, the theologate of the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament. On 5th June 2007 His grace Mar Joseph Perumthottam Arch Bishop of Changanassery,inagurated the fourth academic year of Divya Karunya Vidyapeetham.

 Very Rev. fr. Geroge Kizhakkemurry, the MCBS Superior General, inaugurated the Fifth academic year 2008-2009 on 5th June 2008. His Excellency Mar paul Chittilappilly, Bishop of Thamarassery, inaugurated the sixth academic Year 2009-2010 on 4th June 2009. Sanathana Divya Karunya Vidyapeetham became affiliated to the faculty of Theology of the Pontifical Urbaniana University, Rome by the decree of the Congregation for Catholic Education (Decree No. 908/2009/4) on October 5, 2009. His Excellency Joseph Mar Thomas, Bishop of Bathery, inaugurated the seventh academic year 2010-2011 0n 3rd June 2010. 

NAME

The name of the MCBS Theologate is Sanathana , which means eternal embodiment of the divine sacrament and sacrifice that takes one to the summit of an authentic religious/priestly life consisting in self-immolation as expressed in the Eucharistic sacrifice of Jesus. The Word became flesh as primordial sacrifice and sacrament. “I have to undergo a baptism” (Lk 12, 50) which means His death on the cross for human salvation. “The blood of bulls you did not want… but you have given me a body… hence I come to perform sacrifice,” (Ps 40, 7-9; Heb 10, 5-9).

Seen from this perspective, the Eucharist is the Eternal Embodiment ( Sanathana) of the communion and compassion of Jesus where sacrifice and sacrament blend in a very special way. Authentic priestly and religious life is a sacrificial offering of one’s self that demands constant self-transformation, self-transcendence and the concomitant socio-political consciousness.

THE CREST

The emblem of Divya Karunya Vidyapeetham (DKV) radiates the Eucharistic wisdom permeating the learning, lifestyle and culture. The upadesa-mudra at the centre of the emblem represents the Risen Christ. He is the Divine Guru (master) who imparts vidya through altar and cross to the sishya (disciple) symbolised by the burning flame. Through constant self-sacrifice sishya dispels all forms of ignorance, and impurity and becomes enlightened with the light of the Word and the life giving Eucharistic bread. Abiding in the Word – the two edged sword that pierces spirit and joints from the marrow – and nourishing from the life-giving Bread – the epiphany of communion – will enable one to lead a life of Trinitarian and cosmic communion and will awaken in the priestly candidate a mystico-socio-political consciousness. This is what the Missionary Congregation of the Blessed Sacrament aims at imparting to all the candidates at Sanathana, the Divya Karunya Vidyapeetham.

The motto

The motto of Divya Karunya Vidyapeetham inscribed in the emblem is the prayer of the disciples of Emmaus, Stay with us Lord (Lk 24,29). Pope John Paul II took this prayer as the title of his Apostolic Letter, Mane Nobiscum Domine. This apostolic letter in connection with the Eucharistic Year 2004-2005, is the culmination of his Eucharistic teachings contained in Tertio Millennio AdvenienteNovo Millennio Ineunte Ecclesia de Eucharistia and Redemptionis Sacramentum.Divya Karunya Vidyapeetham established in the Eucharistic Year, upholds the values and principles of the Eucharist that leads one to a life of divine compassion through its celebration, contemplation, and adoration. The Eucharistic centred priestly and religious training offered at Divya Karunya Vidyapeetham will enable the candidates not only to free themselves from the snares of existential trials and tribulations but also to recognise and serve the Eucharistic Jesus in the happy as well as tragic times, places and persons.

VISION

Anchoring on the Most Holy Eucharist, the source of eternal life and wisdom, DKV imparts a system of theological formation suited to the twenty first century and aims at enlightening the candidates to form the people of the Eucharistic Millennium. A profound theological, especially Eucharistic didactics together with an organic interface among various courses and exposures will naturally lead the candidates to the concurrent pastoral, social and missiological realities, and challenges. To bring about such an organic interrelatedness, theological subjects deliberated under various titles have been configured in overarching themes such as :
1ST YEAR: THEOLOGICAL CONTEXTUALISATION
Introducing Major Theological Themes in the Asian context and culture.
2ND YEAR: THEOLOGICAL CONCENTRATION
Focussing on Jesus Christ and His Church
3RD YEAR: THEOLOGICAL CONCRETISATION
Mission, Ministry and Meetings with Cultures, Religions and the Poor
4TH YEAR: THEOLOGICAL CONSECRATION
Becoming a True Disciple of Christ and Dedicating Oneself to God and His Kingdom.

The introductory courses in the first year emphasise the theological contextualisation. The second year focuses on the epicentre of theology, that is, Jesus Christ and His Church. The third year highlights the theological concretisation, the praxis of theology through mission, ministry and meetings with cultures, religions and the poor. In the fourth year emphasis is given for personalisation of theology by which the candidate consecrates himself/herself to Christ and dedicates himself/herself for the establishment of the Kingdom of God.

Methodology

Participative-Interactive,Analytico-Critical and Organico-
Synthentic Process

This praxis-sensitive methodology of DKV emphasizes a participative, interactive, analytical, critical, organic and synthetic learning and teaching by students and professors respectively. The more a student participates, interacts, analyses, criticises, and subsequently enhances and synthesises theological notions, the better he/she will be able to theologically contextualise, concentrate, concretise, and consecrate himself/herself to the Eucharistic Jesus and the Kingdom of God.
The theological methodology envisioned by DKV highlights the various subjects that are taught with an existential reference to the socio-political and religious-cultural spectrum of Indian and Eastern Reality. To realize this incarnational approach, theological themes are discussed in a hermeneutics of correlation which implies a triple dialogue with Asian cultures, Asian religions and the Asian poor.

PLAN

Didactic, Empirical and Transformational Focus

In consonance with its vision and methodology, the Divya Karunya Vidyapeetham has designed its syllabus in a didactic, empirical and transformational way so that the student may have ample opportunities to experience the Eucharistic Jesus, not only in liturgical celebrations but also in the liturgy of life of the suffering humanity. Hence, besides the regular theological courses, the DKV curriculum has the following salient features which would enable the student to be in solidarity with the suffering members of the Mystical Body of Christ.

i. Enhancing the mission consciousness of the students with special reference to Asia ‘s social, cultural and missionary concerns, mission exposure programmes from time to time will be conducted.

ii. A liturgical and Eucharistic centred formation will naturally inspire the candidates to serve the marginalized and victimized in the society. Hence special emphasis will be given to social and rural programmes so as to awaken the socio-political as well as rural awareness of the students. Ample opportunities will be offered to the students to visit the last, lost and least in the society.

iii. Forming good shepherds after the heart of Jesus for the people of third millennium great attention will be given to the pastoral formation. Students will be offered opportunities for pastoral ministry on Sundays.

iv. Promoting theological creativity by encouraging the students to write and publish theological articles in the major theological journals.

v. Encountering contemporary theologians and discussing theological issues will broaden the theological horizons of students. Hence DKV will provide ample opportunities for seminars and extension lectures.

Administrative Body

President 

Rev. Dr. Jose Pathiyamoola mcbs

Dean of  Studies

Rev. Dr. Thomas Kozhimala mcbs

Librarian

Rev. Fr. Sebastian Muttamthottil mcbs

MCBS Seminaries

Sanathana Divya Karunya Vidya Peetham, Thamarassery

Sanathana MCBS Seminary

P.B. No.05,Thamarassery – 673573

Calicut,Kerala.

Tel: 0495  2220931,2220932,2220930

Fax: 0495 2225688

Web : http://www.sanathana.wordpress.com

E-mail : sanathanadkv@gmail.com

Jeevalaya Institute of Philosophy, Bangalore

MCBS Novitiate House , Kanjirappally

MCBS Novitiate House , Chembery

MCBS Minor Seminary, Athirampuzha

MCBS Minor Seminary

Sreekandamangalam P.O.

Athiampuzha

Kottayam 686 562

Kerala, India

Ph. 0481 2730599, 2731882, 2731982

Email: mcbssem@sancharnet.in (Official)

mcbslisieux@live.in (Public)

Website: http://www.lisiuex.wordpress.com

MCBS Minor Seminary, Pariyaram

MCBS Mission Minor Seminary, Solapur

MCBS Mission Minor Seminary, Anappara

MCBS Study House, Kaduvakulam

MCBS Study House, Aluva

 

Formation Houses of MCBS

Sanathana Divya Karunya Vidya Peetham, Thamarassery

Sanathana MCBS Seminary

P.B. No.05,Thamarassery – 673573

Calicut,Kerala.

Tel: 0495  2220931, 2220932, 2220930

Fax: 0495 2225688

Web : http://www.sanathana.wordpress.com

E-mail : sanathanadkv@gmail.com

Jeevalaya Institute of Philosophy, Bangalore

MCBS Novitiate House , Kanjirappally

MCBS Novitiate House , Chembery

MCBS Minor Seminary, Athirampuzha

MCBS Minor Seminary

Sreekandamangalam P.O.

Athiampuzha

Kottayam 686 562

Kerala, India

Ph. 0481 2730599, 2731882, 2731982

Email: mcbslisieux@gmail.com (Official)

mcbslisieux@live.in (Public)

Website: http://www.lisiuex.wordpress.com

MCBS Minor Seminary, Pariyaram

MCBS Mission Minor Seminary, Solapur

MCBS Mission Minor Seminary, Anappara

MCBS Study House, Kaduvakulam

MCBS Study House, Aluva