Mamalayil Daivasneha Shanthi Doothumay… Lyrics

മാമലയിൽ ദൈവസ്നേഹ ശാന്തി ദൂതുമായ് മാമലയിൽ ദൈവസ്നേഹ ശാന്തി ദൂതുമായ്അണഞ്ഞിതാ ഇടുക്കി രൂപതാ ദിനംസഹ്യനിൽ തെളിഞ്ഞുയർന്ന സ്ലീവതൻ പാതയിൽസത്യമായ്ചരിപ്പൂ നമ്മളും… 2 ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽഏറ്റു പാടീടാംതിരുസ്സഭതൻ മക്കളാണു നാംഒരാലയിൽ ഒരേയിടയനേശുവിൻദൂതമായ് ഈ ലോകമെങ്ങുംസാക്ഷ്യമേകിടാം… 2ആ… ചോര മണ്ണിലേകി പൂർവ്വികർതെളിച്ച വീഥിയിൽധീരമായ് മുന്നിലേയ്ക്ക് നാംമണ്ണിലെ ഫലങ്ങളും മനസ്സിലുള്ള നന്മയുംപങ്കുവച്ചുണർന്നു പോക നാം… 2ആ… ഓർമ്മകൾ മരിച്ചിടാതെ നെഞ്ചിലേറ്റുവാങ്ങിടാംദീപമായ് തെളിച്ചു നല്കിടാംഇരുളുവീണ വഴികളാണുമുന്നിലെങ്കിലും സദാഇടയനോടു ചേർന്നു നീങ്ങിടാം… 2 മാമലയിൽ… https://youtu.be/B-hUf8kftB8 KAROKE | ഇടുക്കി രൂപതാദിന … Continue reading Mamalayil Daivasneha Shanthi Doothumay… Lyrics

Advertisement

Veenapoovin Vedanayum… Lyrics

വീണ പൂവിന്‍ വേദനയും... വീണ പൂവിന്‍ വേദനയുംവിരിയുന്ന പൂവിന്‍ ആശകളുംഅറിയുന്നവന്‍ കരുണാമയന്‍എന്‍ മാനസം കാണുന്നവന്‍പരിപാലകന്‍ എന്‍ നാഥന്‍ വീണ പൂവിന്‍… പാപഭാരം താങ്ങുമെന്‍ആത്മാവില്‍ ശാന്തിയേകണേനീറുമെന്‍ മനതാരില്‍ നിന്‍കരുണാര്‍ദ്ര സ്നേഹമേകണേകനിവെഴും കരങ്ങളാല്‍ചാരെ നീ ചേര്‍ത്തെന്നെനിന്‍ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റണേ വീണ പൂവിന്‍… ആദിയില്‍ ശിശുവായി ഞാന്‍നാഥാ നിന്‍ സ്നേഹബിന്ദുവായ്നിന്‍ കൃപാവരധാരയില്‍വളരുന്ന ദൈവപുത്രനായ്‌നിന്‍ തിരു കരങ്ങളില്‍അഭയം ഞാന്‍ തേടുവാന്‍വരദാനമെന്നില്‍ തൂകണേ വീണ പൂവിന്‍…

Vandanam Yeshupara… Lyrics

വന്ദനം യേശുപരാ... വന്ദനം യേശുപരാ! നിനക്കെന്നുംവന്ദനം യേശുപരാ!വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിന്നടിയാര്‍ തിരുനാമത്തിന്നാദരവായ്. ഇന്നു നിന്‍ സന്നിധിയില്‍ അടിയാര്‍ക്കുവന്നു ചേരുവതിനായ്തന്ന നിന്നുന്നതമാം കൃപയ്ക്കഭി-വന്ദനം ചെയ്തിടുന്നേ വന്ദനം യേശു… നിന്‍രുധിരമതിനാല്‍ - പ്രതിഷ്ഠിച്ചജീവപുതുവഴിയായ്‌നിന്നടിയാര്‍ക്കു-പിതാവിന്‍ സന്നിധൌവന്നിടാമേ സതതം വന്ദനം യേശു… ഇത്ര മഹത്വമുള്ള പദവിയെഇപ്പുഴുക്കള്‍ക്കരുളാന്‍പാത്രതയേതുമില്ല - നിന്‍റെ കൃപഎത്ര വിചിത്രമഹോ വന്ദനം യേശു… വാനദൂതഗണങ്ങള്‍ - മനോഹരഗാനങ്ങളാല്‍ സതതംഊനമെന്യേ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നവാനവനേ നിനക്കു വന്ദനം യേശു… മന്നരില്‍ മന്നവന്‍ നീ-മനുകുല-ത്തിന്നു രക്ഷാകാരന്‍ നീമിന്നും പ്രഭാവമുള്ളോന്‍ പിതാവിന്നുസന്നിഭന്‍ നീയല്ലയോ വന്ദനം യേശു… നീയൊഴികെ … Continue reading Vandanam Yeshupara… Lyrics

Yeshu Vilikkunnu… Lyrics

യേശുവിളിക്കുന്നു, യേശുവിളിക്കുന്നു... യേശുവിളിക്കുന്നു, യേശുവിളിക്കുന്നുസ്നേഹമോടെ തന്‍ കരങ്ങള്‍ നീട്ടിയേശു വിളിക്കുന്നു-യേശു വിളിക്കുന്നു ആകുലവേളകളില്‍ആശ്വാസം നല്‍കിടും താന്‍എന്നറിഞ്ഞു നീയും യേശുവെ നോക്കിയാല്‍എണ്ണമില്ലാ നന്മ നല്‍കിടും താന്‍ - യേശു കണ്ണീരെല്ലാം തുടയ്ക്കുംകണ്‍മണി പോല്‍ കാക്കുംകാര്‍മേഘം പോലെ കഷ്ടങ്ങള്‍ വന്നാലുംകനിവോടെ നിന്നെ കാത്തിടും താന്‍ - യേശു മനഃക്ലേശം നേരിടുമ്പോള്‍ബലം നിനക്കു നല്‍കുംഅവന്‍ നിന്‍ വെളിച്ചവും രക്ഷയുമാകയാല്‍താമസമെന്യേ നീ വന്നീടുക - യേശു സകല വ്യാധിയെയുംഗുണമാക്കും വല്ലഭന്‍ താന്‍ആരായിരുന്നാലും ഭേദങ്ങള്‍ എന്നിയെകൃപയാലെ നിന്നെ കാത്തിടും താന്‍ - യേശു യേശുവിളിക്കുന്നു…

Divyakarunyame Divyamam… Lyrics

ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദിവ്യമാം സ്നേഹമേ... ദിവ്യകാരുണ്യമേ ദിവ്യമാം സ്നേഹമേകൊച്ചു കൈവെള്ളയിൽഅണയും സ്വർഗ്ഗ സമ്മാനമേദിവ്യകാരുണ്യമേ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമേ ദ്യോവിതിൻ യാത്രയിൽ എന്റെ ദിവ്യപാഥേയമേഹൃദയമൊരുക്കീ ഞാൻ നാഥാ അണയൂസർവ്വം അർപ്പിക്കാം എന്നിൽ അലിയൂനീക്കണമേ കറകൾ ചൊരിയണമേ കൃപകൾ (ദിവ്യകാരുണ്യമേ…) കടലോളം സ്നേഹമായ് മരുഭൂവാം എൻ മാനസ്സേമലയോളം കൃപയുമായ് കൃപചോർന്നെൻ ജീവനിൽസ്വർഗം എൻ സ്വന്തം എന്നീശോ എൻ സ്വന്തംഹൃദയം പറുദീസാ എന്നീശോ എൻ ഭാഗ്യംഅനവരതം കൃപ ചൊരിയുന്നീശോയ്ക്കാരാധന (ദിവ്യകാരുണ്യമേ…) സർവ്വം നീ തന്ന പോൽ നൽകാനുണ്ടേറെ ഞാൻനിന്നിൽ വളർന്നിടാൻ അഴിയാനുണ്ടേറെ ഞാൻസർവ്വം നിൻ … Continue reading Divyakarunyame Divyamam… Lyrics

Japamala Nenchodu Cherthu… Lyrics

ജപമാല നെഞ്ചോടു ചേർത്തു മെല്ലെ... ജപമാല നെഞ്ചോടു ചേർത്തു മെല്ലെതിരുനാമ മന്ത്രങ്ങളുരുവിട്ടു ഞാൻമരിയാബികേ തവ നെഞ്ചിലെൻകദനങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തു വയ്പൂ (2) ആവേ ആവേ ആവേ മരിയആവേ ആവേ ആവേ മരിയ (2) സഹനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ നീറിയപ്പോൾസർവ്വം തകർന്നുള്ളം വെന്തിടുമ്പോൾസർവേശപാദങ്ങളിൽ ജീവിതംസമ്പൂർണ്ണ ബലിയായ് നൽകിയല്ലോ ആവേ… (2) മകനേ ഭൂവിനു ബലിദാനമായ്മനസ്സോടെ നൽകിയോരമ്മയല്ലേമണ്ണിന്നു പുണ്യമായ് തീരും മക്കൾമണ്ണിൽ ജനിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ (ആവേ…)

Ithratholam Jayam Thanna… Lyrics

ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന... ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രംഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകനു സ്തോത്രം (2)ഇനിയും കൃപ തോന്നി കരുതിടണെഇനിയും നടത്തണെ തിരുഹിതം പോൽ (2) ഇത്രത്തോളം… നിന്നതല്ല നാം ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതാംനേടിയതല്ല ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേ (2)നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഓർത്തിടുമ്പോൾനന്ദിയോടെ നാഥനു സ്തുതി പാടിടാം (2) ഇത്രത്തോളം… സാദ്ധ്യതകളോ അസ്തമിച്ചുപോയപ്പോൾസോദരങ്ങളോ അകന്നങ്ങുമാറിയപ്പോൾ (2)സ്നേഹത്താൽ വീണ്ടെടുക്കും യേശുനാഥൻസകലത്തിലും ജയം നൽകുമല്ലോ (2) ഇത്രത്തോളം… ഉയർക്കില്ലെന്ന് ശതഗണം വാദിക്കുമ്പോൾതകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കീടുമ്പോൾ (2)പ്രവൃത്തിയിൽ വലിയവൻ യേശുനാഥൻകൃപനൽകും ജയഘോഷമുയർത്തിടുവാൻ (2) … Continue reading Ithratholam Jayam Thanna… Lyrics

Njangalakkalla Karthave… Lyrics

ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ... ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേമഹത്വം മഹത്വം യേശുവിന് (2) കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾഅയോഗ്യ ദാസരാം ഞങ്ങൾബലഹീനരാകും ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയയേശുവിനാണെന്നും മഹത്വം. ഞങ്ങൾക്കല്ല… വീണാലുടയുന്ന മൺപാത്രങ്ങൾതകരാതെ കാത്തതും നീയല്ലയോ (2)നട്ടതും നനച്ചതും ഏറെപ്പേരെന്നാലുംവളർത്തിയതോ നിൻ കരങ്ങളല്ലോ മഹത്വം… ലോകം എന്നെയുയർത്തീടുമ്പോൾഎന്നെ അറിയുന്ന എൻ ദൈവമേ (2)യോഗ്യതയായെനിക്കൊന്നുമില്ലഎന്റെ സർവ്വതും നീ തന്ന ദാനമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്കല്ല…

Yeshunamamente Ashrayam… Lyrics

യേശുനാമമെന്റെ ആശ്രയം... യേശുനാമമെന്റെ ആശ്രയംആശയറ്റ നേരമെന്റെ ആശ്വാസംനിൻ വചനമാരി തൂകി നീഎന്റെ വേദനകൾ സൗഖ്യമാക്കണമേ. ബെദ്സയ്ഥാ കുളക്കരയിലെ രോഗിപോൽഞാൻ തളർന്നവനാകുന്നുനിന്റെ കരുണ തേടുന്നുവൈകല്ലേ… എന്റെ മോചകാ. (2) എന്നെ ചുറ്റും ആയിരങ്ങൾക്കിടയിലായ്എന്നെത്തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ ഒരുവൻ.അത് യേശുവായിരുന്നു; എന്റെ രക്ഷയായിരുന്നു;അവനെന്റെ ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങി നിന്നു. ബെദ്സയ്ഥാ… ചാട്ടുവാറുകൊണ്ട് പ്രഹരമേൽക്കവെചീറ്റിയില്ല കോപമെന്റെ നായകൻഅവൻ ശാന്തനായിരുന്നു; അത് ശക്തിയായിരുന്നു;അവനെന്റെ കോപ തീയണച്ചുതന്നു. ബെദ്സയ്ഥാ… യേശുനാമമെന്റെ…

Athirukalillatha Sneham… Lyrics

അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹം... അതിരുകളില്ലാത്ത സ്നേഹംദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം.അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹംദൈവസ്നേഹം നിത്യസ്നേഹം. ഏതൊരവസ്ഥയിലുംയാതൊരു വ്യവസ്ഥകളുംഇല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും താതനു നന്ദി. അതിരുകളില്ലാത്ത… ദൈവത്തെ ഞാൻ മറന്നാലും ആസ്നേഹത്തിൽ നിന്നകന്നാലുംഅനുകമ്പാദ്രമാം ഹൃദയമെപ്പോഴുംഎനിക്കായ് തുടിച്ചീടുന്നു, എന്നെഓമനയായി കരുതുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത… അമ്മയെന്നെ മറന്നാലും ഈലോകമെന്നെ വെറുത്താലുംഅജഗണങ്ങളെ കാത്തിടുന്നവൻഎനിക്കായി തിരഞ്ഞിടുന്നു എന്നെഓമനയായി കരുതുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത…

Sthuthi Sthuthi En Maname… Lyrics

സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേ... സ്തുതി സ്തുതി എൻ മനമേസ്തുതികളിലുന്നതനേ…നാഥൻ നാൾതോറും ചെയ്ത നന്മകളെയോർത്ത്പാടുക നീയെന്നും മനമേ….(2) അമ്മയെപ്പോലെ താതൻതാലോലിച്ചണച്ചിടുന്നു…..(2)സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാൻതന്റെ മാർവ്വിൽ ദിനം ദിനമായ്….(2) സ്തുതി… കഷ്ടങ്ങളേറിടുമ്പോൾഎനിക്കേറ്റമടുത്തതുണയായ്…(2)ഘോരവൈരിയിൻ നടുവിലവൻമേശ നമുക്കൊരുക്കുമല്ലോ….(2) സ്തുതി… ഭാരത്താൽ വലഞ്ഞീടിലുംതീരാ രോഗത്താലലഞ്ഞീടിലും…(2)പിളർന്നീടുന്നോരടിപ്പിണരാൽതന്നിടുന്നു രോഗ സൗഖ്യം…(2) സ്തുതി…

Njanurangan Pokum Mumbay… Lyrics

ഞാനുറങ്ങാൻ പോകും മുമ്പായ്... ഞാനുറങ്ങാൻ പോകും മുമ്പായ്നിനക്കേകുന്നിതാ നന്ദി നന്നായ്ഇന്നു നീ കാരുണ്യപൂർവ്വം തന്നനന്മകൾക്കൊക്കെയ്ക്കുമായ് നിന്നാഗ്രഹത്തിനെതിരായ്ചെയ്തോരെൻ കൊച്ചു പാപങ്ങൾ പോലുംഎൻ കണ്ണുനീരാൽ കഴുകാം, മേലിൽപുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. ഞാനുറങ്ങീടുമ്പോളെല്ലാംഎനിക്കാനന്ദ നിദ്ര തരേണം.സർവ്വഭയങ്ങളും നീക്കി നിത്യ-നിർവൃതി തന്നരുളേണം. മാതാവും താതൻ യൗസേപ്പും - എന്റെകാവൽ മാലാഖയും കൂടിരാത്രി മുഴുവനുമെന്നെ നോക്കികാത്തരുളീടുകവേണം. ഞാനുറങ്ങാൻ...

Kunjumanassin Nombarangal… Lyrics

കുഞ്ഞുമനസ്സിൻ നൊമ്പരങ്ങൾ... കുഞ്ഞുമനസ്സിൻ നൊമ്പരങ്ങൾഒപ്പിയെടുക്കാൻ വന്നവനാംഈശോയെ ഈശോയെആശ്വാസം നീയല്ലോ. കുഞ്ഞായ് വന്നു പിറന്നവൻകുഞ്ഞുങ്ങളാകാൻ പറഞ്ഞവൻസ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടംനല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായ് തീർത്തവനേ. നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തിങ്കളായ്നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തെന്നലായ്‌ (2) തെറ്റു ചെയ്താലും സ്നേഹിക്കുംനന്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുംസ്നേഹത്തിൻ മലർത്തേനുണ്ണാൻനല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളേ ചേർത്തവനേ. നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തിങ്കളായ്നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തെന്നലായ്‌ (2) കുഞ്ഞുമനസ്സിൻ…

Ella Neravum Sthuthi Padum… Lyrics

എല്ലാ നേരവും സ്തുതി പാടും... എല്ലാ നേരവും സ്തുതി പാടുംആത്മാവിൽ വാഴുന്ന ഈശോയ്ക്ക്അൾത്താരയിൽ വാഴും തിരുനാഥന്അപ്പമായ് തീരുന്ന ഗുരുനാഥന് ആരാധനയുടെ പൊൻചിറകിൽആത്മാവിൽ അലിഞ്ഞു ഞാൻ പറന്നുയരുംമാലാഖമാർ ചേർന്നുപാടും ഹല്ലേലുയ്യാ ഉള്ളൊന്നു തുറന്നാൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻആത്മവാതിലിൽ വന്നു മുട്ടുന്ന നേരംആ ദിവ്യസ്വരം കേട്ടാത്മഹർഷത്തോടെഎൻ പൊന്നീശോയെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ആരാധനയുടെ… ആത്മാവിൻ വേദിയിൽ അൾത്താര തീർക്കാൻആൾത്താരയിലെന്നെ ബലിയയായി നൽകാം.ആ സ്നേഹബലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും നേരംനിൻ പൊൻകിരീടം ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. ആരാധനയുടെ… എല്ലാ നേരവും… https://youtu.be/mM1Bm-rbXQY

Yoodanmarude Rajavaya… Lyrics

യൂദന്മാരുടെ രാജാവായ... യൂദന്മാരുടെ രാജാവായനസ്രായന്നാം ഈശോയെഇടിയിൽനിന്നും മിന്നലിൽ നിന്നുംഭീകരമാം കാറ്റിൽ നിന്നുംപെട്ടന്നുള്ള മൃതിയിൽനിന്നുംഞങ്ങളെയെല്ലാം രക്ഷിക്ക. (2) യൂദന്മാരുടെ രാജാവായനസ്രായന്നാം ഈശോയെക്ഷാമം ദുരിതം ഇവയിൽ നിന്നുംപകരും വ്യാധികളിൽനിന്നുംഅപകട മരണം തന്നിൽ നിന്നുംഞങ്ങളെയെന്നും രക്ഷിക്ക. (2) യൂദന്മാരുടെ രാജാവായനസ്രായന്നാം ഈശോയെകടലിൽ കരയിൽ വാനിൽ ഭൂവിൽനിന്നുടെ നാമം പുലരട്ടെഉന്നത വിളവും സർവൈശ്വര്യവുംനാളിൽ നാളിൽ വളരട്ട. (2)

Yeshuvine Kanenam… Lyrics

യേശുവിനെ കാണേണം... യേശുവിനെ കാണേണംഎനിക്കേശുവിനെ കാണേണംതീവ്രമായാശിപ്പൂ ഞാൻ എനി-ക്കേശുവിനെ കാണേണം. സ്നേഹപിതാവേ കണ്ണുകൾതുറന്നു തരണേ.എനിക്കേശുവിനെ കാണേണം (2) യേശുവിനെ കേൾക്കേണംഎനിക്കേശുവിനെ കേൾക്കേണംകാതുകൾ തുറന്നു തരണേഎനിക്കേശുവിനെ കേൾക്കേണം. (2) യേശുവിനെ ആസ്വദിക്കണംഎനിക്കേശുവിനെ ആസ്വദിക്കണംഹൃത്തടം തുറന്നു തരണേയേശുവിനെ ആസ്വദിക്കണം (2) യേശുവിനെ കാണേണം…

Thirunama Keerthanam… Lyrics

തിരുനാമ കീർത്തനം... തിരുനാമ കീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽനാവെനിക്കെന്തിനു നാഥാഅപദാനമെപ്പോഴും ആലപിച്ചില്ലെങ്കിൽഅധരങ്ങളെന്തിനു നാഥാ;ഈ ജീവിതമെന്തിനു നാഥാ. പുലരിയിൽ ഭൂപാളം പാടിയുണർത്തുന്നകിളികളോടൊന്നു ചേരുന്നാർത്തു പാടാം (2)പുഴയുടെ സംഗീതം ചിറകേറ്റിയെത്തുന്നകുളിർ കാറ്റിലലിഞ്ഞു ഞാൻ പാടാം. അകലെ ആകാശത്തു വിരിയുന്ന താരകമിഴികളിൽ നോക്കി ഞാൻ ഉയർന്നു പാടാം (2)വാനമേഘങ്ങളിൽ ഒടുവിൽ നീ എത്തുമ്പോൾമാലാഖമാരൊത്തു പാടാം (2) തിരുനാമ കീർത്തനം…

Srushtikale Sthuthi Paduvin… Lyrics

സൃഷ്ടികളേ സ്തുതി പാടുവിൻ... സൃഷ്ടികളേ സ്തുതി പാടുവിൻനാഥനേ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.മഹിമകൾ തിങ്ങും ഇഹപരമേ നിത്യംപാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. വാനിടമേ ദൈവദൂതരേനാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.അംബരമേ, ജലസഞ്ചയമേ നിത്യംപാടിപ്പുകഴ്ത്തുവിൻ. ഉന്നതശക്തികളേവരുംനാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.പകലവനേ വിൺപനിമതിയേ നിത്യംപാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. മിന്നും താരസമൂഹമേനാഥനേ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.മഞ്ഞും മഴയും മാരുതനും നിത്യംപാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. തീയും ചൂടും ശൈത്യവുമേനാഥനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ.ഹിമകണമേ കാർമേഘവുമേ നിത്യംപാടിപ്പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. സൃഷ്ടികളേ…

Idari Veezhuvan idatharalle Nee… Lyrics

ഇടറി വീഴുവാൻ ഇടതരല്ലേ നീ... ഇടറി വീഴുവാൻ ഇടതരല്ലേ നീ യേശുനായകാഇടവിടാതെ ഞാൻ നല്ലിടയനോടെന്നുംപ്രാർത്ഥിക്കുന്നിതാ.മുൾക്കിരീടം ചാർത്തിയ ജീവദായകാഉൾത്തടത്തിൽ തേങ്ങൽ നീ കേട്ടിടില്ലയോ. ഇടറി വീഴുവാൻ… മഹിയിൽ ജീവിതം മഹിതമാക്കുവാൻമറന്നുപോയ മനുജനല്ലോ ഞാൻഅറിഞ്ഞിടാതെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപമോനിറഞ്ഞ കണ്ണുനീർ കണങ്ങളാൽഅന്ധകാര വീഥിയിൽ തള്ളിടല്ലേ രക്ഷകാഅന്തരംഗം നൊന്തുകേണിതാ. ഇടറി വീഴുവാൻ… വിശ്വമോഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻചെയ്തപാപ പ്രായശ്ചിത്തമായ്ഉലകിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഉലഞ്ഞുപോകല്ലേഉടഞ്ഞൊരു പളുങ്കുപാത്രം ഞാൻഎന്റെ ശിഷ്ടജന്മമോ നിന്റെ പാദലാളനംഎന്നുമാശ്രയം നീ മാത്രമേ. ഇടറി വീഴുവാൻ…

Enikkay Karuthunnavan… Lyrics

എനിക്കായ് കരുതുന്നവൻ... എനിക്കായ് കരുതുന്നവൻഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ (2)എന്നെ കൈവിടാത്തവൻയേശു എൻ കൂടെയുണ്ട് (2) പരീക്ഷ എന്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽപരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട് (2)എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെനന്മക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാൻ (2) എരിതീയിൽ വീണാലുംഅവിടെ ഞാൻ ഏകനല്ലവീഴുന്നതോ തീയിലല്ലഎൻ യേശുവിൻ കരങ്ങളിലാം (2) ഘോരമാം ശോധനയിൽആഴങ്ങൾ കടന്നിടുമ്പോൾനടക്കുന്നതേശുവത്രേഞാനവൻ കരങ്ങളിലാം (2) ദൈവം എനിക്കനുകൂലംഅതു നന്നായറിയുന്നു ഞാൻദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽആർ എനിക്കെതിരായിടും (2) എനിക്കായ്…

Yoodanmarude Rajavakum… Lyrics

യൂദന്മാരുടെ രാജാവാകും... യൂദന്മാരുടെ രാജാവാകുംനസ്രായനാം ഈശോയെഇടിയിൽനിന്നും മിന്നലിൽ നിന്നുംഭീകരമാം കാറ്റിൽ നിന്നും;പെട്ടന്നുള്ള മൃതിയിൽനിന്നുംഞങ്ങളെയെല്ലാം രക്ഷിക്ക (2) യൂദന്മാരുടെ രാജാവായനസ്രായനാം ഈശോയെക്ഷാമം ദുരിതം ഇവയിൽ നിന്നുംപകരും വ്യാധികളിൽനിന്നുംഅപകട മരണം തന്നിൽ നിന്നുംഞങ്ങളെയെന്നും രക്ഷിക്ക (2) യൂദന്മാരുടെ രാജാവായനസ്രായനാം ഈശോയെകടലിൽ കരയിൽ വാനിൽ ഭൂവിൽനിന്നുടെ നാമം പുലരട്ടെഉന്നത വിളവും സർവൈശ്വര്യവുംനാളിൽ നാളിൽ വളരട്ട (2) യൂദന്മാരുടെ…

Chollunna Nimisham Mathavin… Lyrics

ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം മാതാവിൻ ചാരേ... ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം മാതാവിൻ ചാരേചെല്ലുന്നു ജപമാല വഴിയായികയ്യിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ണി ഈശോയുടെചാരെ ഈ ഞാനും ഇരിക്കും. എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരേയമ്മ. മാലാഖ നിരതൻ സ്തുതി സാഗരത്തിൽഎൻ സ്വരം അരുവിയായി ചേരുംനൈരാശ്യ വനിയിൽ പ്രത്യാശ പകരുംപനിനീർ പുഷ്പങ്ങൾ വിടരും. എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരേയമ്മ. അകതാരിലേകും ആത്മ സുഗന്ധംസ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായ ബന്ധംമാനവർക്കെന്നും മധ്യസ്ഥം ഏകിസഹരക്ഷകയായി നിൽപൂ. എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരേയമ്മ. ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം…

Amme Ente Amme… Lyrics

അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ... അമ്മേ എന്റെ അമ്മേഎന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേഅമ്മേ എന്റെ അമ്മേഎനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ. ആവേ മരിയ കന്യമാതാവേആവേ മരിയ കന്യമാതാവേ. തലമുറകൾതോറും പാടും ഭാഗ്യവതി അമ്മജപമണി മാലകളിൽ ഉയരും നന്മ നിറഞ്ഞവൾ അമ്മപറുദീസായായി അമ്മദൈവത്തിനു പാർക്കാൻപുണ്യാശ്രമമായി അമ്മഈശോയ്ക്കു വളരാൻ. മിഴികൾ നിറയുമ്പോൾ അമ്മമഴവില്ലായി തെളിയുംമൊഴികൾ ഇടറുമ്പോൾ എന്നുടെസ്വരമായി തീർന്നീടുംദുഃഖമകന്നിടുവാൻ അമ്മേ പ്രാർത്ഥിച്ചീടണമേപാപമകന്നിടുവാൻ അമ്മ യാചിച്ചീടണമേ. അമ്മേ എന്റെ...

Nithyasahaya Nathe… Lyrics

നിത്യസഹായ നാഥേ... നിത്യസഹായ നാഥേപ്രാർത്ഥിക്ക ഞങ്ങൾക്കായ് നീനിൻ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്കായ് നീപ്രാർത്ഥിക്ക സ്നേഹനാഥേ. നീറുന്ന മാനസങ്ങൾഅയിരമായിരങ്ങൾകണ്ണീരിൻ താഴ്‌വരയിൽനിന്നിതാ കേഴുന്നമ്മേ. നിത്യസഹായ… കേൾക്കണേ രോദനങ്ങൾനൽകണേ നൽവരങ്ങൾനിൻ ദിവ്യ സൂനുവിങ്കൽചേർക്കണേ മക്കളേ നീ. നിത്യസഹായ…