Category: Lyrics

Sneham Thiruvosthiyay – Lyrics

സ്നേഹം തിരുവോസ്തിയായ് ഹൃദയത്തിൽ വാഴാൻ വരുന്നു… (2) അധരം തുറക്കാം അകതാരൊരുക്കാം സ്തുതികൾ തൻ പൂക്കൾ വിരിക്കാം ഈശോയെ വരവേൽക്കാം… (2) (സ്നേഹം… ) ഈശോ വരണേ എന്നിൽ വരണേ സാക്രാരിയായ് ഞാൻ മാറാം… (2) ആരാധനാ ഗീതം പാടാം (സ്നേഹം… ) വീഴ്ചയും താഴ്ചയും ഏറ്റെടുക്കാം ഈശോ എന്നിൽ നീ അണയൂ… (2) എൻ നെടുവീർപ്പുകൾ കൈകൊള്ളണേ തിരുരക്തത്താലെന്നെ കഴുകണമേ… (2) (സ്നേഹം… ) (ഈശോ […]

Hrudayam Oru Balivediyakki – Lyrics

ഹൃദയം ഒരു ബലിവേദിയാക്കി… തിരുമുൻപിൽ അണയുന്നു ഞങ്ങൾ… വരുമോ യാഗമോക്ഷമായ്… തരുമോ രക്ഷതൻ സൗഭാഗ്യം… (ഹൃദയം… ) അർപ്പകരായ്ത്തീരാം അർച്ചനയായ്ത്തീരാൻ… സദയം വരുമോ നാഥാ… (2) കാൽവരിയിൽ നീയണച്ചു നിത്യമാം ഒരു യാഗം ഈ ബലിയിൽ നീ തരുന്നു രക്ഷതൻ സൗഭാഗ്യം… (2) എന്നേശുവേ നീ നൽകിടും സ്നേഹം എത്ര മഹനീയം… (2) (അർപ്പകാരായ്… ) നിൻ ദേഹമെന്നാത്മാവിൽ പാഥേയമാകുന്നു… നിൻ നിണം പാപങ്ങൾ തൻ കറകൾ […]

Snehapithavin Bhavanamithil – Lyrics

സ്നേഹപിതാവിൻ ഭവനമിതിൽ പരിശുദ്ധമാകും അൾത്താരയിൽ അനുതാപമേറും ഹൃദയവുമായ് അണയുന്നു സ്നേഹവിരുന്നിന്നായ്‌… കാൽവരി മലയിലെ യാഗബലി അർപ്പിച്ചിടാൻ ഞങ്ങൾ അണയുന്നു ജീവിത ഭാരവും സുഖവും ദുഖവും സ്വീകരിക്കേണമേ സ്നേഹതാതാ… (സ്നേഹപിതാവിൻ ) ജീവന്റെ നാഥനോടൊന്നായിന്ന് ജീവന്റെ പാതയെ പുൽകീടുവാൻ പ്രാർത്ഥനാ ദീപങ്ങൾ കൈകളിലേന്തി നിൽക്കുന്നു മക്കൾ തിരുസവിധേ… (സ്നേഹപിതാവിൻ ) Texted by Annu Wilson

Balivediyil Thiruyagamay – Lyrics

ബലിവേദിയിൽ തിരുയാഗമായ് അണിചേരുവിൻ ജനമേ അതിശ്രീഷ്ടമീ തിരുപൂജയിൽ ഭയമോടെ ആദരവായ് അനുതാപമാർന്നണയാം… അതിമോഹനം പരിപൂജിതം…. ബലിതൻ സമയം (ബലിവേദി… ) ലോകപാപം നീക്കിയണയും ദിവ്യകുഞ്ഞാടിൻ…. ശാന്തിയേകും നവ്യസ്നേഹം പങ്കുവച്ചുണരാം…. കാഴ്ചയേകീടം…. നിറദീപമായ് തെളിയാം അതിമോഹനം പരിപൂജിതം ബലിതൻ സമയം… (ബലിവേദി… ) സ്നേഹതാതാ ദിവ്യബലി നീ സ്വീകരിച്ചാലും നിത്യജീവൻ നല്കുവാനായ് നീ കനിഞ്ഞാലും നീ നയിച്ചാലും…. സ്തുതി കീർത്തനം പാടാം… അതി മോഹനം പരിപൂജിതം ബലിതൻ സമയം […]

Ente Daivam Swarga Simhasanam Thannil – Lyrics

എന്‍റെ ദൈവം സ്വര്‍ഗ്ഗ സിംഹാസനം തന്നില്‍ എന്നില്‍ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓര്‍ത്തീടുന്നു (2) അപ്പനും അമ്മയും വീടും ധനങ്ങളും വസ്തു സുഖങ്ങളും കര്‍ത്താവത്രെ (2) പൈതല്‍ പ്രായം മുതല്ക്കിന്നേ വരെ എന്നെ പോറ്റി പുലര്‍ത്തിയ ദൈവം മതി (2) (എന്‍റെ ദൈവം..) ആരും സഹായമില്ലെല്ലാവരും കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവര്‍ (2) എന്നാലെനിക്കൊരു സഹായകന്‍ വാനില്‍ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിലുല്ലാസമേ (2) (എന്‍റെ ദൈവം..) കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും വയലിലെ റോസയ്ക്കും ഭക്ഷ്യവും ഭംഗിയും […]

Oridam Tharane – Lyrics

ഒരിടം തരണേ തലചായിച്ചുറങ്ങാൻ കുരിശയാലും മതിയേ അതു മാത്രം മതിയേ (2) സ്വപ്നങ്ങൾ അകലെയാണെ ദുഃഖങ്ങളേറെയാണെ.. കുരിശേറും രാവിൻ നേരം വരണേ (ഒരിടം… ) തകർച്ചകളേറെയുണ്ടയി തകർന്നടിഞ്ഞെന്റെ ഉള്ളം തിരസ്കൃതനായി ഞാൻ എല്ലാഇടങ്ങളിലും (ഒരിടം…. ) ഉറ്റവരായി ആരുമില്ല ഒറ്റുകൊടുത്തവരേറെ ഏകാന്തതമാത്രമേ എന്റെ കൂട്ടിനൊള്ളു (ഒരിടം…. ) കലഹമാണെറെയുള്ളിൽ കരുതുന്നവരോ വിരളം കരച്ചിലടക്കാൻ വയ്യ കരുത്തെകൂ നാഥാ (ഒരിടം…. ) ഉള്ളം പിടഞ്ഞിടുമ്പോൾ അകലെയാണുപ്രിയരേവരും ഉള്ളം പങ്കിടാനായി […]

Kalavarikunnile Karunyame – Lyrics

കാൽവരിക്കുന്നിലെ കാരുണ്യമേ കാവൽ വിളക്കാവുക കൂരിരുൾ പാതയിൽ മാനവർക്കെന്നും നീ ദീപം കൊളുത്തീടുക മാർഗം തെളിച്ചീടുക (കാൽവരിക്കുന്നിലെ…) മുൾമുടി ചൂടി ക്രൂശിതനായി പാപാലോകം പവിത്രമാക്കാൻ (2) നിന്റെ അനന്തമാം സ്നേഹ തരംഗങൾ എന്നെ നയിക്കുന്ന ദിവ്യശക്തി നിന്റെ വിശുദ്ധമാം വേദവാക്യങ്ങൾ എന്റെ ആത്മാവിനുമുക്തിയല്ലോ സ്വീകരിച്ചാലും എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും (കാൽവരിക്കുന്നിലെ…) കാരിരുംമ്പണി താണിറങ്ങുമ്പോൾ ക്രൂരരോടും ക്ഷമിച്ചവൻ നീ (2) നിന്റെ ചൈതന്യമീ പ്രാണനാളങ്ങളിൽ എന്നും ചലിക്കുന്ന ശ്വാസമല്ലോ നിന്റെ […]

Yeshivinamme Snehathin Nathe – Lyrics

യേശുവിന്നമ്മേ സ്നേഹത്തിൻ നാഥേ നരരക്ഷക്കായി സർവ്വം സമർപ്പിച്ച നാഥേ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നോളം മഹത്വംമില്ലാർക്കും മക്കൾതൻ അഭിമാനമേ അമ്മേ സഹരക്ഷകയാം മാതാവേ സഹരക്ഷകയാം മാതാവേ സ്ത്രീയാൽ നശിച്ചൊരു മർത്യകുലത്തിന് നിത്യസഹായമായ സ്ത്രീ രക്തനമേ തിരുസുതൻ കുരിശിന്മേൽ പിടഞ്ഞു മരികുമ്പോൾ ഹൃദയം തകർന്നുനിന്ന വ്യാകുലനാഥേ സാത്താന്റെ തലയെ തകര്ത്തു അമ്മേ എന്നെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും നീ കാക്കേണമേ (2) പാപത്തിൻ വഴിയിൽ ഉഴലും മക്കളെ പാവന മാർഗത്തിൽ നയിക്കേണമേ വീണ്ടും […]

Ethrayum Dayayulla Mathave Cholli – Lyrics

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ ചൊല്ലി ബാല്യം മുതലേ ഞാൻ വളർന്നു എന്നുടെ നിഴലായി നിത്യസഹായമായി മാതാവെന്നും കൂടെ വന്നു മാതാവിൻ ചിത്രമുള്ളൊരുത്തരീയം അമ്മച്ചി അന്നെന്നെ അണിയിച്ചു മാതാവെന്നും നിന്നെ കാത്തുകൊളും കുഞ്ഞേ വാത്സല്യമായി കാതിൽ മന്ത്രിച്ചു. അമ്മച്ചി മാതാവിൻ ജപമാല ഒരെണം എൻ കുഞ്ഞു കൈകളിൽ വാങ്ങിത്തന്നു മുത്തുകളെണ്ണിയ ആ പ്രാർത്ഥനക്കാർഥങ്ങൾ ഭക്തിയോടെൻ കാതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു സന്ധ്യക്കു മാതാവിൻ രൂപത്തിൻ മുൻപിൽ തിരിവെച്ചു കൈകൾ ഞാൻ […]

Vachanam Hrudayathil Grahichavale – Lyrics

വചനം ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രഹിച്ചവളെ വചനം ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചവളെ വചനം മാനുജനായി അവതരിക്കാൻ ജീവിതമേകിയ മരിയാംബികെ (വചനം… ) അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്തീടുവാൻ അരുളിയ നാഥേ കന്യാംബികേ യേശുവിൻ പാതയിൽ നീങ്ങിടുവാൻ നാഥേ സഹായമേകണമേ. (അവൻ പറയുന്നത്… ) സെഹിയോൻ ശാലയിൽ അന്നൊരുനാൾ ശിഷ്യ ഗണങ്ങൾക്ക് തുണയായി പ്രാർത്ഥന നൽകിയ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്കും തുണ ഏകണമേ (സെഹിയോൻ… ) Texted by Leema Emmanuel

Little Banyan Tree

GROWING BIG on education and kids

ANAKHARICHU

💓THE PROFIT OF LOVE IS ALWAYS TEARS .... MY TEARS ARE MY WORDS .... :(

Stories of a lifetime

Make your life simple but significant

My Crooked Life

Living with Scoliosis. Yep. Just me and my curve.

forresting my cloud

Katy Boyer's Blissbait Art

Create-a-holic Writer

Passionate about crafting, creative writing, and sharing knowledge.

Life As Experienced

Thoughts And Its Implementation

Bro:-K PREM

2 पतरस 3:18 तुम परमेश्‍वर की महा-कृपा और भी ज़्यादा पाते रहो और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाते जाओ। उसकी महिमा आज और हमेशा-हमेशा के लिए होती रहे। आमीन।

WORDKET

Chase the Stories

MiddleMe

Becoming Unstuck

Dr. Eric Perry

Psychology to Motivate | Inspire | Uplift

Messy Bun and Getting Done

Hair. Groceries. Kids. Dogs. Husband. Jesus. It's all here.

Imago Dei

Holy Spirit’s Life Lessons

Sara, Living Free

Sharing Stories of Everyday Freedom

MRS. T’S CORNER

https://www.tangietwoods