Category: Lyrics

Athmavam Daivame – Lyrics

ആത്മാവാം ദൈവമേ വരണേ എന്റെയുള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ (2) ദാഹിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ തേടുന്നു സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിറങ്ങി നീ വരണേ (2) (ആത്മാവാം… ) തിരുരക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ അഗ്ന്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ (2) (ആത്മാവാം… ) രോഗത്താൽ ഞാൻ വലഞ്ഞീടുമ്പോൾ സൗഖ്യമായി നീ എന്നിൽ വരണേ (2) (ആത്മാവാം… ) ഭാരത്താൽ ഞാൻ തളർന്നിടുമ്പോൾ ശക്തിയായി എന്നിൽ നിറഞ്ഞീടണെ (2) (ആത്മാവാം… ) പാപത്താൽ ഞാൻ […]

Oh Pavanathmave – Lyrics

ഓ പാവനാത്മാവേ പറന്നിറങ്ങിടണേ നിൻ വിശുദ്ധി എന്റെ ഹൃത്തിൽ ഇന്നു നീ നിറക്കെണെ ഓ സ്വർഗ്ഗ ശക്തിയെ ശക്തി എന്നിൽ ഏകണേ ദൈവ സ്തുതി പാടിടാൻ എന്നിൽ സ്നേഹം നൽകണേ (2) (ഓ പാവനാത്മാവേ… ) ഓ സ്വർഗ്ഗ കനലെ നാവിൽ എന്നെ തൊടണേ യേശു നാമം പുണ്യനാമം നാവില്ലെന്നും ഘോഷിക്കാൻ (ഓ പാവനാത്മാവേ… )   Texted by Leema Emmanuel

Va Va Yeshunatha – Lyrics

വാ വാ യേശു നാഥാ വാ വാ സ്നേഹനാഥാ.. ഹാ എൻ ഹൃദയം തേടിടും സ്നേഹമേ നീ വാ വാ യേശു നാഥാ നീ എൻ പ്രാണനാഥൻ നീ എൻ സ്നേഹരാജൻ നിന്നിലെല്ലാമെൻ ജീവനും സ്നേഹവുമേ വാ വാ യേശു നാഥാ … പാരിലില്ലിതുപോൽ വാനിലില്ലിതുപോൽ നീയൊഴിഞ്ഞുള്ളൊരാനന്ദം ചിന്തിച്ചിടാൻ വാ വാ യേശു നാഥാ … പൂക്കൾക്കില്ല പ്രഭ തേൻ മധുരമല്ല നീ വരുമ്പോഴെൻ ആനന്ദം വർണ്ണ്യമല്ല […]

Oh En Yeshuve – Lyrics

ഓ എൻ യേശുവേ ഓ എൻ ജീവനേ ഹാ എൻ ഹൃദയത്തിൻ സൗഭാഗ്യമേ വാ വാ എന്നിൽ നിറഞ്ഞീടുവാൻ നീ വരും നേരമെൻ ജീവിതം സർവ്വവും അലിവെഴും സ്നേഹത്തിൻ നിറവായിടും (2) സ്നേഹംചൊരിഞ്ഞിടാൻ ഓസ്തിരൂപ നീ വന്നു വാണിടാൻ മനസാകുമോ (2) ആധിയും വ്യാധിയും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും അരികിൽ നിൻ സാന്നിധ്യം മാത്രം മതി (2) ഭാരം വഹിച്ചെന്നും ഞാൻ തളരുമ്പോൾ എന്നെ താങ്ങിടാൻ നീ ഉണ്ടല്ലോ (2) […]

Daivam Vasikkunna Koodarathil – Lyrics

ദൈവം വസിക്കുന്ന കൂടാരത്തിൽ പരിശുദ്ധമാകുമീ ബലിപീഠത്തിൽ നന്ദി തൻ ബലിയായി തെളിയുന്ന തിരിയായി തീർന്നിടാൻ ആശയോടണയുന്നിതാ (2) തിരുസുതനോടൊപ്പം ഒരു ബലിയായി തീരാം നവജീവൻ നേടാം പുതുമലരായി വിരിയാം (2) ആരാധനക്കായി അണയുന്ന ദാസരിൽ കാരുണ്യ പൂമഴ തുകേണമേ (2) മാറാത്ത സ്നേഹവും വറ്റാത്ത നന്മയും നേടിടാൻ ആശയോടണയുന്നിതാ (തിരുസുതനോടൊപ്പം…) രക്ഷാകരങ്ങളാൽ പുൽകുന്ന സ്നേഹമേ ആത്മാവിൽ അഗ്‌നിയായി വന്നിടണേ (2) ജീവന്റെ നാദവും ആത്മീയ മോദവും നേടിടാൻ […]

Althara Orungi – Lyrics

അൾത്താര ഒരുങ്ങി അകത്താരൊരുക്കി അണയാമീ ബലിവേദിയിൽ ഒരു മനമായി ഒരു സ്വരമായി അണയാമീ ബലിവേദിയിൽ (അൾത്താര…. ) ബലിയായി നൽകാം തിരുനാഥനായി പൂജ്യമാം ഈ വേദിയിൽ മമസ്വാർത്ഥവും ദുഖങ്ങളും ബലിയായി നൽകുന്നു ഞാൻ (2) ബലിയായി നൽകുന്നു ഞാൻ (അൾത്താര…. ) ബലിവേദിയിങ്കൽ തിരുനാഥനേകും തിരുമെയ്യും തിരുനിണവും സ്വീകരിക്കാം നവീകരിക്കാം നമ്മൾ തൻ ജീവിതത്തെ (2) നമ്മൾ തൻ ജീവിതത്തെ Texted by Leema Emmanuel

Itha Pallimanikal Muzhangi – Lyrics

ഇതാ പള്ളി മണികൾ മുഴങ്ങി ഇതാ ദൈവാലയം ഒരുങ്ങി അധ്വാനിക്കുവരും ഭാരത്താൽ വലയുന്നവരും അൾത്താര മുൻപിലണയാം കാൽവരി യാഗത്തിനോർമ്മയുമായ് നിര നിരയായ് നിൽക്കാം പ്രാർത്ഥനയേറ്റേറ്റു ചൊല്ലാം കുർബ്ബാന ഗീതങ്ങൾ പാടാം ഒരേ സ്വരത്തിലൊന്നായ് ഹൃദയങ്ങളെ കഴുകിടുവാൻ വരുവിൻ വിശുദ്ധ ജനമാകാൻ (2) (ഇതാ പള്ളി .. ) വരിവരിയായ് നമ്മൾ കുർബ്ബാനയപ്പം ഉൾക്കൊള്ളാം യേശുവിൻ ദിവ്യ വിരുന്ന് ഹൃദയത്തിലേറ്റ് വാങ്ങാം ഒരു മനമോടെ ഒരു ഗണമായി ബലിതൻ […]

Pranapriya Yeshunatha – Lyrics

പ്രാണപ്രിയ യേശു നാഥാ ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ നഷ്ടമായി പോയ എന്നെ ഇഷ്ടനാക്കി തീർത്ത നാഥാ എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല എൻ്റെതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മറ്റും തരുന്നിതാ (2) തള്ളപ്പെട്ട എന്നെ നിൻ്റെ പൈതലാക്കി തീർത്തുവല്ലോ എൻ്റെ പാപം എല്ലാം പോക്കി എന്നെ മുഴുവൻ സൗഖ്യമാക്കി (2) (എന്റെ സ്നേഹം ) എൻ്റെ ധനവും മാനമെല്ലാം നിൻ്റെ മഹിമക്കായ് മാത്രം […]

Mrudhuvay Nee Thodukil – Lyrics

മൃദുവായ് നീ തൊടുകിൽ എന്നാത്മം സൗഖ്യം നേടും ഹൃദയം ഇനി എന്നും നിൻ വാസ ഗേഹമാകും കൺമുൻപിൽ നീ ഇല്ലെങ്കിലും വിശ്വസത്താലെ കാണുന്നിതാ (മൃദുവായ് … ) ആത്മനാശ ഭീതിയാൽ നിരാശയിൽ ഞാൻ താഴുമ്പോൾ (2) അഭയം നീ ഏകി മുറിവിൽ നീ തഴുകി എൻ മോക്ഷം നീ അല്ലോ (മൃദുവായ് … ) സാധ്യമല്ലന്നോർത്തതാം മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നീ ചെയ്യ്തു ജന്മം നിൻ പാദേ സ്തുതിയായ് ഞാൻ […]

Ninte Thakarchayil – Lyrics

നിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ ആശ്വാസമേകാൻ നിൻ്റെ തളർച്ചയിൽ ഒന്നു ചേരാൻ നിന്നെ താരാട്ടു പാടി ഉറക്കാൻ ഇതാ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ (2) സ്നേഹത്തോടെന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചവളല്ലോ ത്യാഗത്തോടെന്നെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങിയോളല്ലോ നിൻ വേദനയിൽ നിൻ സഹനത്തീയിൽ വിങ്ങി വിതുമ്പും നിൻ ഹൃദയക്കോണിൽ നിർമ്മല സ്നേഹ തെളിനീരു നൽകാൻ ഇതാ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ (2) തിരുക്കുടുംബത്തിൻ നാഥയാണമ്മ തിരുസഭയുടെ നാഥയാണമ്മ നിത്യം പരിശുദ്ധ മറിയമാണമ്മ ഇതാ ഇതാ […]

Riya Tom

my writings

April Fool

Communicate with love!!

Silent Love

"In the Evening of the Life We will be Judged on Love Alone." - St John of the Cross.

Nelson MCBS

Love Alone: "In the Evening of Life We will be Judged on Love Alone" St. John of the Cross

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.