Category: Lyrics

Oh Divyakarunyame Oh Sneha… Lyrics

ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ, ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേ… ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേഎന്നുള്ളിൽ നീ വന്നീടണേ അലിവുള്ള എൻ ദൈവമേഎന്നുള്ളിൽ നീ വന്നീടണേ അലിവുള്ള എൻ ദൈവമേഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേ യോഗ്യത ഇല്ലെന്നിൽ നാഥാ നീ എന്നുള്ളിൽ വന്നീടുവാനായ്ഹൃദയങ്ങൾ തേടുന്ന ദേവാ എന്റെ ഹൃദയം നിനക്കായിന്നേകാംകൊതിയോടെ ഞാനും നിൽകുന്നു സവിധേഅണയേണമെന്നിൽ നീ കരുണാമയാകൊതിയോടെ ഞാനും നിൽകുന്നു സവിധേഅണയേണമെന്നിൽ നീ കരുണാമയാ […]

Akaleyallente Daivam… Lyrics

അകലെയല്ലെന്റെ ദൈവം… അകലെയല്ലെന്റെ ദൈവംഎന്നോട് കൂടെയായ് വസിച്ചിടുന്നുഏകനല്ലിനിമേലിൽ ഞാൻ ഇവിടിനിഭയപ്പെടേണ്ടൊരുനാളിലും പാപത്താലകന്നീടിലും മർത്യനെമറക്കാത്ത കരുണാമയൻതിരികെ വരാനവനാവതില്ലെന്നോർത്തുഅവനിലേയ്ക്കെത്തുന്ന ദൈവംതന്റെ തനയനെ അയയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം മർത്യപാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാകാൻസ്വയം ബലിയാകുന്ന ദൈവംശുദ്ധീകരിച്ചുള്ളിലാത്മാവിനെ നൽകിസ്വന്തമാക്കീടുന്ന ദൈവംഎന്നെ കൂടെയിരുത്തുന്ന സ്നേഹം

Parishudha Roohaye… Lyrics

പരിശുദ്ധ റൂഹായെ പറന്നിറങ്ങണമേ… പരിശുദ്ധ റൂഹായെ പറന്നിറങ്ങണമെഞങ്ങളിലേക്കായി നിൻ ജ്വാല പകരണമേയോർദാൻനദിയിൽ നീ ദൈവപുത്രനിലായിപറന്നുവന്നതുപോലെ എന്നിൽ പറന്നിറങ്ങണമെ ദൈവഭയം ഭക്തിയും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നൽകണമേആലോചനയും ആത്മശക്തിയും അറിവും ചൊരിയണമേ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ കാരണമായവനെപകർന്നുതന്നിടണേ നിൻ അറിവിൻ തിരിനാളംജീവിതവീഥിയിൽ ഞാൻ പകച്ചുനിന്നിടുമ്പോൾപറന്നുപോകരുതേ പാതിവഴിയിൽ നീ ദൈവഭയം ഭക്തിയും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നൽകണമേആലോചനയും ആത്മശക്തിയും അറിവും ചൊരിയണമേ സ്നേഹിതനായും നീ സോദരനായും നീഎൻ ജീവിതത്തിൽ നീ നിറവായ് വന്നവനെജറുസലേമിൽ നീ ശിഷ്യരിലേക്കായിപടർന്നിറങ്ങിയപോൽ […]

Vanambadi Padumpolennullam… Lyrics

വാനമ്പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം… വാനമ്പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളംവാഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ ലോകൈക നാഥാ യേശുവേവേനല്‍ വിങ്ങും തീരം തേടും മേഘംപോലെന്നില്‍ പെയ്യൂ നിന്‍ സ്നേഹദാനം മോചകാ (2) കാറ്റില്‍ ചാഞ്ചാടും ദീപത്തിന്‍ നാളംനിന്‍ കാരുണ്യത്താല്‍ നേടുന്നുല്ലാസം (2)എന്‍ ജീവിതം പുണ്യം നേടുവാന്‍നല്‍കൂ നല്‍‌വരം നീയേ ആശ്രയം. (വാനമ്പാടി…) കാതില്‍ തേന്മാരി പൊഴിയും നിന്‍ നാമംകണ്ണിന്നൊളിയായി തെളിയും നിന്‍ രൂപം (2)എന്‍ രക്ഷകാ എന്നില്‍ നിറയണേഓരോ നിനവിലും ഓരോ നിമിഷവും. (വാനമ്പാടി…)

Vazhiyarukil Pathikanay Kathunilkkum Nathan… Lyrics

വഴിയരികില്‍ പഥികനായ്… വഴിയരികില്‍ പഥികനായ് കാത്തുനില്‍ക്കും നാഥന്‍വഴിതെറ്റിയാല്‍ സ്നേഹമോടെ തേടിയെത്തും നാഥന്‍ (2)അകലെ നിന്നും കാണുന്നേരമോടിയെത്തും ചാരെസ്നേഹമോടെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി ഉമ്മ വെക്കും നാഥന്‍. (2‌) (വഴിയരികില്‍…) പാപങ്ങള്‍ ചെയ്തു ചെയ്തു ഭാരമേറുമ്പോള്‍രോഗത്താല്‍ നിന്‍ മനസ്സില്‍ ക്ലേശമേറുമ്പോള്‍ (2)ഓര്‍ക്കുക നീ… ഓര്‍ക്കുക നീരക്ഷകനാം യേശു നിന്‍റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന്സ്നേഹമുള്ള ദൈവമെന്നും കൂടെയുണ്ടെന്ന്. (വഴിയരികില്‍..) അന്ധന്മാരന്നവന്‍റെ കാരുണ്യം തേടിബധിരന്മാര്‍ക്കന്നവനാല്‍ കേള്‍വിയുമായി (2)ഓര്‍ക്കുക നീ… ഓര്‍ക്കുക നീപാപികളെ തേടി വന്ന നാഥനുണ്ടെന്ന്ക്രൂശിതനായി മരിച്ചുയര്‍ത്ത […]

Va Va Yeshunatha… Lyrics

വാ വാ യേശുനാഥാ… വാ വാ യേശുനാഥാ..വാ വാ സ്നേഹനാഥാഹാ എന്‍ ഹൃദയം തേടീടും സ്നേഹമേ നീവാ വാ യേശുനാഥാ. നീ എന്‍ പ്രാണനാഥന്‍നീ എന്‍ സ്നേഹരാജന്‍നിന്നിലെല്ലാമെന്‍ ജീവനും സ്നേഹവുമേ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) പാരിലില്ലിതുപോല്‍വാനിലില്ലിതുപോല്‍നീയൊഴിഞ്ഞുള്ളോരാനന്ദം ചിന്തിച്ചീടാ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) പൂക്കള്‍ക്കില്ല പ്രഭ,തേന്‍ മധുരമല്ലനീ വരുമ്പോഴെന്‍ ആനന്ദം വര്‍ണ്യമല്ലാ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) വേണ്ട പോകരുതേ,നാഥാ നില്‍ക്കേണമേതീര്‍ത്തുകൊള്ളാം ഞാന്‍ നല്ലൊരു പൂമണ്ഡപം.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) […]

Rajakkanmarude Rajave… Lyrics

രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ… രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേനിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമെ.നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേനിന്‍റെ നന്മ നിറയണമെ. (രാജാക്കന്മാരുടെ…) കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലുംകടലലയിലും കാല്‍വരിയിലുംകാലം കാതോർത്തിരിക്കും അവിടുത്തെകാലൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങള്‍.കാലൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങള്‍. (രാജാക്കന്മാരുടെ…) തിരകളുയരുമ്പോള്‍ തീരം മങ്ങുമ്പോള്‍തോണി തുഴഞ്ഞു തളരുമ്പോള്‍മറ്റാരുമാരുമില്ലാശ്രയം നിന്‍ വാതില്‍മുട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ‍, തുറക്കില്ലേ!വാതില്‍ മുട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ‍ തുറക്കുകില്ലേ. (രാജാക്കന്മാരുടെ…)

Oru Vaku Chollan… Lyrics

ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാന്‍… ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാന്‍ ഒരു നോക്കു കാണാന്‍യേശുവേ നീ വരുമോഎന്നോടു ചേരാന്‍ എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍എന്നരികില്‍ നീ വരുമോ. എത്ര നാളായ് ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂനിന്നോടൊന്നായ് ചേര്‍ന്നീടുവാന്‍വൈകാതെ വന്നീടണേ ആത്മനായകാ. നെഞ്ചകം നിറയെ വിതുമ്പുംനൊമ്പരമെല്ലാമകറ്റാന്‍ (2)തിരുവോസ്തി രൂപാ തിരുമാറിലെന്നെചേര്‍ക്കുവാന്‍ മനസ്സാകണേ (2) (എത്ര നാളായ്…) ആരോരുമില്ലാത്ത നേരംആധിയിലാടുന്ന നേരം (2)തൃക്കൈകള്‍ നീട്ടി തുണയേകുവാനായ്സ്നേഹമേ മനസ്സാകണേ. (2) (എത്ര നാളായ്…)

Njan Ninne Kaividumo… Lyrics

ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടുമോ? ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടുമോ?ഒരുനാളും മറക്കുമോ? (2)ആരു മറന്നാലും മറക്കാത്തവന്‍അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളവന്‍ (2) (ഞാന്‍ നിന്നെ…) കാക്കയാലാഹാരം നല്‍കിയവന്‍കാട പക്ഷികളാല്‍ പോറ്റിയവന്‍ (2)കാണുന്നവന്‍ എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍കണ്മണി പോലെന്നെ കാക്കുന്നവന്‍ (2) (ഞാന്‍ നിന്നെ…) മരുഭൂമിയില്‍ മന്ന ഒരുക്കിയവന്‍മാറയെ മധുരമായ്‌ തീര്‍ത്തവന്‍ (2)മാറാത്തവന്‍ ചിറകില്‍ മറയ്ക്കുന്നവന്‍മഹത്വത്തില്‍ എന്നെ ചേര്‍ക്കുന്നവന്‍ (2) (ഞാന്‍ നിന്നെ…)

Kunjumanssin Nombarangal… Lyrics

കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍… കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍ഒപ്പിയെടുക്കാന്‍ വന്നവനാംഈശോയേ ഈശോയേആശ്വാസം നീയല്ലോ (കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍…) കുഞ്ഞായ്‌ വന്നു പിറന്നവന്‍കുഞ്ഞുങ്ങളാകാന്‍ പറഞ്ഞവന്‍ (2)സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഒരു പൂന്തോട്ടംനല്ല കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായ്‌ തീര്‍ത്തവനേ (2)നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തെന്നലായ്‌ (2) (കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍…) തെറ്റു ചെയ്താലും സ്നേഹിക്കുംനന്മകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും (2)സ്നേഹത്തിന്‍ മലര്‍ തേനുണ്ണാന്‍നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേര്‍ത്തവനേ (2)നീ വരൂ നീ വരൂ പോന്തെന്നലായ്‌ (2) (കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍…)

Kalithozhuthil Pirannavane… Lyrics

കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനേ… കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനേകരുണ നിറഞ്ഞവനേ (2)കരളിലെ ചോരയാല്‍ പാരിന്‍റെ പാപങ്ങള്‍കഴുകി കളഞ്ഞവനേ (2)അടിയങ്ങള്‍ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തീടുന്നുഹല്ലേലൂയാ… ഹല്ലേലൂയാകാലിതൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനേകരുണ നിറഞ്ഞവനേ. കനിവിന്‍ കടലേ അറിവിന്‍ പൊരുളേചൊരിയൂ ചൊരിയൂ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ (2)നിന്‍ മുന്നില്‍ വന്നിതാ നില്‍പ്പൂ ഞങ്ങള്‍ഹല്ലേലൂയാ… ഹല്ലേലൂയാ… (2) (കാലിത്തൊഴുത്തില്‍…) ഉലകിന്‍ ഉയിരായ് മനസ്സില്‍ മധുമായ്ഉണരൂ ഉണരൂ മണിവിളക്കേ.. (2)കര്‍ത്താവേ കനിയു നീ യേശു നാഥാഹല്ലേലൂയാ… ഹല്ലേലൂയാ… (2) (കാലിത്തൊഴുത്തില്‍…)

Kanayile Kalyana Nalil… Lyrics

കാനായിലെ കല്യാണ നാളില്‍… കാനായിലെ കല്യാണ നാളില്‍കല്‍ഭരണിയിലെ വെള്ളം മുന്തിരി നീരായ്‌ (2)വിസ്മയത്തില്‍ മുഴുകി ലോകരന്ന്‍വിസ്മൃതിയില്‍ തുടരും ലോകമിന്ന്മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥന്‍ (2) കാനായിലെ കല്യാണ… കാലികള്‍ മേയും പുല്‍തൊഴുത്തില്‍മര്‍ത്യനായ് ജന്മമേകിയീശന്‍ (2)മെഴുതിരി നാളം പോലെയെന്നുംവെളിച്ചമേകി ജഗത്തിനെന്നും (2)ആഹാ ഞാന്‍ എത്ര ഭാഗ്യവാന്‍ (2)യേശു എന്‍ ജീവനെ കാനായിലെ കല്യാണ… ഊമയെ സൌഖ്യമാക്കിയിടയന്‍അന്ധന് കാഴ്ച്ചയേകി നാഥന്‍ (2)പാരിതില്‍ സ്നേഹ സൂനം വിതറികാല്‍വരിയില്‍ നാഥന്‍ പാദമിടറി (2)ആഹാ ഞാന്‍ […]

Daivasneham Niranju Nilkkum… Lyrics

ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും… ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുംദിവ്യ കാരുണ്യമേ.തളരുമെന്‍ മനസ്സിന്നു പുതുജീവന്‍ നല്‍കുംസ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഭോജ്യമേ.മാലാഖമാരുടെ ഭോജനമേസ്വര്‍ഗ്ഗീയഭോജനമേ (2) (ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു…) ക്രോധ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങള്‍ തന്‍ഘോരമാമന്ധത നിറയും എന്‍ മനസ്സില്‍ (2)ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍ മെഴുതിരിനാളം (2)ദേവാ… നീ കൊളുത്തണേ. (ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു…) നിന്നെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടൊരെന്‍ മനതാരില്‍നന്മകള്‍ മാത്രം എന്നും ഉദിക്കണേ (2)നിന്നെ അറിയുന്നോരെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ (2)നാഥാ… നീ വസിക്കണേ (ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു…)

Sthyavachanam Nithyavachanam… Lyrics

സത്യവചനം നിത്യവചനം… സത്യവചനം നിത്യവചനംമന്നിൽ രക്ഷയേകും തിരുവചനം (2)ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നെന്നുംജീവിക്കുന്ന ദിവ്യവചനം (2) ഹലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയ്യാ (4) (സത്യവചനം…) കാതുകളിൽ ഇമ്പമാകും വചനംകണ്ണുകളിൽ ശോഭ നൽകും വചനം (2)ഹൃത്തടത്തിൽ ജീവനേകും വചനംനേർവഴികൾ കാട്ടിടും വചനം ഹലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയ്യാ (4) (സത്യവചനം…) പാദത്തിനു ദീപമാകും വചനംപാതയിൽ പ്രകാശമേകും വചനം (2)ആത്മ മാരി തൂകിടുന്ന വചനംആത്മസൗഖ്യമേകിടുന്ന വചനം ഹലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയ്യാ (4) (സത്യവചനം…)

Daivasneham Varnnicheedan… Lyrics

ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍ ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാനന്ദി ചൊല്ലിത്തീര്‍ക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാകഷ്ടപ്പാടിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോര്‍ത്താല്‍എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? (ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍…) സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല സര്‍വ്വതും നിന്‍ ദാനംസ്വസ്തമായുറങ്ങീടാന്‍ സമ്പത്തില്‍ മയങ്ങാതെമന്നിന്‍ സൌഭാഗ്യം നേടാനായാലുംആത്മം നഷ്ടമായാല്‍ ഫലമെവിടെ? (ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍…) സ്വപ്നങ്ങള്‍ പൊലിഞ്ഞാലും ദുഃഖത്താല്‍ വലഞ്ഞാലുംമിത്രങ്ങള്‍ അകന്നാലും ശത്രുക്കള്‍ നിരന്നാ‍ലുംരക്ഷാകവചം നീ മാറാതെന്നാളുംഅങ്ങെന്‍ മുന്നേ പോയാല്‍ ഭയമെവിടെ? (ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍…)

Anupama Sneha Chaithanyame… Lyrics

അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ… അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേമണ്ണില്‍ പ്രകാശിച്ച വിണ്‍ദീപമേഞങ്ങളില്‍ നിന്‍ ദീപ്തി പകരണമേയേശുവേ സ്നേഹ സ്വരൂപാ… സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേനിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ (2) സര്‍വം ക്ഷമിക്കുന്നവന്‍ നീഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യാശയും നീ (2)വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി നീവന്നിടണമെ നാഥാ വന്നിടണമെ നാഥാ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേനിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ (അനുപമ സ്നേഹ…) നിന്‍ ദിവ്യ സ്നേഹം നുകരാന്‍ഒരു മനസ്സായൊന്നു ചേരാന്‍ (2)സുഖവും ദുഖവും പങ്കിടുവാന്‍തുണയേകണമേ നാഥാ… […]

Mulmudi Aninjukondeesho… Lyrics

മുൾമുടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോഎൻ മുഖത്തൊരു മുത്തം നൽകി മുള്ളുകൾ എൻ മുഖത്തെങ്ങും വിങ്ങുന്ന നൊമ്പരമേകി സ്നേഹത്തോടെകിയ മുത്തം വേദനയായി മാറിയപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെകിയ മുത്തം വേദനയായി മാറിയപ്പോൾ ആ വേദനക്കൊരു പേര് നൽകി ഞാൻ അതിൻപേരല്ലോ സഹനം അതിൻപേരല്ലോ സഹനം മുൾമുടി അണിഞ്ഞു കൊണ്ടീശോഎൻ മുഖത്തൊരു മുത്തം നൽകി മുള്ളുകൾ എൻ മുഖത്തെങ്ങും വിങ്ങുന്ന നൊമ്പരമേകി ക്ലേശത്തിൻ മുള്ളുകള്ക്കിടയിൽ വേദനയിൽ ഞാൻ പിടഞ്ഞു പരിഹാസ വാക്കിന് നടുവിൽ ഇടനെഞ്ചു […]

Vishwam Kakkunna Natha… Lyrics

വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ… വിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാവിശ്വൈക നായകാആത്മാവിലെരിയുന്ന തീയണക്കൂനിന്‍ ആത്മ ചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂആത്മചൈതന്യം നിറയ്ക്കൂവിശ്വം കാക്കുന്ന നാഥാ… ആ… ആ… ആ… ആ… (വിശ്വം കാക്കുന്ന…) ഇടയന്‍ കൈവിട്ട കുഞ്ഞാടുകള്‍ഇരുളില്‍ കൈത്തിരി തിരയുമ്പോള്‍ (2)ആരുമില്ലാത്തവര്‍ക്കഭയം നല്‍കുംകാരുണ്യം എന്നില്‍ ചൊരിയേണമേകാരുണ്യം എന്നില്‍ ചൊരിയേണമേ. (വിശ്വം കാക്കുന്ന…) അകലാതെ അകലുന്നു സ്നേഹാംബരംനീ അറിയാതെ പോകുന്നു എന്‍ നൊമ്പരം (2)അന്യനാണെങ്കിലും എന്‍റെയീ കണ്ണുനീര്‍അന്യനാണെങ്കിലും എന്‍റെയീ കണ്ണുനീര്‍ധന്യമായ് തീരട്ടെ നിന്‍ വീഥിയില്‍ […]

Kurishumay Ninte Koode Varam… Lyrics

കുരിശുമായ് നിന്‍റെ കൂടെ വരാം… കുരിശുമായ് നിന്‍റെ കൂടെ വരാംക്രൂശിതനാഥാ കനിയണമേതിരുമുറിപ്പാടുകള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുവാന്‍തിരുനാദമെന്നില്‍ തെളിയേണമേ. (കുരിശുമായ്…) പരപീഡയേറ്റ് ഞാന്‍ വിങ്ങിടുമ്പോള്‍പരനിന്ദ കേട്ടു ഞാന്‍ തിങ്ങിടുമ്പോള്‍അവര്‍ക്കായി പരനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ക്ഷമിച്ചിടുന്ന സ്നേഹമായി മാറ്റണമേ. (കുരിശുമായ്…) അപരന്നായ് ഞാന്‍ ഏല്‍ക്കും വേദനകള്‍അടിയന്നില്‍ മധുരമായ് തീര്‍ക്കണേഉയിരിന്‍റെ നാഥാ ഉയിര്‍പ്പേകണേസഹനത്തിന്‍ സാക്ഷിയായ് മാറ്റണമേ. (കുരിശുമായ്…) Kurishumay Ninte Koode Varam… Lyrics

Nithya Snehathal Enne Snehichu… Lyrics

നിത്യസ്നേഹത്താല്‍ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു… നിത്യസ്നേഹത്താല്‍ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു (2)അമ്മയേകിടും സ്നേഹത്തെക്കാള്‍ലോകം നല്‍കിടും സ്നേഹത്തെക്കാള്‍അങ്ങേ വിട്ടെങ്ങും പോകയില്ല ഞാന്‍ (2)അങ്ങില്‍ ചേര്‍ന്നെന്നും ജീവിക്കും ഞാന്‍സത്യസാക്ഷിയായ്‌ ജീവിക്കും ഞാന്‍ (നിത്യസ്നേഹത്താല്‍…) നിത്യരക്ഷയാല്‍ എന്നെ രക്ഷിച്ചു (2)ഏകരക്ഷകന്‍ യേശുവിനാല്‍ലോകരക്ഷകന്‍ യേശുവിനാല്‍നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌വാന്‍.. അങ്ങെപ്പോലാകാന്‍എന്നെ നല്‍കുന്നു പൂര്‍ണ്ണമായി (2) (നിത്യസ്നേഹത്താല്‍…) നിത്യനാടതില്‍ എന്നെ ചേര്‍ക്കുവാന്‍ (2)മേഘത്തേരതില്‍ വന്നിടുമേയേശു രാജനായ്‌ വന്നിടുമേആരാധിച്ചീടും കുമ്പിട്ടീടും ഞാന്‍ (2)സ്വര്‍ഗ്ഗനാടതില്‍ യേശുവിനെസത്യദൈവമാം യേശുവിനെ (നിത്യസ്നേഹത്താല്‍…) Nithya Snehathal […]

Kaval Malakhamare… Lyrics

കാവല്‍ മാലാഖമാരേ കണ്ണടയ്ക്കരുതേ…. Kaval Malakhamare Kannadakkaruthe Malayalam Lyrics കാവല്‍ മാലാഖമാരേ കണ്ണടയ്ക്കരുതേതാഴെ പുല്‍ത്തൊട്ടിലില്‍ രാജ രാജന്‍ മയങ്ങുന്നൂ (2) ഉണ്ണീയുറങ്ങൂ ഉണ്ണീയുറങ്ങൂ ഉണ്ണീയുറങ്ങുറങ്ങൂ 1തളിരാര്‍ന്ന പൊന്‍മേനി നോവുമേകുളിരാര്‍ന്ന വയ്ക്കോലിന്‍ തൊട്ടിലല്ലേ (2)സുഖസുഷുപ്തി പകര്‍ന്നീടുവാന്‍തൂവല്‍ കിടക്കയൊരുക്കൂ (2) (കാവല്‍…) 2നീല നിലാവല നീളുന്ന ശാരോന്‍ താഴ്വര തന്നിലെ പനിനീര്‍പ്പൂവേ (2)തേന്‍ തുളുമ്പും ഇതളുകളാല്‍നാഥനു ശയ്യയൊരുക്കൂ (2) (കാവല്‍…) 3ജോര്‍ദാന്‍ നദിക്കരെ നിന്നണയുംപൂന്തേന്‍ മണമുള്ള കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ (2) […]