Muthe Muthe Kingini Muthe… Lyrics

ല ലാ ലല്ലാ ലലല ലാലാലാലല ലാലാ ലാലല ലാലാ..മുത്തേ മുത്തേ കിങ്ങിണി മുത്തേനിനക്കെന്നുമുറങ്ങീടാൻ ഒരു ചിപ്പിയാണീയമ്മകാൽത്തളയിൽ കൈവളയിൽ കിലുകിലെകളിയാടി വരും നേരംകാതോർത്തീരുന്നീയമ്മപിച്ചാ പിച്ചാ വെയ്ക്കും കണ്മണിയേഎൻമിഴി തന്നിലെ കൃഷ്ണമണി നീയേപിച്ചാ പിച്ചാ വെയ്ക്കും കണ്മണിയേഎൻമിഴി തന്നിലെ കൃഷ്ണമണി നീയേ മുത്തേ മുത്തേ… മഞ്ഞോലും പോലെ മനസ്സിൻ പുണ്യാഹം പോലെഎന്നുയിരിൻ കുമ്പിളിലെ പുണ്യം നീയല്ലേ (2)മാറിൽ നീയോ ചായും നേരം മാനിൻ കുഞ്ഞായ് മാറും നേരംവെള്ളിനിലാവാകുന്നേ ഞാനെന്നുംനല്ലാരോമൽ വാവെചന്ദനത്തെന്നലിൻ ചാമരം വീശി വന്നോരോ രാവിൽആലിലമഞ്ചമൊരുക്കിയിരുന്നേ ഞാൻ മുത്തേ … Continue reading Muthe Muthe Kingini Muthe… Lyrics

Anandharoopane || Fr. Jerin Valiyaparambil MCBS || Suneesh Thomas || Fr. Lalu MSFS || Ninoy Varghese

https://youtu.be/h-FsEmpCeaA Anandharoopane || Fr. Jerin Valiyaparambil MCBS || Suneesh Thomas || Fr. Lalu MSFS || Ninoy Varghese ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിനു മീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു (ഉല്പത്തി 1:2)ദൈവചൈതന്യമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എല്ലാവരും നിറയപ്പെടാനും അവിടത്തെ വരദാന ഫലങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതരാകാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ തിയോഫിലസ് ഇൻവെൻഷൻസ് അഭിമാനപുരസ്സരം സമർപ്പിക്കുന്നു.. കാണുമല്ലോ.. കേൾക്കുമല്ലോ.. പങ്കുവക്കുമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി 🙏 Lyrics, music & vox / Fr. Jerin Valiyaparambil. MCBSOrchestration/ Suneesh ThomasFlute/ … Continue reading Anandharoopane || Fr. Jerin Valiyaparambil MCBS || Suneesh Thomas || Fr. Lalu MSFS || Ninoy Varghese

Mangalya Soubhagyamekan… Lyrics | മംഗല്ല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ

മംഗല്ല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻമണ്ണിനെ വിണ്ണോടു ചേർക്കാൻകല്യാണരൂപനാകും യേശുനാഥൻകരുണാവർഷം പൊഴിയുന്നു. മംഗല്ല്യ സൗഭാഗ്യ… യൗസേപ്പിതാവും കന്യാംബികയുംഓമൽ സുതനാമീശോയുംകുടുംബമാം യാഗവേദിയിൽആത്മാർപ്പണം ചെയ്തതുപോൽഅർപ്പണം ചെയ്യാൻ കുടുംബമാകാൻഭാവുകം നേരുന്നിതാ (2) മംഗല്ല്യ സൗഭാഗ്യ… സദ്ഗുണവതിയാം സാറയുമൊപ്പംസൗഭാഗ്യവാനാം തോബിയാസുംപാവനമാം സ്നേഹവേദിയിൽതങ്ങളിൽ ഒന്നായ് തീർന്നതുപോൽതുണയായ് ഇണയായ് സാക്ഷികളാകാൻഭാവുകം നേരുന്നിതാ (2) മംഗല്ല്യ സൗഭാഗ്യ… Aa… Aa…Aa…Aa. Aaa.Aa… Aa…Aa…Aa. Aaa.Aa… Aa…Aa…Aa. Aaa.Aa… Aa…Aa…Aa. Aaa. Mangalya SoubhagyamekanMannine Vinnodu CherkkanKalyana Roopanaakum Yeshu NadhanKaruna Varsham Choriyunnu Mangalya Soubhagya… Youseph Pithavuma KanyambikayumOmal Suthanaam … Continue reading Mangalya Soubhagyamekan… Lyrics | മംഗല്ല്യ സൗഭാഗ്യമേകാൻ

Anandhikkuka Priya Puthri… Lyrics | ആനന്ദിക്കുക പ്രിയ പുത്രീ

ആനന്ദിക്കുക പ്രിയ പുത്രീആത്മവിഭൂഷിത മണവാട്ടീനിന്നെയിതാ തീരുമണവാളൻമണവറയിങ്കൽ നയിച്ചല്ലോ. തൻ തിരു രക്തശരീരങ്ങൾസ്ത്രീധനമായി നിനക്കേകിനിന്നെ ലഭിക്കാൻ സ്വയമേവംകുരിശിൽ പാവന ബലിയായി. ആത്മവിശുദ്ധി പകർന്നീടാൻനിന്നിൽ തൻകൃപ വർഷിക്കുംനിൻപ്രിയസുതരെ വളർത്താനായ്ഹൃദയാനന്ദം നൽകുമവൻ ആഹ്ലാദിക്കാം സോദരരേനവദമ്പതിമാരൊപ്പം നാംഉച്ചസ്വരത്തിൽ വാഴ്ത്തീടാംമിശിഹനാഥന് സ്തുതിഗീതം. Anandhikkuka Priya PuthriAathma Vibhushitha ManavattyNinne Itha Thiru ManavalanManavarayinkal Nayichallo Anandhikkuka...Than Thiru Raktha ShareerangalShtree Dhanamayi NinakkekiNinne Labhippan SwayamevamKurishil Paavana Baliyayi. Anandhikkuka ...Aathma Vishudhi PakarnneedanNinnil Than Krupa VarshikkumNin Priya Suthare ValarthanayiHrudhayanandhavum Ekumavan … Continue reading Anandhikkuka Priya Puthri… Lyrics | ആനന്ദിക്കുക പ്രിയ പുത്രീ

Malakhamar Padunna Samayam… Lyrics | മാലാഖമാർ പാടുന്ന സമയം

മാലാഖമാർ പാടുന്ന സമയംസ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയംഏദേൻ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവാം ദൈവംഅനുഗഹം ചൊരിയുന്ന സാമയം. ഇസ്രായേലിൻ പ്രിയജനമായിആദിയിൽ ഉടമ്പടി ചയ്തു ഞാൻജീവിതകാലം കൃപയോടെ വാഴാൻവിശ്വസ്തമാം ബലിയാകാം. മാലാഖമാർ… തിരുസഭയിൽ നവഗേഹമായിക്രിസ്തുവിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തിടുമ്പോൾദാമ്പത്യ വല്ലരി പൂവണിയാൻസ്നേഹത്തിൻ കൂദാശയാകാം. മാലാഖമാർ… Malakhamar Padunna SamayamSwargam Thurakkunna Samayam Eden Kudumbathil Karthaavaam DhaivamAnugraham Choriyunna Samayam Israyelen Priya JanamayiAadhiyil Udambady Cheythu NjaanJeevitha Kaalam Krupayode VazhanViswasthamam Baliyaakam Malakhamar…. Thirusabhayil Nava GehamayiKrusthuvil Udambady Cheythidumpol Dhambathya … Continue reading Malakhamar Padunna Samayam… Lyrics | മാലാഖമാർ പാടുന്ന സമയം

Natha Ninne Kanan… Lyrics

നാഥാ നിന്നെ കാണാന്‍ നിന്‍ പാദങ്ങള്‍ പുല്‍കാന്‍... നാഥാ നിന്നെ കാണാന്‍ നിന്‍ പാദങ്ങള്‍ പുല്‍കാന്‍നിന്‍ കൃപയിന്‍ ആഴമറിയാന്‍ (2)നിഷ്ഫലമാം ജീവിതങ്ങളെല്ലാംനിസ്തുലമായ്‌ പൂവണിഞ്ഞിടാന്‍നിഷ്ഫലമാം ജീവനില്‍ ദിവ്യമാരി പെയ്തിറങ്ങിനിസ്തുലമായ്‌ പൂവണിഞ്ഞിടാന്‍ (നാഥാ നിന്നെ…) കൈവിടല്ലേ നാഥാ തള്ളിടല്ലേ ദേവാപ്രാണന്‍റെ പ്രാണനേശുവേ (2)നിന്‍ സ്തുതി ഗീതം ഞങ്ങളുടെ നാവില്‍നിന്‍ ദിവ്യ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കഭയം (2) (നാഥാ നിന്നെ…) കൈകള്‍ തളരുമ്പോള്‍ കാല്‍കളിടറുമ്പോള്‍ഏകാന്തകാന്തരാകുമ്പോള്‍ (2)നിന്‍ സാന്നിധ്യത്താല്‍ ഞങ്ങളുണര്‍ന്നീടാന്‍നിന്നറിവാലെ ഞങ്ങള്‍ ലക്‌ഷ്യം നേടീടാന്‍ (2) (നാഥാ നിന്നെ…)

Arum Kothikkum Ninte Sneham… Lyrics

ആരും കൊതിക്കും നിന്‍റെ സ്നേഹം ആരും കൊതിക്കും നിന്‍റെ സ്നേഹംഅമ്മയെപ്പോലോമനിക്കും സ്നേഹം (2)കാരുണ്യത്താലെന്നെ തേടും സ്നേഹമേപാരിലെന്നെ താങ്ങിടുന്ന സ്നേഹമേനാഥാ നിന്നെ എന്നും വാഴ്ത്തീടാം (ആരും കൊതിക്കും…) കിന്നരവും തംബുരുവും മീട്ടീടാംഇമ്പമായ്‌ കീര്‍ത്തനങ്ങളേകീടാംഇന്നുമെന്നും ആനന്ദത്താല്‍ പാടാംനിന്‍റെ നാമം പാവനം, ദിവ്യനാമം പാവനം എന്നെ പേരുചൊല്ലി വിളിച്ചു നീനിന്‍റെ മാറില്‍ ചേര്‍ത്തു നീ (2)ഉള്ളിന്നുള്ളില്‍ വചനം പകര്‍ന്നു നീനിന്‍റെ പുണ്യപാത തെളിച്ചു നീനേര്‍വഴിയില്‍ നയിച്ചു നീഈശോയേ പാലകനേഈശോയേ പാലകനേ (കിന്നരവും…) നിന്നെ വിട്ടു ഞാന്‍ ദൂരെ പോകിലുംഎന്നെ മറന്നീടില്ല നീ … Continue reading Arum Kothikkum Ninte Sneham… Lyrics

Oh Divyakarunyame Oh Sneha… Lyrics

ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ, ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേ... ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേഎന്നുള്ളിൽ നീ വന്നീടണേ അലിവുള്ള എൻ ദൈവമേഎന്നുള്ളിൽ നീ വന്നീടണേ അലിവുള്ള എൻ ദൈവമേഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേ യോഗ്യത ഇല്ലെന്നിൽ നാഥാ നീ എന്നുള്ളിൽ വന്നീടുവാനായ്ഹൃദയങ്ങൾ തേടുന്ന ദേവാ എന്റെ ഹൃദയം നിനക്കായിന്നേകാംകൊതിയോടെ ഞാനും നിൽകുന്നു സവിധേഅണയേണമെന്നിൽ നീ കരുണാമയാകൊതിയോടെ ഞാനും നിൽകുന്നു സവിധേഅണയേണമെന്നിൽ നീ കരുണാമയാ ഓ ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഓ സ്നേഹ പാരമ്യമേ അവിടുന്നെൻ … Continue reading Oh Divyakarunyame Oh Sneha… Lyrics

Akaleyallente Daivam… Lyrics

അകലെയല്ലെന്റെ ദൈവം... അകലെയല്ലെന്റെ ദൈവംഎന്നോട് കൂടെയായ് വസിച്ചിടുന്നുഏകനല്ലിനിമേലിൽ ഞാൻ ഇവിടിനിഭയപ്പെടേണ്ടൊരുനാളിലും ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം കൂടാരം തീർത്തെന്റെ കൂടെ വസിക്കും കുർബാനയായെന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കും സ്നേഹമാണെന്നുമവൻ പാപത്താലകന്നീടിലും മർത്യനെമറക്കാത്ത കരുണാമയൻതിരികെ വരാനവനാവതില്ലെന്നോർത്തുഅവനിലേയ്ക്കെത്തുന്ന ദൈവംതന്റെ തനയനെ അയയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം മർത്യപാപത്തിന്റെ പരിഹാരമാകാൻസ്വയം ബലിയാകുന്ന ദൈവംശുദ്ധീകരിച്ചുള്ളിലാത്മാവിനെ നൽകിസ്വന്തമാക്കീടുന്ന ദൈവംഎന്നെ കൂടെയിരുത്തുന്ന സ്നേഹം

Parishudha Roohaye… Lyrics

പരിശുദ്ധ റൂഹായെ പറന്നിറങ്ങണമേ... പരിശുദ്ധ റൂഹായെ പറന്നിറങ്ങണമെഞങ്ങളിലേക്കായി നിൻ ജ്വാല പകരണമേയോർദാൻനദിയിൽ നീ ദൈവപുത്രനിലായിപറന്നുവന്നതുപോലെ എന്നിൽ പറന്നിറങ്ങണമെ ദൈവഭയം ഭക്തിയും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നൽകണമേആലോചനയും ആത്മശക്തിയും അറിവും ചൊരിയണമേ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയുടെ കാരണമായവനെപകർന്നുതന്നിടണേ നിൻ അറിവിൻ തിരിനാളംജീവിതവീഥിയിൽ ഞാൻ പകച്ചുനിന്നിടുമ്പോൾപറന്നുപോകരുതേ പാതിവഴിയിൽ നീ ദൈവഭയം ഭക്തിയും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും നൽകണമേആലോചനയും ആത്മശക്തിയും അറിവും ചൊരിയണമേ സ്നേഹിതനായും നീ സോദരനായും നീഎൻ ജീവിതത്തിൽ നീ നിറവായ് വന്നവനെജറുസലേമിൽ നീ ശിഷ്യരിലേക്കായിപടർന്നിറങ്ങിയപോൽ എന്നിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങണമെ പരിശുദ്ധ റൂഹായെ പറന്നിറങ്ങണമെഞങ്ങളിലേക്കായി നിൻ ജ്വാല … Continue reading Parishudha Roohaye… Lyrics

Vanambadi Padumpolennullam… Lyrics

വാനമ്പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളം... വാനമ്പാടി പാടുമ്പോലെന്നുള്ളംവാഴ്ത്തുന്നു നിന്നെ ലോകൈക നാഥാ യേശുവേവേനല്‍ വിങ്ങും തീരം തേടും മേഘംപോലെന്നില്‍ പെയ്യൂ നിന്‍ സ്നേഹദാനം മോചകാ (2) കാറ്റില്‍ ചാഞ്ചാടും ദീപത്തിന്‍ നാളംനിന്‍ കാരുണ്യത്താല്‍ നേടുന്നുല്ലാസം (2)എന്‍ ജീവിതം പുണ്യം നേടുവാന്‍നല്‍കൂ നല്‍‌വരം നീയേ ആശ്രയം. (വാനമ്പാടി…) കാതില്‍ തേന്മാരി പൊഴിയും നിന്‍ നാമംകണ്ണിന്നൊളിയായി തെളിയും നിന്‍ രൂപം (2)എന്‍ രക്ഷകാ എന്നില്‍ നിറയണേഓരോ നിനവിലും ഓരോ നിമിഷവും. (വാനമ്പാടി…)

Vazhiyarukil Pathikanay Kathunilkkum Nathan… Lyrics

വഴിയരികില്‍ പഥികനായ്... വഴിയരികില്‍ പഥികനായ് കാത്തുനില്‍ക്കും നാഥന്‍വഴിതെറ്റിയാല്‍ സ്നേഹമോടെ തേടിയെത്തും നാഥന്‍ (2)അകലെ നിന്നും കാണുന്നേരമോടിയെത്തും ചാരെസ്നേഹമോടെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി ഉമ്മ വെക്കും നാഥന്‍. (2‌) (വഴിയരികില്‍…) പാപങ്ങള്‍ ചെയ്തു ചെയ്തു ഭാരമേറുമ്പോള്‍രോഗത്താല്‍ നിന്‍ മനസ്സില്‍ ക്ലേശമേറുമ്പോള്‍ (2)ഓര്‍ക്കുക നീ… ഓര്‍ക്കുക നീരക്ഷകനാം യേശു നിന്‍റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന്സ്നേഹമുള്ള ദൈവമെന്നും കൂടെയുണ്ടെന്ന്. (വഴിയരികില്‍..) അന്ധന്മാരന്നവന്‍റെ കാരുണ്യം തേടിബധിരന്മാര്‍ക്കന്നവനാല്‍ കേള്‍വിയുമായി (2)ഓര്‍ക്കുക നീ… ഓര്‍ക്കുക നീപാപികളെ തേടി വന്ന നാഥനുണ്ടെന്ന്ക്രൂശിതനായി മരിച്ചുയര്‍ത്ത യേശുവുണ്ടെന്ന്. (വഴിയരികില്‍..)

Va Va Yeshunatha… Lyrics

വാ വാ യേശുനാഥാ... വാ വാ യേശുനാഥാ..വാ വാ സ്നേഹനാഥാഹാ എന്‍ ഹൃദയം തേടീടും സ്നേഹമേ നീവാ വാ യേശുനാഥാ. നീ എന്‍ പ്രാണനാഥന്‍നീ എന്‍ സ്നേഹരാജന്‍നിന്നിലെല്ലാമെന്‍ ജീവനും സ്നേഹവുമേ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) പാരിലില്ലിതുപോല്‍വാനിലില്ലിതുപോല്‍നീയൊഴിഞ്ഞുള്ളോരാനന്ദം ചിന്തിച്ചീടാ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) പൂക്കള്‍ക്കില്ല പ്രഭ,തേന്‍ മധുരമല്ലനീ വരുമ്പോഴെന്‍ ആനന്ദം വര്‍ണ്യമല്ലാ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) വേണ്ട പോകരുതേ,നാഥാ നില്‍ക്കേണമേതീര്‍ത്തുകൊള്ളാം ഞാന്‍ നല്ലൊരു പൂമണ്ഡപം.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) ആധി ചേരുകിലും,വ്യാധി നോവുകിലുംനീയരികില്‍ എന്നാലെനിക്കാശ്വാസമേ.വാ വാ യേശുനാഥാ (2) … Continue reading Va Va Yeshunatha… Lyrics

Rajakkanmarude Rajave… Lyrics

രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ... രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേനിന്‍റെ രാജ്യം വരേണമെ.നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേനിന്‍റെ നന്മ നിറയണമെ. (രാജാക്കന്മാരുടെ…) കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലുംകടലലയിലും കാല്‍വരിയിലുംകാലം കാതോർത്തിരിക്കും അവിടുത്തെകാലൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങള്‍.കാലൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങള്‍. (രാജാക്കന്മാരുടെ…) തിരകളുയരുമ്പോള്‍ തീരം മങ്ങുമ്പോള്‍തോണി തുഴഞ്ഞു തളരുമ്പോള്‍മറ്റാരുമാരുമില്ലാശ്രയം നിന്‍ വാതില്‍മുട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ‍, തുറക്കില്ലേ!വാതില്‍ മുട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ‍ തുറക്കുകില്ലേ. (രാജാക്കന്മാരുടെ…) Christ the King

Oru Vaku Chollan… Lyrics

ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാന്‍... ഒരു വാക്കു ചൊല്ലാന്‍ ഒരു നോക്കു കാണാന്‍യേശുവേ നീ വരുമോഎന്നോടു ചേരാന്‍ എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍എന്നരികില്‍ നീ വരുമോ. എത്ര നാളായ് ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂനിന്നോടൊന്നായ് ചേര്‍ന്നീടുവാന്‍വൈകാതെ വന്നീടണേ ആത്മനായകാ. നെഞ്ചകം നിറയെ വിതുമ്പുംനൊമ്പരമെല്ലാമകറ്റാന്‍ (2)തിരുവോസ്തി രൂപാ തിരുമാറിലെന്നെചേര്‍ക്കുവാന്‍ മനസ്സാകണേ (2) (എത്ര നാളായ്…) ആരോരുമില്ലാത്ത നേരംആധിയിലാടുന്ന നേരം (2)തൃക്കൈകള്‍ നീട്ടി തുണയേകുവാനായ്സ്നേഹമേ മനസ്സാകണേ. (2) (എത്ര നാളായ്…)

Njan Ninne Kaividumo… Lyrics

ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടുമോ? ഞാന്‍ നിന്നെ കൈവിടുമോ?ഒരുനാളും മറക്കുമോ? (2)ആരു മറന്നാലും മറക്കാത്തവന്‍അന്ത്യത്തോളം കൂടെയുള്ളവന്‍ (2) (ഞാന്‍ നിന്നെ…) കാക്കയാലാഹാരം നല്‍കിയവന്‍കാട പക്ഷികളാല്‍ പോറ്റിയവന്‍ (2)കാണുന്നവന്‍ എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍കണ്മണി പോലെന്നെ കാക്കുന്നവന്‍ (2) (ഞാന്‍ നിന്നെ…) മരുഭൂമിയില്‍ മന്ന ഒരുക്കിയവന്‍മാറയെ മധുരമായ്‌ തീര്‍ത്തവന്‍ (2)മാറാത്തവന്‍ ചിറകില്‍ മറയ്ക്കുന്നവന്‍മഹത്വത്തില്‍ എന്നെ ചേര്‍ക്കുന്നവന്‍ (2) (ഞാന്‍ നിന്നെ…)

Kunjumanssin Nombarangal… Lyrics

കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍... കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍ഒപ്പിയെടുക്കാന്‍ വന്നവനാംഈശോയേ ഈശോയേആശ്വാസം നീയല്ലോ (കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍…) കുഞ്ഞായ്‌ വന്നു പിറന്നവന്‍കുഞ്ഞുങ്ങളാകാന്‍ പറഞ്ഞവന്‍ (2)സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഒരു പൂന്തോട്ടംനല്ല കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായ്‌ തീര്‍ത്തവനേ (2)നീ വരൂ നീ വരൂ പൂന്തെന്നലായ്‌ (2) (കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍…) തെറ്റു ചെയ്താലും സ്നേഹിക്കുംനന്മകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും (2)സ്നേഹത്തിന്‍ മലര്‍ തേനുണ്ണാന്‍നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേര്‍ത്തവനേ (2)നീ വരൂ നീ വരൂ പോന്തെന്നലായ്‌ (2) (കുഞ്ഞു മനസ്സിന്‍…)

Kalithozhuthil Pirannavane… Lyrics

കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനേ... കാലിത്തൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനേകരുണ നിറഞ്ഞവനേ (2)കരളിലെ ചോരയാല്‍ പാരിന്‍റെ പാപങ്ങള്‍കഴുകി കളഞ്ഞവനേ (2)അടിയങ്ങള്‍ നിന്‍ നാമം വാഴ്ത്തീടുന്നുഹല്ലേലൂയാ… ഹല്ലേലൂയാകാലിതൊഴുത്തില്‍ പിറന്നവനേകരുണ നിറഞ്ഞവനേ. കനിവിന്‍ കടലേ അറിവിന്‍ പൊരുളേചൊരിയൂ ചൊരിയൂ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ (2)നിന്‍ മുന്നില്‍ വന്നിതാ നില്‍പ്പൂ ഞങ്ങള്‍ഹല്ലേലൂയാ… ഹല്ലേലൂയാ… (2) (കാലിത്തൊഴുത്തില്‍…) ഉലകിന്‍ ഉയിരായ് മനസ്സില്‍ മധുമായ്ഉണരൂ ഉണരൂ മണിവിളക്കേ.. (2)കര്‍ത്താവേ കനിയു നീ യേശു നാഥാഹല്ലേലൂയാ… ഹല്ലേലൂയാ… (2) (കാലിത്തൊഴുത്തില്‍…)

Kanayile Kalyana Nalil… Lyrics

കാനായിലെ കല്യാണ നാളില്‍... കാനായിലെ കല്യാണ നാളില്‍കല്‍ഭരണിയിലെ വെള്ളം മുന്തിരി നീരായ്‌ (2)വിസ്മയത്തില്‍ മുഴുകി ലോകരന്ന്‍വിസ്മൃതിയില്‍ തുടരും ലോകമിന്ന്മഹിമ കാട്ടി യേശുനാഥന്‍ (2) കാനായിലെ കല്യാണ… കാലികള്‍ മേയും പുല്‍തൊഴുത്തില്‍മര്‍ത്യനായ് ജന്മമേകിയീശന്‍ (2)മെഴുതിരി നാളം പോലെയെന്നുംവെളിച്ചമേകി ജഗത്തിനെന്നും (2)ആഹാ ഞാന്‍ എത്ര ഭാഗ്യവാന്‍ (2)യേശു എന്‍ ജീവനെ കാനായിലെ കല്യാണ… ഊമയെ സൌഖ്യമാക്കിയിടയന്‍അന്ധന് കാഴ്ച്ചയേകി നാഥന്‍ (2)പാരിതില്‍ സ്നേഹ സൂനം വിതറികാല്‍വരിയില്‍ നാഥന്‍ പാദമിടറി (2)ആഹാ ഞാന്‍ എത്ര ഭാഗ്യവാന്‍ (2)യേശു എന്‍ ജീവനെ കാനായിലെ കല്യാണ…

Daivasneham Niranju Nilkkum… Lyrics

ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും... ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുംദിവ്യ കാരുണ്യമേ.തളരുമെന്‍ മനസ്സിന്നു പുതുജീവന്‍ നല്‍കുംസ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഭോജ്യമേ.മാലാഖമാരുടെ ഭോജനമേസ്വര്‍ഗ്ഗീയഭോജനമേ (2) (ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു…) ക്രോധ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങള്‍ തന്‍ഘോരമാമന്ധത നിറയും എന്‍ മനസ്സില്‍ (2)ദൈവസ്നേഹത്തിന്‍ മെഴുതിരിനാളം (2)ദേവാ… നീ കൊളുത്തണേ. (ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു…) നിന്നെ ഉള്‍ക്കൊണ്ടൊരെന്‍ മനതാരില്‍നന്മകള്‍ മാത്രം എന്നും ഉദിക്കണേ (2)നിന്നെ അറിയുന്നോരെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ (2)നാഥാ… നീ വസിക്കണേ (ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞു…)

Sthyavachanam Nithyavachanam… Lyrics

സത്യവചനം നിത്യവചനം... സത്യവചനം നിത്യവചനംമന്നിൽ രക്ഷയേകും തിരുവചനം (2)ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നെന്നുംജീവിക്കുന്ന ദിവ്യവചനം (2) ഹലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയ്യാ (4) (സത്യവചനം…) കാതുകളിൽ ഇമ്പമാകും വചനംകണ്ണുകളിൽ ശോഭ നൽകും വചനം (2)ഹൃത്തടത്തിൽ ജീവനേകും വചനംനേർവഴികൾ കാട്ടിടും വചനം ഹലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയ്യാ (4) (സത്യവചനം…) പാദത്തിനു ദീപമാകും വചനംപാതയിൽ പ്രകാശമേകും വചനം (2)ആത്മ മാരി തൂകിടുന്ന വചനംആത്മസൗഖ്യമേകിടുന്ന വചനം ഹലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയ്യാ (4) (സത്യവചനം…)

Daivasneham Varnnicheedan… Lyrics

ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍ ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍ വാക്കുകള്‍ പോരാനന്ദി ചൊല്ലിത്തീര്‍ക്കുവാനീ ജീവിതം പോരാകഷ്ടപ്പാടിന്‍ കാലങ്ങളില്‍ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോര്‍ത്താല്‍എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരുമോ? (ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍…) സ്വന്തമായൊന്നുമില്ല സര്‍വ്വതും നിന്‍ ദാനംസ്വസ്തമായുറങ്ങീടാന്‍ സമ്പത്തില്‍ മയങ്ങാതെമന്നിന്‍ സൌഭാഗ്യം നേടാനായാലുംആത്മം നഷ്ടമായാല്‍ ഫലമെവിടെ? (ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍…) സ്വപ്നങ്ങള്‍ പൊലിഞ്ഞാലും ദുഃഖത്താല്‍ വലഞ്ഞാലുംമിത്രങ്ങള്‍ അകന്നാലും ശത്രുക്കള്‍ നിരന്നാ‍ലുംരക്ഷാകവചം നീ മാറാതെന്നാളുംഅങ്ങെന്‍ മുന്നേ പോയാല്‍ ഭയമെവിടെ? (ദൈവസ്നേഹം വര്‍ണ്ണിച്ചീടാന്‍…)

Anupama Sneha Chaithanyame… Lyrics

അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ... അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേമണ്ണില്‍ പ്രകാശിച്ച വിണ്‍ദീപമേഞങ്ങളില്‍ നിന്‍ ദീപ്തി പകരണമേയേശുവേ സ്നേഹ സ്വരൂപാ… സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേനിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ (2) സര്‍വം ക്ഷമിക്കുന്നവന്‍ നീഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യാശയും നീ (2)വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി നീവന്നിടണമെ നാഥാ വന്നിടണമെ നാഥാ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹമേനിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍ (അനുപമ സ്നേഹ…) നിന്‍ ദിവ്യ സ്നേഹം നുകരാന്‍ഒരു മനസ്സായൊന്നു ചേരാന്‍ (2)സുഖവും ദുഖവും പങ്കിടുവാന്‍തുണയേകണമേ നാഥാ… തുണയേകണമേ നാഥാ സ്നേഹമേ ദിവ്യ സ്നേഹനിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങള്‍. … Continue reading Anupama Sneha Chaithanyame… Lyrics

Mulmudi Aninjukondeesho… Lyrics

മുൾമുടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോഎൻ മുഖത്തൊരു മുത്തം നൽകി മുള്ളുകൾ എൻ മുഖത്തെങ്ങും വിങ്ങുന്ന നൊമ്പരമേകി സ്നേഹത്തോടെകിയ മുത്തം വേദനയായി മാറിയപ്പോൾ സ്നേഹത്തോടെകിയ മുത്തം വേദനയായി മാറിയപ്പോൾ ആ വേദനക്കൊരു പേര് നൽകി ഞാൻ അതിൻപേരല്ലോ സഹനം അതിൻപേരല്ലോ സഹനം മുൾമുടി അണിഞ്ഞു കൊണ്ടീശോഎൻ മുഖത്തൊരു മുത്തം നൽകി മുള്ളുകൾ എൻ മുഖത്തെങ്ങും വിങ്ങുന്ന നൊമ്പരമേകി ക്ലേശത്തിൻ മുള്ളുകള്ക്കിടയിൽ വേദനയിൽ ഞാൻ പിടഞ്ഞു പരിഹാസ വാക്കിന് നടുവിൽ ഇടനെഞ്ചു നീറി കരഞ്ഞു ആ നേരമെൻമുന്പിൽ തെളിഞ്ഞു ക്രൂശിതമാം ദിവ്യരൂപം … Continue reading Mulmudi Aninjukondeesho… Lyrics