മറിയം ഈശോയിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ വഴി

അമ്മ വിചാരങ്ങൾ 8 മറിയം ഈശോയിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ വഴി   ഇന്നത്തെ അമ്മ വിചാരവും മരിയൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ടിൻ്റെ മറിയത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി (True Devotion to Mary ) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ്.   പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തോട് നാം നല്ല ഭക്തി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അതു നമ്മുടെ കർത്താവീശോ മിശിഹായോടുള്ള ഭക്തിയിൽ കൂടുതൽ സമ്പൂർണ്ണമായി വളരുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്, സുഗമവും കൃത്യവുമായ വഴിയിലൂടെ ഈശോമിശിഹായിൽ എത്തിച്ചേരാൻ മറിയം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടുള്ള … Continue reading മറിയം ഈശോയിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ വഴി

മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മതിയാവുകയില്ല

അമ്മ വിചാരങ്ങൾ 7 മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മതിയാവുകയില്ല   വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് പരിശുദ്ധ മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി സഭയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്നും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. ക്രിസ്താനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമാതാവിനുള്ള സവിശേഷ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി നിരന്തരം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ലൂയിസ് മരിയവിജ്ഞാനത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ രണ്ടു കൃതികളുടെ രചിതാവാണ്. മറിയത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി (True Devotion to Mary ) ജപമാലയുടെ രഹസ്യം ( The Secret of the Rosary) എന്നിവയാണ് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. മറിയത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന … Continue reading മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മതിയാവുകയില്ല