കൃപാസനം ഒന്നാം ചൊവ്വ (01/11/2022) മരിയൻ ഉടമ്പടി ധ്യാനം ലൈവ് | Dr Fr V.P Joseph Valiyaveettil

https://youtu.be/GTpVJt5wHBw കൃപാസനം ഒന്നാം ചൊവ്വ (01/11/2022) മരിയൻ ഉടമ്പടി ധ്യാനം ലൈവ് | Dr Fr V.P Joseph Valiyaveettil

കൃപാസനം ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന Kreupasanam Udambadi Prarthana

https://youtu.be/w6XnObhLsQE കൃപാസനം ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന | Kreupasanam Udambadi Prarthana