ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന / Prayer for Vocation

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

“വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം, അതിനാല്‍ തന്റെ വിളഭൂമിയിലെക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കാന്‍ വിളവിന്റെ നാഥനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍” എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈശോ നാഥാ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ അങ്ങേക്കായി നേടുവാന്‍ ധാരാളം  നല്ല ശുശ്രൂഷകരെ തിരുസ്സഭക്ക് നല്‍കണമേ. അവര്‍ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ നിറച്ച്‌ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയച്ചതുപോലെ അങ്ങേ അറിയാത്ത അനേകായിരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ കടന്നുചെന്ന് അവരെ അങ്ങയിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ നല്ല അജപാലകരെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമേ. ധാരാളം നല്ല ദൈവവിളികള്‍ നല്‍കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും  അനുഗ്രഹിക്കണമേ.   അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ നല്ല മകനായി/മകളായി  എന്നെയും മാറ്റണമേ. അങ്ങനെ ലോകത്തിനു ദീപവും ഭൂമിക്കു ഉപ്പുമായി തീരുവാന്‍ എനിക്കും ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനു പ്രത്യുത്തരം നല്‍കുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും   ഫലങ്ങളും എന്നില്‍ നിറയ്ക്കണമേ.  നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ അങ്ങയുടെ വിളി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേക്കായി ജീവിക്കുന്ന സമര്‍പ്പിതരെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തില്‍ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവേ, കന്യാവ്രതക്കാരുടെ കാവല്‍ക്കാരനായ മാര്‍ യൌസേപ്പിതാവേ എനിക്കുവേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ  കുടുംബത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. എന്റെ കാവല്‍ മാലാഖയെ   ദൈവതിരുമുന്‍പില്‍ നിര്‍മലനായി/നിര്‍മലയായി ജീവിക്കുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എന്റെ പ്രത്യേക സ്വര്‍ഗ്ഗീയ   മദ്ധ്യസ്ഥരെ… നിങ്ങളും  എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍

Prayer for Vocations

Jesus, High Priest and Redeemer forever, we beg you to call young men and women to your service as priests and religious. May they be inspired by the lives of dedicated priests, Brothers, and Sisters. Give to parents the grace of generosity and trust toward you and their children so that their sons and daughters may be helped to choose their vocations in life with wisdom and freedom.

Lord, you told us that the harvest indeed is great but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. We ask that we may know and follow the vocation to which you have called us. We pray particularly for those called ot serve as priests, Brothers and Sisters; those whom you have called, those you are calling now, and those you will call in the future. May they be open and responsive to the call of serving your people. We ask this through Christ, our Lord. Amen.

Vocation Promoter (Fr Maneesh MCBS)

MCBS Seminary, Athirampuzha

Kottayam 686562, India

Click her for the Detailed Web Page

MCBS Seminaries

Sanathana Divya Karunya Vidya Peetham, Thamarassery

Sanathana MCBS Seminary

P.B. No.05,Thamarassery – 673573

Calicut,Kerala.

Tel: 0495  2220931,2220932,2220930

Fax: 0495 2225688

Web : http://www.sanathana.wordpress.com

E-mail : sanathanadkv@gmail.com

Jeevalaya Institute of Philosophy, Bangalore

MCBS Novitiate House , Kanjirappally

MCBS Novitiate House , Chembery

MCBS Minor Seminary, Athirampuzha

MCBS Minor Seminary

Sreekandamangalam P.O.

Athiampuzha

Kottayam 686 562

Kerala, India

Ph. 0481 2730599, 2731882, 2731982

Email: mcbssem@sancharnet.in (Official)

mcbslisieux@live.in (Public)

Website: http://www.lisiuex.wordpress.com

MCBS Minor Seminary, Pariyaram

MCBS Mission Minor Seminary, Solapur

MCBS Mission Minor Seminary, Anappara

MCBS Study House, Kaduvakulam

MCBS Study House, Aluva

 

Formation Houses of MCBS

Sanathana Divya Karunya Vidya Peetham, Thamarassery

Sanathana MCBS Seminary

P.B. No.05,Thamarassery – 673573

Calicut,Kerala.

Tel: 0495  2220931, 2220932, 2220930

Fax: 0495 2225688

Web : http://www.sanathana.wordpress.com

E-mail : sanathanadkv@gmail.com

Jeevalaya Institute of Philosophy, Bangalore

MCBS Novitiate House , Kanjirappally

MCBS Novitiate House , Chembery

MCBS Minor Seminary, Athirampuzha

MCBS Minor Seminary

Sreekandamangalam P.O.

Athiampuzha

Kottayam 686 562

Kerala, India

Ph. 0481 2730599, 2731882, 2731982

Email: mcbslisieux@gmail.com (Official)

mcbslisieux@live.in (Public)

Website: http://www.lisiuex.wordpress.com

MCBS Minor Seminary, Pariyaram

MCBS Mission Minor Seminary, Solapur

MCBS Mission Minor Seminary, Anappara

MCBS Study House, Kaduvakulam

MCBS Study House, Aluva

Vocation to MCBS

Vocation / ദൈവവിളി

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന / Prayer for Vocations

“വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം, അതിനാല്‍ തന്റെ വിളഭൂമിയിലെക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കാന്‍ വിളവിന്റെ നാഥനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍” എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈശോ നാഥാ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ അങ്ങേക്കായി നേടുവാന്‍ ധാരാളം  നല്ല ശുശ്രൂഷകരെ തിരുസ്സഭക്ക് നല്‍കണമേ. അവര്‍ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ നിറച്ച്‌ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയച്ചതുപോലെ അങ്ങേ അറിയാത്ത അനേകായിരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ കടന്നുചെന്ന് അവരെ അങ്ങയിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ നല്ല അജപാലകരെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമേ. ധാരാളം നല്ല ദൈവവിളികള്‍ നല്‍കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും  അനുഗ്രഹിക്കണമേ.   അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ നല്ല മകനായി/മകളായി  എന്നെയും മാറ്റണമേ. അങ്ങനെ ലോകത്തിനു ദീപവും ഭൂമിക്കു ഉപ്പുമായി തീരുവാന്‍ എനിക്കും ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനു പ്രത്യുത്തരം നല്‍കുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും   ഫലങ്ങളും എന്നില്‍ നിറയ്ക്കണമേ.  നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ അങ്ങയുടെ വിളി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേക്കായി ജീവിക്കുന്ന സമര്‍പ്പിതരെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തില്‍ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവേ, കന്യാവ്രതക്കാരുടെ കാവല്‍ക്കാരനായ മാര്‍ യൌസേപ്പിതാവേ എനിക്കുവേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ  കുടുംബത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. എന്റെ കാവല്‍ മാലാഖയെ   ദൈവതിരുമുന്‍പില്‍ നിര്‍മലനായി /നിര്‍മലയായി ജീവിക്കുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എന്റെ പ്രത്യേക സ്വര്‍ഗ്ഗീയ   മദ്ധ്യസ്ഥരെ… നിങ്ങളും  എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍

Prayer for Vocations

Jesus, High Priest and Redeemer forever, we beg you to call young men and women to your service as priests and religious. May they be inspired by the lives of dedicated priests, Brothers, and Sisters. Give to parents the grace of generosity and trust toward you and their children so that their sons and daughters may be helped to choose their vocations in life with wisdom and freedom.

Lord, you told us that the harvest indeed is great but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. We ask that we may know and follow the vocation to which you have called us. We pray particularly for those called to serve as priests, Brothers and Sisters; those whom you have called, those you are calling now, and those you will call in the future. May they be open and responsive to the call of serving your people. We ask this through Christ, our Lord. Amen.

ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥന്‍ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു

എം സി ബി എസ് സന്ന്യാസ സമൂഹം  നിന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു

വരുവിന്‍, അവനോടൊപ്പം മരിക്കാന്‍ നമുക്കും പോകാം…

വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയിലൂടെ അനേകായിരങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വാസ വെളിച്ചം നല്‍കുവാന്‍ വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭാരതത്തിലെ ഏക സന്യാസ സമൂഹമാണ്‌ MCBS. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഓസ്ട്രേലിയ, എന്നീ ഭൂഘണ്ടങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേരളത്തിലുടനീളവും വചനപ്രഘോഷണം, ഇടവക പ്രേഷിതത്വം ആതുര സേവനം, വിദ്യാഭ്യാസം,  മാധ്യമ പ്രേഷിതത്വം, യുവജന നവീകരണം, സാമൂഹിക സേവനം തുടങ്ങി വിവിധ രംഗങ്ങളില്‍ MCBS വൈദീകര്‍ കര്‍മ്മനിരതാരാണ് . നാഥനുവേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും ലോകത്തിനുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുവാനും ദിവ്യകാരുണ്യ   ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥന്‍ നിന്നിലൂടെ നിറം പകരുന്ന സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക്  ജീവന്‍ പകരാന്‍, വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയുടെ പ്രേഷിതനകാന്‍ ഉള്‍വിളി ലഭിക്കുന്നെങ്കില്‍…. മടിക്കരുത്… അംഗമാവുക… ദിവ്യകാരുണ്യ മിഷനറി സഭയില്‍….

Vocation Director

MCBS Seminary

 Athirampuzha

Kottayam – 686 562

 Tel : 0481 2730599, 09495804598

 E- mail : mcbslisieux@gmail.com

mcbslisieux@live.in

Website: http://lisieux.wordpress.com

Or

Fr Maneesh MCBS

MCBS Seminary

Athirampuzha

Kottayam 686562


 

Prayer for the Success in Exam / പരീക്ഷാ വിജയത്തിനായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

***********************************************************

Vocation to Missionary Congregation of the Blessed Sacrament (MCBS)

Eligibility

Catholic: Latin, Syro-Malabar & Malankara.

Age: 15 – 30 years.

Education: At least Secondary School or Equivalent Completed.

Family: Sound Family background and Spiritual Environment.

Admission: Interview by a Panel of Priests including the Rector of the Seminary.

Admissions Open: April to June every Year.

Houses of Formation

Minor Seminaries

MCBS Minor Seminary, Athirampuzha, Kottayam, India

MCBS Minor Seminary, Pariyaram, Kannur, India

MCBS Minor Seminary, Solapur, Maharashtra, India

Novitiates

MCBS Novitiate House, Kanjirappally, Kottayam, India

MCBS Novitiate House, Chembery, Kannur, India

Major Seminaries

Jeevalaya Institute of Philosophy, Bangalore, India

Sanathana Divyakarunya Vidhyapeetham, Thamarassery, India

Study Houses

MCBS Study House, Alwaye, India

MCBS Study House, Kaduvakulam, Kottayam, India

Duration of Formation

Minor Seminary: 2 or 3 Years

Novitiate: 1 Year

Degree: 3 years (If Separately Done)

Philosophy: 2 or  3 years

Regency: 1 or 0 Year

Theology: 3.5 years

Higher Studies: Up-to 5 Years (Before Ordination)

Total Years of Formation: 09 to 15Years

Contacts

Vocation Director

MCBS Seminary

Athirampuzha

Kottayam – 686 562

Tel : 0481 2730599, 09495804598

E- mail : mcbslisieux@gmail.com, mcbslisieux@live.in

Website: http://lisieux.wordpress.com

Or

Vocation Director

MCBS Minor Seminary

Pariyaram P.O., Kannur – 670502

Tel: 0497 2808577, 2808495, 2808877

E-mail : st.maryspariyaram@gmail.com

mariyanbikp@bsnl.in

Or

Vocation Director

MCBS House

Elavanthy, Anappara P.O.

Angamaly –

Tel.  04842694895

Mob. 09447267114

Email: jesuscalls2mcbs@gmail.com

or

Fr Maneesh MCBS

MCBS Seminary

Athirampuzha

Kottayam 686562

 

Education comme Evangélisation en Inde

Colloque organisé par l’AFUI et l’ISTR sur L’Inde et le fait Chrétien  le 19 Octobre 2005

A la Salle de l’Horticulture, 84 rue de Grenelle, Paris-7.

Education comme Evangélisation en Inde

Dr Vincent Kundukulam
Dr Vincent Kundukulam

KUNDUKULANGARA Vincent

Introduction

Tout d’abord permettez-moi de remercier sincèrement les responsables de l’AFUI et de l’ISTR qui m’ont fait venir d’Inde pour participer à ce colloque. Ils ont tout à fait raison car comment fait-on un colloque sur l’Inde sans avoir les Indiens comme  interlocuteurs ? Tous ceux qui travaillent pour le bien-être de l’humanité sont intéressés au service de l’éducation car d’une part le futur de tout pays dépend du progrès de l’éducation et d’autre part l’éducation est l’instrument le plus efficace pour assurer l’égalité entre les hommes. J’espère que cette réflexion sur le service éducatif chrétien en Inde nous ouvrira de nouveaux horizons et nous aidera à faire un pas en avant dans nos efforts de développer un monde meilleur.

Le Père Rossignol nous a très bien présenté l’histoire de l’évangélisation en Inde et Dr. Jeyaraj a fait un exposé enrichissant tout en expliquant les soucis, le succès, la peine, la joie et les défis que les missionnaires expérimentent lorsqu’ils essayent d’enraciner le christianisme dans le pays. Le sujet de mon intervention dans ce colloque est l’éducation comme évangélisation en Inde. En d’autres termes je vais expliquer les divers types de services éducatifs entrepris par l’église en Inde hier et aujourd’hui, mettre en évidence les problèmes qui existent dans le service de l’éducation en général et montrer également comment les initiatives chrétiennes dans ce domaine deviennent une manière d’annoncer l’évangile dans le sous-continent indien.

Je vais diviser cet exposé en quatre parties. Nous commencerons par un bref aperçu de l’histoire de l’éducation en Inde de la période Védique à notre ère contemporaine. Après nous verrons en détail les divers types des services éducatifs faits par les chrétiens parmi les différentes catégories de la population indienne. Dans la troisième partie nous verrons comment ce service éducatif devient une mission évangélisatrice. Nous conclurons avec les défis que les établissements éducatifs chrétiens relèvent en Inde, un pays qui est profondément affecté par le mondialisation et le nationalisme hindou.

Clarifications des termes

Education: Aujourd’hui on parle de l’éducation à deux niveaux différents: l’éducation ordinaire ou formelle et l’éducation informelle ou non-formelle. L’éducation formelle est synonyme de l’enseignement conventionnel à travers les écoles. Dans un sens plus large tout ce qu’on fait pour élever les hommes à la perfection de la nature humaine est compris aujourd’hui en Inde comme éducation informelle ou non-formelle. Par exemple, le travail d’alphabétisation des adultes, l’éducation donnée hors d’écoles ordinaires, etc. Ces deux formes d’éducation sont intimement liées car les deux préparent l’individu à être de bons citoyens. (Collier’s Encyclopedia, 582) Dans ce colloque nous utiliserons ce terme dans son sens plus large.

Evangélisation: Que voulons-nous dire par l’évangélisation ? Jusqu’à un temps récent, mission ou évangélisation a été comprise par l’Eglise catholique comme l’annonce explicite de Jésus Christ et de son Evangile dans les pays païens et lointains et l’implantation des églises pour les baptisés. Mais aujourd’hui plus que cette vision écclésio-centrique ce qui est mis en valeur est une mission centrée sur le Royaume de Dieu. Cette mission n’exclut pas le baptême, pourtant on y donne l’importance à répandre les valeurs du règne de Dieu à travers le combat pour la justice, les efforts pour améliorer la bonne entente inter-religieuse, le développement, etc. partout où les Chrétiens sont en mission. Ici nous parlerons de l’évangélisation avec ce sens actuel du terme.

Partie 1 : Un Aperçu Historique

L’histoire de l’éducation en Inde est longue car l’Inde a un passé très ancien. Pour des raisons pratiques je la divise en trois périodes: périodes antiques, période occidentale et période après l’indépendance. Nous les étudierons brièvement excepté la période occidentale parce que l’Inde actuelle doit beaucoup à l’éducation occidentale pour ce qu’elle est aujourd’hui.

1. L’époque ancienne

L’impact le plus ancien de l’éducation en Inde était celui de la civilisation aryenne, qui a dû entrer dans ce pays entre 1500 et 1200 avant notre ère. Pendant la période aryenne l’éducation a été principalement donnée aux classes sacerdotales et plus tard aux kshatriyas (des nobles et des guerriers) et aux vayshiya (des agriculteurs et des commerçants). L’apprentissage était très lent car les étudiants devaient en même temps travailler pour leur professeur à la maison et dans le champ. Ils étudiaient lors de leur temps libre. Par conséquent l’étude d’un Veda prenait 12 ans et ainsi seulement quelques uns pouvaient achever leurs études. Le deuxième impact était celui du bouddhisme. Les systèmes d’éducation brahmanique et bouddhistes étaient presque semblables mais le bouddhisme a ouvert l’éducation à toutes les castes. Pourtant puisque les cours ont été tenus dans les monastères le public n’a pas pu en profiter. Alors est venue l’éducation musulmane au 10ème siècle de notre ère qui a eu lieu dans les madrasah, les écoles primaires attachées aux mosquées. Ces établissements étaient principalement pour Musulmans et donc n’ont pas eu un impact sur le public. (Education in India, 5-18)

         Parmi les systèmes d’éducation antiques en Inde ce qui avait le plus marqué l’ensemble de l’Inde était celui des Brahmanes. Mais alors on peut se demander pourquoi  le système Brahmane n’a pas eu de succès à l’époque moderne ? Je pense que le souci du monde céleste a fait que les éducateurs hindous se sont éloignes du contact avec la vie ordinaire. Pour certaines écoles de la philosophie indienne le monde terrestre est une illusion ou Maya. Le Bhagavad Gita, II dit : “l’homme qui chasse de soi tout désir et marche sans désir, sans la pensée du moi, hérite la paix” Les bonnes actions aussi bien que les mauvaises contribueront à la prolongation du cycle des naissances. La vraie sagesse est le pouvoir de libérer les âmes des chaînes mondaines. Par conséquent les Brahmanes ne pouvaient pas être intéressés à l’étude des sciences modernes qui favorisent l’attachement au monde en s’abstenant ainsi au moksha. (A History of Education in India and Pakistan, 183- 189)

2. La période occidentale

Les écoles ordinaires ont démarré en Inde d’abord pour les enfants d’Européens qui ont habité le pays. Ainsi une première école, celle de Santa Fe School est ouverte à Goa (1540) par les franciscains et plus tard d’autres écoles de missionnaire à Bassein (Vasai) en 1546, à Cochin en 1549, à Punnaicayil au Tamil Nadu en 1567, à Madurai en 1595, à Pondichéry en 1713 et une école tamoule à Ellacurichi au Tamil Nadu en 1731. (G. Palackapilly, Christian Contribution to Education, Language and Literature, Christian Contribution to Nation Building, 84). En 1784 le Gouverneur Warren Hastings a établi un Madrasa pour l’éducation des garçons musulmans à Calcutta et en 1791 Jonathan Duncan, le résidant britannique à Bénarès a ouvert une école universitaire de Sanskrit. Le but de ces écoles était de former des hommes capables d’interpréter les lois musulmanes et hindoues qui étaient nécessaires dans l’administration de la justice. (A History of Education in India and Pakistan, 197-199)

On reproche souvent aux Anglais d’avoir eu des intérêts personnels dans l’éducation des Indiens puisqu’ils ont ouvert les écoles en vue de former les secrétaires nécessaires pour leur administration. Ceci peut ne pas être entièrement vrai parce que ce n’était pas le seul but de ceux qui avaient pris des initiatives dans le domaine éducatif. Par exemple, Macaulay, le membre du Comite pour  la loi du gouvernement Indien de l’époque avait exprimé en Chambre des Communes comme suit : “sommes-nous pour maintenir le peuple de l’Inde ignorant afin que nous puissions les maintenir dociles ? Ou voulons-nous les laisser sans le passage légitime après avoir éveillé chez eux l’ambition? Il se peut que l’esprit public de l’Inde puisse augmenter sous notre système jusqu’à ce qu’il le dépasse” (Education in India, 22)

En 1792 en renouvelant la charte d’East India Company, Wilberforce, le chef de la partie évangélique, a demandé à la Cour des directeurs d’envoyer des professeurs de temps en temps en l’Inde pour la promotion de la connaissance des habitants. En 1857, la Cour des directeurs a créé des universités à Calcutta, à Bombay et à Madras sur le modèle de l’université de Londres. (Education in India, 21-24) Lorsque les Britanniques ont quitté l’Inde il y avait environ 196.000 institutions de formation. (A History of Education in India and Pakistan 212; Pour étude  plus approfondie de la contribution de la période britannique à l’éducation voir également A..A. Zellner, Education in India, New York : Bookman Associates, 1951 ; S.N. Mukerji, History of Education in India, Baroda : Acharya Book Depot, 1957)

Les efforts du gouvernement dans le domaine de l’éducation ont été renforcés par les missionnaires en créant des écoles et des collèges dans les villes et les villages. Indépendamment des établissements éducatifs les missionnaires ont un vif l’intérêt pour étudier les cultures, les religions et les langues régionales et communiquer leurs résultats au monde extérieur. Les premiers dictionnaires et grammaires modernes et les alphabets d’un grand nombre de langues et de dialectes indiens doivent leur existence aux missionnaires.

Examinons le brièvement dans les Etats différents de l’Inde.  En Inde du nord les services éducatifs chrétiens ont débuté avec la mission du Tibet en 1704 et plus efficacement avec l’établissement de l’archidiocèse d’Agra en 1886, la mère de tous les diocèses du nord de l’Inde. Les 13 diocèses qui existent dans le nord ont entrepris des campagnes d’alphabétisation dans leurs villages. Il y a presque 800 écoles Catholiques y compris primaires et secondaires et cinq écoles universitaires dans cette région. (P. Celestine, Christianity in Northern India, Indian Christian Directory, 98-99)

Grâce aux jésuites portugais, Mission Etrangère de Paris et églises protestantes le taux d’alphabétisation et en particulier des femmes ont été élevé dans les sept états sœurs du nord-est de l’Inde:  Arunachal Pradesh 42 % ; Assam 53.42 %; Manipur 60.96 %; Meghalaya 48.26 % Mizoram 82. 27 % et Tripura 60.39 %. (J. Puthenpurakal, The Rising Sun: Christianity’s Contribution to India’s North Eastern Region, Indian Christian Directory, 107-110). Les baptistes et les presbytériens ont contribué à la formation du dictionnaire Assamese-Anglais, la grammaire et les manuscrits de la langue d’Assamese, alphabet de Khasi, la langue de Garo, le dictionnaire de Naga, prose bengali, etc. (G. Palackapilly Christian Contribution to Education, Language and Literature, Christian Contribution to Nation Building, 91-92.)

Dans différentes régions de l’Ouest de l’Inde notamment à Goa, Bassein, Bandra, Bombay et Gujerat les initiatives éducatives ont été commencé par les jésuites portugais. Sous la direction d’évêque Hartman (1850ff) une école primaire a été attachée à chaque paroisse à Bombay. La diffusion des écoles primaires dans les villages éloignés de Bombay doit considérablement aux missions protestantes. Jyotiba Phuel ancien étudiant d’école écossaise à Pune a lancé le premier mouvement non-Brahmin contre la pratique de caste en Inde. (M. D. David, Christianity in Western India, Indian Christian Directory, 114-115)

Le progrès éducatif s’est produit dans la côte est de l’Inde – du Bihar, du Madhya Pradesh et de l’Orissa – par la mission de Tibet-Hindustan (1707), la mission de Bettiah (1707-1745) et la mission du Népal (1715-1769). L’influence de l’éducation parmi les chrétiens de Bettiah qui  appartenaient aux castes élevées et moyennes et qui forment maintenant une communauté autour 13, 000 membres était si significative que dans les années 90 qu’ils étaient tous alphabétises. Leurs métiers ont changé de les traditionnels en les travaux de secrétaire, d’enseignants et de cadre professionnels. En tout dans ces trois Etats l’église a 36 écoles universitaires, 384 lycées, 555 collèges, 615 écoles primaires et 300 centres d’éducation professionnelle. (J. Kalapura, Dignit Re-discovered :Christians in Eastern India, Indian Christian Directory, 102-104)

Venons à l’Inde du sud, au Kerala. Quand les Portugais y sont arrivé au 15ème siècle il y avait des écoles conduites par tous les Hindous et pour les chrétiens. C’est évident des décrets adoptés par le synode d’Diamper selon lequel on devait déplacer les sanctuaires maintenus dans les écoles chrétiens pour les étudiants hindous et qui accordait la permission aux enfants chrétiens d’aller à des écoles hindoues mais sans montrer n’importe quelle vénération à des idoles. L’éducation occidentale a été présentée par les Prussian missionnaires, The Church Missionary Society (CMS) et de Basel German Evangelical Mission. Selon les statistiques en 1901 le taux d’instruction chez les femmes au Kerala était déjà 31 sur 100 tandis qu’il était 1 sur 1000 à Gwalior et 11 sur 1000 à Bombay. En 1901 les chrétiens avaient déjà 1920 écoles au Kerala. (C.V. Cherian, Kerala-Empowernment through Enlightenment, Indian Christian Directory, 130-131). En ce qui concerne la langue de Malayalam, son premier dictionnaire est fait par un missionnaire allemand John Ernetus Hanxleden, connu sous le nom d’Arnold Padiri ; la première grammaire par l’évêque Anjelo Francis de Verapoly et le Nigantu Malayalam-Anglais  par Hermann Gundert. (A. Sreedhara Menon, A Survey of Kerala History, 339-340)

Au Tamil Nadu, les missionnaires comme Robert de Nobili, Constantius Joseph Beshi, Bartholomew Ziegenbalg, G.U. pape, Robert Caldwell, ont travaillé à la prose tamoule moderne, au premier lexicographe scientifique du Tamoul, aux dictionnaires Tamoule, Latin-Tamoul, et Portuguese-Tamoul, une grammaire comparative des langues Dravidiennes du sud, etc… (G. Palackapilly, Christian Contribution to Education, Language and Literature, Contribution to Nation Building, 93-94)

Au Karnataka les dominicains, The Church Missionary Society et The Basel Mission ont commencé des écoles. Le Vicaire apostolique de Mysore Msgr. Charbonneaux MEP en collaboration avec les soeurs du Bon Berger a commencé des écoles à Mysore, Bangalore, Bellary, Kolar, Udipi, et par l’année 1895 elles ont eu 77 établissements éducatifs à la mission de Mysroe pour des étudiants venant toutes castes. Ils ont écrit des livres de grammaire et les dictionnaires de Kannada. La Presse catholique qui a été commencé par le Msgr. Etienne Charbonnaux à Bangalore a facilité la publication des littératures de kannada. (T. Anchukandam, Christian Contribution to Karnataka, Indian Christian Directory, 116-119) ]

Résumons l’impact des missionnaires européens sur l’éducation des Indiens en disant qu’il a créé une grande révolution dans la mentalité indienne. Les idées occidentales de la liberté, l’égalité et la dignité humaine ont agi en tant qu’agent catalytique et provoqué un changement social radical dans le pays. Citons à ce propos Les historiens éminents comme R.C. Majumdar a dit la chose suivante : “Si nous devons choisir un facteur qui a aidé plus que d’autres à la grande transformation de l’Inde au 19ème siècle sans n’importe quel point d’hésitation on peut dire que c’est l’éducation anglaise” (R.C. Majumdar (ed.), The History and Culture of the Indian People, X.31) Selon Syed Nurullah et J. P. Naik, les deux auteurs célèbres de l’histoire de l’éducation en Inde, l’acquis le plus important de l’éducation britannique était de présenter à l’Inde la langue et la littérature européenne et à travers elles toute la pensée, le développement industriel et scientifique, et la philosophie sociale et politique de l’ouest. L’éducation anglaise a libéré l’esprit indien des idées archaïques et a créé la base de la Renaissance indienne. L’Inde doit l’étude scientifique et critique de sa propre culture antique aux européens. L’ouest est également responsable du réveil de plusieurs tendances humanistes telles que la croisade contre l’intouchabilité et l’esprit du service social. (A History of Education in India, 865-867)

3. Après l’indépendance

À l’heure de l’indépendance seulement 14 % de la population était instruite et seulement un enfant sur trois était inscrit dans une école primaire. (Government of India, Ministry of I & B, India 1995, p. 79) La Constitution Indienne a déclaré dans son article 45 déclarant que l’Etat essayera d’assurer une éducation obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de quatorze ans. Depuis, plusieurs commissions telles que la Commission pour L’université sous la présidence de Dr. Radhakrishnan en 1948, la Commission pour L’éducation Secondaire sous la présidence de Dr. S. Lakshmanasamy Mudaliar en 1952 et la Commission d’Education sous la présidence de Dr. D.S. Kothari ont été nommées pour aborder le problème de l’éducation. En juillet 1993 la Cour suprême a déclaré l’éducation élémentaire comme droit fondamental : Chaque citoyen du pays a droit à une éducation gratuite jusqu’à l’âge de 14 ans”. Le Gouvernement central et ceux des Etats ont pris des mesures pour l’expansion des écoles élémentaires. En conséquence le taux d’instruction a atteint jusqu’à 62 % en 1997.

Partie II : Différents types de services éducatifs

Si les chrétiens sont respectés en Inde c’est non en raison de leur croyance religieuse, mais à cause de leurs établissements éducatifs et leurs services de santé. Les établissements éducatifs jouent comme une porte d’entrée pour les chrétiens pour créer un bon rapport véritable avec la société. Les chrétiens sont seulement 2.34 % de la population indienne mais, leurs institutions assurent

5 % de l’éducation primaire,

10 % de l’éducation et de santé,

25 % des soins  des orphelins et des veuves

30 % des soins aux handicapés mentaux et physiques, lèpres et les victimes des SIDAS. (Alain De Lastic, Inaugural Speech, Proceedings of the National Consultation on Education, 9. 48.)

Selon le Catholic Directory of India 1994 les Catholiques qui représentent 1.68 % de la population indienne dirigent 17, 000 établissements éducatifs.

3.785 écoles maternelles

 7.319 écoles primaires

3.765 écoles secondaires

1500 professionnelles et écoles techniques

175 écoles universitaires

2 universités de technologie et

2 universités médicales. Maintenant nous pouvons voir de près les différentes initiatives prises par les églises pour l’éducation des tribus, des dalits, des femmes, des pauvres enfants, etc.

4. Éducation des Dalits (intouchables)

Durant l’époque des Britanniques, éducation et évangélisation étaient extrêmement liées chez les Dalits, la classe la plus opprimée de la société indienne. Les missionnaires ont ouvert des écoles et les Dalits ont perçu la conversion comme un moyen efficace d’acquérir une bonne éducation. Le mouvement de conversion des Pulayas (groupe d’intouchables) en 1930 au Kerala était un exemple. Peu après la conversion les Pulayas chrétiens ont créé leurs propres écoles qui sont devenues si prestigieuses que même les autres, les hautes castes ont envoyé leurs enfants dans ces écoles.

Le programme éducatif réalisé chez les Musahars, un groupe de Dalit du Bihar, par le centre social situé dans le département de Rodtas (il s’appelle Rhotas Education and Associated Programme – REAP) montrerait comment l’éducation de Dalits devient vraiment une activité évangélisatrice. Comme le mot Musahar lui-même dénote – vient de deux mots musa (rat) et ahar (nourriture) – le Musahars survivent en mangeant des rats. Ils font aussi l’élevage de porc et le travail agricole. Sur le plan économique ils dépendaient des hautes castes qui les manipulaient. Les femmes étaient des illettrées et aucun enfant n’allait à l’école.

Le REAP a apporté à son centre les groupes de 40 étudiants trois fois en une année, pendant une période de 20 jours. Un problème majeur de ces enfants était le manque d’image de soi. Par conséquent le centre a visualisé des programmes pour en faire des individus bien dans leur peau. Dès qu’ils sont arrivés on leur a fournis deux ensembles d’uniforme, une paire de chaussures, une photo et une carte d’identité. L’uniforme a beaucoup fait pour l’image de soi. Le contrôle médical et l’enregistrement de leur poids ont mis en valeur leur corps. On leur a appris l’histoire de Musahars, les statistiques de leur population, les noms de leurs héros mythiques, des personnes significatives contemporaines de leur communauté, etc. Les enfants ont été présentés à la bibliothèque et ceux qui ont lu le plus de pages ont recu un prix le dernier jour.

Un autre aspect de la personnalité de Musahars était le sentiment de l’intouchabilité. Le REAP a fait de telle sorte que l’intouchabilité n’existé pas dans le centre. A leur arrivée on a pu noter un regard soupçonneux vis-vis des autres et alors grâce au programme, leur distance soupçonneuse c’est lentement transformée en proximité physique. Ils ont commencé à se tenir près des animateurs, à serrer la main et à saluer les gens. Ils ont commencé à apprécier les jeux, qui ont rendu nécessaire un contact plus physique. Le dernier jour du programme des fonctionnaires de gouvernement, des chefs politiques et des chefs de service de l’éducation ont été invités afin que les étudiants aient une occasion de mélanger avec eux. Des journalistes et des groupes de télévision ont télédiffusé leurs programmes culturels. Ainsi le REAP leur a redonné une enfance normale. (J. Velamkunnel, Christian Commitment to Education of Dalits in India, Education as mission, 42-68)

En bref, la croix est devenue pour les Dalits un symbole qui permet de gagner l’identité et la dignité en tant que personnes humaines. Le peuple qui n’avait pas accès aux temples et aux Ecritures était heureux d’avoir le Christ, la Bible et une église dans le christianisme. Shri K.R. Narayanan, ancien président de l’Inde, est un Dalit et il a publiquement reconnu que c’était seulement grâce aux établissements éducatifs chrétiens qu’il a pu être éduqué à une époque où la discrimination de caste était importante dans la société.

5. Éducation des tribus

       Pour évaluer l’impact de l’éducation chrétienne chez les tribus nous analyserons le cas de Chotanagpur, Jharkhand (Inde du nord-est à l’Ouest du Bengale) d’aujourd’hui. Cette région est composée de 29 tribus et les tribus principales sont Santhals, Kharias, Mundas et Oraons. Ces habitants originaires de la région connue sous le nom de Khuntkattidas étaient innocents et accueillants. Mais ils étaient exploités par des Dikus, les hautes castes qui sont entrés dans leur secteur. Les Zamindars, les Thikedars ou les Jagirdars ont pris possession de leur terre et ils les ont trahies par le commerce. Ils ont été réduits au statut de travailleurs et de coolies. (J. Toppo, Education and Change among the Tribal Peoples of Jharkand, Education as Mission, 81-88)

C’est l’insurrection de Kol de 1831-32 qui a ouvert les yeux des Anglais sur la situation déplorable des tribus. La première école pour eux a été fondée en 1834 à Chotanagpur. Les missionnaires luthériens ont fondé des écoles à Ranchi en 1845 et l’Eglise Angleterre a crée l’école St. Paul’s à Ranchi en 1868. Les jésuites sont arrivés en 1869. Parmi eux Constant Lievens a  commencé le travail chez les Topra en 1885. Toutes les fois que Lievens a occupé sur un village son premier souci était de bâtir une chapelle et une école. Presque partout le même bâtiment, a été utilisé dans deux buts : prier et apprendre. Là les enfants ont appris leurs prières, catéchisme, ainsi que les sujets séculaires comme arithmétique, géographie, etc. L’évêque Oscar Severin a insisté sur le fait que dans n’importe quel nouveau secteur une école doit être construite d’abord, et seulement après une église. (L. Clarysse, Education in Chotanagpur, Constant Lievens and the Catholic Church in Chotanagapur, 54. 63)

       Les étudiants tribaux éduqués sont revenus dans leurs villages natals avec une confiance forte  et ils ont dépassé les étudiants d’hautes castes à plusieurs niveaux. Cela a mis le feu à reformuler la motivation pour l’éducation parmi les jeunes tribus. En 1907 le nombre d’écoles a augmenté jusqu’à 588. Les missionnaires ont commencé également l’éducation au commerce et à l’industrie dans les écoles. La menuiserie, forge noire, maçonnerie, tissage et la fabrication de tissu, le soin de récolte, les qualifications de production animale, médecine de fines herbes, etc.., ont été les sujets d’étude. En cinq ans, 30, 000 personnes se sont converties au christianisme. À cause des écoles de mission il y avait presque trois fois plus d’éduqués chez les tribus chrétiennes que chez les non Chrétiens. Aujourd’hui l’Eglise de Chotanagpur comporte d’environ 29 tribus avec environ 400 000 Protestants et 1.2 millions de Catholiques

       Les missionnaires sont souvent accusés d’avoir instruit les tribus simplement pour les convertir au christianisme. James Toppo s.j. l’ancien directeur de l’école à Ranchi, lui-même fils d’un tribal converti, se défend contre cette accusation. Il admet qu’il était difficile d’évangéliser les tribus sans les instruire. La foi sans éducation serait comme planter des arbres dans une terre aride sans prévoir d’eau. Selon lui, les tribus devaient abandonner leur vieille croyance afin de changer leur vie qui la maintenait en arrière par leurs superstitions et la crainte des esprits mauvais, qui existaient chez les ancêtres. Dans les villages où il y a des tribus convertis au christianisme en grand nombre  les hindoues d’hautes castes n’ont pas osé à imposer leur loi. Évidemment grâce à l’éducation, les milliers de tribus occupent des postes bien placés aux gouvernements et dans la société. (J. Toppo, Education and Change among the Tribal Peoples of Jharkand, Education as Mission 93-105)

6. Éducation des enfants pauvres

       En parlant  de l’éducation des pauvres nous voulons insister sur les efforts spéciaux accomplis par les établissements chrétiens pour intégrer les enfants les plus pauvres dans les écoles ordinaires en leur donnant un soutien  scolaire additionnel ou en donnant une instruction à ceux qui ont laissé tomber l’écoles à mi-parcours ou encore à ceux qui n’arrivent pas aller en classe régulièrement parce qu’ils travaillent. Prenons l’exemple de l’école de Loreto Day Sealdah à Kolkata. D’après la direction de cette école, les écoles chrétiennes ne sont pas vraiment chrétiennes si elles ne prennent pas en compte les enfants marginalisés. Donc elle admet délibérément 50 % d’enfants des milieux pauvres tous les ans. Parmi les 1400 étudiants réguliers 700 viennent de la rue et de bidonvilles. Parmi eux pour ceux qui ne peuvent pas suivre les classes régulièrement ils mettent en route un programme spécial. Les enfants intelligents sont formés pour être enseignants quand ils atteignent l’âge de dix ans. Ils enseignent à leur tour les enfants des rues. C’est comme une école dans l’école. (S. M. Cyril, Education for Transformation of Society, Education as Mission, 176-177)

       Autre initiative intéressante : les cours d’été. Pendant l’été ceux qui ont arrêté leurs études sont rassemblés et ils reçoivent des cours intensif. Après quelques semaines ils obtiennent un niveau leur permettant de rejoindre les écoles ordinaires. Ceci semble bien marcher. Au Tamil Nadu il y a des écoles spéciales qui s’appellent Grihini pour les jeunes villageoises qui ne peuvent pas se permettre d’aller à  l’école. On leur enseigne à l’hygiène, à gérer leur budget et à élever les enfants, etc. Une fois qu’elles ont terminé leur formation elles sont capable de gérer une famille de manière responsable et de s’occuper de l’éducation de leurs enfants. (F.P. Xavier, Future of Education, Education as Mission, 205-207)

7. Éducation technique ou professionnelle

Les missionnaires ont créée des écoles pour donner une formation technique  aux étudiants. La première de ces écoles a été ouverte à Aleppey, Kerala, en 1842, d’autres ont suivi à Kottayam, Thrissur et dans d’autres parties du pays. Dans le nord-est de l’Inde Rev. Le M.C. Mason en a ouverte une à Goalpara parmi les Garos. L’administrateur apostolique d’Asam a ouvert une école commerciale à Shillong en 1901. Les Salvatoriens qui étaient des experts en matière de menuiserie, de cordonnerie et de forge ont dirigé les jeunes Khasi dans les filières de commerces. En 1922 les Salésiens de John Bosco ont remis en route l’école de commerce à Shillong et plus tard à Guwahati. (G. Palackapilly, Christian Contribution to Education, Language and Literature, Christian Contribution to Nation Building, 86)

       L’école universitaire de la Communauté (Community College) fait une autre aventure dans l’éducation professionnelle. Avant de commencer l’école, on étudie d’abord le potentiel des emplois dans un secteur. Ensuite on forme des gens pour les adapter à la demande locale. Les cours sont assurés en collaboration avec le personnel des industries voisines. Ceci assure non seulement l’emploi pour l’étudiant mais également le travail de qualité aux industriels. Actuellement il y a environ 140 écoles professionnelles de ce genre en Inde principalement dans les Etats du Sud. (F. P. Xavier, Future of Education, Education as Mission, 205)

8. Donner le pouvoir aux femmes

Il semble qu’à l’époque Védique les femmes aient eu un statut social élevé et qu’elles l’ait perdu lorsque le brahmanisme est devenu dominant. Selon les règles établies par Manu au 2ème siècle avant notre ère les femmes n’avaient pas d’indépendance même dans leur propre maison. Dès l’enfance, une femme devait être soumise à son père, dans la jeunesse à son mari et quand le mari était mort à ses fils. Depuis la période des Anglais, l’éducation des femmes s’est développée en son importance. La première école pour les filles a été ouverte par les missionnaires au Kerala en 1819 à Kottayam et un an après à Aleppey. Depuis il y a des progrès dans l’éducation des femmes. (G. Palackapilly, Christian Contribution to Education, Language and Literature, Christian Contribution to Nation Building, 85)

Selon le recensement du 2001 le taux d’alphabétisation chez les femmes atteint 52 % dans le pays. Elles sont chef d’Etat dans des 26 Etats de l’Inde. Il y a de plus en plus de femmes qui assument des métiers qui étaient auparavant réservés uniquement aux hommes – cadre professionnel, armée, police, etc. Néanmoins la société actuelle reste patriarcale et discriminatoire. Elles sont traitées, comme image de beauté et de la femme au foyer, mais rarement comme des personnes. Selon les statistiques publiées par le Bureau d’Etude sur la Violence en Inde toutes les 26 minutes une femme est molestée, toutes les 42 minutes il y a un harcèlement sexuel et toutes les 34 minutes un viol. (Hindustan Times, 27 Novembre 2002)

Le programme d’autofinancement (Self Help Programme) mis en oeuvre par le diocèse d’Aleppey au Kerala est représentatif de l’éducation informelle qui a lieu parmi les femmes en Inde rurale. Chaque group SHP se compose de 10-20 familles. Il y a 175 groupes de ce type dans le diocèse d’Aleppey. Leur opération principale consiste à faire “une petite banque de crédit”. Chaque membre contribue RS 10 chaque semaine. La quantité recouvrée ainsi de chaque membre est déposée à la banque au compte du président et du secrétaire. Un prêt avec un petit intérêt est donné aux membres selon l’urgence du besoin et la disponibilité des fonds. Habituellement les banques leur donnent trois fois en dépôt. L’intérêt sur le prêt est le bénéfice aux membres. D’avril 2002 à mars 2003 toute la transaction a été faite pour un montant de Rs 16 millions i.e. environ 300, 000 E. A travers ces programmes les femmes apprennent à signer,  à écrire et lire, à faire des démarches de réunion, des transactions de banque et à développer des habitudes de gestion du budget familial. Comme les femmes apportent l’argent à la famille et qu’elles ont une certaine autonomie économique elles obtiennent plus de respect dans la famille et dans le voisinage. (A. Thottakara, Empowerment of Women through Education, Education as Mission, 148-150)

9. Éducation de Valeurs

L’éducation de valeur n’est pas un programme en soi. Les établissements chrétiens, dans toutes leurs activités cultivent des valeurs humaines et religieuses chez les étudiants. Pourtant quelques mouvements ont adopté l’éducation de valeurs comme leurs propres charismes. L’Institut national de Dharma Bharati, qui a été fondé le 16 juillet 1993 à Indore, est une telle O.N.G. C’est un contre- mouvement qui lutte contre les querelles ethniques, les émeutes communales, le terrorisme et les menaces de guerre. Eduquant la jeunesse aux valeurs de l’amour, de la fraternité, de la justice, de la paix, du partage, de la tolérance et du respect est le but du Dharma Bharati. C’est un programme de reconstruction nationale par la transformation personnelle des citoyens.

Le mouvement du Dharma Bharati a des buts à long terme et à court terme. Les buts à long terme sont de préparer la jeunesse à prendre des responsabilités dans leurs propres situations de vie; d’en faire des citoyens responsables qui travailleront pour l’harmonie inter-religieuse, la solidarité globale et la régénération de valeurs dans la nation. Le but à court terme est de transformer les attitudes de jeunes en valeurs humaines. Pour la transformation personnelle des individus il y a cinq voies à suivre. a) Dire une prière par jour pour la paix selon sa propre tradition religieuse ; b) se dispenser d’un repas par semaine pour exprimer sa solidarité avec l’affamé et pour contribuer à l’épargne des pauvres ; c) faire un bon acte par jour; d) honorer les parents, les enseignants et tous les êtres humains e) respecter la terre et sauvegarder ses ressources. (V. Alengaden, Dharma Bharati : A Movement with a Diffference to Build a Civilization of Love, Education for the Third Millennium, 209-215) Jusqu’an janvier 2003, le mouvement s’est répandu dans 600 écoles de 19 Etats de l’Inde. Plus de 400, 000 étudiants et 32, 000 professeurs ont jusqu’ici assisté aux programmes qui sont organisés par le dharma Bharati. 104 colloques ont été déjà organisés pour les chefs des établissements éducatifs. (Annual Report of Dharma Bharati Service Society from 1st April 2003 to 31 March 2004)

En conclusion nous voudrions faire les remarques suivantes :

a) Des établissements chrétiens ont été classés au premier rang en ce qui concerne le niveau d’études et les valeurs spirituelles et séculières.

b) Les écoles chrétiennes prêtent attention au développement intégral des étudiants à travers les activités de sport et de jeux, l’encouragement des talents en art, musique, danse, peinture, et l’écoute des étudiants.

c) Les étudiants sont également invités à devenir conscients des problèmes sociaux par le biais des stages et enquêtes faites dans les villages.

d) L’éducation des femmes est une priorité de l’éducation chrétienne. 50 % des écoles universitaires catholiques en Inde sont réservées aux femmes. Ceci aide les femmes à obtenir un travail dans les centres de soins,  dans la médecine, dans l’informatique, dans la pharmacie, dans la production alimentaire, dans les services administratifs et même dans l’ordre judiciaire.

e) L’Eglise donne de l’importance à l’éducation des illettrés et des opprimés. 70 % des écoles sont dans des secteurs ruraux où habitent les désavantagés.

f) Plus de 90 % des étudiants des établissements chrétiens sont non-chrétiens.

Partie III : Réflexions théologiques

Nous avons vu l’investissement énorme des chrétiens dans le domaine de l’éducation dans diverses régions de l’Inde. L’éducation est une affaire publique aujourd’hui. En plus des chrétiens, les Etats, les O.N.G. et les individus privés sont implantés sur le terrain de l’éducation. De quelle manière le service éducatif chrétien est-il alors spécial et unique ? Les établissements chrétiens sont-ils les canaux de l’évangélisation ? Les réflexions suivantes montreront que bien qu’il n’y ait aucune prédication directe de l’évangile dans les établissements chrétiens ils sont témoins des valeurs du royaume de Dieu et qu’ils remplissent ainsi la tache de la mission.

10. L’éducation est une activité évangélisatrice

Comme nous l’avons dit plus haut par mission nous indiquons tout ce que nous faisons pour promouvoir les valeurs du Royaume de Dieu inauguré par Jésus. Redemptoris Missio explique la nature de cette mission orientée vers le Royaume : travailler pour le Royaume signifie reconnaître et favoriser le dynamisme divin, qui est présent dans l’histoire humaine et la transforme. Construire le royaume signifie travailler pour la libération du mal dans toutes ses formes (n° : 15) Du coup, l’éducation est un service qui met en valeur le progrès du royaume de Dieu. Le RM dit la chose suivante : L’Eglise est efficacement et concrètement au service du royaume et cette mission inclut divers éléments comme le témoignage, la conversion, le dialogue inter-religieux, la promotion du développement humain, l’engagement à la justice et à la paix, l’éducation et le soin du malade et de l’aide aux pauvres et aux enfants. (n° : 20) Jésus a dit : “qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même” (Mt 18, 5). L’éducation et le soin pour  enfants sont les constituants essentiels de l’évangélisation car ils jouent en le essentiel en favorisant l’amour de Dieu sur terre.

       La nature de l’enseignement de Jésus comme maître, indique également le lien étroit entre l’éducation et la mission. Kuttianimattathil constate que Jésus est nommé environ soixante fois comme maître dans les Evangiles. Même ses ennemis lui ont attribué ce titre “Maître, nous savons que tu es franc et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition des gens.”(Mt 22, 16). Évidemment, Jésus n’était pas un enseignant qualifié comme les rabbins qui ont appris scientifiquement à interpréter les Ecritures. Il était plutôt un professeur charismatique qui a donné son message aux gens par un appel personnel. (J. Kuttianimattathil, Education is Mission : Some Considerations from the Perspectives of Theology, Education as Mission, 152-154)

La force de l’enseignement de Jésus était son caractère libérateur, remarque Soares-Prabhu. Son enseignement a libéré des personnes de l’avarice et de l’esprit concurrentiel. Son enseignement a renversé les structures qui favorisaient l’injustice et il a invité ses disciples travailler pour un monde nouveau où les hommes et les femmes vivraient ensemble comme frères et soeurs. Ceux qui ont accepté l’enseignement de Jésus sont devenus libres sur le plan psychique et spirituel. Cette libération interne est également le but de l’éducation. Celui-ci rend conscient les personnes de l’injustice et le guide à faire des actions de libération. Par conséquent, l’éducation authentique est par nature un acte d’évangélisation. (Soares-Prabhu, Biblical Themes for a Contextual Theology Today, 136-139)

Le lien fondamental entre l’évangélisation et l’éducation est également évident dans leur souci commun de promotion de la vie. Evangélisation signifie proclamation de la Bonne Nouvelle. La partie essentielle de cette bonne nouvelle est l’amour sans conditions de Dieu qui a été révélée en Jésus pour chaque être humain. (EN 27) L’Evangélisation ne sera alors pas complète si la Bonne Nouvelle n’est pas directement concernée par la vie des personnes. C’est pourquoi les évangiles contiennent les messages explicites concernant les différents aspects de la vie tels que les droits et devoirs humains, la vie de famille, la vie sociale, le développement, la paix, la justice, la libération, etc. (EN 29) La vie est un cadeau à célébrer. La Bonne Nouvelle apparaît sous la forme du pain aux affamés. Quand les maladies perturbent la vie, l’évangélisation prend la forme de santé. Quand la vie est perturbée par l’ignorance, l’évangélisation les touche par l’éducation. (T. P. Kalam, Animation et Evangelization in Catholic Educational Institutions, National Consultation on Education, 89-91)

De la même manière, le but de l’éducation est de donner la vie aux êtres humains. Etymologiquement parlant, le mot éducation vient du mot latin educare ou educere qui signifie « apporter vers le haut ». Beaucoup de définitions ont été données à l’éducation dont l’idée principale est bien dite par le Collier’s Encyclopaedia que voici: c’est un processus social par lequel une communauté, une société, ou une nation cherche à communiquer à la génération émergente les aspects traditionnels de sa culture qu’elle considère fondamentaux et essentiels pour sa propre stabilité et survie. (p. 564) En d’autres termes l’éducation vise à bâtir une société humaine juste par la formation de citoyens mûrs et responsables. Elle vise au changement intégral de la personne humaine pour être témoin des valeurs de l’égalité, de la justice, de la coopération, et de l’harmonie. Ainsi l’éducation par sa voie libératrice favorise la promotion de la vie, le même souci de l’éducation.

En bref, si par évangélisation nous voulons dire forcer les gens à adopter la foi l’éducation chrétienne ne peut pas être une voie de mission. D’autre part, si nous la comprenons dans un sens plus large en tant que notre contribution à faire du monde un endroit meilleur où  les êtres humains se libèrent de toutes sortes de servitude et apprécient la plénitude de la vie alors pouvons nous dire que l’éducation est l’évangélisation. Les documents de l’Eglise  soutiennent une telle mission d’éducation orientée vers le Royaume. Par exemple, le Concile  Vatican II Gravissimum Educationis dit : “L’école catholique, en s’ouvrant comme il convient au progrès du monde moderne, forme les élèves à travailler efficacement au bien de la cité terrestre. En même temps, elle les prépare à travailler à l’extension  du royaume de Dieu, de sorte qu’en s’exerçant à une vie exemplaire et apostolique, ils deviennent comme un ferment de salut de l’humanité”. (n° : 8)

Le document “Ecoles Catholiques” publiés par la Congrégation de l’Education Catholique en 1977, précise que les écoles catholiques assurent un service essentiel de l’Eglise dans le monde d’aujourd’hui. Elles participent au dialogue culturel par des écoles, apportant sa propre contribution positive à toute formation humaine (n°: 15). La Constitution Apostolique « Ex Corde Ecclesiae » sur les universités catholiques par le pape Jean Paul II daté du 15 août 1990 indique : De par sa nature, chaque université catholique est un témoin institutionnel vivant au Christ et à son message, d’une manière extrêmement importante dans les cultures marquées par sécularisme, ou où le Christ et son message sont toujours pratiquement inconnus. Toutes les activités de base de l’université catholique sont reliées à et en harmonie avec la mission évangélisatrice de l’Eglise. (n°: 49). Le document “Personnes Consacrées et leur Mission dans les Ecoles” publié par la Congrégation de l’Education Catholique en 2002 rappelle que les personnes consacrées travaillant dans les écoles mènent à bien une mission ecclésiale qui est extrêmement importante puisque tandis qu’elles instruisent elles évangélisent également. (n°: 6)

Partie IV : Problèmes et défis

11. Manque d’infrastructure

Bien que les gouvernements, les groupes religieux et les agences privées aient pris beaucoup d’initiatives pour améliorer le niveau d’éducation, pourtant, sur les 600 mille villages en Inde il y a encore 102 mille villages sans école;

 29 % des villages manquent d’écoles primaires ;

77 % des villages manquent d’écoles secondaires

60 millions d’enfants n’ont jamais vu l’école

40 % des écoles ont des bâtiments sommaires et pas de tableau noir, etc..

60 % d’entre elles  n’ont pas de service d’hygiène et ni d’eau potable.

35 % des écoles fonctionnent seulement avec un enseignant

2937 n’existent seulement que sur le papier

L’Inde a la plus grande population illettrée du monde (424 millions). (P.Arockiadoss, Brief Analysis of the Education Policies, Education as Mission,18 : Bertille, Strategies in Primary and Secondary Catholic Education, Proceedings of the National Consultation on Education, 39, 48)

12. Politiques non équilibrées d’éducation

Les études prouvent également qu’il y a une grande disparité dans le système d’éducation indien.

– La moitié des enfants en Inde ne finissent pas l’école primaire tandis que le pays dans l’ensemble produit plus de diplômés qu’il ne peut employer.

– “L’état des enfants dans le monde en 1992”, un document de l’UNICEF, note que 50 % de toute la dépense du gouvernement indien sur l’éducation est utilisé pour subventionner les 10 % mieux-instruits “.

– Selon le Human Development Report 2001, parmi les 143 pays énumérés, l’Inde est en 104ème position en ce qui concerne la part du PNB dépensée en éducation

Est-ce que l’Eglise a pris en compte ces faits dans ses politiques éducatives ?

– Tandis que le taux de croissance d’établissements ecclésiaux augmentait de six à dix fois en général, il n’y a eu que des 25 % de croissance en nombre d’écoles primaires.

– 60 % de prêtres, 69 % de soeurs et 56 % de frères travaillent dans le sud de l’Inde où vit seulement 25 % de la population totale. (Bertille, , Strategies in Primary and Secondary Catholic Education, Proceedings of the National Consultation on Education, 31-35)

Tous ces points montrent que l’éducation primaire n’est pas le souci principal des chrétiens.

13. Education profite aux élites

Malgré les d’initiatives prises parmi les tribus, les dalits, et autres classes privées, le système d’éducation en Inde est essentiellement centré autour des élites et il est absent des besoins de la majorité du peuple. Il est évident que 80 % des étudiants qui sortent des universités viennent des 20 % des classes riches de la société indienne. C’est une minorité qui possède et gère les ressources du pays. Ceci perpétue un ordre social injuste avec la pauvreté, les inégalités, le chômage et le sous-développement de masses pauvres. (The Statement of the Seminar, Education for Social Change, 25-27) Le système actuel encourage les étudiants à accepter le conformisme, la sécurité, le prestige et l’entretien du statu quo. Il renforce toutes les structures injustes et va l’encontre de l’Inde rurale, où habitent 70 % de la population indienne. (Babu Mathew, A Joint Presentation: The Present Educational System, Education for Social Change, 14-20) Les institutions chrétiennes dans les villes ne sont pas privées de ce danger. On a pensé qu’en instruisant le riche on pourrait facilement conduire la société dans la bonne direction.  Mais parfois on doit humblement accepter que d’une part les étudiants qui ont été formés dans les établissements chrétiens sont devenu des oppresseurs et d’autre part à cause de leur association avec les riches, les écoles chrétiennes sont parfois devenues corrompues.

Dans ce cadre il faut souligner que ce type d’éducation crée de la frustration chez les tribus aussi. Ils estiment que leurs garçons sont aliénés du reste de leur société. Certains d’entre eux coupent des liens avec leurs familles et leurs villages après avoir trouvé un emploi. C’est parce que l’éducation est superposée à la culture des tribus dans sa structure et son contenu. Les livres font rarement appel aux milieux culturels des tribus. Ils doivent d’abord fournies  les informations concernant leurs propres communautés, vie de village, organismes sociaux, croyance et pratiques et puis passer à la scène nationale. (N. Hasnain, Tribal India Today, 128-129)

14. L’éducation professionnelle coûte une fortune au public

La vague de la commercialisation de l’éducation a pratiquement éclipsé le but des établissements chrétiens qui ont été fondés pour l’éducation des pauvres. Plusieurs des nouveaux cours présentés dans les universités ne sont pas gratuits. Les gouvernements ne donnent pas de bourses. Donc les étudiants doivent payer chère pour la formation professionnelle qui donne accès à un bon emploi. Par conséquent, l’éducation des pauvres devient impossible. Les établissements chrétiens sont dans un dilemme : intégrer les pauvres ou diriger les établissements avec l’aide de ceux qui peuvent payer l’éducation ?

15. L’opposition des communalistes hindous

Le caractère séculier d’éducation qui a été assidûment sauvegardé dans la période post-coloniale est mise en danger par l’interférence croissante des nationalistes hindous aujourd’hui. On s’en rend compte en examinant le programme d’étude préparée pour l’éducation à l’école en 2000 par le gouvernement central mené par le BJP. Il y a une tentative d’imposer leur idéologie monolithique sur le système éducatif. Les écoles sont soumises à des impôts exorbitants sur l’emploi et sur le revenu de l’école. Ils interviennent dans l’admission des étudiants et dans la nomination des enseignants. Parfois il est difficile d’obtenir le permis pour démarrer de nouvelles écoles. Des motifs chrétiens sont remis en cause dans les secteurs ruraux alors que ces agents de l’Hindutva veulent bien profiter des établissements chrétiens dans les villes. Cela explique le grand besoin de renforcer la culture séculière afin de cultiver un esprit de bonne entente inter-religieuse chez les  étudiants et d’éviter de tomber dans les préjugés et la haine.

Conclusion

Pour presque 97 % d’Indiens, le seul contact avec le christianisme se fait par des écoles, des universités et des hôpitaux dirigés par les Chrétiens. Par conséquent, une des manières décisives pour diffuser les valeurs de l’Evangile, est, sans aucun doute, l’éducation en Inde. Il est difficile d’imaginer que les hindous se convertiront au christianisme dans un avenir proche, mais ils accueilleront des initiatives éducatives chrétiennes qui les rendent plus humains et religieux. C’est pourquoi le Swami Vivekananda disait aux étrangers : “Le seul service à faire aux Indiens est de donner une éducation afin qu’ils développent leur personnalité. Si on leur donne des idées, leurs yeux seront ouverts à ce qui se passent autour d’eux, ils découvriront alors leur propre salut.” Malgré les difficultés rencontrées, les chrétiens en Inde continueront leurs services éducatifs car l’éducation est le moyen le plus efficace pour l’Eglise de devenir un catalyseur de changement social et de justice dans la société indienne.

Bibliography

Second Vatican Council.

 

Catholic Directory of India 1994, New Delhi: CBCI Centre.

 

Indian Christian Directory for the New Millennium, Kottayam: Rashtra Deepika Limited, 2000.

 

Collier’s Encyclopaedia vol. 8, Halsey W. D.  & Johnston B., New York: Macmillan Educational Company, 1990.

Alengaden V. (ed.), , Education for the Third Millennium, Indore: Dharma Bharati, 2000.

Hasnain N., Tribal India Today, Lucknow: Hannam Publication, 1991.

Keay F.E., A History of Education in India and Pakistan, Calcutta: Oxford University Press, 1959.

Majumdar R.C. (ed.), The History and Culture of the Indian People, Bombay: Bharatiya Vidhya Bhavan, 1965.

Mudaliar A.L., Education in India, Bombay: Asia Publishing House, 1960.

Nurullah S. &  Naik J.P.,  A History of Education in India, Bombay: Macmillan & Co. Ltd, 1951.

Palackapilly G. & Burman N. (eds.), Proceedings of the National Consultation on Education, (April 27- May 1,        1999, Kristu Jyoti College Bangalore), New Delhi: CBCI Centre, 2000.

Ponnumuthan S. (ed.), Christian Contribution to Nation Building: A Third Millennium Enquiry, Palarivattom:       KCBC, 2004.

Soares-Prabhu, George M., Biblical Themes for a Contextual Theology Today, Pune: Jnana-Deepa               Vidyapeeth, 1999.

Sreedhara Menon A., A Survey of Kerala History, Madras: S. Viswanathan Printers, 1991.

Stanislaus L., Education as Mission, Pune: Ishvani Kendra, ISPCK, 2004.

Tete P. (ed.), Constant Lievens and the Catholic Church in Chotanagapur, Ranchi: Catholic Press, 1993.

The Xavier Board of Higher Education in India, Education for Social Change (Report of a Study Seminar at ISI,     Bangalore, 1972 April 29-          May 1), Mangalore, 1972.

Annual Report of Dharma Bharati service society from 1st April 2003 to 31 March 2004

Hindustan Times

ORIENTAL CHURCHES:HISTORY, LITURGY, THEOLOGY

ORIENTAL CHURCHES

HISTORY, LITURGY, THEOLOGY

Dr Antony Nariculam

Preface

Since some years I have been giving a short Introductory Course on Oriental Theology to the students of various Major Seminaries in India.  In the course of these years I realized that many seminarians were not aware of the inter-ritual ecclesial reality in India and its implications.  I also realized that after my lectures students were happy to have had some understanding about the history, liturgy and theology of the Oriental (Eastern) Churches in general and in particular that of the Oriental Individual Churches – Syro-Malabar and Syro-Malankara Churches – in India.

From time to time the students were requesting me to give them my lectures in the form of cyclostyled notes or in a book-form.  For various reason I could not respond to their request.  Now I am happy to present the content of my lectures in the form of this small book.

This is not a scientific exposition of the subject or an exhaustive study of it.  The simple aim of this book is to introduce the various aspects of this subject to the students of Theology.  This is more a class-text than a detailed study of the vast subject of Oriental Theology.  In fact, there are Oriental theologies rather than Oriental theology.  It is a wide subject that cannot be contained in a small book of this nature.  Still I hope that this short exposition will help to have a general idea about the Oriental Churches, and their liturgy and theology.  In this hope I dedicate this book to my students of Oriental Theology.

I am grateful to my colleagues Dr.Thomas Pallipurathukunnel and Dr.Philips Vadakekalam who went through the manuscript and gave creative suggestions to improve the content and the language of this book. My thanks are also due to STAR Publications for undertaking its publication and Alwaye Press for its printing.

0. Introduction

Pluriformity is an accepted fact today in theology, liturgy, spirituality and discipline.  In fact, it is our daily experience that in all aspects of human life – culture, food, dress, language etc. – there is no uniformity.  But when it comes to the Individual Churches or Rites, many people opt for uniformity.  Their argument is very simple and straightforward: ‘After all, there is only one Faith, one Baptism, one Church founded by Christ; then why so many Churches, even in the One, Holy, Apostolic and Catholic Church’?  Apparently it is a relevant question.

We must remember that the history of the Church is one of pluriformity, and not of uniformity.  As Vatican II rightly observes, “The holy Catholic Church, which is the Mystical Body of Christ, is made up of the faithful who are organically united in the Holy Spirit by the same faith, the same sacraments and the same government.  They combine into different groups, which are held together by their hierarchy and so form particular Churches or Rites” (OE 2). And in another place Vatican II says:
”It has come about through divine providence that in the course of time, different Churches set up in various places by the apostles and their successors joined together in a multiplicity of organically united groups which, whilst safeguarding the unity of the faith and the unique divine structure of the Universal Church, have their own discipline, enjoy their own liturgical usage and inherit a theological and spiritual patrimony” (LG 23).

A classical example of this pluriformity is the four gospels.  All the gospels are narrating the same story of Jesus and his deeds.  Still we find diversities in their narration of the gospel events. These diversities are due to the context in which they were written and the people to whom they were addressed.  Consequently, we have the gospel ‘according to St. Mathew’, ‘according to St. Mark’, ‘according to St. Luke’ and ‘according to St.John’.  Though the ‘content’ of the narration is the same, its ‘expression’ is different.  Even in the sacrosanct Institution Narrative of the Holy Eucharist we come across certain variations.  While St. Luke mentions a ‘supper’ (Luke 20:20) between the blessing of the bread and the cup, there is not such a reference in St. Mathew (26:26-27) and St. Mark (14:22-23).  The genealogy of Jesus elaborately described by St. Mathew (1:1-16) is not found in other gospels.  Mathew considered it necessary while addressing the Jews who were very particular about genealogies.  Besides, the background of the Evangelists too has influenced their writings.  The long reflections on Jesus as the divine Son of God in St. John is an example thereof.  In other words, the ‘charism’ of the Evangelists had a role to play in sharing their experience of Jesus.

Another example of pluriformity is the ‘charisms’ of the religious congregations for men and women.  According to the Catholic Directory of India 2005 – 2006, there are 314 religious congregations in India.  All these men and women religious follow the same three vows – obedience, poverty and chastity.  Then why so many congregations?  Why each one of them starts its own novitiate and generalate?  Even when the number of novices is meagre, they conduct their own novitiates with the infrastructures needed.  The reason for this is very clear and justifiable: each congregation has its own ‘charism’ and they want to train their members in their own ‘charism’ or tradition.

The above mentioned principle is valid also for the Individual Churches or Rites.  Each Church has her own ‘charism’ which consists of her liturgy, theology, spirituality and discipline. According to the Code of Canon of the Eastern Churches, an Individual Church is “a group of Christian faithful united by a hierarchy according to the norms of law which the supreme authority of the Church  expressly or tacitly recognizes as sui iuris is called a Church sui iuris” (CCEO, can. 27).  And it defines a Rite as “the liturgical, theological, spiritual and disciplinary patrimony, culture and circumstances of history of a distinct people, by which its own manner of living the faith is manifested in each Church sui iuris”(CCEO can. 28 #1).  In other words, the same faith is expressed and lived in a variety of forms by different Individual Churches or Rites.

Before Vatican II, the Eastern Churches were known as the Eastern Church in the singular.  The new awareness about the diversity of Churches paved the way for the plural form while describing the Eastern tradition.  Accordingly, the Roman dicastery which was known as ‘Congregation for the Oriental Church’ was renamed ‘Congregation for the Oriental Churches’.

In the past, the Eastern Churches were supposed to take only spiritual and pastoral care of their faithful wherever they lived and they had no role in the work of evangelization.  This basic gospel duty was entrusted with the Latin Church.  This old view was corrected by Vatican II.  Thus all Individual Churches in the Catholic Communion are of equal rank and they have the ‘same rights and obligations even with regard to the preaching of the gospel in the whole world under the direction of the Roman Pontiff’  (OE  3).  As early as 1929, the Vatican Congregation for Universities and Seminaries had prescribed that the Oriental themes should form part of the theological curriculum.  In 1928 Pope Pius XI had mentioned about it in one of his Apostolic Letters.  In 1935 the Congregation for Seminaries asked all the Catholic Bishops to celebrate an ‘Oriental Day’ in every seminary to make the non-Oriental students aware of this ecclesial reality.  In 1987 the Congregation for Catholic Education sent a circular to all the Bishops, Rectors of Seminaries and Deans of Theological Faculties to introduce the Oriental subjects in the curriculum.  This last document, quoting Pope John Paul II, affirms that “the Church must learn to breathe again with its two lungs, its Eastern one and its Western one” (No.1).  It also notes that “by returning to the essential sources of the faith, the theologian who belongs to a particular Church not only enriches himself through this experience of the ‘Others’, but also, through this method, returns to his own roots” {No.5).  As a practical step, it suggests that “in seminaries and theological faculties, courses should be made available to the students on the fundamental notions regarding the Eastern Churches, their theological ideas, their liturgical and spiritual traditions” (No.10) because the various ecclesial traditions, as the Decree on Ecumenism notes, belong to “the full Catholic and apostolic character of the Church” (UR 17).

It is needed that all Christians grow in mutual understanding by improving their knowledge of one another.  Pope John Paul II suggests the following to realize this desire of the Church: ‘Know the liturgy of the Eastern Churches; deepen the knowledge of the spiritual traditions of their Fathers and Doctors; follow their examples for the inculturation of the gospel; encourage dialogue between Catholics and Orthodox; offer appropriate teaching on these subjects in seminaries and theological faculties, especially to future priests’ (Orientale Lumen, 24).

In the first millennium, the ecumenical Councils were all celebrated in the East.  The Councils of Nicaea (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451) Constantinople II (553), Constantinople III (680) and Nicaea II (787) were held in the East.  Some of the dogmas of the Church like Word of God made flesh from Mary; Trinity etc. were defined by these Councils.  The Councils of the second millennium like Florence (1438 – 45), Lateran (1123, 1139, 1179, 1215), Trent (1545 – 63) etc. were all held in the West.

Diversity in the Church is not something to be just ‘tolerated’, but is a necessary reality as the life of the faith is always ‘incarnated’ in a particular culture and context.  It in no way stands in the way of unity, communion and catholicity.  Rather, as the Decree on the Catholic Eastern Churches states, diversity manifests unity (OE 2).  In fact, the Catholic Church has one faith with many faith expressions, one worship in spirit and truth with many liturgies and one life in the Spirit with many spiritualities.

This book has three chapters besides an introduction and a conclusion. The first chapter is a general introduction to the Eastern Churches and their liturgies.   It looks at the terms ‘Eastern’ and ‘Western’ Churches, the five Families of Eastern Churches, a brief history of the Syro-Malabar and Syro-Malankara Churches, and the Vatican II understanding of Catholic Eastern Churches.  In addition, it deals also with the understanding of the Catholic Church in India as a communion of three Individual Churches and the question of inculturation as understood and practised by the Eastern Churches.

The second chapter tries to explain the characteristics of the Eastern Churches.   It touches upon the liturgical, theological, spiritual and juridical characteristic of the Christian Oriental World.

The third chapter is devoted to the specific theological features of Oriental Theology.  The method of theologizing in the East is called the apophatic way.  The ‘mysteries’ of God cannot be fully comprehended or explained by human reasoning.  Therefore, the attitude of a devotee of God must be that of wonder and amazement before this ‘mystery’.  It is in this context that this chapter briefly explains some themes of theology from an Eastern perspective.

The Oriental Theology in India is not made, but is in the making.  Christianity is basically Asian.  Therefore, Eastern theology finds a suitable home in India.  It is hoped that the understanding of Eastern Theology would be a helpful tool also to delve deep into an Indian theology.

Chapter I

 Eastern Churches

There are many Eastern Churches in the universal Christian Tradition.  22 of them are Catholic and others non-Catholic.  The Catholic Churches are those which are in communion with Rome and therefore which accept the Roman Pontiff, the Successor of St. Peter, as the supreme Head and Pastor.  Our main concern in this chapter is the Catholic Individual Churches in communion with Rome.

1.1  The Origin of Eastern and Western Churches

The naming of the Church as ‘Eastern’ and ‘Western’ has its origin in a geographico-political division which in course of time became an ecclesiastical one.

Broadly speaking, this division is based on the demarcation of the Roman Empire made by Diocletian (A.D 284 – 305), which became permanent with the death of Theodisius I (+395) who divided the empire between his two sons – Arcadius and Honorius – who later became emperors of the Eastern (395 – 408) and Western (395 – 423) parts.  The Eastern empire took the name ‘Byzantine’ from Byzantium which was the ancient name of the capital.  Byzantium was called Constantinople or New Rome after AD 330 when it was made the metropolis (=mother city) of the Roman Empire.

In ancient times state and  religion were so closely interwoven that Churches which happen to grow in the Eastern part of the empire were called ‘Eastern Churches’ and those in the West ‘Western Churches’.  They are also called ‘Oriental’ (Oriens = East) and Occidental (Occidens = West) Churches respectively. These Eastern Churches centred mainly around the metropolis of Constantinople and the Western Churches around Rome.  This, as we have noted above, is a broad division as there were Eastern Churches outside the confines of the Eastern Empire such as the East Syrian, Armenian and Ethiopean Churches.

Another broad division was based on the language in use.  One of the predominant languages in the East was Greek and in the West, Latin.  Hence we come across the expression ‘Greek Churches’ for the Eastern Churches and ‘Latin Church’ for the Western Church.  But this division into ‘Greek’ and ‘Latin’ Churches does not do justice to the historical development of the Churches.  Actually in the East there was another important tradition of the Syriac Churches.  In the Greek or Hellenistic tradition we have the great theological contributions of the Cappodocian Fathers, John Chrysostom and Pseudo-Dionosius. In the Syriac tradition, which was semitic, there were renowned theologians like Aphraates, Ephrem, Jacob of Serugs and Babai the Great.

In the West, Rome played a very important role to keep up unity, and even uniformity, despite the fact that there were few schisms.  In the East, most of the schisms were followed by division and separation.  The undivided Eastern patrimony may be found till the Council of Ephesus held in AD 431.  Nestorianism and Monophysitism were the two major schisms that divided the Eastern Christendom.

Originally, that is during the Council of Nicaea in AD 325, there were three Patriarchates: Rome in the West, and Alexandria and Antioch in the East.  The third Eastern Patriarchate was Constantinople, the titlr conferred in AD 381 by the Council of Constantinople I. The fourth was Jerusalem Patriarchate.  The Persian Church, of which the centre was Seleucia-Ctesiphon, was the fourth Eastern Patriarchate was the fifth Eastern Patriarchate.

Today the geographical, political and linguistic factors that caused the division into ‘Western’ and ‘Eastern’ Churches do not apply because there are so-called Eastern Churches in the West and Western Churches in the East.  Besides, vernacularisation has made the division on the basis of languages irrelevant.  For practical purposes, however, all the Churches not belonging to the Western or Latin tradition are today called ‘Eastern Churches’.  According to the Code of Canons of the Eastern Churches, the Oriental Churches arise from the Alexandrian, Antiochian, Armenian, Chaldean and Constantinopolitan traditions (CCEO can. 28#2).

1.2  Church and Rite

In the Vatican II documents the term ‘Particular Church’ and ‘Rite’ have the same meaning (OE 2).  Here the term ‘Rite’ is used in the canonical sense and not in the liturgical sense.  However, elsewhere ‘Particular Church’ is used by Vatican II for the diocese (LG 23).

It may be useful to make a distinction between ‘Church’ and ‘Rite’. Very often these two terms are used to mean one and the same reality.  Thus, Latin Church and Latin Rite or Syro-Malabar Church and Syro-Malabar Rite mean the same.

The Indian theologians representing the three Catholic Individual Churches in India discussed the inter-ritual situation in India in 1993 and made the following distinction between a Church and the Rite.  A Church is a community which proclaims the Christ-event with its own identity; whereas a Rite is the liturgical, theological, spiritual and disciplinary patrimony, characterized by culture and history of the people, through which an Individual Church expresses its faith and life.  (ITA Statement of 1993, No.2) .  Though this is not a magisterial teaching on the Church and Rite, it is helpful to understand the faith believed and lived.  This distinction is broadly based on CCEO can. 27 & 28 #1 which defined a Church and a Rite.

In baptism one is born into a Church and not necessarily into a Rite.  Therefore, it is not easy to change one’s Church.  On the other hand, the Rite can be understood as the manner of the living the faith of the Church which is expressed in liturgy, theology, spirituality and discipline.  These four elements can undergo changes depending on the culture and the living context of the people.  Hence we have diverse forms of living our faith.  In other words, ‘inculturation’ of the liturgy, theology, spirituality and discipline is so natural to Christian living.  Thus in the Latin Church there is Roman Rite, Ambrosian Rite, Spanish Rite, Indian Rite, Congolese Rite etc.  Within an Eastern Individual Church too there can be diversities in ritual expressions.  The attempts of the Syro-Malabar Church to adapt its ecclesial life to the cultural context of North India is an example of a ‘new’ Rite in the Syro-Malabar Church.  The liturgy at Kurisumala Ashram in Kerala is yet another example experimented in the Syro-Malankara Church.  In short, there can be varieties of ‘Rites’ within the same ‘Church’.

1.3  Five Families of the Eastern Churches

 

The Churches are divided into various groups based on their liturgical tradition.  There are at present six liturgical Families of which one is Western (Roman) and five are Eastern.  The Eastern Families are the Antiochian, Alexandrian, East Syrian, Armenian and Byzantine.  Among these the Armenian Family has only one Church, and that Church is called Armenian Church.  The rest of the Families have two or more Individual Churches.   Here below are given the names of the Churches according to the Families.  In brackets are given the approximate number of faithful in each of them.  All these Churches, except the Maronite and Italo-Albanian, have Orthodox counterparts.

                                                            Alexandrian Family

 

                                                             (1)  Coptic Church (243000)

                                                             (2)  Ethiopean (197000)

                                                            Antiochian Family

                                                             (3)  West Syrian Church (124000)

                                                             (4)  Maronite Church (3107000)

                                                             (5)  Syro-Malankara Church (405000)

                                                            East Syrian Family

                                                             (6)  Chaldean Church (383000)

                                                             (7)  Syro-Malabar Church (3753000)

                                                            Armenian Family

                                                             (8)  Armenian Church (369000)

                                                            Byzantine (Constantinopolitan) Family

                                                                                  (9)  Albanian Church (not available)

                                                            (10)  Byelorussian Church (100000)

                                                            (11)  Bulgarian Church (10000)

                                                            (12)  Greek Church (2400)

                                                            (13)  Hungarian Church (269000)

                                                            (14)  Italo-Albanian Church (61000)

                                                            (15)  Melkite Church (1341000)

                                                            (16)  Romanian Church (746000)

                                                            (17)  Russian Church (not available)

                                                            (18)  Ruthenian Church (598000)

                                                            (19)  Slovakian Church (226000)

                                                            (20)  Ukranian Church (4322000)

                                                            (21)  Macedonian Church (6100)

                                                            (22)  Eparchy of Krizevci (77000)

1.3.1        Alexandrian Family

Alexandria is a city in Egypt.  The foundation of the Church in Egypt is associated with St. Mark, the Evangelist.  Their liturgical tradition is known in the name of the city itself.  This liturgy is used by two Churches – the Church that uses the Coptic language and the Church in Ethiopia.  Most of the Coptic faithful live in Egypt, and the members of the Ethiopian Church are mostly in Ethiopia.  There are over 9000000 Coptic Orthodox faithful, whereas the number of Catholic Copts is over 200000.

According to an ancient tradition St. Frumentius is the evangelizer of the Ethiopians.  They have retained many Jewish practices.  The liturgy is influenced by the Syriac tradition.  There are about 3000000 faithful in the Orthodox Ethiopian Church.  The number of the Catholic Ethiopians is only about 200000.  When Eritrea became independent from Ethiopia in 1993, the Eritrean Orthodox wished to form a Church separate from the Ethiopian Church and they became an Autocephalous Church in 1993 itself.  There are about 150000 faithful in the Eritrean Orthodox Church.

1.3.2        Antiochian Family

The Syrian Church of Antioch traces its origin back to early Christian community at Antioch mentioned in the Acts of the Apostles (11:19-26).  It was a great centre of Christianity in the early centuries.

There are three Churches in this Family.  One among them is the West Syrian Church.  Its members are spread over Syria, Lebanon etc.  The Malankara Orthodox Syrian and Malankara Syrian Orthodox Churches of India are the non-Catholic sections of this Family.  There are about 17000000 non-Catholic Syrians in the world.

Another Church of this tradition is the Maronite Church.  The name ‘Maronite’ comes from a monk called ‘Maron’ who lived in the fourth century.  A special feature is that unlike the other Churches this is one among the two Eastern Churches of which all faithful are Catholics.  This is the third largest Eastern Catholic Church with over 31000000 of faithful.  Many of them live in Syria and Lebanon.

The third Church of this tradition is the Syro-Malankara Church of India with about 400000 members.  These are the faithful who got separated from the Catholic St. Thomas Christians of India (Syro-Malabar Church) in 1653 after the ‘Coonan Cross Oath’, and who in 1930 got reunited with the Catholic Church.

1.3.3        East Syrian Family

The two Churches that belong to this liturgical Family are the Chaldean Church and the Syro-Malabar Church.  The birth place of the East Syrian or Assyrian liturgical tradition is the present-day Iraq.  The Assyrian Church was accused of Nestorian heresy, and a section of it got reunited with the Catholic Church in 1552 assuming the name ‘Chaldean’.  The non-Catholic section continues to be called ‘Assyrian’ Church.

The St. Thomas Christians in India happened to have had contact with this Syriac tradition probably from the fourth century.  Various reasons are pointed out to justify the introduction of the Syriac tradition in India.  The Syriac contact paved the way for the prefix ‘Syro’ to the name of the St. Thomas Christians of Kerala/Malabar.  The Syro-Malabar Church is the second largest Catholic Eastern Church with over 37000000 faithful.

1.3.4        Armenian Family

The Armenian liturgical tradition is followed by only one Church – the Armenian Church.  They are spread over countries like Syria, Lebanon, Iraq, Iran, Turkey etc. There are about 4000000 of Catholic Armenians.  Their liturgy was influenced by elements of the Syriac, Jerusalem and Byzantine traditions after seventh century.  The number of Orthodox Armenian is about 6000000.

1.3.5        Byzantine Family

The Byzantine liturgical Family has 14 Churches.  Since Constantinople was the capital of Byzantium, it is called ‘Constantinopolitan Family’. 10 of these Churches are without  proper hierarchy and other ecclesiastical infrastructures.  Therefore, they are directly under the pastoral guidance of the Roman Pontiff.  Most of these Churches were in the old Soviet Union or Eastern Europe, and hence they were under Communist regimes.

Among the Byzantine Catholic Churches the Ukranian, the Melkite, the Romanian and Ruthanian are the ones with large number of faithful.  The Ukranian Church is the largest among them with over 43000000 members.  There is a sizable number of Ukranian Catholic in Poland (13000000) and in the USA (105000).

The term ‘Melkite’ comes from the Syriac and Arabic word for ‘King’.  Originally the members of this Church were those who accepted the Christological faith professed by the Byzantine Emperor (King) after the Council of Chalcedon (AD 451).  They are the fourth largest Catholic Eastern community after the Ukranians, the Syro-Malabarians and the Maronites.  The smallest among them is the Greek Catholic Church with less than 3000 faithful, whereas there are 10000000 of Greek Orthodox faithful.

Of the 14 Individual Churches in the Byzantine tradition, the Italo-Albanian Church also, like the Maronite Church, has no corresponding Orthodox Church.  The Byelorussian Church is today called ‘Belarusan’ Church.

The largest among the Byzantine Orthodox Churches is the Russian Church with about 90000000 faithful.  Compared to the Catholics, some of the Orthodox Churches are quite large in the number of faithful.  There are 13000000 of Macedonians, 190000000 of Romanians, 6000000 of Albanians and 650000 of Bulgarians.  In the Slovakian Church, there are more Catholics (226000) than Orthodox (71000).  The Byelorussians are almost equal:  100000 Catholics and 1100000 Orthodox.

1.4  Churches not in communion with Rome

 Alexandrian Tradition                        Coptic Orthodox Church

                                                            Ethiopean Orthodox Church

                                                            Eritrean Orthodox Church

 Antiochian Tradition                          Syrian Orthodox Church

                                                            Malankara Syrian Orthodox Church

                                                            Malankara Orthodox Syrian Church

                                                            Thozhiyoor Church

                                                            Marthoma Syrian Church

 Armenian Tradition                            Armenian Apostolic Church

East Syrian Tradition

                                                            Assyrian Church of the East

                                                            Assyrian Church of the East of Trichur

 Byzantine Tradition                           Four Autocephalous Patriarchal Churches

                                   (“Autocephalous” in Greek means “self-headed”.  An autocephalous Church possesses the right to resolve all internal problems on its own authority.  They do not in any way depend upon other Churches for taking decisions which concern them like the choice of the Bishops or the Patriarchs.  Though each autocephalous Church acts independently, all remain in full sacramental and canonical communion with one another).

                                                            Orthodox Patriarchate of Constantinople

                                                            Orthodox Patriarchate of Alexandria

                                                            Orthodox Patriarchate of Antioch

                                                            Orthodox Patriarchate of Jerusalem

Eleven other Autocephalous Churches

Orthodox Church of Russia

Orthodox Church of Serbia

Orthodox Church of Romania

Orthodox Church of Bulgaria

Orthodox Church of Georgia

Orthodox Church of Cyprus

Orthodox Church of Greece

Orthodox Church of Poland

Orthodox Church of Albania

Orthodox Church of Czechoslovakia

Orthodox Church of America

 Autonomous Orthodox Churches

                                   (Autonomous Churches, though they function independently, are however canonically dependent on an Autocephalous Orthodox Church.  In practice this means that the head of an Autonomous Church must be confirmed in office by the synod of its Mother Autocephalous Church)

                                                            Orthodox Church of Mount Sinai

                                                            Orthodox Church of Finland

                                                            Orthodox Church of Japan

                                                            Orthodox Church of China

The Canonical Churches under Constantinople

 

American Carpatho-Russian Orthodox Church

Greek Orthodox Church

Ukranian Orthodox Church of America and Canada

Russian Orthodox Archdiocese in Western Europe

Albanian Orthodox Diocese of America

Byelorussian Council of Orthodox Churches in North

                                                                        America

1.5  The Origin of the Catholic Eastern Churches in India

There are two Catholic Churches in India.  They are the Syro-Malabar Church and the Syro-Malankara Church.  The origin of Christianity in India goes back to the Apostolate of St.Thomas who, according to tradition, came to India in AD 52 and died a martyr in AD 72.  The Eastern Churches in India – both Catholic and non-Catholic – trace back their origin to the apostolate of St. Thomas and hence they were called ‘St. Thomas Christians’. Here below is a short history of these Churches.

1.5.1        The Syro-Malabar Church

The name ‘Syro-Malabar’ for the old Catholics in India is not very ancient. It appears for the first time in one of the letters of Mgr. Aloysius Mary OCD who was the Vicar Apostolic of Malabar from 1784 – 1802.  The traditional name of this Christian community is ‘St. Thomas Christians’. ‘Malabar’ is a name attributed to the present southern Indian State of Kerala.  Their liturgy was in Syriac (Aramaic) language at least since the fourth century.  As this ‘Malabar’ Church was using ‘Syriac’ , it happened to be called ‘Syro-Malabar’ (= ‘Syriac’ in ‘Malabar’).  This designation was used to distinguish the St. Thomas Catholics of India from the Chaldean Catholics of Middle East because the Malabar Church was known also as ‘Chaldeo-Malabar Church’.

When we examine the history of the Syro-Malabar Church, we can identify five stages.

Stage One: The St. Thomas Period (AD 52 – 4th Century)

St. Thomas the Apostle is believed to have stayed in India from AD 52 – AD 72.  It is to be assumed that wherever the apostles went to preach the Good News, Christian communities were established, and the sacraments, especially baptism and the Eucharist, were celebrated.  Naturally, St. Thomas too must have celebrated these sacraments in the seven communities he founded in Kerala.

But what was the ‘shape’ of the liturgy he practised?  What was the language he used?  No ‘proof’ is available to answer these questions when we apply the historiographical rigorous methods of today.  However, we can arrive at certain possible conclusions from circumstantial evidence.  This is a very slippery area where opinions vary.  What we can guess with quasi-certainty is that the liturgical celebrations during that period had no definite shape, and that St. Thomas introduced some fluid form on the basis of what he learned from Jesus at the Last Supper.  It is to be assumed also that the Eucharistic bread and wine were some indigenous products rather than bread of wheat and wine.  Thus the first stage of St. Thomas period is one of uncertainties and hence one has to be satisfied with the above-mentioned plausible conjectures

Stage Two: The East Syrian [Persian] Period [4th – 16th century]

The origin of the East Syrian Liturgy in Malabar may be traced back to the arrival of Thomas of Knai in the 4th century or so.  It is known that Thomas belonged to the East Syrian Church.  This Church is understood to have been one of the most flourishing Christian communities which had developed theological schools and liturgical structures.  Hence it is quite probable that Thomas of Knai brought  to Malabar a developed Syriac liturgy.  This liturgy continued to be in use in Malabar almost intact till the arrival of the Portuguese Latin Missionaries in the16th century.  It seems that the contact of the Malabar Church with the East Syrian [Persian] Church, which was only a friendly one among sister Churches in the beginning, later developed into hierarchical dependence of the former on the latter.  However we have no evidence of any ‘conflicts of interests’ between these Churches.

Stage Three:  The Portuguese Period [16th century – 1896]

During the third stage of almost four centuries of the Portuguese period of the Latin Rite missionaries, there began to emerge some conflicts.  One reason for this was their attempt to meddle with the affairs of the St. Thomas Christians, especially their Syriac liturgy.  The missionaries even suspected them of ‘Nestorianism’ [ The heresy calling Virgin Mary only ‘Mother of Christ’ and not ‘Mother of God’] as the Malabar Christians were using the Syriac liturgical texts.  [The Syrian Church was accused of Nestorianism]

The conflict between the Portuguese missionaries and the St. Thomas Christians later developed into a serious crisis and it led to a sad split among the Malabar Christians with the ‘Coonan Cross Oath’ in 1653.  It was a public protest against the missionaries, and a group of Malabar Christians left Catholic communion. These separated Malabar Christians later took the Antiochian liturgical tradition abandoning their East Syriac liturgy. The formal acceptance of the Antiochia liturgy took place in the  Mavelikara Synod held in 1836.

Despite the crisis, the non-separated St. Thomas Christians continued to be under the Latin rule with their fragmented Syriac liturgical tradition.

Stage Four:  The Syro Malabar Period [1896 – 1992]

The Malabar Church got partial independence from the Latin rule in 1887 when Rome established two Vicariates for them.  She got greater independence in 1896 when the two Vicariates were reorganized into three Vicariates of Trichur, Ernakulam and Changanacherry, and three Syro-Malabar priests were appointed to head them.  That process came to a happy conclusion when the Syro-Malabar Hierarchy was finally established in 1923.  Since then the Syro-Malabar Church had a spectacular growth in terms of the faithful, dioceses, priests, religious and institutions.

Stage Five:  The Syro-Malabar Major Archiepiscopal Period [1992 –           ]

Though the Syro-Malabar Hierarchy was established in 1923, the Church had not achieved the full canonical status of an Eastern Catholic Church.  To be a full-fledged Eastern Church, she had to be recognized either as a Patriarchal Church or a Major Archiepiscopal Church with the Synod of Bishops as foreseen in the Eastern Code of Canons.  This happened in 1992 when she was raised to the Major Archiepiscopal status.

Today the Syro-Malabar faithful find themselves in a number of life-situations due to their history, evangelization and emigration.  They have traditional parishes with their agricultural background, rapidly growing urban parishes, inter-ritual situations, mission territories in North India, migrants in Indian cities, and in Europe, America and Gulf countries.

When we examine the liturgy of the Syro-Malabar Church today, we can identify various influences.  Though her liturgy is basically East Syriac, we can find influences of Latin and Indian elements. For example, the private confession and the anointing of the sick as practised today, are influenced by the Latin tradition.  The custom of tying the Thali and giving of the Manthrakodi in marriage, and the various customs connected with the funeral are definitely of Indian origin. ( See below, p…..)

1.5.2        The Syro-Malankara Church

 

The Syro-Malabar and the Syro-Malankara Churches have the same history till the split in 1653 (Coonan Cross Oath).  After the split, the dissident group of St. Thomas Christians began to follow the Antiochian liturgical tradition, and eventually came to be known as the Jacobite Church. It went on till the late 1920­­s.  In 1930 the Indian Jacobite Archbishop Mar Ivanios with another Bishop, a few priests and lay people decided to reunite with the Catholic Church assuming the name ‘Syro-Malankara’ Church, and using the Antiochian liturgy which they were using  since the split.  Instead of rejoining the Mother Church – the Syro-Malabar Church – they decided to keep their newly–found identity with the Antiochian liturgy, and the Pope recognized them as a new Church  under Antiochian liturgical Family.

The growth of this Church since 1930 has been phenomenal with new dioceses, parishes, institutions and a high number of vocations to priesthood and religious life.  In recognition of this growth, the Pope erected it as a Major Archiepiscopal Church in 2005 with the synod of Bishops, and thus it attained the characteristics of a full-fledged Catholic Eastern Church.

1. 6 The Non-Catholic Churches in India

The St. Thomas Christians who joined the Jacobite Church after the split in 1653 were later divided into different Christian denominations.   One group, as we mentioned above, got reunited with the Catholic Church in 1930.  The others are found in the following Christian Churches.

1.6.1        The Marthoma Syrian Church

The 19th century Anglican influence created new problems in the Jacobite Church.  A group of Jacobites was happy to welcome the Anglican alliance, and their ‘reform movement’ was influenced by Protestantism.  Eventually, after the synod of Mulunthuruthy held in 1876, they got separated from the Jacobite Church and organized themselves as a new group taking the name ‘Marthoma Syrian Church’.  As they are influenced by Protestant theology, they do not recognize some of the important traditional elements of Christian faith such as the sacrificial nature of the Holy Mass, the prayer for the dead and the intercession of the saints.  As a matter of fact, these are some of the faith-traditions of the Eastern Churches whether Catholic or non-Catholic.  Hence the ‘Eastern nature’ of the Mathoma Syrian Church is called into question, the reason being the strong influence of the theology of the Protestant Churches.  There are about 700000 Marthoma Syrians.

 

1.6.2        The Malankara Syrian Church and the Malankara Orthodox Syrian Church

 

After the split of the Marthoma Syrian Church in 1876, there surfaced another crisis in the Jacobite Church in the early 20th century. The crux of the problem was the authority of the Antiochian Patriarch over the Jacobite Church in India. One group accepted the supreme authority of the Patriarch, but this group was reluctant accept his authority in temporal matters.  This led to a split within this community, and they were divided into two groups – one accepting the Patriarch in everything and the other opposing the temporal authority of the Patriarch.  The former was called ‘Patriarchal group’ and the latter ‘Bishop’s group’.  The latter group established a ‘Catholicate’ [A central administrative body headed by a Bishop who is called Catholicose].  Soon a litigation started between these groups for the possession, especially of the properties.  The Patriarchal group is now known as the ‘Malankara Syrian Orthodox Church’ and the Bishop’s [Catholicose’s] group is called the ‘Malankara Orthodox Syrian Church’.  Both groups are following the same liturgical texts.  Together they have a strength of about 13000000 – 14000000 faithful.

1.6.3        The Syrian Church of  Thozhiyoor

This is a small Church of about 10000 faithful which got split from the Jacobite Church in 1772.  Since they are established in a place called Thozhiyoor in the north of Kerala, they are also called ‘Thozhiyoor Church’.  The validity of their priestly and episcopal Orders is not established with certainty.

1.6.4        The Assyrian Church of the East

This Church was bon as a result of a conflict within the Syro-Malabar Church.  When the Syro-Malabar Church was under the Portuguese Latin rule, there were various attempts to bring Syrian Bishops to rule over them.  But the Latin missionaries always stood against it.  Finally the Chaldean Patriarch sent two bishops to Malabar – Mar Roccos in 1861 and Mar Mellus in 1874.  Despite Latin objections Mellus continued to lead a group of Syro-Malabarians.  Mar Mellus was followed by an Indian bishop Mar Abdiso.  After his death, an Assyrian bishop Mar Timotheos organized this group of Syro-Malabarians and brought them under the Assyrian Church, and later they came to be known as the ‘Assyrian Church of the East of Trichur’.  The Assyrian Church of Mesopotamia was one of the most flourishing Churches of the Christian East by early 14th century. They had some 30 Metropolitan Sees and 200 suffragan dioceses.  Their Catholic counterpart is the Chaldean Catholic Church.

1.6.5 The St. Thomas Evangelical Church

 

This is one of the recent Churches in the St. Thomas Christian tradition.  This was born out of Marthoma Syrian Church.  St. Thomas Evangelical Church was formed in the 1960s accusing the Marthoma Syrian Church of not fully following the fundamentalistic Protestant dogmatic views on the Eucharistic celebration and the prayers for the dead.

1.7      The non-Catholic Western Churches of India

 

The following are the non-Catholic Protestant, Anglican and Pentecostal Churches of India.

v  The Church of South India

v  Lutheran Church

v  Anabaptists

v  Brethren Church

v  Baptists

v  Methodists

v  Salvation Army

v  Assemblies of God

v  Church of God

v  Seventh Day Adventists

v  Yuyomayam

v  Witnesses of Yahweh

v  Pentecostal Churches

1.8      Vatican II and the Catholic Eastern Churches

On 21 November 1964 the Second Vatican Council passsed the Decree on the Catholic Eastern Churches (OE).  It has 30 paragraphs.  Paragraphs 1 – 6 give us the main thrust of this document.  Therefore, we shall make a short analysis of these paragraphs to highlight the importance of the Eastern Churches in the Universal Church.

The Eastern Churches, according to the decree, are ‘distinguished by their venerable antiquity’ and their traditions have come ‘from the Apostles through the Fathers’, and it is part of the ‘divine revealed, undivided heritage of the Universal Church’.  Therefore, Vatican II wants these Churches ‘to flourish and to fulfill with new apostolic strength the task entrusted to them’ (OE 1).

Though all the Catholic Individual Churches have the same faith, the same sacraments and the same government, they are organized under their own hierarchy with their own liturgy, spirituality and ecclesiastical discipline.  Between these Churches, notes the document, there is such a ‘wonderful bond of union that this variety in the Universal Church, so far from diminishing its unity, rather serves to emphasize it’.  Hence the Church wishes to keep their tradition ‘whole and entire’, but at the same time, it wishes also ‘to adapt them to the needs of different places and time’. (OE 2)

The Individual Churches are of ‘equal rank’ so that none of them is superior to the others, and all of them are equally entrusted to the pastoral guidance of the Roman Pontiff.  Therefore all of them have ‘the same rights and obligations, even with regard to preaching of the gospel in the whole world’, under the direction of the Roman Pontiff. (OE 3)

In order to safeguard the traditions and integrity of the Eastern Churches the document lays down the following:

–          Each should organize its own parishes and hierarchy where the spiritual good of the faithful requires it (OE 4).

–          All clerics should be well instructed concerning Individual Churches and rules regarding the inter-ritual questions (OE 4).

–          Lay people also should be given instruction about them in their catechetical formation (OE 4).

–          Every Catholic faithful must retain his/her own Rite wherever  he/she is, and live it to the best of his/ her ability (OE 4, 6).

–          All Individual Churches have the right and duty to govern themselves according to their own special discipline  (OE 5).

–          Changes in the rites may be made only to forward their own organic development (OE 6).

–          If the Eastern faithful have fallen away from their traditions, they are to aim always at a more perfect knowledge of their Rites and they are to strive to return to their ancestral traditions (OE 6).

–          If persons belonging to non-Eastern Churches are entrusted with the task of taking care of the Eastern faithful, they should be instructed in theoretical and practical knowledge of their rites, discipline, doctrine, history and character of the members of Eastern Churches (OE 6).

–          The Western or Latin Religious Orders working among the Eastern faithful are strongly exhorted to set up, so far as is possible, houses or even provinces of Eastern Churches to make their apostolate more effective (OE 6).

The decree also recalls the great contribution of the Eastern Churches to the Universal Church.  The Vatican II decree on Ecumenism has spelt out some of their  contributions.  It notes: “From their very origins Churches of the East have had a treasury from which the Church of the West has drawn largely for its liturgy, spiritual tradition and jurisprudence.  Nor must we underestimate the fact that the basic dogmas of the Christian faith concerning the Trinity and the Word of God made flesh from the Virgin Mary were defined in Ecumenical Councils held in the East” (UR 14).  Hence Vatican II considers the Eastern ecclesiastical and spiritual traditions as a ‘heritage of the whole Church of Christ’ (OE 5).

In the light of the teachings of Vatican II, the Roman Congregation for Catholic Education sent out a circular letter in 1987 to all the Catholic Ecclesiastical Educational Institutions like universities and seminaries affirming the need of imparting knowledge about the Eastern Churches to all the faithful of the Universal Church.  This is needed in order to have mutual understanding and love between Catholics of Latin tradition and the Christians, Catholics and Orthodox, belonging to the various communities of the East.  Commenting upon the lack of understanding which persists, and upon the ignorance of the spiritual traditions and values which form part of the heritage of so many Christians of Eastern Europe, the Near East, African and India, Pope John Paul II underlined the importance of these traditions for the life and well-being of the whole Church with the striking affirmation that “the Church must learn to breathe again with its two lungs, its Eastern one and the Western one”.  The circular letter of the Congregation for Catholic Education then asks : how much is known of the liturgical and spiritual traditions of these ancient Christian Churches?

The Apostolic Letter “Orientale Lumen” of Pope John Paul II published in May 1995 to mark the centenary of Orientalium Dignitas (An Apostolic Letter published by Leo XIII in 1894 to highlight the significance of the Eastern traditions for the whole Church) has put in unambiguous terms the need for all Catholics to be familiar with the Eastern traditions, so as to be nourished by and to encourage the process of unity of the Christians.  Hence the Pope writes: “The members of the Catholic Church of Latin tradition must be fully acquainted with this treasure and thus feel, with the Pope, a passionate longing that the full manifestation of the Church’s Catholicity be restored to the Church and to the world, expressed not by a single  tradition, as still less by one community in opposition to the other; and that we too may all be granted a full taste of the divinely revealed and undivided heritage of the Universal Church which is preserved and grows in the life of the Churches of the East as well as in those of the West”. (Orientale Lumen 1)

1.9      The Understanding of the Catholic Individual Churches in India and the Indian Theological Association

In 1993 the Indian Theological Association comprising members from all three Individual Catholic Churches in India met in Bangalore to discuss the inter-ritual situation in India.  In their final statement, they made some observations which are helpful to understand, evaluate and esteem the various roles of the three Individual Churches in India.

 The Church understands itself, observe the Indian Theologians, as the people of God.  However, a monolithic concept of Catholicity had often replaced the understanding of the Church as a communion.  The one Church of Christ made its appearance as many faith communities, each having its own specific, characteristics with regard to government, worship and life-style.  Thus we have the Church in Ephesus, in Jerusalem, in Corinth each one an ecclesial community in communion with the others.  The unity and catholicity were based on mutual recognition and communion, and not on the imposition of a common administrative or juridical structure.  The various individual Churches in the Universal Church is the best expression of the Church of Christ which keeps the tradition of authentic catholicity and communion (No. 12).

The structure of government and worship of these ecclesial communities emerged from within their life.  These were authentic Churches, having within them, all that is necessary to constitute them into the Body of Christ.  In course of time, they were less correctly called “rites”, a term which in some sense diminished their ecclesial identity, and reduce them to mere groupings of Christians within a monolithic catholicity.  Being authentic Churches, they developed their particular ecclesial expressions, such as liturgical celebrations, administrative structures, popular devotions etc.  These specific expressions of their faith were the manifestation of the vitality of the Holy Spirit operative within them.  There were thus able to manifest the catholicity of the Church in a rich variety of expressions and through a deep communion of sharing among the various Churches (No.13).

Referring to the St. Thomas tradition of Kerala, the statement notes: ‘The St. Thomas Christians in Kerala were self-governing communities for several centuries.  The Oriental Churches of the past were in fact people-centred communities; they were not autocratic.  The ancient practice of Church assembly could be revitalized in such way that the modern parish councils do not remain merely consultative bodies, but truly participate in building the body of Christ’ (No. 14. cf. LG 32, 33).

The misunderstandings about the ecclesial realities, the statement further notes, have caused certain problems and issues in the Catholic Church in India.  This should lead us, it observes, to a discerning understanding of what it means to be Church, help us to appreciate the context and function of rites in the Individual Churches, and above all, to discover how a successful mode of inter-ritual or inter-ecclesial co-operation can effectively offer service to the people of India.

1.10  Inculturation and the Eastern Churches

 

“One of the first great values embodied particularly in the Christian East is the attention given to people and their cultures, so that the Word of God and his praise may resound in every language”, remarks Pope John Paul II.  And the Pope continues: “At a time when it is increasingly recognized that the right the every people to express themselves according to their own heritage of culture and thought is fundamental, the experience of the Individual Churches of the East is offered to us as an authoritative example of successful inculturation” (Orientale Lumen 7).

Appreciating  the process of inculturation in the Christian East, the circular letter of the Congregation for Catholic Education (1987) says that the Eastern Churches have a long tradition in the matter of teaching Christian peoples, from the very moment of their baptism ‘to praise God in their own language’.  In many countries of the East, the document continues, this inculturation sometimes reached the point of a transformation, of an identification of one’s cultural life with the manner of Christian living.  The study of this process, the document suggests, can serve as an example and guide for those involved in a similar process today.

In his post-synodal exhortation Ecclesia in Asia Pope John Paul II notes that the liturgy of the Oriental Churches for the most part has been successfully inculturated through centuries of interaction with the surrounding cultures.  Their traditions and rites, born of a deep inculturation of faith in the soil of Asian countries, deserve the greatest respect.  The Catholic Eastern Churches possess a great wealth of tradition and experience which can greatly benefit the whole Church (Ecclesia in Asia 22, 27).

For the Eastern Churches, inculturation was an ecclesial praxis or a practical and pastoral reality rather than a theoretical-theological academic exercise.  It was a lived and shared reality.  Instead of a philosophical and historical-critical methodology, it was applying a psychological, sociological and empirical methodology.  Being a shared ecclesial praxis, it affected the entire community.

As an example of this praxis, let us take the St. Thomas Christian tradition of Kerala.  Despite all drawbacks, they had a glorious history of identifying themselves with the religious, social and cultural set-up of the country.  This has been ascertained by both Christian and non-Christian historians.  There are writings to show that the St. Thomas Christians adopted the local art and architecture in building their churches.  They were in the fashion of Hindu temples.  They were externally distinguished from the temple by the Cross raised on them.  The paintings and the sculptures of the churches depicted the peacock, the lotus flower and tiger which were common symbols among the non-Christians.

According to the testimony of a Franciscan Missionary, the Eucharistic species used by the St. Thomas Christian were made of rice and wine of palms.

One of their rituals that adopted many indigenous elements is marriage.  They have adopted instead of the exchange of rings, the local practice of tying the Thali (a small gold ornament with the cross carved on it) around the neck of the bride by the bridegroom.  The Christian Thali is distinguished from the Hindu Thali by the cross engraved on it.  Another local element is Manthrakodi (bridal veil) being given to the bride by the bridegroom.

At weddings the Hindus used to have a lighted lamp (koluvilakku) as a witness (sakshi) representing the fire-god (agni).  It seems that imitating this custom the Christians used to prepare the marriage banns under the sanctuary lamp in the presence of the witnesses of the families of the bride and the bridegroom.

As in the case of marriage, there are quite a few local customs absorbed into the ceremonies connected with  burial.

After the funeral service, the priest and those who participated in it return to the house of the deceased person.  The priest is then served a tender coconut, which he drinks after saying grace.  This recalls the local custom of offering tender coconuts in the name of the dead.  This is followed by a vegetarian meal called pattinikanji (= rice soup after fasting period) which is the formal breaking of the fast for the members of the family of the deceased person.

Another custom in connection with the funeral service is pulakuli (=defilement bath).  It is

a ceremonial bath for purification after the death of a member of the family.  It takes place on the 13th day after the burial, following the Hindu religious practice.  Then a meal is served followed by a prayer service.  At the end of the prayer, the eldest son of the deceased brings a plate with Jeerakam (cumin) and receives the blessing of the priest.  It may be recalled here that at the burial service of the Hindus the eldest son of the deceased has a special role to play.

The birth of a Christian child too was associated with some indigenous elements.  Following the Hindu custom of Namakarana (=Naming), the name of Jesus and the child’s own name are whispered into the ear of the child.  A Poonul (sacred thread similar to that worn by Hindu Brahmins) was blessed and given to the male child at baptism.  The baptismal names given were often taken from the Old Testament.  They included Abraham, Jacob etc., but had many local derivations.

The indigenized form of Church administration is another important feature of the St. Thomas Christian tradition.  Their parish assembly was called Palliyogam.   In this system the whole community was constituted as a well-knit unit that functioned as an autonomous entity.  It was almost like ‘village-republics’.  The palliyogam, consisting of the parish priest and the members of the parish, decided all matters pertaining to the parish in a democratic way. The local non-Christian communities already had this type of assemblies.

The history of the St. Thomas Christians can be a stimulus to further inculturate the Individual Churches in India.  The failures of the past should not tempt us to shy away from making progress in this direction.  As Pope Benedict XVI clearly states, the fact that certain abuses have occurred in the process of cultural adaptations should not detract  us from the clear principle of inculturation.  It must be upheld in accordance with the real needs of the Church as she lives and celebrates the one mystery of Christ in a variety of cultural situations.  (Sacramentum Caritatis 54).

CHAPTER TWO

 

THE CHARACTERISTICS OF THE EASTERN CHURCHES

As we have already mentioned, an Individual Church is distinguished by her liturgy, theology, spirituality and discipline. This chapter is devoted to the understanding of the liturgical, theological, spiritual and juridical characteristics of the Eastern Churches.

2.1   Liturgical Characteristics

 

2.1.1.      It is Communal Worship 

 

‘Privatization’ of liturgy (eg. Private Mass, Devotional Mass etc.) is not an Eastern practice.  Since the Eastern worship system has popular and cultural roots, it is naturally community worship.  Liturgy, especially the Eucharist, is a celebration of the unity of the local Church. The Divine Office too is the ‘public worship’ of the community of the faithful.  Therefore, the tendency to reduce the time of worship to a manageable length so that many Masses can be conducted at regular intervals is not of Eastern ethos.

2.1.2.   ‘Mystery’ Dimension and  Liturgical Celebration

 

The ‘mystery’ dimension (not ‘mysterious’ dimension) is highly emphasized in the Eastern tradition.  Various means like the use of the veil, incense, prayers with  expressions like ‘awful’ and ‘fearful’, numerous prayers revealing the unworthiness of the celebrant and the people etc. are used to underscore the mystery dimension.  Therefore, the Blessed Sacrament is not generally ‘exposed’ in the monstrance.  If at all it is exposed, a veil is put on it as in the Syro-Malankara Church. (The practice of putting a veil in front of the tabernacle, if there is Sacrament reserved, may be recalled in this context; so also, the veil of the ciborium containing the consecrated species). There are also Eastern Churches that ‘expose’ the covered ciborium with the Blessed Sacrament for adoration, instead of using the monstrance. The Eastern expressions like the mystery of baptism, the mystery of Eucharist, the mystery of matrimony etc. may be understood in this context.  The most solemn celebration of the holy Qurbana in the Syro-Malabar Church is even now called ‘Raza’ which literally means ‘mystery’.

2.1.3  Importance given to Symbols

 

A complaint about the Eastern liturgies is that they are ‘long’, ‘pompous’ and ‘complicated’.  This impression is based on an inadequate knowledge about the great importance the Easterners attach to symbolisms in worship.

The symbols are widely used in the Eastern liturgy. They include objects, places and movements.  The division of the church building into three parts – sanctuary, choir and nave – is an example thereof.  The sanctuary symbolizes the heavenly Jerusalem and the nave the earthly Jerusalem.  The choir symbolizes the angels who sing the praises of God.

In the Antiochian tradition, the thurible has a fantastic interpretation.  The upper part of the thurible represents heaven, the lower part the hell and the cup containing fire symbolizes the purgatory.  The three chains which support the lower part of the thurible are symbols of the Father, Son and Holy Spirit, and the single chain of the upper part symbolizes the Triune God.  Each chain has 18 rings representing the 72 (18×4) disciples and the 12 bells on the chains are the 12 apostles.

The gospel procession from the sanctuary to the ambo placed in the nave symbolizes Christ coming down from the heavenly Jerusalem to the earthly Jerusalem to announce his Good News. According to some Eastern Churches, the deacons undertaking various duties during the celebration are called Michael, Gabriel and Raphael. Of course, certain symbolisms would give the impression of allegories.  What is important, however, is the preference of the Eastern Churches for the appeal to the senses rather than for the intellect that expresses the invisible realities.

2.1.4 Postures and Gestures

 

The Eastern tradition is very particular about giving symbolic meaning to the postures and gestures used in the liturgy.  For example, standing symbolizes joy, and hence except on a few occasions, one has to stand up during the Eucharistic celebration as it recalls the joy in the Risen Lord.  One has to kneel down when prayers of penitence are said as kneeling is generally interpreted as a penitential act. One sits down ‘to listen’, and hence sitting posture is common during the scriptural readings (except gospel reading) and the homily.

In the Syro-Malabar Qurbana, the celebrant after entering the sanctuary kisses the altar at the centre, on its right and left, these places in turn symbolize the Father, the Son and the Holy Spirit respectively.

2.1.5 Manner of making the Sign of the Cross

The universal practice of making the sign of the cross on oneself was from right to left.  Later some Churches began to make it from left to right.  Various interpretations are given to this practice.  Those who move their hand from right to left attach importance to the common understanding of the ‘right’ as the place of ‘goodness’ and ‘light’.  Hence one has to take the light from the right, and then to the left to dispel the ‘darkness’ of the ‘left’.  Those who move from left to right mean that at birth we are children of the ‘left’, and hence of ‘darkness’ as we are born with the ‘original sin’.  Moving to the right, we abandon the darkness and go to the light on the right. Another simple explanation is that when one blesses others with the sign of the cross, he moves his hand from the right to the left of the person blessed.  Hence it is proper that when he makes the sign of the cross on himself he does it in the same manner.

2.1.6 Continuity in the Liturgical Tradition

 

A special attachment to the liturgical tradition is very evident in the Eastern Churches.  This does not mean that their liturgy is immobile.  As a matter of fact, change and growth in their liturgy are slow, and sometimes imperceptible. One reason for this is that the changes are not dictated from above, but are part of a natural process taking place slowly.

2.1.7        Repetition of  Prayers and Hymns

 

Repetition of prayers and hymns is in fact a feature found in all Eastern Religions.  The Bhajans and Namajapas of Indian tradition are examples thereof.  Repetition is said to be helpful to concentrate on a particular idea and to underscore it.  Repeating the prayers is not entirely an Eastern tradition either.  The Kyrie Eleison and the Agnus Dei in the Latin Mass too are examples of repetition.  The Eastern liturgies, of course, use it more profusely.

 

2.1.8 Importance of Community Singing

 

‘Who sings, prays twice’ is a well-known and accepted dictum.  The Eastern tradition has always given importance to singing in the liturgy.  Even the prayers are said in a musical tone.  Therefore, the choir substituting community, found in some Eastern Churches, like  the Syro-Malabar Church, is entirely a new phenomenon.  Very often the hymns are sung alternating the stanzas between the celebrants and the choir (community) or between two groups of the choir (community) itself.  As community singing is the norm, the melodies are always simple.

2.1.9        Role of the Holy Spirit

 

The pneumatology of the East is well-known.  The importance attached to the epiclesis in the Eucharistic celebration, and in the blessing of the oil and water in baptism are concrete examples of this pneumatological emphasis.  The deprecative (declarative) formula in Baptism (‘you are baptized’) and Penance (‘you are forgiven’) are other examples.

2.1.10    Icons and Statues

 

The Eastern Churches prefer icons to statues.  In the Indian Eastern Churches, however, the statues need not be a taboo. The Indian religious culture has both statues and mural pictures. (The icons of the Eastern Churches are not the same as the pictures of the Indian tradition). Today the Syro-Malabar churches have more statues than icons.  The influence of the Western Church is evident in this development.

2.1.11    Communion of Saints and  Liturgy

 

The Church is not simply a place where the faithful worship God.  In a typical Eastern church we find the faithful going from one icon of saints to another, venerating and kissing them, and sometimes lighting a candle before them to express the ‘communion of saints’.  The icons are often the figures of the Old Testament and the Fathers of the Church.  Their great devotion to the dead too is noteworthy. The prayers and hymns in the liturgy bear ample witness to this devotion.

2.1.12    Construction of the Church Building

 

Vatican II, while referring to the construction of the churches for worship, remarks:  ‘When churches are built, let great care be taken that they be suitable for the celebration of liturgical services and for the active participation of the faithful’ (SC 124). The Eastern Churches have been always very careful in keeping the norms regarding the construction of the churches.  Each Individual Church has her own understanding of worship and worship symbols, and the churches were constructed accordingly. The setting up of the sanctuary, altar, tabernacle, ambo, choir and baptistery must be helpful to reveal this understanding.

Here below is described one model of church construction practiced in the East Syrian tradition.  Of course, this construction needs adaptations according to the needs of today and the availability of space.

The inside of the church consists of three parts, namely the sanctuary, the choir and the nave.  The choir is constructed one step above the nave, between the sanctuary and the nave.  This is to show that the choir represents the angels who sing glories of God in heaven.  The sanctuary built three steps above the choir symbolizes the Holy of Holies, the heavenly abode.

On both sides of the altar, a table each is put, one to prepare the bread and the other for the chalice. This is mainly not to allow the gifts to be prepared on the altar that represents the ‘sepulchre’ of Lord Jesus.

A veil is put between the choir and the sanctuary.  It separates the Holy of Holies (the mysteries) from the rest of the church building. (As a veil is put in front of the tabernacle when the Eucharist is preserved, a veil is put before the sanctuary to recall the mysteries being celebrated inside the sanctuary).

The ambo is placed in the middle of the nave.  The ambo is not simply a lectern.  It is a fixed platform called the bema on which are arranged a table for placing the candles, the cross etc., and two lecterns for the Old Testament and the New Testament readings, and  chairs for the celebrants.  The liturgy of the Word in the midst of the people (in the nave) is interpreted as Jesus coming to the people to proclaim his Word.

The tabernacle is placed on one side of the sanctuary and the baptistery on the other side.  The closeness of the baptistery to the sanctuary is understood to emphazise the relationship between the sacraments of Baptism, Confirmation and Eucharist as  sacraments of Christian initiation.

The symbolic set-up of the East Syrian tradition has the influence of Jerusalem temple.  As a matter of fact, it is well-known that this tradition had close contacts with, and high influence of semitic tradition.  Since the Syro-Malabar liturgy belongs to the East Syrian family, she too is supposed to follow these liturgical settings.  But, due to the demands of modern pastoral situations, some changes had to be made in this arrangement.  For example, the place of the liturgy of the Word (bema) is now arranged just in front of the nave, instead of in the middle.  Since the community singing is preferred, the role of the choir has faded away to a certain extent.  The choir occupying the place one step above the nave has almost disappeared. The custom of the Mass facing the people, now prevalent in many dioceses of the Syro-Malabar Church, has put in question the relevance of the veil between the sanctuary and the choir.

However, one thing is certain.  Whatever the structure of the church and its settings, the church building should be such that it is conducive to worship and active participation, and that it should evoke a sense of the sacred and the mysteries celebrated.

2.1.13    Altar as a Symbol of Jesus’ Sepulchre

 

There are at least two main symbolisms expressed by the altar.  According to one, the altar symbolizes the ‘table’ of the Last Supper.  The other is the symbol of the ‘sepulchre’ of Lord Jesus.  The Easterners in general prefer the latter symbolism.  The prayer in the Syro-Malabar Qurbana bidding farewell to the altar after the holy Mass clearly expresses this symbolism.  The prayer runs as follows: “Praise to the altar of sanctification. Praise to you the sepulchre of Our Lord.  May the holy Qurbana that I have received from you, be for me unto the forgiveness of my debts and the remission of my sins.  I know not whether I shall come again to offer another sacrifice”.

The deposition of the gifts on the altar at offertory too alludes to this symbolism.  The celebrant after raising the paten and the chalice in the form of a cross, recalling the death of Christ, places them on the altar which symbolizes the sepulchre.  He thus commemorates the ‘burial’ of the Lord, and then covers the offerings with a sacred veil to recall the ‘tombstone’.  For this reason the Eastern altars are generally covered on all four sides.

2.1.14    Fermented Bread and the Eucharistic Celebration

 

Many Eastern Churches use the fermented bread for the Eucharist.  It is a break from the Jewish tradition of unfermented bread used for their Paschal Meal.  Some Easterners interpret the fermentation as a symbol of the ‘living’ bread that gives remission of sins and eternal life.  However, some Eastern Churches, including the Syro-Malabar Church, have switched on to the unfermented bread for practical reasons.  The Syro-Malankara Church continues to use the fermented bread.

2.1.15    Structure of the Anaphoral Prayers

 

When the ancient Roman Rite was using only one anaphora (Roman Anaphora), the Eastern Churches produced a number of anaphorae. The Antiochian tradition, and hence the Syro-Malankara Church, has over 70 anaphorae, though some of them have been lost or are only fragmentary.  The East Syrian tradition, and hence the Syro-Malabar Church, is said to have had about 10 anaphorae.  At present it has only three.

There is an important difference between the Western and the Eastern anaphorae. While the West was satisfied with one anaphora, it had a number of Prefaces according to the liturgical seasons and feasts.  As the East does not have the so-called ‘Preface’, it multiplied the anaphorae.  While the Eastern anaphorae try to cover the main events of salvation history as a whole, the Western anaphora concentrates just on one particular event in its Preface.

The Syro-Malabar anaphora has four cycles of prayers, each cycle consisting of four prayers.  The first cycle of prayers is Theological in content thanking God the Father for His great mercies towards humankind.  The second cycle is Trinitarian  thanking the Holy Trinity for creation.  The third cycle of prayers is Christological recalling the sacrifice of Christ on the cross and the institution of the holy Eucharist.  The fourth and  last cycle is Pneumatological or epicletic asking the Holy Spirit to come down and to sanctify and perfect the celebration.  The anaphora then concludes with a final doxology.

The Syro-Malankara anaphora has a total of 66 prayers of which 33 are fixed, symbolizing the 33 years of the life of Christ in this world. These prayers include the Institution Narrative, Epiclesis, prayers of thanksgiving, propitiation etc., and six intercessory prayers –  for the living and  the dead.

 

 

2.1.16  Concept of Concelebration

 

In general, the concept of concelebration in the East is different from that of the West.  A theological basis of the Western understanding of concelebration may be traced in the Constitution on the Sacred Liturgy of Vatican II.  It shows the “unity of the priesthood” (SC 57).  There are Catholic Eastern Churches (eg. Syro-Malabar Church) which follows this understanding of concelebration).

In the Eastern perspective in general, the priest-celebrant represents Jesus Christ the High Priest who offers the sacrifice.  In this understanding, the other priests are only ‘assisting’ him, and not ‘concelebrating’ with him.  Hence all prayers of the anaphora are to be said by the main celebrant alone, and they are not to be distributed among the concelebrants.  In this understanding, the gospel has to be proclaimed by the main celebrant himself, and not by the concelebrants or the deacon as in the Latin West.

Co-consecration by the concelebrants is found in the West already in the 7th century Ordo Romanus III. The earliest Eastern practice is that of a Byzantine rubric book of 10th century. This text is a witness to the concelebration with only priests, without a Bishop.

Today there are various modes of concelebration in the Eastern tradition. The Armenians have it only for episcopal and priestly ordination. Among the Catholic Copts and Maronites there is verbal consecration by the concelebrants, whereas among the Orthodox Copts, the consecratory prayers are said only by the main celebrant. The Syrian Catholics and Orthodox have the so-called “synchronized” Mass, that is, each concelebrant has his own bread and chalice, and he joins the chief celebrant at the main altar by synchronizing his prayers and gestures.  In the Byzantine tradition there are various forms of concelebration.  There are those who practice verbal consecration by the concelebrants, and those who allow the main celebrant alone to utter the consecratory prayers. The Orthodox Byzantines normally have concelebration only when the bishop is present.  If only priests are present, one becomes the main celebrant, and others assist modo laico without sacred vestments.

According to the ancient East Syrian tradition, the priest who is ‘chosen’ to be the main celebrant alone says the consecratory prayers.  The other priests ‘assist’ him uttering some prayers of the pre-anaphoral and post-anaphoral parts. The Syro-Malabar liturgy which belongs to the East Syrian tradition, however, is now following verbal consecration by the concelebrants, though the main celebrant is given certain privileges.

2.1.17  Symbolism of East: Mass facing the Altar/People

 

Facing the East in prayer has been a universal tradition of Christian liturgies. Didascalia Apostolorum (3rd century) says: ‘Indeed it is required that you pray toward the East, as knowing that which is written: “Give thanks to God who rides upon the heaven of heavens toward the East”’. The symbolic significance of the East is based mainly on the rising sun. Christians considered it as a symbol of Christ. The symbolism of the East is supported also by the texts in the Bible. Paradise is said to be in the East (Gen 2:8). God’s glory comes from the East (Ezek 43:2). St. Augustine, Origen, St. Basil, St. Gregory of Nyssa, St. Clement of Alexandria and St. John Damascene have mentioned the importance of prayer turning to the East.

For Christians, facing the East points to the eschatological hope. The East is symbolized as the place where the Lord will appear on the last day (Mt 24:30). Thus facing the East during prayers symbolizes the waiting for the Lord. It is a journey towards the heaven of the pilgrim Church. For these reasons the Eastern Churches – both Catholic and Orthodox – continue to face the East (for various reasons the ‘East’ is now symbolized also by the ‘Cross’ or the ‘Altar’) during the prayers, especially at the Eucharistic celebration.

But there are the Eastern faithful, especially in the Syro-Malabar Church, who prefer to face the congregation during the holy Qurbana. They are influenced by the Vatican II liturgical reforms and the practice in the Latin Church. After Vatican II, there was a conscious attempt to bring the liturgy closer to the people. One consequence of this move was to bring the ‘high altar’ to the people. Many consider it useful for active participation of the people. They are supported by the following arguments:

– God is present symbolically not only in the East, but also in the middle (midst). The monks who faced each other while praying experienced God in their midst.

– It brings about the symbolism of the Last Supper.

– It is not wrong that the priest who is alter Christus faces the people.

– Every celebration of the Mass is a turning to both God and the community.

– Facing the people is helpful to express better the ministerial priesthood of the celebrant and the common priesthood of the people.

2.1.18  Role of the Deacons in the Liturgical Celebration

 

The institution of permanent diaconate has never been absent in the Eastern Churches, though in practice there were only a few of them in both Orthodox and Catholic traditions of the recent past.  Today there are attempts to revive it.

The deacon has an indispensable role to play all throughout the liturgical celebration.  So much so, there are Eastern Churches that do not celebrate the holy Mass if a deacon is not available.  Some other Churches, like the Syro-Malabar Church, make use of the services of altar boys today in the place of the deacons.  Historically, the Syro-Malabar Church too had married deacons in the parishes to assist the priests in the liturgy.  It may be recalled that many Eastern Churches also had deaconesses to assist the priests, especially at the baptism of women.  The main duty of the deacon is to assist the celebrant and to help the people for active participation by means of exhortations and announcements during the liturgy.

2.1.19   Divine Office as the Prayer of the Church

According to the Decree on the Catholic Eastern Churches, the Oriental clerics and religious are to celebrate the Divine Office in accordance with the prescriptions and traditions of their Church sui iuris. It is recommended also to the lay people. This is attested also by the ancient practice. Even now, many churches continue the common recitation of the Divine Office with the faithful in the parish churches and monasteries. As for the clerics, it is an obligatory prayer according to the Code of Canons (CCEO 377).

2.1.20    Liturgical Year in the Eastern Understanding

The Liturgical Year in the Christian Orient must be seen in the background of Hebrew Liturgical Year. The Jews had arranged their Liturgical Year in four cycles: Daily Cycle, Weekly Cycle, Monthly Cycle and Annual Cycle.

The Daily Cycle consists of the morning and evening prayers. The Weekly Cycle is organized around Sabbath. The Monthly Cycle is based on the twelve lunations (light of the moon around the earth) of the year. The Annual Cycle based on three feasts, is of greater importance for us since it leads to the understanding of the Christian liturgical year.

The three feasts of the Annual Cycle are the feasts of the Unleavened Bread, Harvest and Ingathering (Ex 33:14-17; 34:18-23). These three feasts were agricultural celebrations of the Jews. In course of time, they were made ‘soteriological’ with the new awareness they had in the course of history. Consequently, they changed the names of the feasts giving them new meaning. Thus the feast of the Unleavened Bread became the feast of Passover, remembering their passage from the slavery of Egypt to the freedom of Canaan. The feast of Harvest was renamed the feast of Weeks and they commemorated the closing day of Exodus. The feast of Ingathering was called the feast of Tabernacles to recall their days in the desert when Yahweh lived with His people in the tents (Lev 23:4-36; Deut 16:1-17).

The Christian Liturgical Year in the East was inspired to a great extent by the Hebrew Liturgical Year. But in the Christian perspective, the only yardstick was the Lord of history, Jesus Christ. Thus for Christians, the feast of Passover became the feast of the Lamb of God and the feast of Weeks the feast of Pentecost commemorating the descent of the Holy Spirit. The feast of Tabernacles became the final stage of the liturgical year, the Eternal Bliss (Parousia).

The following are the four pillars on which the Eastern Liturgical Year is built up: Easter, Sunday, Temporal Cycle and Sanctoral Cycle. When we examine the Temporal Cycle of the East, we come across six important ‘moments’ of the liturgical year. They are:

(i)                 Epiphany (January 6): It commemorates the Baptism of Christ in the Jordan and the revelation of the Holy Trinity. Before the 25th of December became  Christmas Day, Epiphany was considered also as the day of Nativity.

(ii)               Transfiguration (August 6): As in the Epiphany, in the Transfiguration too there is the manifestation of the Holy Trinity. Therefore, it is a very important feast for the Eastern Churches.

(iii)             Exaltation of the Cross (September 14):  The veneration of the Cross is an important liturgical manifestation of the Eastern tradition. Hence the liturgical year dedicates a period for its veneration (Period of the Cross).

(iv)             Resurrection: All other ‘moments’ of the liturgical year are centred around the mystery of Resurrection. It is the mystery par excellence. It is the Day of the Lord. This mystery is commemorated on Sundays in the Weekly Cycle.

(v)               Pentecost: This may be considered as the culminating moment of the Paschal mystery. The renowned Eastern pneumatology is based on this Pentecostal theme.

(vi)             Parousia:  It is the final stage of the liturgical year. The Eastern liturgies give emphasis to this theme since all look forward to the Second Coming of the Lord – Maranatha!

The Syro-Malabar Liturgical Year may be examined to understand the application of the above mentioned six ‘moments’. It consists of 9 liturgical periods, each having a name and a theme. The prayers, hymns and the scriptural readings are arranged according to the spirit of the liturgical seasons. Each season commemorates a mystery of our salvation realized in Jesus Christ. The 9 periods and the mysteries celebrated are the following:

(i)                 Annunciation:  The mystery of Incarnation. This period has four Sundays.

(ii)               Nativity:  The mystery of Incarnation is continued. It has 1 or 2 Sundays.

(iii)             Epiphany:  The mystery of the Revelation of the Holy Trinity. It can have 5 to 8 Sundays depending upon the date of Easter.

(iv)             Lent:  The mystery of the Passion of Christ. It has always 7 Sundays.

(v)               Resurrection:  The mystery of Redemption. It has 7 Sundays.

(vi)             Apostle:  The mystery of the Power of the Holy Spirit. The period starts on the feast of Pentecost. It has 7 Sundays.

(vii)           Kaitha (Summer):  The mystery of the Growth of the Church. This period is called “summer” since, after the preaching of the apostles, there will be ‘summer’, that is, the growth of the Church. 7 Sundays.

(viii)         Elijah CrossMoses:  The mystery of the Second Coming of Christ. There is a traditional belief that Elijah and Moses would be present with Christ on the day of Judgement. That is why these two names are given along with the Cross (= Christ). It can have up to 11 Sundays depending upon the date of Easter.

(ix)             Dedication of the Church:  The mystery of the Heavenly Bliss. It has 4 Sundays.

Thus the Syro-Malabar liturgical year begins with the period of Annunciation which culminates with the birth of Christ (Nativity). Then Christ manifests himself on the day of his baptism (Epiphany). After this he begins his public life announcing the Good News, but had to suffer, and finally he was crucified (Lent). But that was not his end. He rose from the dead (Resurrection) and sent the Holy Spirit on the day of Pentecost. After receiving the Holy Spirit, the apostles went about preaching the Good News (Apostle). As a result, the Church began to grow (Summer). The pilgrimage of the Church comes to an end on the day of Final Judgement (Elijah-Cross-Moses). And on the last day, the chosen ones will enjoy the eternal bliss (Dedication of the Church). In this way the liturgical year helps people to make the pilgrimage in the Church along with Christ from Annunciation to Parousia..

Besides the Temporal Cycle of the liturgical year centred on the life of Christ, there is also the Sanctoral Cycle commemorating the saints. Though there are feasts of saints on fixed dates ( June 29 for Sts. Peter and Paul, July 3 for St. Thomas etc.), the Easterners also have the tradition of celebrating the feasts of saints according to the seasons of the liturgical year. Thus the period of Annunciation is an appropriate time to recall Virgin Mary’s role in the salvation history. The period of Epiphany which recalls the public life of Christ, commemorates the great figures like St. John the Baptist, Sts. Peter and Paul, St. Stephen etc. The period of Summer is the most apt time to recall the martyrs who shed their blood for the growth of the Church.

2.1.21    Eschatological dimension

 

 The liturgical prayers, especially those of the holy Mass, reveal a profound expectation of the second coming of Christ. One looks eagerly to the Lord who comes. Therefore, the final blessing of the Eucharistic celebration almost always refers to this theme. One of the final blessings of the Syro-Malabar Qurabana ends as follows: “May we, who joyfully participated in these glorious, life-giving and divine mysteries, be crowned with glory”.  And in another blessing, the celebrant prays that may Christ “make us worthy of the glory of his kingdom, eternal happiness with his holy angels, and joy in his divine presence”.

2.2               Theological Characteristics

 

Pluriformity in theology is an accepted fact, provided they are complementary, and not contradictory. In this respect, Eastern theology has some special features, which, in some cases, are different from the Western perspective. As the Vatican II decree on Ecumenism remarks, “[I]n the study of the revealed truth East and West have used  different methods and approaches in understanding and confessing divine things. It is hardly surprising, then, if sometimes one tradition has come nearer to a full appreciation of some aspects of a mystery of revelation than the other, or has expressed them better. In such cases, these various theological formulations are often to be considered complementary rather than conflicting” (UR 17). Referring to this statement of Vatican II, Pope John Paul II notes: “I listen to the Churches of the East, which I know are living interpreters of the treasure of tradition they preserve. In contemplating it, before my eyes appear elements of great significance for a fuller and more thorough understanding of the Christian experience” (Oriental Lumen, 5). Among these elements the Pope especially mentions the following:

–          An original way of living their relationship with the Saviour, Lord Jesus Christ.

–          The respect they show towards the act of worship, especially the Eucharistic liturgy.

–          Their rootedness in the culture.

 Eastern theology does not pretend to solve all the paradoxes. It is divine and human, traditional and progressive, other-worldly and this-worldly, structured and free, and systematic and mystical. The following are some of its characteristics.

2.2.1        It is Scriptural

 Eastern theology is the fruit of meditation on the Word of God. For the theologians of the East, more important is what God has done for us, than who God is in Himself. Therefore, the basis of Eastern theology is the economy of salvation. As the Bible contains what this economy reveals, theology is primarily scriptural. In other words, theology is an interpretation of the Bible. This does not however mean that the East ignores the modern tools of form criticism, exegesis etc. As the Vatican II decree on Ecumenism notes, ‘with regard to the authentic theological tradition of the East, we must recognize that they are admirably rooted in Holy Scripture, are fostered and are given expression in liturgical life, are nourished by the living tradition of the apostles and by the works of their Fathers and spiritual writers of the East’ (UR 17).

2.2.2        It is Liturgical

 ‘Rule of prayer is the rule of faith’. Liturgy is in fact a celebration of Revelation. Therefore, the liturgy is not simply one among many sources of theology. It is locus theologicus. Rarely do we find the Western theologians quoting liturgical texts to substantiate their arguments. On the contrary, the Eastern theologians often refer to them as they consider the liturgical texts as source books.

2.2.3        It is Doxological

 Doxology is said to be the ‘grammar’ of theology. The doxological nature of theology is a consequence of its liturgical characteristic. Precisely for this reason, the Divine Office with its psalms and hymns, and the other liturgical texts, especially the holy Mass with their praise and thanksgiving, are of great importance in the Eastern Churches. Consequently, liturgy is a main source of their devotion and spirituality than the popular devotions.

2.2.4        It is Typological

 The preferred method of interpretation of the Sacred Scripture in the East is typology. The typological exegesis of St. Ephrem is widely known. An example is the pierced side of Christ, and the blood and water pouring out of it (John 19:34). The ‘blood’ and ‘water’ point to the sacraments of the Eucharist and Baptism. Another example is Adam’s side from where Eve comes forth. As Adam’s side is to Eve, so is Christ’s side to the Church. Breathing by Jesus on the apostles in the Upper Room with the words “Receive the Holy Spirit” (John 20:22) is compared to God’s breathing of life into the nostrils of Adam (Gen 2:7). Here the aim of the exegesis is to bring out the “hidden” mystery.

 Eastern theology understands the Sacred Scripture at two levels of meaning: An ‘historical-external’ meaning and a ‘spiritual-internal’ meaning. The Eastern theologians in general prefer to bring out the spiritual-internal meaning using the language of symbols.

2.2.5        It is Symbolic

  As against the rationalistic method of definitions, Eastern theology employs the method of symbols. The problem with definitions, which has foundation in pure philosophy, is that they put ‘boundaries’ to the defined reality. They try to contain what is ‘uncontainable’. They  put limits to the ‘unlimited’. In order to avoid this risk, the East, as far as possible, tries to evade logical systematization and categorization, and uses symbols and poetry. St. Ephrem is very famous for rendering theology into poetry. As we know, images and symbols are basic to human experience, and they are prior to philosophical categorization. The mountains as abode of God, and fire as the symbol of the Divinity are examples of this understanding.

2.2.6        It is Iconic

 Eastern theology is more akin to art than science. This leads to iconic theology. The basis of this theology is Incarnation, a spirituality of conforming oneself to Christ, and thus becoming an icon (image) of Christ. Genesis 1:27 (‘God created man in His image’) is its biblical basis. Christ is Father’s icon (2 Cor 4:4; Col 1:12; Heb 1:3).

The purpose of the Eastern icon is multiple: symbolic, didactic, catechetical, kerygmatic, liturgical and aesthetic. Therefore, an iconographer has to be a God-fearing and devout Christian who shares the faith of the Church.A theologian’s task is that of an iconographer. Both are engaged in proclaiming their faith. The icons make visible what is invisible. What Scripture expresses through words, the icons express through colours. Hence we can call it ‘visual theology’. The icons are said to be of great help to the less sophisticated people to deepen their faith and Christian life. As Gregory the Great says, Scripture is for the educated and the icons are for the less educated.

2.2.7        It is Ecclesial

 In the Eastern understanding, a theologian is a “person of the Church” (an ecclesial person) who shares the faith of the Church and that of the people of God. He is not ‘above’ other believers. One has to live faith not only in the Church, but also with the Church. Therefore, genuine theology is possible only in communion with the Church, the Body of Christ, because Christian faith is “faith with the Church”. Consequently, Eastern theology is also “pastoral”, that is, addressed to the faithful rather than to the scholars.

2.2.8        It is Pastoral

 In the first millennium of Christianity, especially in the pre-medieval Patristic period, theology was for life, both in the East and the West. Thus it was dogmatic as well as pastoral. But, by the second millennium, especially after scholastic theology, it became more an academic affair. It became philosophical, clear, concrete and concise. It became analytical with divisions and subdivisions, with definitions and distinctions, with objections and replies. Vatican II, however, rediscovered the pastoral dimension of theology to a certain extent. The good of the faithful (‘bonum fidelium’) is by now an important aspect in theological discussions. The flexibility and diversity in the Eastern theology is due to this pastoral concern.

2.2.9        It is Apophatic

 Eastern theology is a mixture of mysticism, asceticism, monasticism etc. In the Eastern tradition, there is no sharp distinction between theology and mysticism, between the dogma affirmed by the Church and the contemplative experience of the divine mysteries. Theology is, in fact, more an experience (anubhava). It is not knowing something about God, but having God in oneself. The focus of mystical understanding is not to know that God is unchanging essence and immutable, but somehow participating in the mysteries of God. Mysticism helps to appropriate this mystery in a conscious experience.

Theology and monasticism too are closely related. The monastic life in the East is meant to be a life of radical commitment of witness to the eschatological life. In the Eastern understanding, monasticism is something inherent in the life of every Christian, and not an exclusive ‘charism’ of the monks. Fasting, penance and ascetical practices are part and parcel of this life-style. They are not merely seasonal or occasional acts of a Christian. A true theologian, therefore, has to be, to a certain degree, both a mystic and a monk.

2.2.10    It is Eschatological

 Historical criticism, legal aspects and compartmentalization are not the main concerns of Eastern theology. Even authority is understood more in terms of communion than as a legal superior. The whole Christian life is directed towards the search for the Absolute which creates an eschatological tension.

2.2.11    It is Pneumatocentric

 Eastern theology is centred on the mystery of the Holy Spirit. It is, so to say, epicletic. The deprecative or declarative formula in Baptism (‘Your are baptized’ instead of ‘I baptize you’) and Penance (‘You are forgiven’ instead of ‘I absolve you’), and epiclesis as a crucial moment in the Eucharistic anaphora are examples of this pneumatocentricism in Eastern theology.

2.2.12    It is Ecumenical

 For a long time, the Eastern Catholic Churches were de facto excluded from all direct dialogue with their Orthodox brethren. Ecumenical dialogue was considered to be a prerogative of the Western Roman Church. However, Vatican II reminded the Eastern Catholics of their special duty to enter into dialogue with the separated Eastern brethren (OE 24).

Eastern theology is more ecumenical than apologetic. Theology has to see the other not as an opponent, but as a partner. This is all the more important for the Catholic Eastern Churches as they have to hold dialogue with their separated brethren. Therefore, an Instruction of the Congregation for the Eastern Churches gave the following directive to all the Catholic Eastern Churches: ‘In every effort of liturgical renewal the practice of the Orthodox brethren should be taken into account, knowing it, respecting it and distancing from it as little as possible so as not to increase the existing separation, but rather intensifying efforts in view of eventual adaptations, maturing and working together’ (1996 Instruction, No.21).

2.2.13    It is Contextual

 The Eastern Churches have always tried to identify themselves with the local culture. The praiseworthy practice of inculturation that took place in these Churches shows how they grew imbibing the culture of the place.

2.3            Spiritual Characteristics   

Christian tradition has various sources to nurture the spiritual life of its faithful. Each Individual Church has developed, besides common features of Eastern spirituality, her own means to deepen the faith experience. We shall see here below some of these features of the Eastern tradition.

2.3.1        Spiritual Life centred on Liturgy

 The liturgy, especially the Eucharist, is the founding element of Eastern spirituality. For every community of believers, liturgy is the “summit and source” of Christian life. However, history shows that the Eastern Churches have maintained, in a special way, the primacy of the liturgy as the summit of Christian spirituality, remaining faithful to the apostolic period and the spirit of the Patristic period. The whole life of the Church is, in a way, summarized in the liturgy. This is the reason why the Eastern Churches have less popular devotions compared to the Western tradition.

2.3.2        A Profound Sense of the Sacred

The apophatic dimension of the liturgy which expresses the sense of unworthiness of human beings before the unfathomable nature of the Divinity is to elicit a sense of the sacred in the devotee. The expressions like awe-inspiring mystery (mysterium tremendum), the use of the sanctuary veil, prayers revealing the unworthiness of the celebrant etc. are indicative of it.

2.3.3        Ascetical Practices as a Source of Spirituality

The Christian East has a rigorous discipline with regard to fasts and penance. They have a number of days during the year devoted to fasting. According to the St. Thomas tradition of Kerala, almost half the days of the year were days of fasting. They abstained from meat, fish, egg and milk products on Wednesdays and Fridays throughout the year. Though some of these rigorous practices have now disappeared, they still attach great importance to these practices as a means of spiritual growth.

2.3.4        Mysticism and Monasticism

 Mysticism and monasticism are not exclusive to the monks. Every Christian is, to a certain extent, a mystic and a monk. In the East, monasticism was not seen merely as a separate condition proper to a precise category of Christians, but rather as a reference point for all the baptized according to the gifts offered to each by the Lord. It is, so to say, a symbolic synthesis of Christianity (cf. Orientale Lumen, 9).

2.3.5        Cult of the Icons

 The icons are not merely  reminders of some persons or events of salvation history. They are means to reflect over the mysteries of God and the Church to deepen the spirituality of the faithful. For some Easterners they are almost equal to the sacraments as they make visible the hidden mysteries to nourish their faith.

2.3.6        Importance given to the Cross

 Veneration of the Cross is an important source of Eastern spirituality. Eastern faithful make the sign of the cross on themselves on a number of occasions during the liturgical celebration. The bishops carry a hand-cross with which they bless the people, and the people express their obeisance to the bishops by showing veneration to the cross being carried by them. The feast of Exaltation of the Cross (September 14) is therefore a central one in the Eastern liturgical calendar.

2.3.7        Devotion to the Virgin Mary

 There is no Eastern church – Catholic or Orthodox – that does not have an icon or statue of the Blessed Virgin Mary. She is highly venerated in the churches and at home. A good number of ancient churches are dedicated to her. But she is often depicted with the Child Jesus in her hands to emphazise the Christological nature of Marian devotion. There are special feasts in honour of Mary, especially among the womenfolk.

2.3.8        Popular Devotions

The Eastern Churches have their own traditional popular devotions which are more individual than communitarian. The veneration of the Cross, icons and relics, the use of candles, incensing etc. are some of them. Very often these expressions of popular piety are linked to their liturgical life. This may be the reason why many of the Western devotional practices did not develop in the Eastern Churches. However, due to close contact with the Latin Church, some Western devotions, especially the Rosary and the Way of the Cross, are freely accepted by some Catholic Eastern Churches, and they have, in fact, enriched their spirituality.

2.4            Juridical Characteristics

 

All the Catholic Eastern Churches are governed by the Roman Pontiff and the Code of Canons of the Eastern Churches. In addition, each Individual Church has her own Particular Laws. In certain matters, each eparchy is free to formulate its own local laws. The importance given to the local church is one of the fundamental reasons for this multiplicity of laws and regulations.

2.4.1        Synod of Bishops and its Functioning

 The Eastern Synod of Bishops is different in structure and functioning from the Bishops’ Conference of the Latin Church. It is different also from the Synod of Bishops occasionally convened in Rome by the Pope. The Synod of the Eastern Churches is a juridical body, and the bishops are bound by the serious obligation to attend the same whenever it is convoked. If a bishop is unable to participate in it for a just impediment, he is to submit his reasons to the synod. The synod is to decide upon the legitimacy of the impediment. After the opening of the synod no bishop is allowed to leave the sessions of the synod unless it is for a just reason approved by the synod. The synod has the authority to elect and transfer bishops, bifurcate eparchies, and approve liturgical texts. But their decisions need the recognitio (approval) of the Holy See. The decisions of the synod are binding on all the bishops and the eparchies.

2.4.2        Four Categories of the Catholic Eastern Churches

 The 22 Catholic Eastern Churches are divided into four categories. The Churches having a Patriarch as its head, are called “Patriarchal Churches”. There are 6 Patriarchal Churches. They are the following: Coptic (1824), West Syrian, Melkite, Maronite, Chaldean (1553) and Armenian (1742).

The second category is called “Major Archiepiscopal Churches” of which the head is called Major Archbishop. There are 4 Churches under this category. They are: Ukranian (1963), Syro-Malabar (1992), Syro-Malankara (2005) and Romanian (2005).

The third is “Metropolitan Churches” having one archdiocese and other dioceses. The archbishop of the archdiocese will be head of that Church, and he is called Metropolitan. The 2 Metropolitan Churches are the Ethiopean and the Ruthanian.

The rest of the Individual Churches – 10 of them – are called “Other sui iuris Churches”. These are Churches having no proper hierarchy, and hence are unable to convoke a synod as other Eastern Churches. They come under the direct pastoral guidance of the Pope.

There are a couple of differences between a Patriarch and a Major Archbishop, though both have equal rights and obligations in their respective Churches as their heads. One difference is with regard to the honour given to them. Between the two, the Patriarch has precedence of honour in relation to the Major Archbishop. The other difference is more serious. When the Synod of Bishops of a Major Archiepiscopal Church elects their head – the Major Archbishop -, he requires “confirmation’ of the Pope to become the Major Archbishop. In other words, the Pope can ask the synod to elect another person if he is not ready to confirm the person elected. On the other hand, in the election of a Patriarch, all that is required is “ecclesiastical communion” with the Roman Pontiff by means of a letter signed in Patriarch’s own hand.

2.4.3        Respect for Customs

 Custom is said to be the best interpreter of law (CCEO 1508). Normally a custom obtains the force of law only when it has been legitimately observed for thirty continuous and complete years. This is so because the Church wants to respect the practices rooted in the life of the people. This again shows the importance given to the local church.

2.4.4        Pragmatism and Flexibility

 The Eastern Churches have Common Laws (CCEO), Particular Laws (enacted by the Synods) and Eparchial Laws. Besides these laws, there are also local customs. Consequently, in the application of the laws, there is room for flexibility depending upon the local traditions. This pragmatic approach is to respond to the concrete pastoral needs.

2.4.5        Religious ‘Obligations’

 The ‘obligation’ as understood in the West, generally speaking, is not an Eastern feature. Even ‘Sunday obligation’ to attend Mass was not strictly practised by many Eastern Churches in the past. Of course, Sunday, the Day of the Lord, is a ‘Holy Day’, a day of sanctification. It can be sanctified not only by attending Mass, but also by praying the Divine Office. In one of the documents of the Greek Catholic Church, we read something as follows: ‘The precept of divine worship on Sundays and feast days is to be observed. Those who neglect it sins more or less gravely according to the degree of negligence. However, this precept can be fulfilled also by participating in the Divine Office’. As of today, most of the Catholic Eastern Churches practise ‘Sunday obligation’ by participating in the Eucharistic celebration.

CHAPTER THREE

 EASTERN THEOLOGY

 

In this Chapter we shall deal with the sources of Eastern theology, the method of theologizing in the East and some selected themes of theology.

3.1 The Sources of Eastern Theology

 

The East has a variety of sources which influence its theology.

3.1.1 Scared Scripture: The Bible is considered to be the most sublime expression of God’s revelation. Hence it is the primary source of theology.

3.1.2 Liturgy: The rule of prayer is the rule of faith (Lex orandi lex credendi). Faith is expressed not in dogmatic terms, but in liturgical celebrations. The uninterrupted continuity of the Church is manifested in her liturgy.

3.1.3 Ecumenical Councils and Creeds: In a broad sense, we may call it Tradition. The Councils and Creeds are expressions of the faith of the Church in history and tradition.[ The Orthodox accept only the first seven Councils, namely Nicaea (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451), Constantinople II (553), Constantinople III (680-681) and Nicaea II (787)].

3.1.4 Fathers of the Church: The Fathers of the Church are guardians of the mind of the apostles and the ancient Church. Though the Fathers did not have the charism of “inspiration”, they had the charism of “interpretation”. Their writings are an inexhaustible spring, faithful and true, that irrigate the Christian imagination with the life-giving water flowing from the biblical and spiritual sources of the faith. [The Western Catholic tradition has restricted the Fathers to the period of Isidore of Seville (+636) and the Eastern Catholic tradition to John of Damascus (+749). But the Orthodox believe that such a restriction would be tantamount to saying that the Holy Spirit  has deserted the Church].

3.1.5 Canons: Canons are the norms drawn up by the ecumenical and local Councils on the discipline and organization of the Church. The East sees a relationship between the dogmas and the canons. Accordingly, the canons apply the dogmas to practical Christian life.

3.1.6 Icons: Icons are considered to be a way of God’s revelation to man. The spiritual world is exteriorized through the icons. Therefore, the Easterners expect a practising Christian to paint the icons.

3.1.7 Other Sources: To the above mentioned sources we may add also other elements like monasticism, asceticism, mysticism, martyrology, spiritual writers, and practices of fasting, penance and abstinence which have some influence on the theological thinking of the East.

 

3.2 Theologizing in the Eastern Tradition

 

The Easterners make a distinction between theology and theological teaching. Theology is existential experience of God, whereas theological teaching is the scientific exposition of the experiential knowledge of God. In this sense, every practising Christian is a ‘theologian’. A ‘professional’ theologian is one who is capable of articulating the faith of the Church, and also who helps others to live it.

The eternal bliss in heaven, as understood in the East, is not the vision of the Essence of God, but “deification”, the “union” with the Holy Trinity. This union with God is not in his “Essence”, but in his “Energy”, that is ‘Grace’. What Western theology calls ‘supernatural’ is understood as ‘divine energy’ in the East. In short, theology in the East is not an academic exercise, but the outcome of a lived experience of God. Their theological method is more doxological than intellectual; it is more poetical than logical; it is more apophatic than cataphatic.

In theologizing, therefore, the East employs the so-called ‘apophatic way’ or the ‘negative way’. They try to know God in what He is not. It is very similar to the Indian way of ‘neti, neti’. Since God is a transcendent reality, man with his limitedness is incapable of fully comprehending Him. Therefore, philosophizing on the concept of God is not very effective. Precisely for this reason, God is called the ‘Invisible’, the ‘Incomprehensible’, the ‘Unfathomable’, the ‘Indescribable’, the ‘Beyond’, and the ‘Other’. As Pseudo-Dionisius (AD 500) says, the knowledge about God can be described as “knowing through unknowing”. The more man grows in the knowledge of God, the more he perceives him as an inaccessible mystery. This should not be confused with an obscure mysticism in which man loses himself in enigmatic, impersonal realities. On the contrary, the Christians of the East turn to God uttering a solemn, humble and majestic doxology (cf. Orientale Lumen, 17). They look at theology in its synthetical content, as a spiritual experience. This type of theology is called ‘apophatic theology’.

Apophatism’ literally means ‘negation’. In the Old Testament the Jews were afraid of using the name of God, and thus for them God was YHWH (= I am Who am). As St. John says, ‘no one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart who has made him known’ (John 1:18). According to Cyril of Jerusalem (315-386), the nature of God is known to God alone. Man can know it in so far as it is made known to man by God Himself. For Gregory Nazianzen (329-389) God is a relationship. The nature and essence of God are like an ocean – an ocean whose depth and limits cannot be determined. In this regard, there is a famous saying of Karl Rahner. It runs as follows: ‘My aim is not to teach about a God who can be fully understood by all. Instead, my aim is to teach that it is not possible to fully comprehend God with our intellect. God whom we are searching for is the same God who is looking at us’.

But, if this principle of apophatic theology is not properly understood and applied, one could be led to a denial of God Himself. Against this danger the Fathers like Gregory of Nyssa turned to mysticism  where one meets God in a personal relationship, that is, in the realm of “I-Thou” relationship. In this understanding, God is “known” to me “personally”. This approach is not ‘negative’, but positive or affirmative, and hence is called ‘cataphatic’. Here the invisible and unfathomable becomes ‘close’ to me. The ultimate consequence of this approach is a “mystical union” with God.

This way of ‘union’ takes us to the very meaning of Incarnation. In Incarnation the divinity takes human nature. The transcendent is made immanent. Revelation becomes an encounter and a communion.

The Eastern theology makes a distinction between  ‘Essence’ and ‘Energy’ in God. The apophatic approach is applied to the Essence of God because the Essence of God is unknowable to humans. Energy is the “acts” of God or His “grace”. In the mystical union, one comes into communion with God in His Energy (grace) and not in His Essence.

Here there is another danger. The knowledge of God depends upon one’s ‘personal encounter’. It is more of a ‘subjective’ nature, and not objective. If the encounter with God does not take place in one’s life, God does not exist ‘for’ him/her. Here we need to note that the ‘personal’ encounter is not an ‘individualistic’ encounter. A Christian is not an ‘island’. Being a member of the Church and an organ of a Body, a Christian is in a ‘sacramental fellowship’ with his/her brothers and sisters. Thus the ‘personal’ encounter with God takes place as a member of the Body of the Church and not simply as an individual.As St. Paul says, the true progress in faith is not coming to know God, but rather to be known by him (Gal 3:9). Though the transcendent God became immanent in Creation, in His presence in the history of Israel, and finally in Incarnation, he remains beyond all human knowing and beyond all human discourse.

The East has a two-directional way of speaking about God. An example is the Holy Spirit having two functions in the Church: He brings the Church to Christ, and Christ to the Church. This insight is the underlying principle of consecratory and communion epiclesis in the holy Mass. The Spirit is invoked to transform the bread and wine into the Body and Blood of Christ (that is, to bring Christ to the Church – consecratory epiclesis), and on the congregation (that is, to bring the Church to Christ – communion epiclesis).

Theology in the East, therefore, is not dogmatic assertions imposed on the people of God, rather it is truth gradually revealed in the Church through the personal encounter of the members of the Church. A true theologian is one who has a genuine experience of God and who helps the people to live their faith without falling into errors.

3.3    Some Themes of Eastern Theology

 

3.3.1        Creation

 

Creation of the world is out of nothing (ex nihilo). It is a free and gratuitous act of God. The analysis of the Creed reminds us of the role of the Holy Trinity in Creation. Thus the Father is the ‘Creator of Haven and Earth’; the Son is the one ‘Through whom all things were created’ and the Holy Spirit is the ‘Creator of life’.

In the East Syrian anaphora of Mar Addai and Mar Mari we have a reference to the

Holy Trinity as the Creator. It reads: “Father, Son and Holy Spirit! The adorable name of Your most blessed Trinity is worthy of honour from every mouth, thanksgiving from every tongue, and praise from every creature. For, in Your great kindness You created the world and everything in it”. In this Eastern perspective, the Son and the Holy Spirit are “co-Creators” with the Father.

3.3.2        Original Sin

Misusing freedom Adam disobeyed God. Consequently, a new form of existence appeared in the world –  of disease and death. This is extended to Adam’s descendants. The members of the Church too inherit the consequences of Adam’s Fall. As the Church is the mystical Body of Christ, and the baptized persons are the organs of this Body, when one suffers all others also suffer. The Catholics and the Orthodox agree up to this point.

The Orthodox theology goes further. Adam sinned, they hold, not from the height of his full knowledge, but out of his simplicity and not so perfect knowledge of things. They also hold that the descendants of Adam automatically got his corruption and mortality, but not his guilt. They become guilty only when they imitate Adam with their free will. According to them, after the Fall, the ‘image’ of God in man is distorted and not destroyed. They admit, however, that the sin has created a barrier between God and man. This barrier can be broken only with the grace of God and not simply by man’s own efforts. Hence they too admit the need of God’s grace to be saved.

3.3.3        Incarnation and Deification

 

Despite the sin of man, the divine philanthropy is not withdrawn by God. The eternal plan of God – the salvation of man through the Incarnation of Christ – continues to invite man to get united with Him because the ultimate aim of man is ‘to become’ God, that is, Deification or Divinization. As St. Athanasius says, ‘God became man so that man may become God’. This concept is based on the understanding that man is created in the ‘image’ of God.

In the Western thinking, man is free to sin, but he will be punished. Only grace can save him. Hence he looks forward to his “justification”. The East, on the other hand, thinks in terms of reunion or communion with God (Deification). Therefore, the Church is seen not merely as a mediator of grace which has authority over the faithful to give guarantee on doctrines, but more as a place where man experiences this divine communion.

Deification is not pantheism. As we have already noted, the Eastern theology makes a distinction between Essence and Energy in God. Communion of man with God is in His Energy (grace) and not in Essence.  In other words, man does not become “God” by nature but by grace.

Deification is a process to be accomplished through love of God and neighbour. The full deification will take place on the Last Day.

3.3.4        Holy Trinity

 

The whole frame of Eastern theology is Trinitarian. There is a difference in the approaches of the East and the West in the understanding of the mystery of the Holy Trinity. The West presupposes God’s unity in three Persons whereas the East begins from the three Persons to reach unity in Godhead. Thus in the Western approach, oneness in nature is primary and difference in Persons is only secondary. The East reaches unity of the Godhead from the distinction of the three Persons of the Trinity.

The Eastern approach is in conformity with the Bible. ‘In the beginning was the Word’, ‘the Word was with God’ and ‘the Word became flesh’ (John 1:1,14). And again, ‘And I will ask the Father, and he will give you another Advocate, to be with you for ever’ (John 14:16). And ‘when the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf’ (John 15:26). Though the three Persons in the Godhead are related among themselves, in the unfolding of the Salvation History they are distinct. Thus the Father is the source, Son the procreated  (by the Father) and the Holy Spirit is the One who proceeds (from the Father). As St. Basil says, Father is the source, Son the manifestation and Holy Spirit the force that manifests.

When the Western theology emphasizes the concept of one Essence for the Persons of the Trinity, the East places empahsis on the Tri-Personality. Hence the East prefers to speak about God in concrete: God of Abraham, of Isaac and of Jacob; God of Jesus Christ etc.

One of the contributions of the twentieth century theology is the Trinity as the foundation of the theology of the communion of Churches – Trinity as the foundation of ecclesiology. From a theological point of view, the Church is more a communion than an institution governed by the hierarchy. The communion in the Trinity is ontological . The terms like consubstantiality, hypostatic union etc. are used to make this idea clear. Unlike ontological communion in the Trinity, the communion among the Churches is vital and dynamic. This vitality originates from the communion of different persons inspired by the Spirit of the Lord.

Vatican II sees the Church as a result of Trinitarian procession. The Church shines forth as a ‘people made one with the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit’ (LG 4). In the words of J. Tillard, the Universal Church is a ‘Communion of communions’.

The structure of the Bishops’ Synod in the Eastern tradition is based on the Trinitarian theology. The Bishops “walk together” (= synod) as a body. Even the head of the synod (Patriarch, Major Archbishop, Metropolitan) cannot take decisions for the Church independent of the members of the synod.

The theology of the communion of Churches does not harm the Petrine ministry. In fact, it emphasizes it. The Roman Pontiff is the guardian of this communion.

3.3.5        Filioque (And from  the Son)

 

The ‘Filioque controversy’ is practically the consequence of the Trinitarian theology. It was added to the Nicene Creed for the first time in the Council Toledo (AD 589). By this addition the West wanted to fight the Arian heresy and affirm the divinity of Christ. In Rome it was added to the Creed by Pope Benedict VIII in AD 1014.

The objection of the East to the addition of Filioque is that it reduces the divine Persons of the Father and the Son to a mere relation, that is, the Father and the Son are two in relation to each other, but one in relation to the Holy Spirit. Instead, the East holds that the Father is to be considered as the only source of both the Son and the Holy Spirit. Otherwise the concept of Tri-Personality – three distinct persons in Trinity – will be destroyed. In other words, while the West emphasizes the unity of Essence in the three Persons of the Trinity, the East places emphasis on the Person of the Father from whom the other Persons originate. The East objects to its addition also on the ground that the West changed the decision of the ecumenical council of Nicaea (AD 325) unilaterally without consulting the Eastern Churches.

The West quotes St. Augustine: ‘Why then should we not believe that the Holy Spirit proceeds also from the Son since he is the Spirit of the Son? If he did not proceed from him, after his resurrection, he would not have breathed on his apostles saying: Receive the Holy Spirit. What then does breathing mean, but that the Holy Spirit proceeds from him too’? The West argues that if there are three Persons in the Trinity, then there should be some relationship among them. Thus there is paternity between the Father and the Son, and procession between the Father and the Holy Spirit as well as between the Son and the Holy Spirit. In Essence all three Persons are equal. The difference is only in their relationship.

Some Orthodox theologians are prepared to admit Filioque as an opinion, but reject it as a theological principle because it would mean that there are two sources (originating principles) in Godhead.

The Council of Florence (1438-45) tried to mitigate the expression saying that the Holy Spirit proceeds from the Father through the Son. The Council based its arguments on Gal 4:6, Rom 8:9 (Spirit of the Son); Mt 10:20 (Spirit of the Father); John 16:13-15 (All that Father has is mine); John 15:26, John 16:17 (The Counsellor whom I shall send to you from the Father) etc. Later the Council of Trent (AD 1545 – 63) made it obligatory for the Latin Church to confess the Creed with the addition of Filioque. However, this obligatory nature was not binding on the Eastern Churches.

 

There are some Orthodox theologians who subscribe to the expression ‘Holy Spirit proceeds from the Father through or after the Son’, considering the whole issue as a question of language and not of content. The Syro-Malabar Church has put Filioque in brackets, and has left it optional.

3.3.6        Christology

 

Trinity is one Nature and three Persons. Christ is a single Person with two Natures. The divinity and humanity are united in Christ.

The Christology of Eastern thought is characterized by the following elements:

(i)                 Christ is the Saviour of the world. Its basis is the confession of Peter in Mt 16:16: ‘You are Christ, Son of the living God’. The fallen humanity is saved not through any intermediary created by God, but by God Himself, becoming man.

(ii)               Christ is Emmanuel (=God with us). The Eastern Fathers see two supreme moments in the ‘human’ (incarnated) life of Christ: His incarnation and death on the cross.

(iii)             Christ is fully God and fully Man. Christ is consubstantial with the Father by his divinity and is consubstantial with man in his humanity. Thus in Christ there are two consubstantialities making him true God and true man. One does not absorb the other. They are not ‘mixed up’. But there is an inter-penetration between them.

(iv)             The Church is the Body of Christ. Christ restored unity of all humanity with himself. This restoration is not ‘automatic’. It requires free human cooperation and communion of the believers within the assembly of the Church. This assembly is realized most meaningfully in the Eucharistic celebration.

3.3.7        Pneumatology

 

The Holy Spirit is understood as the Person of the Godhead who restores the original status of innocence to humans. Therefore, the role of the Holy Spirit is very important in the celebration of the sacraments, and the life and activities of the Church.

In the Eastern perspective, the Holy Spirit is not only a Gift but also a Giver. The role of  God’s Spirit in Creation (Gen 1:2), in the ‘new creation’ when Jesus was conceived in the womb of Virgin Mary (Lk 1:35) and at Pentecost as an anticipation of Parousia (Acts 2:17) are important pneumatological themes in the Eastern theology.

The works of Christ and the Holy Spirit are complementary and reciprocal. Christ’s work of redemption cannot be separated from the Holy Spirit’s work of sanctification. As St. Athanasius says, ‘The Word took flesh that we might receive the Spirit’.

 

 

3.3.8        Eschatology

 

The Catholic Eastern view on eschatology is practically similar to that of Western Catholic theology. It has the same understanding on Heaven, Hell, Purgatory, Prayer for the dead, Particular Judgement and Final Judgement.

Among the Orthodox there are diverse opinions about the Last Things. Though they do not follow the Catholic understanding of Purgatory, they seem to think that all the dead await in a middle state till the day of Final Judgement. This applies also to the saints (unlike the Catholic position). However, they do pray for the dead. So also, they do request the intercession of the saints.

There are also Orthodox theologians who refuse to discuss eschatological questions saying that it is not for humans to know about God’s plan on after-life.

3.3.9        Grace and Will

 

There is a special union between the grace of God and the free will of man. The term used to explain this union is “synergy” (=cooperation). This means that the grace of God and the will of man have to work together. Of course, God’s cooperation is far superior to man’s. A classical example of this synergy is Mary’s Fiat (Lk 1:38). This idea of synergy is expressed in I Cor 3:9 where St. Paul says that we are God’s “fellow workers”. Another example is Rev 3:20: ‘If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me’.

According to Cyril of Jerusalem, it is for God to shower His grace and it is up to man to receive it and guard it. In the words of St. John Chrysostom, God never draws anyone to Himself by force and violence.

3.3.10    Man

 

The concept of man in Orthodox theology is not the same as the Catholic understanding. According to the Orthodox, as do Catholics, man is created ‘in the image of God’. But they make a distinction between “image” and “likeness”. ‘Image’ indicates rationality and freedom, whereas ‘likeness’ means assimilation to God through virtues. The image  enables man to know God and to be in communion with him. It is a gift of God. ‘Likeness’ is achieved through man’s own efforts assisted by grace. By committing sin Adam lost his ‘likeness’ and not the ‘image’.

The Orthodox hold that man was perfect at creation not in actual sense, but only in potentia. He will become perfect only when he acquires the likeness through his own choices assisted by God’s grace. This position contradicts St. Augustine’s according to which Adam had reached the point of perfection.

3.3.11    Ecclesiology

In ecclesiology the Eastern theology has always given emphasis to the community nature of the Church rather than to its juridical aspect. The ecclesiological aspects are in fact presupposed  in the theological reflection. The Church, being a ‘worshipping community’, is the place where a Christian experiences his/her ‘life in Christ’. Foremost among the ecclesiological presuppositions is the awareness they have about the apostolic foundation of their individual Churches. The Church is apostolic in more than one sense. The apostolicity is related to the Christocentricity of the Church because Christ is the only true head of the Church. Therefore, ecclesiology is not merely an appendix to Christology. The diversity of the Individual Churches has also basis in the apostolicity. The diversity of Christic experience of the apostles is carried down to the ecclesial traditions.

Another ecclesiological presupposition is, as mentioned above, the perception of the Church as a communion (koinonia) rather than as an institution. The communion of the Trinity is the foundation of this ecclesial communion.

In the early Patristic thought, the Church is cosmic and eschatological. That is, the  Church is the ‘mystery of new creation’ and also the ‘mystery of the kingdom’. Therefore, more than the aspect of institution, emphasis is on the ‘sacramentality’ of the Church. In other words, the Church is the ‘epiphany’ (manifestation) of the kingdom in this world. The liturgy is one of the principal means to become aware of this cosmic and eschatological dimension of the Church.

.

On the hierarchical structure of the Church, apostolic succession, intercession of the saints, episcopate and priesthood, infallibility and the universal jurisdiction of the Roman Pontiff, the Eastern Catholics have the same views as that of the Western Catholic Church. As for the Orthodox, they disagree on the infallibility and the universal jurisdiction of the Roman Pontiff.

The Eastern ecclesiology has various images about the Church:

(i)                 Church is the image of the Holy Trinity: As the Father, Son and Holy Spirit are united into one Godhead, the baptized believers are united into one Body, the Church. And, as there are three Persons in the Holy Trinity, there are various Individual Churches in the universal Church.

(ii)               Church is the Body of Christ:  The Church is the extension of Christ in space and time. As various organs are united into one body, we are all untied into the Body of Christ, the Church. This communion reaches its climax in the Eucharist since the Church is a ‘sacramental community of worship’. The Church is the mystical body in so far as she is the Eucharistic body.

(iii)             Church is a continued Pentecost: Where the Church is, there is the Holy Spirit; where the Holy Spirit is, there is also the Church. Jesus has in fact promised that he would send the Spirit who would be with us always (John 14:15 ff.)

Regarding the nature and the characteristics of the Church, the Eastern theology has the following to say:

(i)                 Unity and Infallibility: Unity in God justifies the unity in the Church. But his unity is not manifested in a juridical organization, but in the celebration of the Eucharist. Therefore, one who is not in communion with the Church is outside the Church. Unity of the Bishops in the synod too has the same basis. Hence a Bishop who is not in communion with his fellow Bishops too is ‘outside’ the synod! The Church is infallible because of her relationship with God. Since the Church is the image of the Holy Trinity, Body of Christ and a continued Pentecost she is infallible.

(ii)               Church as an Ark of Salvation: Extra ecclesia nulla salus. The Church as an image of the ‘Ark of Noah’ is guided by ‘Christ the steersman’ is an expression of St. Ephrem. St. Cyprian says that a man cannot have God as his Father, if he does not have the Church as his Mother. This does not mean that everyone who is visibly in the Church is necessarily saved. As St. Augustine asks: ‘How many seeps there are without and how many wolves within’?

(iii)             Apostolic Succession: St. Cyprian says that the Church is the people of God united with the Bishop. He also says that if one is not with the Bishop, he ceases to be in the Church. However, the Orthodox understanding of the role of the Bishop is slightly different from that of the Catholics. Accordingly, the Bishop is not placed over the people. His authority is fundamentally the authority of the Church. Practically he is a holder of an office in the Church for the people. Regarding the teaching authority, though the traditional Orthodox believe that it rests with the hierarchy, there are modern thinkers who consider that every Christian is duty-bound to teach. However, for practical reasons this power is transferred to the Bishops.

What is more important from an Eastern perspective is to understand the Church as a charismatic community rather than as a juridical organization. Though there are ordained ministers like bishops, priests and deacons, the people of God too are priests who exercise their common priesthood. In the Orthodox understanding, the bishop is the divinely appointed teacher of faith, but the guardian of faith is every baptized Christian because proclamation of the faith is not the same as its possession. They also hold that all believers possess the Truth, but it is the duty of the bishops to formally and officially proclaim it.

3.3.12    Sacraments

 

Both Catholic and Orthodox Eastern Churches accept seven sacraments. However, among the Orthodox there is no formal decision in any Council determining the number of the sacraments. Since the Protestant reformation, number seven is generally accepted by them.

The Orthodox do not make a clear distinction between the sacraments and the sacramentals. Though, as a rule, they do not repeat the sacraments of Baptism, Confirmation and Holy Order, there is no clear teaching among them about the ‘indelible character’ of these three sacraments.

A basic concept in the Eastern sacramental theology is that the Church is a mystery of which the sacraments are the normal expressions. Here again, the emphasis is not on ‘validity’ and ‘liceity’, but on the Church community gathered around the bishop on which God sends His Spirit. The concept of ‘ex opere operato’ therefore, is not a serious concern of the Easterners.

(i) Baptism:  Baptism is administered either by immersion, infusion or pouring water over the head of the candidate. The formula used is deprecative or declarative, and not indicative. The oil used for Baptism is blessed  by the priest himself mixing it with the sacred oil (holy Muron) blessed by the bishop.

Baptism is considered to be an ‘ecclesial act’. Therefore, according to CCEO 683, ‘Baptism must be celebrated according to the liturgical prescriptions of the Church sui iuris in which the person to be baptized is to be enrolled’.

 

               Normally, Baptism is administered along with Confirmation and the Eucharist in order to emphasize the unity of the Sacraments of Initiation. The Eastern Churches continue to uphold the doctrine behind this unity not only in theory, but also in practice. The Eastern thinking on this is the following: Initiation is the one and the indivisible celebration of the entrance into the life of Christ and into the community that lives in him. This entrance, initiated with the first call to the faith, reaches its culminating point in the Paschal Mystery of Christ. We are thus rendered fit to participate in the banquet of the kingdom. In Baptism one is ‘reborn’ to a new life and is incorporated into the Church, in Confirmation is signed with the seal of the gift of the Holy Spirit and with the reception of the Eucharist becomes in ‘full’ communion with the Church, the Mystical Body of Christ.

The ordinary minister of Baptism is a bishop or a priest (not a deacon). In case of urgent necessity, Baptism can be administered by any Christian faithful (but not by any person who has the requisite intention as in the Latin tradition) (cf. CCEO 677; CIC 861).

The rites of Baptism in the Eastern tradition consist of renunciation of Satan and profession of faith, laying on of hands, blessing of oil and water, pre-baptismal anointing, baptismal anointing and recitation of the Lord’s Prayer. In the present understanding, the renunciation of Satan is oriented more towards the future life rather than to the past slavery to sin of the baptized. That is, it is meant more as a preparation for future fight against evil tendencies than as an exorcism. Therefore, renunciation of Satan and profession of faith go together. As the East Syrian commentator Narsai writes: ‘By renunciation and profession one is made sharer in the victory of Christ who conquered Satan’. According to Theodore of Mopsuestia, while renouncing evil, the candidates should kneel down as a sign of man’s fall and servitude, and while professing the faith, he stands up as a sign of one’s participation in the redemptive work of Christ.

The laying on of hands in Baptism is associated with the gift of the Holy Spirit. It can also mean ‘setting apart a person for the service of God’.

The blessing of oil and water has an epicletic prayer. The baptismal water is a prefiguration of the water of Jordan in which Jesus was baptized. The baptismal font is described as the “new womb” of spiritual birth into the family of the Church.

The pre-baptismal anointing is meant as a preparatory rite of purification. The baptismal anointing is for the conferring of the Holy Spirit and as a sign of life.

The giving of the lighted candle recalling Christ, the light of the world, and the giving of the white dress symbolizing the robe of purity, are later additions in the baptismal rite.

(ii)) Confirmation: The Eastern Code of Canons calls it “Chrismation”. According to CCEO 695 #1, it has to be administered along with Baptism except in a case of true necessity, in which case, however, it is to be administered as soon as possible.

The ordinary minister of Chrismation is the priest who administers it together with Baptism. The oil used is holy Muron blessed by the bishop. The holy Muron is made from the oil of olives or other plants and from aromatics. It is the right of the bishop to prepare it, and in some Churches, it is the privilege of the Patriarch or the head of the Church. Through this anointing with holy Muron, the baptized is signed with the gift of the Holy Spirit and is made witness and co-builder of the kingdom of God.

(iii) Eucharist:  The Eucharist has various names in the Christian East. Qurbana (= Offering), Qudasa (=Sanctification), Raze (=Mysteries) etc are some among them. Some Churches call it “The Divine Liturgy” since it is the focal point of Christian celebration of the faith.

 

The Easterners give greater emphasis to the sacrificial dimension of the Eucharist than to its meal aspect. It is offered to the Father, Christ or Holy Trinity as the prayers of various Churches testify. The fermented bread is preferred though some Churches use the unfermented bread. Holy communion under both species is the norm, rather than an exception.

The general order of the Eucharistic liturgy is the following: Enarxis or the introductory rites, liturgy of the Word, pre-anaphoral rites, anaphora, post-anaphoral rites and the final prayers.

The introductory rite has preparatory prayers, opening chants, entry of the Gospel and Trisagion. The readings vary according the Churches. The East Syrian tradition has four readings – two from the Old Testament and two from the New Testament. Among the Old Testament readings, the first is from the Pentateuch and the other from any other Book of the Old Testament. The New Testament readings consist of the Epistle and the Gospel. In between the readings, there are hymns and halleluias. It concludes with the dismissal of the catechumens. The pre-anaphoral part has the preparation of the gifts, their deposition on the altar, the formal entry of the celebrant into the sanctuary, the washing of the hands, the creed and the kiss of peace.

The anaphora, which is consecratory, has mainly three parts: the prologue with Sanctus, the consecration with the Institution Narrative and the Epiclesis, and the prayers of Intercession.

The post-anaphoral part consists of elevation, fraction, rite of reconciliation, confession of faith before holy communion (sancta sanctis) and holy communion.

The holy Qurbana concludes with the prayers of thanksgiving, the final blessing and the farewell prayer.

The Eucharist, in the first place, is understood as a mystery. The Syriac tradition prefers the term “Mysteries” (Raze) for the Eucharistic celebration. The East looks at the Eucharist as “mystery” in which the faithful united with the bishop, have access to God the Father through the Son, the Word made flesh, who suffered and was glorified, in the outpouring of the Holy Spirit. For them the Eucharist is the ‘seed of immortality’ (Gregory of Nyssa).

The Church is basically the people of God who are gathered together to listen to the Word and to break the Bread. There are three elements here: Assembly, Eucharist and Church. They are inseparable. There is no Eucharist without the Church and vice versa.

A close examination of the Eastern Eucharistic theology will reveal that it is mostly a theology “prayed in the Church”. That is, the very celebration of the Eucharist and an active participation in it forned the core of Eucharistic theology. It is an “experience” celebrated in the Church and lived in the world. Therefore, the Eucharist has to be understood as the sacrament of the Church. To reduce the Eucharist to a multiplicity of artificially isolated elements like sacrifice, sacrament, communion etc is not an Eastern perspective. Since the Eucharist is the anamnesis of the whole salvific action of God celebrated with praise and thanksgiving, any theology not having the Eucharist as the foundation of its whole structure is basically defective.

The anaphora or the Eucharistic prayer is said to be the “main” part of the Eucharistic celebration. It was first in the West through Scholastic theology, and by imitation also in the East, that the anaphora became the “main” part of the Eucharist. Soon it was reduced to just one single moment of “Consecration” or “Transubstantiation”. This approach gradually deprived the Eucharistic celebration of its coherence as a comprehensive celebration of various parts. To put it bluntly, the question was: “How” does the bread and wine become the Body and Blood of Christ., rather than “What” happens to the Eucharistic species. The difference between these two approaches is important. Here the basic thrust changes from an eschatological dimension to an ecclesiological one. Consequently, the whole question gets centred on Transubstantiation, the moment of consecration. In this regard the West turned more towards the Words of Institution and the East towards the Epiclesis. From an Eastern perspective, however, the understanding of the Eucharist cannot be narrowed down to one or two moments. All parts are essential, but not equal, since each is related to the others organically in one sacramental structure. In fact, one part makes the next possible and meaningful. (For example, the Syro-Malabar Qurbana which begins with an invitation to celebrate the mystery as commanded by the Lord, goes on to commemorate his birth, passion, death, burial, resurrection, ascension and the second coming).

The Eastern tradition in general considers the whole of the anaphora comprising the Words of Institution and the Epiclesis as consecratory. But there is the case of the anaphora of Mar Addai and Mar Mari, used by the Chaldeans, the Syro-Malabarians and the Assyrians, that did not have the Words of Institution in its original. Though the Catholic Chaldeans and the Syro-Malabarians use this anaphora with the Words of Institution, the non-Catholic Assyrians continue to use it without them. It has been a stumbling block in the ecumenical dialogue between the Catholic Church and the Assyrian Church. In an historical agreement (October 2001) between these Churches, the Catholic Church accepted the anaphora of Mar Addai and Mar Mari without the Words of Institution as a valid Anaphora. The question that immediately arises here is the following: Can there be an anaphora without “consecration”? The obvious answer is an emphatic ‘NO’. But, here the basic question to be answered is: What is meant by “consecration”? Is it the Words of  Institution” Or, Epiclesis? Or, both?

One of the first considerations of Rome to accept this anaphora without the Words of Institution was that it was one of the most ancient anaphorae of Christian tradition, and hence it is part of the common Tradition of Christendom. Secondly, the content of the anaphora has virtual links to the Words of Institution of the Eucharist, the Last Supper, the sacrifice of Christ and the oblation of the Church. Thirdly, the Assyrian Church is a ‘sister-Church’ with apostolic succession and she has been consistently following the true nature of the Eucharist as a sacrifice and the Eucharistic bread and wine as the true Body and Blood of Christ. And finally, though the anaphora of Mar Addai and Mar Mari has not reproduced the Words of Institution ad litteram, the content of the Institution is found in the euchological prayers.

In this context it is useful to recall the distinction between the theologia prima and theologia secunda. The former is the lex orandi – the faith expressed in the liturgy of the Church antecedent to the speculative questioning and dogmatic systematization. The latter is the systematic reflection on the lived mystery in the Church. The Words of Institution as a moment of consecration is a systematic and dogmatic expression of the faith. On the contrary, the language of theologia prima is more typological and metaphysical than scholastic and systematic. In other words, it is symbolic and evocative, and not philosophical and ontological.

The transformation of the bread and wine into the Body and Blood of Christ is definitely an integral part of the understanding of the Eucharist in both Western and Eastern theology. But the approach in its interpretation is not the same. While the West is concerned more about substance and accident, matter and form, validity and liceity, and Transubstantiation, the concern of the East is the “reality” of Christ’s Body and Blood. The philosophical questions can only lead to disputes, and eventually take us away from the essentials of the Eucharist. What St. Paul says is true: ‘The cup we bless is a participation in the Blood of Christ and the bread we break is a sharing in the Body of Christ’ (I Cor 10:16).

The Orthodox prefer to use the term “sacramental change” (metabole) in the place of Transubstantiation.  And some modern theologians in the West use terms like Transignification and Transfinalization for the transformation of the bread and wine into the Body and Blood of Christ.

(iv)  Penance:   The practice of sacramental absolution of sins in the Catholic Eastern Churches is regulated by the Code of Canons of the Eastern Churches which is similar to that of the Latin Code, except in some details. The individual confession and absolution is the ordinary means to obtain the forgiveness of sins though general absolution is allowed in particular situations as enunciated in the Code of Canons. The rules governing the confessional seal, reservation of sins, faculty to administer the sacrament of penance etc are almost the same as in the Latin Code.

Regarding the ‘obligation’ of confession, the rule is that the one who is aware of serious sins is to receive the sacrament of penance as soon as possible. It is strongly recommended that the faithful receive this sacrament frequently, especially during the times of fasts and penance observed in their own Church sui iuris.

The formula used for absolution is deprecative or declarative, thereby emphasizing the role of God in forgiving the sins.

Among the Orthodox this sacrament is understood more as a spiritual healing than as a ‘juridical absolution’.

(v) Anointing of the Sick:  Already from the 4th century we have evidence of some sort of a healing ceremony in the Christian East. The Apostolic Constitutions (4th century) has a prayer for blessing the oil for the sick. However, this sacrament does not seem to have developed  into a full-fledged ceremony in the East as in the West.

It is practically a prayer of healing for the Orthodox. In some Orthodox Churches it is administered also as a preparation for great liturgical feasts (eg. Wednesday of the Holy Week).

It is reported that the St. Thomas Christians of Kerala had an indigenous form of anointing the sick before the arrival of the Latin missionaries in the 16th century. They used to take some soil from the tomb of St. Thomas in Madras-Mylapore, and mix it with water for anointing the sick.

(vi) Holy Orders:  The Eastern Churches have various grades and practices with regard to the sacrament of Holy Orders. Still we do find certain basic rites in all the Churches.

A primary symbol used in the ordination service has been the imposition of hands on the candidates. It is considered to be an epicletic gesture. The Eastern liturgy of Ordination owes much to the Apostolic Constitutions (4th century). According to this document, the ordained are to minister at the altar of the Lord, thereby emphasizing their priestly duty. Symbolically the bishop occupies the place of the Father, the priest that of Christ, and the deacons of the apostles. The ceremony of placing the open Gospel book upon the head or the shoulders of the bishop-elect too appears in this document. This is to show that the bishop is the official bearer and proclaimer of the Gospel. The anointing with the sacred oil is not necessarily an integral part of the Eastern practice, though some traditions have it.

In the Eastern Churches there is a distinction between Ordination and the ecclesiastical dignity such as Chorepiscopus and Archdeacon. So also, there is a distinction between the Major and Minor Orders. From a liturgical point of view, the latter distinction is not very clear although the imposition of hands is generally excluded from the Minor Orders. Still we find the imposition of hands in the Minor Orders of the East Syrian, Armenian, Maronite and Coptic rituals. It is actually the formula of prayer that clarifies the Order conferred, and not the gesture of imposition. The liturgical solemnity is higher according to the grade of Order conferred. The basic structure of Ordination, namely the imposition of hands with the accompanying prayers, the putting on of the sacred vestments and the kiss of peace, is still being continued in all the Churches.

All Churches have three Major Orders: Diaconate, Priesthood and Episcopate. The Minor Orders vary according to the Rites. The Byzantines have Lectorate and Sub-diaconate; the Antiochians (Syro-Malankarites) Singer, Lectorate and Sub-diaconate; the East Syrians (Syro-Malabarians) Lectorate and Sub-diaconate.

In the Eastern tradition, the deacons do not have some of the rights enjoyed by the Latin deacons. As the term indicates, the Eastern Churches understand them as those who do “diakonia” (=service). Their basic duty, therefore, is to assist the bishops and the priests in the sanctuary. However, today many Eastern Churches allow the deacons to administer certain sacramentals like funeral, house blessing etc, but without the ‘blessing’ proper with the sign of the cross which is reserved to the bishops and the priests. Preaching the homily, which was reserved to the bishops and the priests, may now be done by the deacons also.

(vii)  Matrimony:    According to the Latin understanding, the ministers of matrimony are the bridegroom and the bride. The Eastern understanding is different. Accordingly, every sacrament is “given” to the candidate. Nobody administers any sacrament on oneself because a sacrament “confers” grace. One can confer only what he/she possesses. So the Church has to confer it through her officially appointed ministers. Therefore, the blessing of the priest is necessary for the validity of the marriage. For this reason, in the Syro-Malabar ritual of marriage, the priest prays for himself in the following words: O God,….strengthen me to administer worthily this sacrament that binds this bride and groom in love. Shower upon me your abundant graces”.

Another Eastern feature of the marriage ritual is the “crowning”. The bride and the groom are crowned to symbolize the eternal crown they would be gifted in the kingdom of God. This has however fallen into disuse in many Eastern Churches.

Marriage being a ceremony tied very much to the cultural sensibilities of the people, it has many local elements. For example, the St. Thomas Christians of Kerala have the tying of Thali or Minnu around the neck of the bride. She is also given Pudava or Saree by the bridegroom.

3.3.13    Mariology

 

In the Catholic and Orthodox Eastern traditions, the Blessed Virgin Mary is the most exalted among the creatures. She is the Mother of God. She is all holy and ever Virgin. There is no church in the Christian East without an icon of Mary. However, the “popular” devotions in honour of Mary as understood in the West are not common among them.

The approach of the East towards Mary is biblical in nature and liturgical in devotion. The Syriac East employs symbolic-poetic methodology to explain the different aspects of Mary’s role in the history of salvation. We may not find dogmatic assertions in this approach. What we find in it is a ‘wondering at with admiration’ depicting Mary as the most beautiful and faithful daughter of David in whom the Son of God resided.

The main Marian themes of the East are her divine Motherhood, her perpetual Virginity, her role in the redemptive work of Christ, her Assumption into heaven and her intercession. Therefore, they commemorate the feast of Annunciation (25 March), Immaculate Conception (8 December), Birth of Mary (8 September), Assumption (15 August) etc. According to a Syrian liturgical calendar of 1689, the feast of Annunciation has to be celebrated even if it falls on Good Friday because Annunciation is the beginning and the source of all other feasts.

As regards Immaculate Conception and her Assumption into heaven, the Orthodox do agree with the “content” of them. But they have difficulties to accept them as ‘dogmas’ as the Catholics do. It is worthy of note that the Syriac East started celebrating the feast of Mary’s Assumption into heaven from the 5th century. This feast is known as Dormition (= falling asleep) of Mary or Transitus (= transit). In fact, in the definition of the dogmas of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (1854) and of her Assumption into Heaven (1950), the age-old testimony of the Eastern Churches had a prominent influence.

The Western Marian devotional practices have definitely influenced the Eastern Catholics to a great extent. Therefore, the Marian devotion of Rosary, devotion to Our Lady of Dolours, Perpetual Succour, Immaculate Heart of Mary etc. have found a place in their spirituality. The most prominent among them is Rosary.

3.3.14    Laity

The lay people have always played an important role in the life of the Eastern Churches. In the non-Catholic Eastern tradition their participation even in the episcopal election has not disappeared everywhere. In the Orthodox Churches there are many lay theologians of international reputation. The ordination of married men to permanent diaconate is a common feature among them.

In the tradition of the St. Thomas Christians of India, lay people enjoyed power not only in the temporal administration of the Church, but also in spiritual matters. For example, lay people were involved in the ex-communication of an individual from the Church community. The decisions concerning the community were taken by the Church assembly called Palliyogam. The laity had a say in the choice of the parish priests also. They were chosen from among the parishioners themselves. So much so, the parish priests were selected by the people, from the people and for the people. This democratic way of life-style prompted the Western missionaries to call the St. Thomas Christian tradition a “Christian Republic”. Thus examining their socio-ecclesial life, one could say that they were practising a ‘theology of communion’. Adapting local marriage customs, the rites of birth and death, and indigenous art and architecture, they were living an implicit ‘theology of incarnation’ also.

The Vatican II understanding of Church as the “People of God” is a revered tradition in the East. History shows that the Eastern Churches of the past were “people-oriented” communities. The revival of this tradition in its full sense will help to enhance the participation of the lay people in building up the Body of Christ. While referring to the idea of a ‘participatory Church’, Pope John Paul II says that the ecclesial communion implies that each local Church becomes a community in which all live their proper vocation. There needs to have greater involvement of the laity in pastoral planning and decision making through participatory structures such as pastoral councils and parish assemblies. (Ecclesia in Asia 25). This is necessary to give the lay people their rightful place in the Church.

Conclusion

 

Asian and Indian theology will do well to imbibe Eastern theology since it goes naturally with the Asian religious ethos. Apophatism, symbolism, monasticism, experiential knowledge of God etc are some of the elements of it. The Eastern theology is helpful to quench the thirst of those who are bored with formalism and systematic categorization in theology, and can lead them to an experiential religious life. At the same time, it should not be simply tied up to the “things above” in a numinous sphere of the church architecture and awe-inspiring cultic celebrations. It has to be concerned also with the “things below”, looking at the world around it that struggles against poverty, injustice, marginalization and oppression of various sorts.

In this respect, the Western theology can be of immense help to Eastern theology. As Karl Barth said, a theologian should have the Bible in one hand, and the newspaper in the other. In other words, Eastern theology too has to be a “theology in reaction”, a theology that reacts to the living context of the people.

.

Select Bibliography

 

A. Documents

 

Congregation for Catholic Education, Circular Letter Concerning the Studies of the Oriental Churches, in L’Osservatore Romano, English Language Edition, 6 April 1987

Congregation for the Eastern Churches, Instruction for Applying the Liturgical Prescriptions of the Code of Canons of the Eastern Churches, Kottayam 1996 (Indian Edition)

FABC Papers No.96, Methodology: Asian Christian Theology. Doing Theology in Asia Today, Hong Kong  2000

 

Indian Theological Association (ITA), The Issue of “Rites” in the Indian Church. A Theological Reflection, in J.PARAPILLY (ed.), Theologizing in the Context. Statements of the Indian Theological Association, Bangalore 2000.

John Paul II, Letter to the Bishops of India, in Christian Orient 2 (1987)

John Paul II, Apostolic Letter “Orientale Lumen”, in L’Osservatore Romano, English Language Edition, 3 May 1995

Vatican II, Decree on the Catholic Eastern Churches (Orientalium Ecclesiarum)

 

B. Books and Articles

 

Kallarangatt J., “The Trinitarian Foundation of an Ecclesiology of Communion”, in Christian Orient 1 (1980)

Koodapuzha X., Oriental Churches.  An Introduction, Kottayam 1996

Koodapuzha X. (ed.), Eastern Theological Reflection in India, Kottayam 1999

Luke K., “Oriental Theology”, in Christian Orient 4 (1988)

Madey J., Orientalium Ecclesiarum More Than Twenty Years After, Kottayam 1987

Parappally J., “Communion Among the Individual Churches”, in Vidyajyoti, November 1995

Pathil Kuncheria, “Vatican II and the Rite Question in India”, in Kunnumpuram K. – Ferdinando L., Quest for an Indian Church, Anand 1993

Vellanickal M., “Biblical Theology of the Individual Churches”, in Christian Orient 1 (1980)

Roberson R., The Eastern Christian Churches. A Brief Survey, Bangalore 2004

Maniyattu P., East Syriac Theology. An Introduction, Satna 2007

Manakatt M. – Puthenveettil J. (ed.), Syro-Malabar Theology in Context,  Kottayam 2007

Puthur B.(ed.), Inculturation and the Syro-Malabar Church, Kochi 2005

Thottakkara A., East Syrian Spirituality, Bangalore 1990

Nedungatt G., The Spirit of the Eastern Code, Bangalore 1993

Arangassery L., A Handbook on Catholic Eastern Churches, Changanassery 1999

Alencherry I., An Eastern Theology of Priesthood, New Delhi 1994

Mannooramparampil T., Theological Dimensions of Christian Orient, Kottayam 2005

Koodapuzha X., Communion of Churches, Kottayam 1993

Pallath P. (ed.), Catholic Eastern Churches. Heritage and Identity, Rome 1994

Clendenin D.B., Eastern Orthodox Theology. A Contemporary Reader, Michigan 1995

Taft R., “Eastern Catholic Theology: Slow Rebirth after a Long and Difficult Gestation”, in Eastern Catholic Journal 8/2 (2001)

Every G., Understanding Eastern Christianity, Bangalore 1978

Liesel N., The Eastern Catholic Liturgies, London 1960

Atiya A., A History of Eastern Christianity, London 1968

Attwater D., The Christian Churches of the East (2 Volumes), Milwaukee 1961

Binns J., An Introdution to the Christian Orthodox Churches, Cambridge 2002

Lossky V., The Mystical Theology of the Eastern Church, Cambridge 1957

Meyendorff J., Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1974

Spislik T., The Spirituality of the Christian East. A Systematic Handbook, Kalamazoo 1986

Taft R., The Liturgy of the Hours of East and West. The Origins of the Divine Office and its Meaning for Today, Collegeville 1986

CHAPTER TWO

 

THE CHARACTERISTICS OF THE EASTERN CHURCHES

As we have already mentioned, an Individual Church is distinguished by her liturgy, theology, spirituality and discipline. This chapter is devoted to the understanding of the liturgical, theological, spiritual and juridical characteristics of the Eastern Churches.

2.1   Liturgical Characteristics

 

2.1.1.      It is Communal Worship 

 

‘Privatization’ of liturgy (eg. Private Mass, Devotional Mass etc.) is not an Eastern practice.  Since the Eastern worship system has popular and cultural roots, it is naturally community worship.  Liturgy, especially the Eucharist, is a celebration of the unity of the local Church. The Divine Office too is the ‘public worship’ of the community of the faithful.  Therefore, the tendency to reduce the time of worship to a manageable length so that many Masses can be conducted at regular intervals is not of Eastern ethos.

2.1.2.   ‘Mystery’ Dimension and  Liturgical Celebration

 

The ‘mystery’ dimension (not ‘mysterious’ dimension) is highly emphasized in the Eastern tradition.  Various means like the use of the veil, incense, prayers with  expressions like ‘awful’ and ‘fearful’, numerous prayers revealing the unworthiness of the celebrant and the people etc. are used to underscore the mystery dimension.  Therefore, the Blessed Sacrament is not generally ‘exposed’ in the monstrance.  If at all it is exposed, a veil is put on it as in the Syro-Malankara Church. (The practice of putting a veil in front of the tabernacle, if there is Sacrament reserved, may be recalled in this context; so also, the veil of the ciborium containing the consecrated species). There are also Eastern Churches that ‘expose’ the covered ciborium with the Blessed Sacrament for adoration, instead of using the monstrance. The Eastern expressions like the mystery of baptism, the mystery of Eucharist, the mystery of matrimony etc. may be understood in this context.  The most solemn celebration of the holy Qurbana in the Syro-Malabar Church is even now called ‘Raza’ which literally means ‘mystery’.

2.1.3  Importance given to Symbols

 

A complaint about the Eastern liturgies is that they are ‘long’, ‘pompous’ and ‘complicated’.  This impression is based on an inadequate knowledge about the great importance the Easterners attach to symbolisms in worship.

The symbols are widely used in the Eastern liturgy. They include objects, places and movements.  The division of the church building into three parts – sanctuary, choir and nave – is an example thereof.  The sanctuary symbolizes the heavenly Jerusalem and the nave the earthly Jerusalem.  The choir symbolizes the angels who sing the praises of God.

In the Antiochian tradition, the thurible has a fantastic interpretation.  The upper part of the thurible represents heaven, the lower part the hell and the cup containing fire symbolizes the purgatory.  The three chains which support the lower part of the thurible are symbols of the Father, Son and Holy Spirit, and the single chain of the upper part symbolizes the Triune God.  Each chain has 18 rings representing the 72 (18×4) disciples and the 12 bells on the chains are the 12 apostles.

The gospel procession from the sanctuary to the ambo placed in the nave symbolizes Christ coming down from the heavenly Jerusalem to the earthly Jerusalem to announce his Good News. According to some Eastern Churches, the deacons undertaking various duties during the celebration are called Michael, Gabriel and Raphael. Of course, certain symbolisms would give the impression of allegories.  What is important, however, is the preference of the Eastern Churches for the appeal to the senses rather than for the intellect that expresses the invisible realities.

2.1.4 Postures and Gestures

 

The Eastern tradition is very particular about giving symbolic meaning to the postures and gestures used in the liturgy.  For example, standing symbolizes joy, and hence except on a few occasions, one has to stand up during the Eucharistic celebration as it recalls the joy in the Risen Lord.  One has to kneel down when prayers of penitence are said as kneeling is generally interpreted as a penitential act. One sits down ‘to listen’, and hence sitting posture is common during the scriptural readings (except gospel reading) and the homily.

In the Syro-Malabar Qurbana, the celebrant after entering the sanctuary kisses the altar at the centre, on its right and left, these places in turn symbolize the Father, the Son and the Holy Spirit respectively.

2.1.5 Manner of making the Sign of the Cross

The universal practice of making the sign of the cross on oneself was from right to left.  Later some Churches began to make it from left to right.  Various interpretations are given to this practice.  Those who move their hand from right to left attach importance to the common understanding of the ‘right’ as the place of ‘goodness’ and ‘light’.  Hence one has to take the light from the right, and then to the left to dispel the ‘darkness’ of the ‘left’.  Those who move from left to right mean that at birth we are children of the ‘left’, and hence of ‘darkness’ as we are born with the ‘original sin’.  Moving to the right, we abandon the darkness and go to the light on the right. Another simple explanation is that when one blesses others with the sign of the cross, he moves his hand from the right to the left of the person blessed.  Hence it is proper that when he makes the sign of the cross on himself he does it in the same manner.

2.1.6 Continuity in the Liturgical Tradition

 

A special attachment to the liturgical tradition is very evident in the Eastern Churches.  This does not mean that their liturgy is immobile.  As a matter of fact, change and growth in their liturgy are slow, and sometimes imperceptible. One reason for this is that the changes are not dictated from above, but are part of a natural process taking place slowly.

2.1.7        Repetition of  Prayers and Hymns

 

Repetition of prayers and hymns is in fact a feature found in all Eastern Religions.  The Bhajans and Namajapas of Indian tradition are examples thereof.  Repetition is said to be helpful to concentrate on a particular idea and to underscore it.  Repeating the prayers is not entirely an Eastern tradition either.  The Kyrie Eleison and the Agnus Dei in the Latin Mass too are examples of repetition.  The Eastern liturgies, of course, use it more profusely.

 

2.1.8 Importance of Community Singing

 

‘Who sings, prays twice’ is a well-known and accepted dictum.  The Eastern tradition has always given importance to singing in the liturgy.  Even the prayers are said in a musical tone.  Therefore, the choir substituting community, found in some Eastern Churches, like  the Syro-Malabar Church, is entirely a new phenomenon.  Very often the hymns are sung alternating the stanzas between the celebrants and the choir (community) or between two groups of the choir (community) itself.  As community singing is the norm, the melodies are always simple.

2.1.9        Role of the Holy Spirit

 

The pneumatology of the East is well-known.  The importance attached to the epiclesis in the Eucharistic celebration, and in the blessing of the oil and water in baptism are concrete examples of this pneumatological emphasis.  The deprecative (declarative) formula in Baptism (‘you are baptized’) and Penance (‘you are forgiven’) are other examples.

2.1.10    Icons and Statues

 

The Eastern Churches prefer icons to statues.  In the Indian Eastern Churches, however, the statues need not be a taboo. The Indian religious culture has both statues and mural pictures. (The icons of the Eastern Churches are not the same as the pictures of the Indian tradition). Today the Syro-Malabar churches have more statues than icons.  The influence of the Western Church is evident in this development.

2.1.11    Communion of Saints and  Liturgy

 

The Church is not simply a place where the faithful worship God.  In a typical Eastern church we find the faithful going from one icon of saints to another, venerating and kissing them, and sometimes lighting a candle before them to express the ‘communion of saints’.  The icons are often the figures of the Old Testament and the Fathers of the Church.  Their great devotion to the dead too is noteworthy. The prayers and hymns in the liturgy bear ample witness to this devotion.

2.1.12    Construction of the Church Building

 

Vatican II, while referring to the construction of the churches for worship, remarks:  ‘When churches are built, let great care be taken that they be suitable for the celebration of liturgical services and for the active participation of the faithful’ (SC 124). The Eastern Churches have been always very careful in keeping the norms regarding the construction of the churches.  Each Individual Church has her own understanding of worship and worship symbols, and the churches were constructed accordingly. The setting up of the sanctuary, altar, tabernacle, ambo, choir and baptistery must be helpful to reveal this understanding.

Here below is described one model of church construction practiced in the East Syrian tradition.  Of course, this construction needs adaptations according to the needs of today and the availability of space.

The inside of the church consists of three parts, namely the sanctuary, the choir and the nave.  The choir is constructed one step above the nave, between the sanctuary and the nave.  This is to show that the choir represents the angels who sing glories of God in heaven.  The sanctuary built three steps above the choir symbolizes the Holy of Holies, the heavenly abode.

On both sides of the altar, a table each is put, one to prepare the bread and the other for the chalice. This is mainly not to allow the gifts to be prepared on the altar that represents the ‘sepulchre’ of Lord Jesus.

A veil is put between the choir and the sanctuary.  It separates the Holy of Holies (the mysteries) from the rest of the church building. (As a veil is put in front of the tabernacle when the Eucharist is preserved, a veil is put before the sanctuary to recall the mysteries being celebrated inside the sanctuary).

The ambo is placed in the middle of the nave.  The ambo is not simply a lectern.  It is a fixed platform called the bema on which are arranged a table for placing the candles, the cross etc., and two lecterns for the Old Testament and the New Testament readings, and  chairs for the celebrants.  The liturgy of the Word in the midst of the people (in the nave) is interpreted as Jesus coming to the people to proclaim his Word.

The tabernacle is placed on one side of the sanctuary and the baptistery on the other side.  The closeness of the baptistery to the sanctuary is understood to emphazise the relationship between the sacraments of Baptism, Confirmation and Eucharist as  sacraments of Christian initiation.

The symbolic set-up of the East Syrian tradition has the influence of Jerusalem temple.  As a matter of fact, it is well-known that this tradition had close contacts with, and high influence of semitic tradition.  Since the Syro-Malabar liturgy belongs to the East Syrian family, she too is supposed to follow these liturgical settings.  But, due to the demands of modern pastoral situations, some changes had to be made in this arrangement.  For example, the place of the liturgy of the Word (bema) is now arranged just in front of the nave, instead of in the middle.  Since the community singing is preferred, the role of the choir has faded away to a certain extent.  The choir occupying the place one step above the nave has almost disappeared. The custom of the Mass facing the people, now prevalent in many dioceses of the Syro-Malabar Church, has put in question the relevance of the veil between the sanctuary and the choir.

However, one thing is certain.  Whatever the structure of the church and its settings, the church building should be such that it is conducive to worship and active participation, and that it should evoke a sense of the sacred and the mysteries celebrated.

2.1.13    Altar as a Symbol of Jesus’ Sepulchre

 

There are at least two main symbolisms expressed by the altar.  According to one, the altar symbolizes the ‘table’ of the Last Supper.  The other is the symbol of the ‘sepulchre’ of Lord Jesus.  The Easterners in general prefer the latter symbolism.  The prayer in the Syro-Malabar Qurbana bidding farewell to the altar after the holy Mass clearly expresses this symbolism.  The prayer runs as follows: “Praise to the altar of sanctification. Praise to you the sepulchre of Our Lord.  May the holy Qurbana that I have received from you, be for me unto the forgiveness of my debts and the remission of my sins.  I know not whether I shall come again to offer another sacrifice”.

The deposition of the gifts on the altar at offertory too alludes to this symbolism.  The celebrant after raising the paten and the chalice in the form of a cross, recalling the death of Christ, places them on the altar which symbolizes the sepulchre.  He thus commemorates the ‘burial’ of the Lord, and then covers the offerings with a sacred veil to recall the ‘tombstone’.  For this reason the Eastern altars are generally covered on all four sides.

2.1.14    Fermented Bread and the Eucharistic Celebration

 

Many Eastern Churches use the fermented bread for the Eucharist.  It is a break from the Jewish tradition of unfermented bread used for their Paschal Meal.  Some Easterners interpret the fermentation as a symbol of the ‘living’ bread that gives remission of sins and eternal life.  However, some Eastern Churches, including the Syro-Malabar Church, have switched on to the unfermented bread for practical reasons.  The Syro-Malankara Church continues to use the fermented bread.

2.1.15    Structure of the Anaphoral Prayers

 

When the ancient Roman Rite was using only one anaphora (Roman Anaphora), the Eastern Churches produced a number of anaphorae. The Antiochian tradition, and hence the Syro-Malankara Church, has over 70 anaphorae, though some of them have been lost or are only fragmentary.  The East Syrian tradition, and hence the Syro-Malabar Church, is said to have had about 10 anaphorae.  At present it has only three.

There is an important difference between the Western and the Eastern anaphorae. While the West was satisfied with one anaphora, it had a number of Prefaces according to the liturgical seasons and feasts.  As the East does not have the so-called ‘Preface’, it multiplied the anaphorae.  While the Eastern anaphorae try to cover the main events of salvation history as a whole, the Western anaphora concentrates just on one particular event in its Preface.

The Syro-Malabar anaphora has four cycles of prayers, each cycle consisting of four prayers.  The first cycle of prayers is Theological in content thanking God the Father for His great mercies towards humankind.  The second cycle is Trinitarian  thanking the Holy Trinity for creation.  The third cycle of prayers is Christological recalling the sacrifice of Christ on the cross and the institution of the holy Eucharist.  The fourth and  last cycle is Pneumatological or epicletic asking the Holy Spirit to come down and to sanctify and perfect the celebration.  The anaphora then concludes with a final doxology.

The Syro-Malankara anaphora has a total of 66 prayers of which 33 are fixed, symbolizing the 33 years of the life of Christ in this world. These prayers include the Institution Narrative, Epiclesis, prayers of thanksgiving, propitiation etc., and six intercessory prayers –  for the living and  the dead.

 

 

2.1.16  Concept of Concelebration

 

In general, the concept of concelebration in the East is different from that of the West.  A theological basis of the Western understanding of concelebration may be traced in the Constitution on the Sacred Liturgy of Vatican II.  It shows the “unity of the priesthood” (SC 57).  There are Catholic Eastern Churches (eg. Syro-Malabar Church) which follows this understanding of concelebration).

In the Eastern perspective in general, the priest-celebrant represents Jesus Christ the High Priest who offers the sacrifice.  In this understanding, the other priests are only ‘assisting’ him, and not ‘concelebrating’ with him.  Hence all prayers of the anaphora are to be said by the main celebrant alone, and they are not to be distributed among the concelebrants.  In this understanding, the gospel has to be proclaimed by the main celebrant himself, and not by the concelebrants or the deacon as in the Latin West.

Co-consecration by the concelebrants is found in the West already in the 7th century Ordo Romanus III. The earliest Eastern practice is that of a Byzantine rubric book of 10th century. This text is a witness to the concelebration with only priests, without a Bishop.

Today there are various modes of concelebration in the Eastern tradition. The Armenians have it only for episcopal and priestly ordination. Among the Catholic Copts and Maronites there is verbal consecration by the concelebrants, whereas among the Orthodox Copts, the consecratory prayers are said only by the main celebrant. The Syrian Catholics and Orthodox have the so-called “synchronized” Mass, that is, each concelebrant has his own bread and chalice, and he joins the chief celebrant at the main altar by synchronizing his prayers and gestures.  In the Byzantine tradition there are various forms of concelebration.  There are those who practice verbal consecration by the concelebrants, and those who allow the main celebrant alone to utter the consecratory prayers. The Orthodox Byzantines normally have concelebration only when the bishop is present.  If only priests are present, one becomes the main celebrant, and others assist modo laico without sacred vestments.

According to the ancient East Syrian tradition, the priest who is ‘chosen’ to be the main celebrant alone says the consecratory prayers.  The other priests ‘assist’ him uttering some prayers of the pre-anaphoral and post-anaphoral parts. The Syro-Malabar liturgy which belongs to the East Syrian tradition, however, is now following verbal consecration by the concelebrants, though the main celebrant is given certain privileges.

2.1.17  Symbolism of East: Mass facing the Altar/People

 

Facing the East in prayer has been a universal tradition of Christian liturgies. Didascalia Apostolorum (3rd century) says: ‘Indeed it is required that you pray toward the East, as knowing that which is written: “Give thanks to God who rides upon the heaven of heavens toward the East”’. The symbolic significance of the East is based mainly on the rising sun. Christians considered it as a symbol of Christ. The symbolism of the East is supported also by the texts in the Bible. Paradise is said to be in the East (Gen 2:8). God’s glory comes from the East (Ezek 43:2). St. Augustine, Origen, St. Basil, St. Gregory of Nyssa, St. Clement of Alexandria and St. John Damascene have mentioned the importance of prayer turning to the East.

For Christians, facing the East points to the eschatological hope. The East is symbolized as the place where the Lord will appear on the last day (Mt 24:30). Thus facing the East during prayers symbolizes the waiting for the Lord. It is a journey towards the heaven of the pilgrim Church. For these reasons the Eastern Churches – both Catholic and Orthodox – continue to face the East (for various reasons the ‘East’ is now symbolized also by the ‘Cross’ or the ‘Altar’) during the prayers, especially at the Eucharistic celebration.

But there are the Eastern faithful, especially in the Syro-Malabar Church, who prefer to face the congregation during the holy Qurbana. They are influenced by the Vatican II liturgical reforms and the practice in the Latin Church. After Vatican II, there was a conscious attempt to bring the liturgy closer to the people. One consequence of this move was to bring the ‘high altar’ to the people. Many consider it useful for active participation of the people. They are supported by the following arguments:

– God is present symbolically not only in the East, but also in the middle (midst). The monks who faced each other while praying experienced God in their midst.

– It brings about the symbolism of the Last Supper.

– It is not wrong that the priest who is alter Christus faces the people.

– Every celebration of the Mass is a turning to both God and the community.

– Facing the people is helpful to express better the ministerial priesthood of the celebrant and the common priesthood of the people.

2.1.18  Role of the Deacons in the Liturgical Celebration

 

The institution of permanent diaconate has never been absent in the Eastern Churches, though in practice there were only a few of them in both Orthodox and Catholic traditions of the recent past.  Today there are attempts to revive it.

The deacon has an indispensable role to play all throughout the liturgical celebration.  So much so, there are Eastern Churches that do not celebrate the holy Mass if a deacon is not available.  Some other Churches, like the Syro-Malabar Church, make use of the services of altar boys today in the place of the deacons.  Historically, the Syro-Malabar Church too had married deacons in the parishes to assist the priests in the liturgy.  It may be recalled that many Eastern Churches also had deaconesses to assist the priests, especially at the baptism of women.  The main duty of the deacon is to assist the celebrant and to help the people for active participation by means of exhortations and announcements during the liturgy.

2.1.19   Divine Office as the Prayer of the Church

According to the Decree on the Catholic Eastern Churches, the Oriental clerics and religious are to celebrate the Divine Office in accordance with the prescriptions and traditions of their Church sui iuris. It is recommended also to the lay people. This is attested also by the ancient practice. Even now, many churches continue the common recitation of the Divine Office with the faithful in the parish churches and monasteries. As for the clerics, it is an obligatory prayer according to the Code of Canons (CCEO 377).

2.1.20    Liturgical Year in the Eastern Understanding

The Liturgical Year in the Christian Orient must be seen in the background of Hebrew Liturgical Year. The Jews had arranged their Liturgical Year in four cycles: Daily Cycle, Weekly Cycle, Monthly Cycle and Annual Cycle.

The Daily Cycle consists of the morning and evening prayers. The Weekly Cycle is organized around Sabbath. The Monthly Cycle is based on the twelve lunations (light of the moon around the earth) of the year. The Annual Cycle based on three feasts, is of greater importance for us since it leads to the understanding of the Christian liturgical year.

The three feasts of the Annual Cycle are the feasts of the Unleavened Bread, Harvest and Ingathering (Ex 33:14-17; 34:18-23). These three feasts were agricultural celebrations of the Jews. In course of time, they were made ‘soteriological’ with the new awareness they had in the course of history. Consequently, they changed the names of the feasts giving them new meaning. Thus the feast of the Unleavened Bread became the feast of Passover, remembering their passage from the slavery of Egypt to the freedom of Canaan. The feast of Harvest was renamed the feast of Weeks and they commemorated the closing day of Exodus. The feast of Ingathering was called the feast of Tabernacles to recall their days in the desert when Yahweh lived with His people in the tents (Lev 23:4-36; Deut 16:1-17).

The Christian Liturgical Year in the East was inspired to a great extent by the Hebrew Liturgical Year. But in the Christian perspective, the only yardstick was the Lord of history, Jesus Christ. Thus for Christians, the feast of Passover became the feast of the Lamb of God and the feast of Weeks the feast of Pentecost commemorating the descent of the Holy Spirit. The feast of Tabernacles became the final stage of the liturgical year, the Eternal Bliss (Parousia).

The following are the four pillars on which the Eastern Liturgical Year is built up: Easter, Sunday, Temporal Cycle and Sanctoral Cycle. When we examine the Temporal Cycle of the East, we come across six important ‘moments’ of the liturgical year. They are:

(i)                 Epiphany (January 6): It commemorates the Baptism of Christ in the Jordan and the revelation of the Holy Trinity. Before the 25th of December became  Christmas Day, Epiphany was considered also as the day of Nativity.

(ii)               Transfiguration (August 6): As in the Epiphany, in the Transfiguration too there is the manifestation of the Holy Trinity. Therefore, it is a very important feast for the Eastern Churches.

(iii)             Exaltation of the Cross (September 14):  The veneration of the Cross is an important liturgical manifestation of the Eastern tradition. Hence the liturgical year dedicates a period for its veneration (Period of the Cross).

(iv)             Resurrection: All other ‘moments’ of the liturgical year are centred around the mystery of Resurrection. It is the mystery par excellence. It is the Day of the Lord. This mystery is commemorated on Sundays in the Weekly Cycle.

(v)               Pentecost: This may be considered as the culminating moment of the Paschal mystery. The renowned Eastern pneumatology is based on this Pentecostal theme.

(vi)             Parousia:  It is the final stage of the liturgical year. The Eastern liturgies give emphasis to this theme since all look forward to the Second Coming of the Lord – Maranatha!

The Syro-Malabar Liturgical Year may be examined to understand the application of the above mentioned six ‘moments’. It consists of 9 liturgical periods, each having a name and a theme. The prayers, hymns and the scriptural readings are arranged according to the spirit of the liturgical seasons. Each season commemorates a mystery of our salvation realized in Jesus Christ. The 9 periods and the mysteries celebrated are the following:

(i)                 Annunciation:  The mystery of Incarnation. This period has four Sundays.

(ii)               Nativity:  The mystery of Incarnation is continued. It has 1 or 2 Sundays.

(iii)             Epiphany:  The mystery of the Revelation of the Holy Trinity. It can have 5 to 8 Sundays depending upon the date of Easter.

(iv)             Lent:  The mystery of the Passion of Christ. It has always 7 Sundays.

(v)               Resurrection:  The mystery of Redemption. It has 7 Sundays.

(vi)             Apostle:  The mystery of the Power of the Holy Spirit. The period starts on the feast of Pentecost. It has 7 Sundays.

(vii)           Kaitha (Summer):  The mystery of the Growth of the Church. This period is called “summer” since, after the preaching of the apostles, there will be ‘summer’, that is, the growth of the Church. 7 Sundays.

(viii)         Elijah CrossMoses:  The mystery of the Second Coming of Christ. There is a traditional belief that Elijah and Moses would be present with Christ on the day of Judgement. That is why these two names are given along with the Cross (= Christ). It can have up to 11 Sundays depending upon the date of Easter.

(ix)             Dedication of the Church:  The mystery of the Heavenly Bliss. It has 4 Sundays.

Thus the Syro-Malabar liturgical year begins with the period of Annunciation which culminates with the birth of Christ (Nativity). Then Christ manifests himself on the day of his baptism (Epiphany). After this he begins his public life announcing the Good News, but had to suffer, and finally he was crucified (Lent). But that was not his end. He rose from the dead (Resurrection) and sent the Holy Spirit on the day of Pentecost. After receiving the Holy Spirit, the apostles went about preaching the Good News (Apostle). As a result, the Church began to grow (Summer). The pilgrimage of the Church comes to an end on the day of Final Judgement (Elijah-Cross-Moses). And on the last day, the chosen ones will enjoy the eternal bliss (Dedication of the Church). In this way the liturgical year helps people to make the pilgrimage in the Church along with Christ from Annunciation to Parousia..

Besides the Temporal Cycle of the liturgical year centred on the life of Christ, there is also the Sanctoral Cycle commemorating the saints. Though there are feasts of saints on fixed dates ( June 29 for Sts. Peter and Paul, July 3 for St. Thomas etc.), the Easterners also have the tradition of celebrating the feasts of saints according to the seasons of the liturgical year. Thus the period of Annunciation is an appropriate time to recall Virgin Mary’s role in the salvation history. The period of Epiphany which recalls the public life of Christ, commemorates the great figures like St. John the Baptist, Sts. Peter and Paul, St. Stephen etc. The period of Summer is the most apt time to recall the martyrs who shed their blood for the growth of the Church.

2.1.21    Eschatological dimension

 

 The liturgical prayers, especially those of the holy Mass, reveal a profound expectation of the second coming of Christ. One looks eagerly to the Lord who comes. Therefore, the final blessing of the Eucharistic celebration almost always refers to this theme. One of the final blessings of the Syro-Malabar Qurabana ends as follows: “May we, who joyfully participated in these glorious, life-giving and divine mysteries, be crowned with glory”.  And in another blessing, the celebrant prays that may Christ “make us worthy of the glory of his kingdom, eternal happiness with his holy angels, and joy in his divine presence”.

2.2               Theological Characteristics

 

Pluriformity in theology is an accepted fact, provided they are complementary, and not contradictory. In this respect, Eastern theology has some special features, which, in some cases, are different from the Western perspective. As the Vatican II decree on Ecumenism remarks, “[I]n the study of the revealed truth East and West have used  different methods and approaches in understanding and confessing divine things. It is hardly surprising, then, if sometimes one tradition has come nearer to a full appreciation of some aspects of a mystery of revelation than the other, or has expressed them better. In such cases, these various theological formulations are often to be considered complementary rather than conflicting” (UR 17). Referring to this statement of Vatican II, Pope John Paul II notes: “I listen to the Churches of the East, which I know are living interpreters of the treasure of tradition they preserve. In contemplating it, before my eyes appear elements of great significance for a fuller and more thorough understanding of the Christian experience” (Oriental Lumen, 5). Among these elements the Pope especially mentions the following:

–          An original way of living their relationship with the Saviour, Lord Jesus Christ.

–          The respect they show towards the act of worship, especially the Eucharistic liturgy.

–          Their rootedness in the culture.

 Eastern theology does not pretend to solve all the paradoxes. It is divine and human, traditional and progressive, other-worldly and this-worldly, structured and free, and systematic and mystical. The following are some of its characteristics.

2.2.1        It is Scriptural

 Eastern theology is the fruit of meditation on the Word of God. For the theologians of the East, more important is what God has done for us, than who God is in Himself. Therefore, the basis of Eastern theology is the economy of salvation. As the Bible contains what this economy reveals, theology is primarily scriptural. In other words, theology is an interpretation of the Bible. This does not however mean that the East ignores the modern tools of form criticism, exegesis etc. As the Vatican II decree on Ecumenism notes, ‘with regard to the authentic theological tradition of the East, we must recognize that they are admirably rooted in Holy Scripture, are fostered and are given expression in liturgical life, are nourished by the living tradition of the apostles and by the works of their Fathers and spiritual writers of the East’ (UR 17).

2.2.2        It is Liturgical

 ‘Rule of prayer is the rule of faith’. Liturgy is in fact a celebration of Revelation. Therefore, the liturgy is not simply one among many sources of theology. It is locus theologicus. Rarely do we find the Western theologians quoting liturgical texts to substantiate their arguments. On the contrary, the Eastern theologians often refer to them as they consider the liturgical texts as source books.

2.2.3        It is Doxological

 Doxology is said to be the ‘grammar’ of theology. The doxological nature of theology is a consequence of its liturgical characteristic. Precisely for this reason, the Divine Office with its psalms and hymns, and the other liturgical texts, especially the holy Mass with their praise and thanksgiving, are of great importance in the Eastern Churches. Consequently, liturgy is a main source of their devotion and spirituality than the popular devotions.

2.2.4        It is Typological

 The preferred method of interpretation of the Sacred Scripture in the East is typology. The typological exegesis of St. Ephrem is widely known. An example is the pierced side of Christ, and the blood and water pouring out of it (John 19:34). The ‘blood’ and ‘water’ point to the sacraments of the Eucharist and Baptism. Another example is Adam’s side from where Eve comes forth. As Adam’s side is to Eve, so is Christ’s side to the Church. Breathing by Jesus on the apostles in the Upper Room with the words “Receive the Holy Spirit” (John 20:22) is compared to God’s breathing of life into the nostrils of Adam (Gen 2:7). Here the aim of the exegesis is to bring out the “hidden” mystery.

 Eastern theology understands the Sacred Scripture at two levels of meaning: An ‘historical-external’ meaning and a ‘spiritual-internal’ meaning. The Eastern theologians in general prefer to bring out the spiritual-internal meaning using the language of symbols.

2.2.5        It is Symbolic

  As against the rationalistic method of definitions, Eastern theology employs the method of symbols. The problem with definitions, which has foundation in pure philosophy, is that they put ‘boundaries’ to the defined reality. They try to contain what is ‘uncontainable’. They  put limits to the ‘unlimited’. In order to avoid this risk, the East, as far as possible, tries to evade logical systematization and categorization, and uses symbols and poetry. St. Ephrem is very famous for rendering theology into poetry. As we know, images and symbols are basic to human experience, and they are prior to philosophical categorization. The mountains as abode of God, and fire as the symbol of the Divinity are examples of this understanding.

2.2.6        It is Iconic

 Eastern theology is more akin to art than science. This leads to iconic theology. The basis of this theology is Incarnation, a spirituality of conforming oneself to Christ, and thus becoming an icon (image) of Christ. Genesis 1:27 (‘God created man in His image’) is its biblical basis. Christ is Father’s icon (2 Cor 4:4; Col 1:12; Heb 1:3).

The purpose of the Eastern icon is multiple: symbolic, didactic, catechetical, kerygmatic, liturgical and aesthetic. Therefore, an iconographer has to be a God-fearing and devout Christian who shares the faith of the Church.A theologian’s task is that of an iconographer. Both are engaged in proclaiming their faith. The icons make visible what is invisible. What Scripture expresses through words, the icons express through colours. Hence we can call it ‘visual theology’. The icons are said to be of great help to the less sophisticated people to deepen their faith and Christian life. As Gregory the Great says, Scripture is for the educated and the icons are for the less educated.

2.2.7        It is Ecclesial

 In the Eastern understanding, a theologian is a “person of the Church” (an ecclesial person) who shares the faith of the Church and that of the people of God. He is not ‘above’ other believers. One has to live faith not only in the Church, but also with the Church. Therefore, genuine theology is possible only in communion with the Church, the Body of Christ, because Christian faith is “faith with the Church”. Consequently, Eastern theology is also “pastoral”, that is, addressed to the faithful rather than to the scholars.

2.2.8        It is Pastoral

 In the first millennium of Christianity, especially in the pre-medieval Patristic period, theology was for life, both in the East and the West. Thus it was dogmatic as well as pastoral. But, by the second millennium, especially after scholastic theology, it became more an academic affair. It became philosophical, clear, concrete and concise. It became analytical with divisions and subdivisions, with definitions and distinctions, with objections and replies. Vatican II, however, rediscovered the pastoral dimension of theology to a certain extent. The good of the faithful (‘bonum fidelium’) is by now an important aspect in theological discussions. The flexibility and diversity in the Eastern theology is due to this pastoral concern.

2.2.9        It is Apophatic

 Eastern theology is a mixture of mysticism, asceticism, monasticism etc. In the Eastern tradition, there is no sharp distinction between theology and mysticism, between the dogma affirmed by the Church and the contemplative experience of the divine mysteries. Theology is, in fact, more an experience (anubhava). It is not knowing something about God, but having God in oneself. The focus of mystical understanding is not to know that God is unchanging essence and immutable, but somehow participating in the mysteries of God. Mysticism helps to appropriate this mystery in a conscious experience.

Theology and monasticism too are closely related. The monastic life in the East is meant to be a life of radical commitment of witness to the eschatological life. In the Eastern understanding, monasticism is something inherent in the life of every Christian, and not an exclusive ‘charism’ of the monks. Fasting, penance and ascetical practices are part and parcel of this life-style. They are not merely seasonal or occasional acts of a Christian. A true theologian, therefore, has to be, to a certain degree, both a mystic and a monk.

2.2.10    It is Eschatological

 Historical criticism, legal aspects and compartmentalization are not the main concerns of Eastern theology. Even authority is understood more in terms of communion than as a legal superior. The whole Christian life is directed towards the search for the Absolute which creates an eschatological tension.

2.2.11    It is Pneumatocentric

 Eastern theology is centred on the mystery of the Holy Spirit. It is, so to say, epicletic. The deprecative or declarative formula in Baptism (‘Your are baptized’ instead of ‘I baptize you’) and Penance (‘You are forgiven’ instead of ‘I absolve you’), and epiclesis as a crucial moment in the Eucharistic anaphora are examples of this pneumatocentricism in Eastern theology.

2.2.12    It is Ecumenical

 For a long time, the Eastern Catholic Churches were de facto excluded from all direct dialogue with their Orthodox brethren. Ecumenical dialogue was considered to be a prerogative of the Western Roman Church. However, Vatican II reminded the Eastern Catholics of their special duty to enter into dialogue with the separated Eastern brethren (OE 24).

Eastern theology is more ecumenical than apologetic. Theology has to see the other not as an opponent, but as a partner. This is all the more important for the Catholic Eastern Churches as they have to hold dialogue with their separated brethren. Therefore, an Instruction of the Congregation for the Eastern Churches gave the following directive to all the Catholic Eastern Churches: ‘In every effort of liturgical renewal the practice of the Orthodox brethren should be taken into account, knowing it, respecting it and distancing from it as little as possible so as not to increase the existing separation, but rather intensifying efforts in view of eventual adaptations, maturing and working together’ (1996 Instruction, No.21).

2.2.13    It is Contextual

 The Eastern Churches have always tried to identify themselves with the local culture. The praiseworthy practice of inculturation that took place in these Churches shows how they grew imbibing the culture of the place.

2.3            Spiritual Characteristics   

Christian tradition has various sources to nurture the spiritual life of its faithful. Each Individual Church has developed, besides common features of Eastern spirituality, her own means to deepen the faith experience. We shall see here below some of these features of the Eastern tradition.

2.3.1        Spiritual Life centred on Liturgy

 The liturgy, especially the Eucharist, is the founding element of Eastern spirituality. For every community of believers, liturgy is the “summit and source” of Christian life. However, history shows that the Eastern Churches have maintained, in a special way, the primacy of the liturgy as the summit of Christian spirituality, remaining faithful to the apostolic period and the spirit of the Patristic period. The whole life of the Church is, in a way, summarized in the liturgy. This is the reason why the Eastern Churches have less popular devotions compared to the Western tradition.

2.3.2        A Profound Sense of the Sacred

The apophatic dimension of the liturgy which expresses the sense of unworthiness of human beings before the unfathomable nature of the Divinity is to elicit a sense of the sacred in the devotee. The expressions like awe-inspiring mystery (mysterium tremendum), the use of the sanctuary veil, prayers revealing the unworthiness of the celebrant etc. are indicative of it.

2.3.3        Ascetical Practices as a Source of Spirituality

The Christian East has a rigorous discipline with regard to fasts and penance. They have a number of days during the year devoted to fasting. According to the St. Thomas tradition of Kerala, almost half the days of the year were days of fasting. They abstained from meat, fish, egg and milk products on Wednesdays and Fridays throughout the year. Though some of these rigorous practices have now disappeared, they still attach great importance to these practices as a means of spiritual growth.

2.3.4        Mysticism and Monasticism

 Mysticism and monasticism are not exclusive to the monks. Every Christian is, to a certain extent, a mystic and a monk. In the East, monasticism was not seen merely as a separate condition proper to a precise category of Christians, but rather as a reference point for all the baptized according to the gifts offered to each by the Lord. It is, so to say, a symbolic synthesis of Christianity (cf. Orientale Lumen, 9).

2.3.5        Cult of the Icons

 The icons are not merely  reminders of some persons or events of salvation history. They are means to reflect over the mysteries of God and the Church to deepen the spirituality of the faithful. For some Easterners they are almost equal to the sacraments as they make visible the hidden mysteries to nourish their faith.

2.3.6        Importance given to the Cross

 Veneration of the Cross is an important source of Eastern spirituality. Eastern faithful make the sign of the cross on themselves on a number of occasions during the liturgical celebration. The bishops carry a hand-cross with which they bless the people, and the people express their obeisance to the bishops by showing veneration to the cross being carried by them. The feast of Exaltation of the Cross (September 14) is therefore a central one in the Eastern liturgical calendar.

2.3.7        Devotion to the Virgin Mary

 There is no Eastern church – Catholic or Orthodox – that does not have an icon or statue of the Blessed Virgin Mary. She is highly venerated in the churches and at home. A good number of ancient churches are dedicated to her. But she is often depicted with the Child Jesus in her hands to emphazise the Christological nature of Marian devotion. There are special feasts in honour of Mary, especially among the womenfolk.

2.3.8        Popular Devotions

The Eastern Churches have their own traditional popular devotions which are more individual than communitarian. The veneration of the Cross, icons and relics, the use of candles, incensing etc. are some of them. Very often these expressions of popular piety are linked to their liturgical life. This may be the reason why many of the Western devotional practices did not develop in the Eastern Churches. However, due to close contact with the Latin Church, some Western devotions, especially the Rosary and the Way of the Cross, are freely accepted by some Catholic Eastern Churches, and they have, in fact, enriched their spirituality.

2.4            Juridical Characteristics

 

All the Catholic Eastern Churches are governed by the Roman Pontiff and the Code of Canons of the Eastern Churches. In addition, each Individual Church has her own Particular Laws. In certain matters, each eparchy is free to formulate its own local laws. The importance given to the local church is one of the fundamental reasons for this multiplicity of laws and regulations.

2.4.1        Synod of Bishops and its Functioning

 The Eastern Synod of Bishops is different in structure and functioning from the Bishops’ Conference of the Latin Church. It is different also from the Synod of Bishops occasionally convened in Rome by the Pope. The Synod of the Eastern Churches is a juridical body, and the bishops are bound by the serious obligation to attend the same whenever it is convoked. If a bishop is unable to participate in it for a just impediment, he is to submit his reasons to the synod. The synod is to decide upon the legitimacy of the impediment. After the opening of the synod no bishop is allowed to leave the sessions of the synod unless it is for a just reason approved by the synod. The synod has the authority to elect and transfer bishops, bifurcate eparchies, and approve liturgical texts. But their decisions need the recognitio (approval) of the Holy See. The decisions of the synod are binding on all the bishops and the eparchies.

2.4.2        Four Categories of the Catholic Eastern Churches

 The 22 Catholic Eastern Churches are divided into four categories. The Churches having a Patriarch as its head, are called “Patriarchal Churches”. There are 6 Patriarchal Churches. They are the following: Coptic (1824), West Syrian, Melkite, Maronite, Chaldean (1553) and Armenian (1742).

The second category is called “Major Archiepiscopal Churches” of which the head is called Major Archbishop. There are 4 Churches under this category. They are: Ukranian (1963), Syro-Malabar (1992), Syro-Malankara (2005) and Romanian (2005).

The third is “Metropolitan Churches” having one archdiocese and other dioceses. The archbishop of the archdiocese will be head of that Church, and he is called Metropolitan. The 2 Metropolitan Churches are the Ethiopean and the Ruthanian.

The rest of the Individual Churches – 10 of them – are called “Other sui iuris Churches”. These are Churches having no proper hierarchy, and hence are unable to convoke a synod as other Eastern Churches. They come under the direct pastoral guidance of the Pope.

There are a couple of differences between a Patriarch and a Major Archbishop, though both have equal rights and obligations in their respective Churches as their heads. One difference is with regard to the honour given to them. Between the two, the Patriarch has precedence of honour in relation to the Major Archbishop. The other difference is more serious. When the Synod of Bishops of a Major Archiepiscopal Church elects their head – the Major Archbishop -, he requires “confirmation’ of the Pope to become the Major Archbishop. In other words, the Pope can ask the synod to elect another person if he is not ready to confirm the person elected. On the other hand, in the election of a Patriarch, all that is required is “ecclesiastical communion” with the Roman Pontiff by means of a letter signed in Patriarch’s own hand.

2.4.3        Respect for Customs

 Custom is said to be the best interpreter of law (CCEO 1508). Normally a custom obtains the force of law only when it has been legitimately observed for thirty continuous and complete years. This is so because the Church wants to respect the practices rooted in the life of the people. This again shows the importance given to the local church.

2.4.4        Pragmatism and Flexibility

 The Eastern Churches have Common Laws (CCEO), Particular Laws (enacted by the Synods) and Eparchial Laws. Besides these laws, there are also local customs. Consequently, in the application of the laws, there is room for flexibility depending upon the local traditions. This pragmatic approach is to respond to the concrete pastoral needs.

2.4.5        Religious ‘Obligations’

 The ‘obligation’ as understood in the West, generally speaking, is not an Eastern feature. Even ‘Sunday obligation’ to attend Mass was not strictly practised by many Eastern Churches in the past. Of course, Sunday, the Day of the Lord, is a ‘Holy Day’, a day of sanctification. It can be sanctified not only by attending Mass, but also by praying the Divine Office. In one of the documents of the Greek Catholic Church, we read something as follows: ‘The precept of divine worship on Sundays and feast days is to be observed. Those who neglect it sins more or less gravely according to the degree of negligence. However, this precept can be fulfilled also by participating in the Divine Office’. As of today, most of the Catholic Eastern Churches practise ‘Sunday obligation’ by participating in the Eucharistic celebration.

CHAPTER THREE

 EASTERN THEOLOGY

 

In this Chapter we shall deal with the sources of Eastern theology, the method of theologizing in the East and some selected themes of theology.

3.1 The Sources of Eastern Theology

 

The East has a variety of sources which influence its theology.

3.1.1 Scared Scripture: The Bible is considered to be the most sublime expression of God’s revelation. Hence it is the primary source of theology.

3.1.2 Liturgy: The rule of prayer is the rule of faith (Lex orandi lex credendi). Faith is expressed not in dogmatic terms, but in liturgical celebrations. The uninterrupted continuity of the Church is manifested in her liturgy.

3.1.3 Ecumenical Councils and Creeds: In a broad sense, we may call it Tradition. The Councils and Creeds are expressions of the faith of the Church in history and tradition.[ The Orthodox accept only the first seven Councils, namely Nicaea (325), Constantinople I (381), Ephesus (431), Chalcedon (451), Constantinople II (553), Constantinople III (680-681) and Nicaea II (787)].

3.1.4 Fathers of the Church: The Fathers of the Church are guardians of the mind of the apostles and the ancient Church. Though the Fathers did not have the charism of “inspiration”, they had the charism of “interpretation”. Their writings are an inexhaustible spring, faithful and true, that irrigate the Christian imagination with the life-giving water flowing from the biblical and spiritual sources of the faith. [The Western Catholic tradition has restricted the Fathers to the period of Isidore of Seville (+636) and the Eastern Catholic tradition to John of Damascus (+749). But the Orthodox believe that such a restriction would be tantamount to saying that the Holy Spirit  has deserted the Church].

3.1.5 Canons: Canons are the norms drawn up by the ecumenical and local Councils on the discipline and organization of the Church. The East sees a relationship between the dogmas and the canons. Accordingly, the canons apply the dogmas to practical Christian life.

3.1.6 Icons: Icons are considered to be a way of God’s revelation to man. The spiritual world is exteriorized through the icons. Therefore, the Easterners expect a practising Christian to paint the icons.

3.1.7 Other Sources: To the above mentioned sources we may add also other elements like monasticism, asceticism, mysticism, martyrology, spiritual writers, and practices of fasting, penance and abstinence which have some influence on the theological thinking of the East.

 

3.2 Theologizing in the Eastern Tradition

 

The Easterners make a distinction between theology and theological teaching. Theology is existential experience of God, whereas theological teaching is the scientific exposition of the experiential knowledge of God. In this sense, every practising Christian is a ‘theologian’. A ‘professional’ theologian is one who is capable of articulating the faith of the Church, and also who helps others to live it.

The eternal bliss in heaven, as understood in the East, is not the vision of the Essence of God, but “deification”, the “union” with the Holy Trinity. This union with God is not in his “Essence”, but in his “Energy”, that is ‘Grace’. What Western theology calls ‘supernatural’ is understood as ‘divine energy’ in the East. In short, theology in the East is not an academic exercise, but the outcome of a lived experience of God. Their theological method is more doxological than intellectual; it is more poetical than logical; it is more apophatic than cataphatic.

In theologizing, therefore, the East employs the so-called ‘apophatic way’ or the ‘negative way’. They try to know God in what He is not. It is very similar to the Indian way of ‘neti, neti’. Since God is a transcendent reality, man with his limitedness is incapable of fully comprehending Him. Therefore, philosophizing on the concept of God is not very effective. Precisely for this reason, God is called the ‘Invisible’, the ‘Incomprehensible’, the ‘Unfathomable’, the ‘Indescribable’, the ‘Beyond’, and the ‘Other’. As Pseudo-Dionisius (AD 500) says, the knowledge about God can be described as “knowing through unknowing”. The more man grows in the knowledge of God, the more he perceives him as an inaccessible mystery. This should not be confused with an obscure mysticism in which man loses himself in enigmatic, impersonal realities. On the contrary, the Christians of the East turn to God uttering a solemn, humble and majestic doxology (cf. Orientale Lumen, 17). They look at theology in its synthetical content, as a spiritual experience. This type of theology is called ‘apophatic theology’.

Apophatism’ literally means ‘negation’. In the Old Testament the Jews were afraid of using the name of God, and thus for them God was YHWH (= I am Who am). As St. John says, ‘no one has ever seen God. It is God the only Son, who is close to the Father’s heart who has made him known’ (John 1:18). According to Cyril of Jerusalem (315-386), the nature of God is known to God alone. Man can know it in so far as it is made known to man by God Himself. For Gregory Nazianzen (329-389) God is a relationship. The nature and essence of God are like an ocean – an ocean whose depth and limits cannot be determined. In this regard, there is a famous saying of Karl Rahner. It runs as follows: ‘My aim is not to teach about a God who can be fully understood by all. Instead, my aim is to teach that it is not possible to fully comprehend God with our intellect. God whom we are searching for is the same God who is looking at us’.

But, if this principle of apophatic theology is not properly understood and applied, one could be led to a denial of God Himself. Against this danger the Fathers like Gregory of Nyssa turned to mysticism  where one meets God in a personal relationship, that is, in the realm of “I-Thou” relationship. In this understanding, God is “known” to me “personally”. This approach is not ‘negative’, but positive or affirmative, and hence is called ‘cataphatic’. Here the invisible and unfathomable becomes ‘close’ to me. The ultimate consequence of this approach is a “mystical union” with God.

This way of ‘union’ takes us to the very meaning of Incarnation. In Incarnation the divinity takes human nature. The transcendent is made immanent. Revelation becomes an encounter and a communion.

The Eastern theology makes a distinction between  ‘Essence’ and ‘Energy’ in God. The apophatic approach is applied to the Essence of God because the Essence of God is unknowable to humans. Energy is the “acts” of God or His “grace”. In the mystical union, one comes into communion with God in His Energy (grace) and not in His Essence.

Here there is another danger. The knowledge of God depends upon one’s ‘personal encounter’. It is more of a ‘subjective’ nature, and not objective. If the encounter with God does not take place in one’s life, God does not exist ‘for’ him/her. Here we need to note that the ‘personal’ encounter is not an ‘individualistic’ encounter. A Christian is not an ‘island’. Being a member of the Church and an organ of a Body, a Christian is in a ‘sacramental fellowship’ with his/her brothers and sisters. Thus the ‘personal’ encounter with God takes place as a member of the Body of the Church and not simply as an individual.As St. Paul says, the true progress in faith is not coming to know God, but rather to be known by him (Gal 3:9). Though the transcendent God became immanent in Creation, in His presence in the history of Israel, and finally in Incarnation, he remains beyond all human knowing and beyond all human discourse.

The East has a two-directional way of speaking about God. An example is the Holy Spirit having two functions in the Church: He brings the Church to Christ, and Christ to the Church. This insight is the underlying principle of consecratory and communion epiclesis in the holy Mass. The Spirit is invoked to transform the bread and wine into the Body and Blood of Christ (that is, to bring Christ to the Church – consecratory epiclesis), and on the congregation (that is, to bring the Church to Christ – communion epiclesis).

Theology in the East, therefore, is not dogmatic assertions imposed on the people of God, rather it is truth gradually revealed in the Church through the personal encounter of the members of the Church. A true theologian is one who has a genuine experience of God and who helps the people to live their faith without falling into errors.

3.3    Some Themes of Eastern Theology

 

3.3.1        Creation

 

Creation of the world is out of nothing (ex nihilo). It is a free and gratuitous act of God. The analysis of the Creed reminds us of the role of the Holy Trinity in Creation. Thus the Father is the ‘Creator of Haven and Earth’; the Son is the one ‘Through whom all things were created’ and the Holy Spirit is the ‘Creator of life’.

In the East Syrian anaphora of Mar Addai and Mar Mari we have a reference to the

Holy Trinity as the Creator. It reads: “Father, Son and Holy Spirit! The adorable name of Your most blessed Trinity is worthy of honour from every mouth, thanksgiving from every tongue, and praise from every creature. For, in Your great kindness You created the world and everything in it”. In this Eastern perspective, the Son and the Holy Spirit are “co-Creators” with the Father.

3.3.2        Original Sin

Misusing freedom Adam disobeyed God. Consequently, a new form of existence appeared in the world –  of disease and death. This is extended to Adam’s descendants. The members of the Church too inherit the consequences of Adam’s Fall. As the Church is the mystical Body of Christ, and the baptized persons are the organs of this Body, when one suffers all others also suffer. The Catholics and the Orthodox agree up to this point.

The Orthodox theology goes further. Adam sinned, they hold, not from the height of his full knowledge, but out of his simplicity and not so perfect knowledge of things. They also hold that the descendants of Adam automatically got his corruption and mortality, but not his guilt. They become guilty only when they imitate Adam with their free will. According to them, after the Fall, the ‘image’ of God in man is distorted and not destroyed. They admit, however, that the sin has created a barrier between God and man. This barrier can be broken only with the grace of God and not simply by man’s own efforts. Hence they too admit the need of God’s grace to be saved.

3.3.3        Incarnation and Deification

 

Despite the sin of man, the divine philanthropy is not withdrawn by God. The eternal plan of God – the salvation of man through the Incarnation of Christ – continues to invite man to get united with Him because the ultimate aim of man is ‘to become’ God, that is, Deification or Divinization. As St. Athanasius says, ‘God became man so that man may become God’. This concept is based on the understanding that man is created in the ‘image’ of God.

In the Western thinking, man is free to sin, but he will be punished. Only grace can save him. Hence he looks forward to his “justification”. The East, on the other hand, thinks in terms of reunion or communion with God (Deification). Therefore, the Church is seen not merely as a mediator of grace which has authority over the faithful to give guarantee on doctrines, but more as a place where man experiences this divine communion.

Deification is not pantheism. As we have already noted, the Eastern theology makes a distinction between Essence and Energy in God. Communion of man with God is in His Energy (grace) and not in Essence.  In other words, man does not become “God” by nature but by grace.

Deification is a process to be accomplished through love of God and neighbour. The full deification will take place on the Last Day.

3.3.4        Holy Trinity

 

The whole frame of Eastern theology is Trinitarian. There is a difference in the approaches of the East and the West in the understanding of the mystery of the Holy Trinity. The West presupposes God’s unity in three Persons whereas the East begins from the three Persons to reach unity in Godhead. Thus in the Western approach, oneness in nature is primary and difference in Persons is only secondary. The East reaches unity of the Godhead from the distinction of the three Persons of the Trinity.

The Eastern approach is in conformity with the Bible. ‘In the beginning was the Word’, ‘the Word was with God’ and ‘the Word became flesh’ (John 1:1,14). And again, ‘And I will ask the Father, and he will give you another Advocate, to be with you for ever’ (John 14:16). And ‘when the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf’ (John 15:26). Though the three Persons in the Godhead are related among themselves, in the unfolding of the Salvation History they are distinct. Thus the Father is the source, Son the procreated  (by the Father) and the Holy Spirit is the One who proceeds (from the Father). As St. Basil says, Father is the source, Son the manifestation and Holy Spirit the force that manifests.

When the Western theology emphasizes the concept of one Essence for the Persons of the Trinity, the East places empahsis on the Tri-Personality. Hence the East prefers to speak about God in concrete: God of Abraham, of Isaac and of Jacob; God of Jesus Christ etc.

One of the contributions of the twentieth century theology is the Trinity as the foundation of the theology of the communion of Churches – Trinity as the foundation of ecclesiology. From a theological point of view, the Church is more a communion than an institution governed by the hierarchy. The communion in the Trinity is ontological . The terms like consubstantiality, hypostatic union etc. are used to make this idea clear. Unlike ontological communion in the Trinity, the communion among the Churches is vital and dynamic. This vitality originates from the communion of different persons inspired by the Spirit of the Lord.

Vatican II sees the Church as a result of Trinitarian procession. The Church shines forth as a ‘people made one with the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit’ (LG 4). In the words of J. Tillard, the Universal Church is a ‘Communion of communions’.

The structure of the Bishops’ Synod in the Eastern tradition is based on the Trinitarian theology. The Bishops “walk together” (= synod) as a body. Even the head of the synod (Patriarch, Major Archbishop, Metropolitan) cannot take decisions for the Church independent of the members of the synod.

The theology of the communion of Churches does not harm the Petrine ministry. In fact, it emphasizes it. The Roman Pontiff is the guardian of this communion.

3.3.5        Filioque (And from  the Son)

 

The ‘Filioque controversy’ is practically the consequence of the Trinitarian theology. It was added to the Nicene Creed for the first time in the Council Toledo (AD 589). By this addition the West wanted to fight the Arian heresy and affirm the divinity of Christ. In Rome it was added to the Creed by Pope Benedict VIII in AD 1014.

The objection of the East to the addition of Filioque is that it reduces the divine Persons of the Father and the Son to a mere relation, that is, the Father and the Son are two in relation to each other, but one in relation to the Holy Spirit. Instead, the East holds that the Father is to be considered as the only source of both the Son and the Holy Spirit. Otherwise the concept of Tri-Personality – three distinct persons in Trinity – will be destroyed. In other words, while the West emphasizes the unity of Essence in the three Persons of the Trinity, the East places emphasis on the Person of the Father from whom the other Persons originate. The East objects to its addition also on the ground that the West changed the decision of the ecumenical council of Nicaea (AD 325) unilaterally without consulting the Eastern Churches.

The West quotes St. Augustine: ‘Why then should we not believe that the Holy Spirit proceeds also from the Son since he is the Spirit of the Son? If he did not proceed from him, after his resurrection, he would not have breathed on his apostles saying: Receive the Holy Spirit. What then does breathing mean, but that the Holy Spirit proceeds from him too’? The West argues that if there are three Persons in the Trinity, then there should be some relationship among them. Thus there is paternity between the Father and the Son, and procession between the Father and the Holy Spirit as well as between the Son and the Holy Spirit. In Essence all three Persons are equal. The difference is only in their relationship.

Some Orthodox theologians are prepared to admit Filioque as an opinion, but reject it as a theological principle because it would mean that there are two sources (originating principles) in Godhead.

The Council of Florence (1438-45) tried to mitigate the expression saying that the Holy Spirit proceeds from the Father through the Son. The Council based its arguments on Gal 4:6, Rom 8:9 (Spirit of the Son); Mt 10:20 (Spirit of the Father); John 16:13-15 (All that Father has is mine); John 15:26, John 16:17 (The Counsellor whom I shall send to you from the Father) etc. Later the Council of Trent (AD 1545 – 63) made it obligatory for the Latin Church to confess the Creed with the addition of Filioque. However, this obligatory nature was not binding on the Eastern Churches.

 

There are some Orthodox theologians who subscribe to the expression ‘Holy Spirit proceeds from the Father through or after the Son’, considering the whole issue as a question of language and not of content. The Syro-Malabar Church has put Filioque in brackets, and has left it optional.

3.3.6        Christology

 

Trinity is one Nature and three Persons. Christ is a single Person with two Natures. The divinity and humanity are united in Christ.

The Christology of Eastern thought is characterized by the following elements:

(i)                 Christ is the Saviour of the world. Its basis is the confession of Peter in Mt 16:16: ‘You are Christ, Son of the living God’. The fallen humanity is saved not through any intermediary created by God, but by God Himself, becoming man.

(ii)               Christ is Emmanuel (=God with us). The Eastern Fathers see two supreme moments in the ‘human’ (incarnated) life of Christ: His incarnation and death on the cross.

(iii)             Christ is fully God and fully Man. Christ is consubstantial with the Father by his divinity and is consubstantial with man in his humanity. Thus in Christ there are two consubstantialities making him true God and true man. One does not absorb the other. They are not ‘mixed up’. But there is an inter-penetration between them.

(iv)             The Church is the Body of Christ. Christ restored unity of all humanity with himself. This restoration is not ‘automatic’. It requires free human cooperation and communion of the believers within the assembly of the Church. This assembly is realized most meaningfully in the Eucharistic celebration.

3.3.7        Pneumatology

 

The Holy Spirit is understood as the Person of the Godhead who restores the original status of innocence to humans. Therefore, the role of the Holy Spirit is very important in the celebration of the sacraments, and the life and activities of the Church.

In the Eastern perspective, the Holy Spirit is not only a Gift but also a Giver. The role of  God’s Spirit in Creation (Gen 1:2), in the ‘new creation’ when Jesus was conceived in the womb of Virgin Mary (Lk 1:35) and at Pentecost as an anticipation of Parousia (Acts 2:17) are important pneumatological themes in the Eastern theology.

The works of Christ and the Holy Spirit are complementary and reciprocal. Christ’s work of redemption cannot be separated from the Holy Spirit’s work of sanctification. As St. Athanasius says, ‘The Word took flesh that we might receive the Spirit’.

 

 

3.3.8        Eschatology

 

The Catholic Eastern view on eschatology is practically similar to that of Western Catholic theology. It has the same understanding on Heaven, Hell, Purgatory, Prayer for the dead, Particular Judgement and Final Judgement.

Among the Orthodox there are diverse opinions about the Last Things. Though they do not follow the Catholic understanding of Purgatory, they seem to think that all the dead await in a middle state till the day of Final Judgement. This applies also to the saints (unlike the Catholic position). However, they do pray for the dead. So also, they do request the intercession of the saints.

There are also Orthodox theologians who refuse to discuss eschatological questions saying that it is not for humans to know about God’s plan on after-life.

3.3.9        Grace and Will

 

There is a special union between the grace of God and the free will of man. The term used to explain this union is “synergy” (=cooperation). This means that the grace of God and the will of man have to work together. Of course, God’s cooperation is far superior to man’s. A classical example of this synergy is Mary’s Fiat (Lk 1:38). This idea of synergy is expressed in I Cor 3:9 where St. Paul says that we are God’s “fellow workers”. Another example is Rev 3:20: ‘If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me’.

According to Cyril of Jerusalem, it is for God to shower His grace and it is up to man to receive it and guard it. In the words of St. John Chrysostom, God never draws anyone to Himself by force and violence.

3.3.10    Man

 

The concept of man in Orthodox theology is not the same as the Catholic understanding. According to the Orthodox, as do Catholics, man is created ‘in the image of God’. But they make a distinction between “image” and “likeness”. ‘Image’ indicates rationality and freedom, whereas ‘likeness’ means assimilation to God through virtues. The image  enables man to know God and to be in communion with him. It is a gift of God. ‘Likeness’ is achieved through man’s own efforts assisted by grace. By committing sin Adam lost his ‘likeness’ and not the ‘image’.

The Orthodox hold that man was perfect at creation not in actual sense, but only in potentia. He will become perfect only when he acquires the likeness through his own choices assisted by God’s grace. This position contradicts St. Augustine’s according to which Adam had reached the point of perfection.

3.3.11    Ecclesiology

In ecclesiology the Eastern theology has always given emphasis to the community nature of the Church rather than to its juridical aspect. The ecclesiological aspects are in fact presupposed  in the theological reflection. The Church, being a ‘worshipping community’, is the place where a Christian experiences his/her ‘life in Christ’. Foremost among the ecclesiological presuppositions is the awareness they have about the apostolic foundation of their individual Churches. The Church is apostolic in more than one sense. The apostolicity is related to the Christocentricity of the Church because Christ is the only true head of the Church. Therefore, ecclesiology is not merely an appendix to Christology. The diversity of the Individual Churches has also basis in the apostolicity. The diversity of Christic experience of the apostles is carried down to the ecclesial traditions.

Another ecclesiological presupposition is, as mentioned above, the perception of the Church as a communion (koinonia) rather than as an institution. The communion of the Trinity is the foundation of this ecclesial communion.

In the early Patristic thought, the Church is cosmic and eschatological. That is, the  Church is the ‘mystery of new creation’ and also the ‘mystery of the kingdom’. Therefore, more than the aspect of institution, emphasis is on the ‘sacramentality’ of the Church. In other words, the Church is the ‘epiphany’ (manifestation) of the kingdom in this world. The liturgy is one of the principal means to become aware of this cosmic and eschatological dimension of the Church.

.

On the hierarchical structure of the Church, apostolic succession, intercession of the saints, episcopate and priesthood, infallibility and the universal jurisdiction of the Roman Pontiff, the Eastern Catholics have the same views as that of the Western Catholic Church. As for the Orthodox, they disagree on the infallibility and the universal jurisdiction of the Roman Pontiff.

The Eastern ecclesiology has various images about the Church:

(i)                 Church is the image of the Holy Trinity: As the Father, Son and Holy Spirit are united into one Godhead, the baptized believers are united into one Body, the Church. And, as there are three Persons in the Holy Trinity, there are various Individual Churches in the universal Church.

(ii)               Church is the Body of Christ:  The Church is the extension of Christ in space and time. As various organs are united into one body, we are all untied into the Body of Christ, the Church. This communion reaches its climax in the Eucharist since the Church is a ‘sacramental community of worship’. The Church is the mystical body in so far as she is the Eucharistic body.

(iii)             Church is a continued Pentecost: Where the Church is, there is the Holy Spirit; where the Holy Spirit is, there is also the Church. Jesus has in fact promised that he would send the Spirit who would be with us always (John 14:15 ff.)

Regarding the nature and the characteristics of the Church, the Eastern theology has the following to say:

(i)                 Unity and Infallibility: Unity in God justifies the unity in the Church. But his unity is not manifested in a juridical organization, but in the celebration of the Eucharist. Therefore, one who is not in communion with the Church is outside the Church. Unity of the Bishops in the synod too has the same basis. Hence a Bishop who is not in communion with his fellow Bishops too is ‘outside’ the synod! The Church is infallible because of her relationship with God. Since the Church is the image of the Holy Trinity, Body of Christ and a continued Pentecost she is infallible.

(ii)               Church as an Ark of Salvation: Extra ecclesia nulla salus. The Church as an image of the ‘Ark of Noah’ is guided by ‘Christ the steersman’ is an expression of St. Ephrem. St. Cyprian says that a man cannot have God as his Father, if he does not have the Church as his Mother. This does not mean that everyone who is visibly in the Church is necessarily saved. As St. Augustine asks: ‘How many seeps there are without and how many wolves within’?

(iii)             Apostolic Succession: St. Cyprian says that the Church is the people of God united with the Bishop. He also says that if one is not with the Bishop, he ceases to be in the Church. However, the Orthodox understanding of the role of the Bishop is slightly different from that of the Catholics. Accordingly, the Bishop is not placed over the people. His authority is fundamentally the authority of the Church. Practically he is a holder of an office in the Church for the people. Regarding the teaching authority, though the traditional Orthodox believe that it rests with the hierarchy, there are modern thinkers who consider that every Christian is duty-bound to teach. However, for practical reasons this power is transferred to the Bishops.

What is more important from an Eastern perspective is to understand the Church as a charismatic community rather than as a juridical organization. Though there are ordained ministers like bishops, priests and deacons, the people of God too are priests who exercise their common priesthood. In the Orthodox understanding, the bishop is the divinely appointed teacher of faith, but the guardian of faith is every baptized Christian because proclamation of the faith is not the same as its possession. They also hold that all believers possess the Truth, but it is the duty of the bishops to formally and officially proclaim it.

3.3.12    Sacraments

 

Both Catholic and Orthodox Eastern Churches accept seven sacraments. However, among the Orthodox there is no formal decision in any Council determining the number of the sacraments. Since the Protestant reformation, number seven is generally accepted by them.

The Orthodox do not make a clear distinction between the sacraments and the sacramentals. Though, as a rule, they do not repeat the sacraments of Baptism, Confirmation and Holy Order, there is no clear teaching among them about the ‘indelible character’ of these three sacraments.

A basic concept in the Eastern sacramental theology is that the Church is a mystery of which the sacraments are the normal expressions. Here again, the emphasis is not on ‘validity’ and ‘liceity’, but on the Church community gathered around the bishop on which God sends His Spirit. The concept of ‘ex opere operato’ therefore, is not a serious concern of the Easterners.

(i) Baptism:  Baptism is administered either by immersion, infusion or pouring water over the head of the candidate. The formula used is deprecative or declarative, and not indicative. The oil used for Baptism is blessed  by the priest himself mixing it with the sacred oil (holy Muron) blessed by the bishop.

Baptism is considered to be an ‘ecclesial act’. Therefore, according to CCEO 683, ‘Baptism must be celebrated according to the liturgical prescriptions of the Church sui iuris in which the person to be baptized is to be enrolled’.

 

               Normally, Baptism is administered along with Confirmation and the Eucharist in order to emphasize the unity of the Sacraments of Initiation. The Eastern Churches continue to uphold the doctrine behind this unity not only in theory, but also in practice. The Eastern thinking on this is the following: Initiation is the one and the indivisible celebration of the entrance into the life of Christ and into the community that lives in him. This entrance, initiated with the first call to the faith, reaches its culminating point in the Paschal Mystery of Christ. We are thus rendered fit to participate in the banquet of the kingdom. In Baptism one is ‘reborn’ to a new life and is incorporated into the Church, in Confirmation is signed with the seal of the gift of the Holy Spirit and with the reception of the Eucharist becomes in ‘full’ communion with the Church, the Mystical Body of Christ.

The ordinary minister of Baptism is a bishop or a priest (not a deacon). In case of urgent necessity, Baptism can be administered by any Christian faithful (but not by any person who has the requisite intention as in the Latin tradition) (cf. CCEO 677; CIC 861).

The rites of Baptism in the Eastern tradition consist of renunciation of Satan and profession of faith, laying on of hands, blessing of oil and water, pre-baptismal anointing, baptismal anointing and recitation of the Lord’s Prayer. In the present understanding, the renunciation of Satan is oriented more towards the future life rather than to the past slavery to sin of the baptized. That is, it is meant more as a preparation for future fight against evil tendencies than as an exorcism. Therefore, renunciation of Satan and profession of faith go together. As the East Syrian commentator Narsai writes: ‘By renunciation and profession one is made sharer in the victory of Christ who conquered Satan’. According to Theodore of Mopsuestia, while renouncing evil, the candidates should kneel down as a sign of man’s fall and servitude, and while professing the faith, he stands up as a sign of one’s participation in the redemptive work of Christ.

The laying on of hands in Baptism is associated with the gift of the Holy Spirit. It can also mean ‘setting apart a person for the service of God’.

The blessing of oil and water has an epicletic prayer. The baptismal water is a prefiguration of the water of Jordan in which Jesus was baptized. The baptismal font is described as the “new womb” of spiritual birth into the family of the Church.

The pre-baptismal anointing is meant as a preparatory rite of purification. The baptismal anointing is for the conferring of the Holy Spirit and as a sign of life.

The giving of the lighted candle recalling Christ, the light of the world, and the giving of the white dress symbolizing the robe of purity, are later additions in the baptismal rite.

(ii)) Confirmation: The Eastern Code of Canons calls it “Chrismation”. According to CCEO 695 #1, it has to be administered along with Baptism except in a case of true necessity, in which case, however, it is to be administered as soon as possible.

The ordinary minister of Chrismation is the priest who administers it together with Baptism. The oil used is holy Muron blessed by the bishop. The holy Muron is made from the oil of olives or other plants and from aromatics. It is the right of the bishop to prepare it, and in some Churches, it is the privilege of the Patriarch or the head of the Church. Through this anointing with holy Muron, the baptized is signed with the gift of the Holy Spirit and is made witness and co-builder of the kingdom of God.

(iii) Eucharist:  The Eucharist has various names in the Christian East. Qurbana (= Offering), Qudasa (=Sanctification), Raze (=Mysteries) etc are some among them. Some Churches call it “The Divine Liturgy” since it is the focal point of Christian celebration of the faith.

 

The Easterners give greater emphasis to the sacrificial dimension of the Eucharist than to its meal aspect. It is offered to the Father, Christ or Holy Trinity as the prayers of various Churches testify. The fermented bread is preferred though some Churches use the unfermented bread. Holy communion under both species is the norm, rather than an exception.

The general order of the Eucharistic liturgy is the following: Enarxis or the introductory rites, liturgy of the Word, pre-anaphoral rites, anaphora, post-anaphoral rites and the final prayers.

The introductory rite has preparatory prayers, opening chants, entry of the Gospel and Trisagion. The readings vary according the Churches. The East Syrian tradition has four readings – two from the Old Testament and two from the New Testament. Among the Old Testament readings, the first is from the Pentateuch and the other from any other Book of the Old Testament. The New Testament readings consist of the Epistle and the Gospel. In between the readings, there are hymns and halleluias. It concludes with the dismissal of the catechumens. The pre-anaphoral part has the preparation of the gifts, their deposition on the altar, the formal entry of the celebrant into the sanctuary, the washing of the hands, the creed and the kiss of peace.

The anaphora, which is consecratory, has mainly three parts: the prologue with Sanctus, the consecration with the Institution Narrative and the Epiclesis, and the prayers of Intercession.

The post-anaphoral part consists of elevation, fraction, rite of reconciliation, confession of faith before holy communion (sancta sanctis) and holy communion.

The holy Qurbana concludes with the prayers of thanksgiving, the final blessing and the farewell prayer.

The Eucharist, in the first place, is understood as a mystery. The Syriac tradition prefers the term “Mysteries” (Raze) for the Eucharistic celebration. The East looks at the Eucharist as “mystery” in which the faithful united with the bishop, have access to God the Father through the Son, the Word made flesh, who suffered and was glorified, in the outpouring of the Holy Spirit. For them the Eucharist is the ‘seed of immortality’ (Gregory of Nyssa).

The Church is basically the people of God who are gathered together to listen to the Word and to break the Bread. There are three elements here: Assembly, Eucharist and Church. They are inseparable. There is no Eucharist without the Church and vice versa.

A close examination of the Eastern Eucharistic theology will reveal that it is mostly a theology “prayed in the Church”. That is, the very celebration of the Eucharist and an active participation in it forned the core of Eucharistic theology. It is an “experience” celebrated in the Church and lived in the world. Therefore, the Eucharist has to be understood as the sacrament of the Church. To reduce the Eucharist to a multiplicity of artificially isolated elements like sacrifice, sacrament, communion etc is not an Eastern perspective. Since the Eucharist is the anamnesis of the whole salvific action of God celebrated with praise and thanksgiving, any theology not having the Eucharist as the foundation of its whole structure is basically defective.

The anaphora or the Eucharistic prayer is said to be the “main” part of the Eucharistic celebration. It was first in the West through Scholastic theology, and by imitation also in the East, that the anaphora became the “main” part of the Eucharist. Soon it was reduced to just one single moment of “Consecration” or “Transubstantiation”. This approach gradually deprived the Eucharistic celebration of its coherence as a comprehensive celebration of various parts. To put it bluntly, the question was: “How” does the bread and wine become the Body and Blood of Christ., rather than “What” happens to the Eucharistic species. The difference between these two approaches is important. Here the basic thrust changes from an eschatological dimension to an ecclesiological one. Consequently, the whole question gets centred on Transubstantiation, the moment of consecration. In this regard the West turned more towards the Words of Institution and the East towards the Epiclesis. From an Eastern perspective, however, the understanding of the Eucharist cannot be narrowed down to one or two moments. All parts are essential, but not equal, since each is related to the others organically in one sacramental structure. In fact, one part makes the next possible and meaningful. (For example, the Syro-Malabar Qurbana which begins with an invitation to celebrate the mystery as commanded by the Lord, goes on to commemorate his birth, passion, death, burial, resurrection, ascension and the second coming).

The Eastern tradition in general considers the whole of the anaphora comprising the Words of Institution and the Epiclesis as consecratory. But there is the case of the anaphora of Mar Addai and Mar Mari, used by the Chaldeans, the Syro-Malabarians and the Assyrians, that did not have the Words of Institution in its original. Though the Catholic Chaldeans and the Syro-Malabarians use this anaphora with the Words of Institution, the non-Catholic Assyrians continue to use it without them. It has been a stumbling block in the ecumenical dialogue between the Catholic Church and the Assyrian Church. In an historical agreement (October 2001) between these Churches, the Catholic Church accepted the anaphora of Mar Addai and Mar Mari without the Words of Institution as a valid Anaphora. The question that immediately arises here is the following: Can there be an anaphora without “consecration”? The obvious answer is an emphatic ‘NO’. But, here the basic question to be answered is: What is meant by “consecration”? Is it the Words of  Institution” Or, Epiclesis? Or, both?

One of the first considerations of Rome to accept this anaphora without the Words of Institution was that it was one of the most ancient anaphorae of Christian tradition, and hence it is part of the common Tradition of Christendom. Secondly, the content of the anaphora has virtual links to the Words of Institution of the Eucharist, the Last Supper, the sacrifice of Christ and the oblation of the Church. Thirdly, the Assyrian Church is a ‘sister-Church’ with apostolic succession and she has been consistently following the true nature of the Eucharist as a sacrifice and the Eucharistic bread and wine as the true Body and Blood of Christ. And finally, though the anaphora of Mar Addai and Mar Mari has not reproduced the Words of Institution ad litteram, the content of the Institution is found in the euchological prayers.

In this context it is useful to recall the distinction between the theologia prima and theologia secunda. The former is the lex orandi – the faith expressed in the liturgy of the Church antecedent to the speculative questioning and dogmatic systematization. The latter is the systematic reflection on the lived mystery in the Church. The Words of Institution as a moment of consecration is a systematic and dogmatic expression of the faith. On the contrary, the language of theologia prima is more typological and metaphysical than scholastic and systematic. In other words, it is symbolic and evocative, and not philosophical and ontological.

The transformation of the bread and wine into the Body and Blood of Christ is definitely an integral part of the understanding of the Eucharist in both Western and Eastern theology. But the approach in its interpretation is not the same. While the West is concerned more about substance and accident, matter and form, validity and liceity, and Transubstantiation, the concern of the East is the “reality” of Christ’s Body and Blood. The philosophical questions can only lead to disputes, and eventually take us away from the essentials of the Eucharist. What St. Paul says is true: ‘The cup we bless is a participation in the Blood of Christ and the bread we break is a sharing in the Body of Christ’ (I Cor 10:16).

The Orthodox prefer to use the term “sacramental change” (metabole) in the place of Transubstantiation.  And some modern theologians in the West use terms like Transignification and Transfinalization for the transformation of the bread and wine into the Body and Blood of Christ.

(iv)  Penance:   The practice of sacramental absolution of sins in the Catholic Eastern Churches is regulated by the Code of Canons of the Eastern Churches which is similar to that of the Latin Code, except in some details. The individual confession and absolution is the ordinary means to obtain the forgiveness of sins though general absolution is allowed in particular situations as enunciated in the Code of Canons. The rules governing the confessional seal, reservation of sins, faculty to administer the sacrament of penance etc are almost the same as in the Latin Code.

Regarding the ‘obligation’ of confession, the rule is that the one who is aware of serious sins is to receive the sacrament of penance as soon as possible. It is strongly recommended that the faithful receive this sacrament frequently, especially during the times of fasts and penance observed in their own Church sui iuris.

The formula used for absolution is deprecative or declarative, thereby emphasizing the role of God in forgiving the sins.

Among the Orthodox this sacrament is understood more as a spiritual healing than as a ‘juridical absolution’.

(v) Anointing of the Sick:  Already from the 4th century we have evidence of some sort of a healing ceremony in the Christian East. The Apostolic Constitutions (4th century) has a prayer for blessing the oil for the sick. However, this sacrament does not seem to have developed  into a full-fledged ceremony in the East as in the West.

It is practically a prayer of healing for the Orthodox. In some Orthodox Churches it is administered also as a preparation for great liturgical feasts (eg. Wednesday of the Holy Week).

It is reported that the St. Thomas Christians of Kerala had an indigenous form of anointing the sick before the arrival of the Latin missionaries in the 16th century. They used to take some soil from the tomb of St. Thomas in Madras-Mylapore, and mix it with water for anointing the sick.

(vi) Holy Orders:  The Eastern Churches have various grades and practices with regard to the sacrament of Holy Orders. Still we do find certain basic rites in all the Churches.

A primary symbol used in the ordination service has been the imposition of hands on the candidates. It is considered to be an epicletic gesture. The Eastern liturgy of Ordination owes much to the Apostolic Constitutions (4th century). According to this document, the ordained are to minister at the altar of the Lord, thereby emphasizing their priestly duty. Symbolically the bishop occupies the place of the Father, the priest that of Christ, and the deacons of the apostles. The ceremony of placing the open Gospel book upon the head or the shoulders of the bishop-elect too appears in this document. This is to show that the bishop is the official bearer and proclaimer of the Gospel. The anointing with the sacred oil is not necessarily an integral part of the Eastern practice, though some traditions have it.

In the Eastern Churches there is a distinction between Ordination and the ecclesiastical dignity such as Chorepiscopus and Archdeacon. So also, there is a distinction between the Major and Minor Orders. From a liturgical point of view, the latter distinction is not very clear although the imposition of hands is generally excluded from the Minor Orders. Still we find the imposition of hands in the Minor Orders of the East Syrian, Armenian, Maronite and Coptic rituals. It is actually the formula of prayer that clarifies the Order conferred, and not the gesture of imposition. The liturgical solemnity is higher according to the grade of Order conferred. The basic structure of Ordination, namely the imposition of hands with the accompanying prayers, the putting on of the sacred vestments and the kiss of peace, is still being continued in all the Churches.

All Churches have three Major Orders: Diaconate, Priesthood and Episcopate. The Minor Orders vary according to the Rites. The Byzantines have Lectorate and Sub-diaconate; the Antiochians (Syro-Malankarites) Singer, Lectorate and Sub-diaconate; the East Syrians (Syro-Malabarians) Lectorate and Sub-diaconate.

In the Eastern tradition, the deacons do not have some of the rights enjoyed by the Latin deacons. As the term indicates, the Eastern Churches understand them as those who do “diakonia” (=service). Their basic duty, therefore, is to assist the bishops and the priests in the sanctuary. However, today many Eastern Churches allow the deacons to administer certain sacramentals like funeral, house blessing etc, but without the ‘blessing’ proper with the sign of the cross which is reserved to the bishops and the priests. Preaching the homily, which was reserved to the bishops and the priests, may now be done by the deacons also.

(vii)  Matrimony:    According to the Latin understanding, the ministers of matrimony are the bridegroom and the bride. The Eastern understanding is different. Accordingly, every sacrament is “given” to the candidate. Nobody administers any sacrament on oneself because a sacrament “confers” grace. One can confer only what he/she possesses. So the Church has to confer it through her officially appointed ministers. Therefore, the blessing of the priest is necessary for the validity of the marriage. For this reason, in the Syro-Malabar ritual of marriage, the priest prays for himself in the following words: O God,….strengthen me to administer worthily this sacrament that binds this bride and groom in love. Shower upon me your abundant graces”.

Another Eastern feature of the marriage ritual is the “crowning”. The bride and the groom are crowned to symbolize the eternal crown they would be gifted in the kingdom of God. This has however fallen into disuse in many Eastern Churches.

Marriage being a ceremony tied very much to the cultural sensibilities of the people, it has many local elements. For example, the St. Thomas Christians of Kerala have the tying of Thali or Minnu around the neck of the bride. She is also given Pudava or Saree by the bridegroom.

3.3.13    Mariology

 

In the Catholic and Orthodox Eastern traditions, the Blessed Virgin Mary is the most exalted among the creatures. She is the Mother of God. She is all holy and ever Virgin. There is no church in the Christian East without an icon of Mary. However, the “popular” devotions in honour of Mary as understood in the West are not common among them.

The approach of the East towards Mary is biblical in nature and liturgical in devotion. The Syriac East employs symbolic-poetic methodology to explain the different aspects of Mary’s role in the history of salvation. We may not find dogmatic assertions in this approach. What we find in it is a ‘wondering at with admiration’ depicting Mary as the most beautiful and faithful daughter of David in whom the Son of God resided.

The main Marian themes of the East are her divine Motherhood, her perpetual Virginity, her role in the redemptive work of Christ, her Assumption into heaven and her intercession. Therefore, they commemorate the feast of Annunciation (25 March), Immaculate Conception (8 December), Birth of Mary (8 September), Assumption (15 August) etc. According to a Syrian liturgical calendar of 1689, the feast of Annunciation has to be celebrated even if it falls on Good Friday because Annunciation is the beginning and the source of all other feasts.

As regards Immaculate Conception and her Assumption into heaven, the Orthodox do agree with the “content” of them. But they have difficulties to accept them as ‘dogmas’ as the Catholics do. It is worthy of note that the Syriac East started celebrating the feast of Mary’s Assumption into heaven from the 5th century. This feast is known as Dormition (= falling asleep) of Mary or Transitus (= transit). In fact, in the definition of the dogmas of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary (1854) and of her Assumption into Heaven (1950), the age-old testimony of the Eastern Churches had a prominent influence.

The Western Marian devotional practices have definitely influenced the Eastern Catholics to a great extent. Therefore, the Marian devotion of Rosary, devotion to Our Lady of Dolours, Perpetual Succour, Immaculate Heart of Mary etc. have found a place in their spirituality. The most prominent among them is Rosary.

3.3.14    Laity

The lay people have always played an important role in the life of the Eastern Churches. In the non-Catholic Eastern tradition their participation even in the episcopal election has not disappeared everywhere. In the Orthodox Churches there are many lay theologians of international reputation. The ordination of married men to permanent diaconate is a common feature among them.

In the tradition of the St. Thomas Christians of India, lay people enjoyed power not only in the temporal administration of the Church, but also in spiritual matters. For example, lay people were involved in the ex-communication of an individual from the Church community. The decisions concerning the community were taken by the Church assembly called Palliyogam. The laity had a say in the choice of the parish priests also. They were chosen from among the parishioners themselves. So much so, the parish priests were selected by the people, from the people and for the people. This democratic way of life-style prompted the Western missionaries to call the St. Thomas Christian tradition a “Christian Republic”. Thus examining their socio-ecclesial life, one could say that they were practising a ‘theology of communion’. Adapting local marriage customs, the rites of birth and death, and indigenous art and architecture, they were living an implicit ‘theology of incarnation’ also.

The Vatican II understanding of Church as the “People of God” is a revered tradition in the East. History shows that the Eastern Churches of the past were “people-oriented” communities. The revival of this tradition in its full sense will help to enhance the participation of the lay people in building up the Body of Christ. While referring to the idea of a ‘participatory Church’, Pope John Paul II says that the ecclesial communion implies that each local Church becomes a community in which all live their proper vocation. There needs to have greater involvement of the laity in pastoral planning and decision making through participatory structures such as pastoral councils and parish assemblies. (Ecclesia in Asia 25). This is necessary to give the lay people their rightful place in the Church.

Conclusion

 

Asian and Indian theology will do well to imbibe Eastern theology since it goes naturally with the Asian religious ethos. Apophatism, symbolism, monasticism, experiential knowledge of God etc are some of the elements of it. The Eastern theology is helpful to quench the thirst of those who are bored with formalism and systematic categorization in theology, and can lead them to an experiential religious life. At the same time, it should not be simply tied up to the “things above” in a numinous sphere of the church architecture and awe-inspiring cultic celebrations. It has to be concerned also with the “things below”, looking at the world around it that struggles against poverty, injustice, marginalization and oppression of various sorts.

In this respect, the Western theology can be of immense help to Eastern theology. As Karl Barth said, a theologian should have the Bible in one hand, and the newspaper in the other. In other words, Eastern theology too has to be a “theology in reaction”, a theology that reacts to the living context of the people.

.

Select Bibliography

 

A. Documents

 

Congregation for Catholic Education, Circular Letter Concerning the Studies of the Oriental Churches, in L’Osservatore Romano, English Language Edition, 6 April 1987

Congregation for the Eastern Churches, Instruction for Applying the Liturgical Prescriptions of the Code of Canons of the Eastern Churches, Kottayam 1996 (Indian Edition)

FABC Papers No.96, Methodology: Asian Christian Theology. Doing Theology in Asia Today, Hong Kong  2000

 

Indian Theological Association (ITA), The Issue of “Rites” in the Indian Church. A Theological Reflection, in J.PARAPILLY (ed.), Theologizing in the Context. Statements of the Indian Theological Association, Bangalore 2000.

John Paul II, Letter to the Bishops of India, in Christian Orient 2 (1987)

John Paul II, Apostolic Letter “Orientale Lumen”, in L’Osservatore Romano, English Language Edition, 3 May 1995

Vatican II, Decree on the Catholic Eastern Churches (Orientalium Ecclesiarum)

 

B. Books and Articles

 

Kallarangatt J., “The Trinitarian Foundation of an Ecclesiology of Communion”, in Christian Orient 1 (1980)

Koodapuzha X., Oriental Churches.  An Introduction, Kottayam 1996

Koodapuzha X. (ed.), Eastern Theological Reflection in India, Kottayam 1999

Luke K., “Oriental Theology”, in Christian Orient 4 (1988)

Madey J., Orientalium Ecclesiarum More Than Twenty Years After, Kottayam 1987

Parappally J., “Communion Among the Individual Churches”, in Vidyajyoti, November 1995

Pathil Kuncheria, “Vatican II and the Rite Question in India”, in Kunnumpuram K. – Ferdinando L., Quest for an Indian Church, Anand 1993

Vellanickal M., “Biblical Theology of the Individual Churches”, in Christian Orient 1 (1980)

Roberson R., The Eastern Christian Churches. A Brief Survey, Bangalore 2004

Maniyattu P., East Syriac Theology. An Introduction, Satna 2007

Manakatt M. – Puthenveettil J. (ed.), Syro-Malabar Theology in Context,  Kottayam 2007

Puthur B.(ed.), Inculturation and the Syro-Malabar Church, Kochi 2005

Thottakkara A., East Syrian Spirituality, Bangalore 1990

Nedungatt G., The Spirit of the Eastern Code, Bangalore 1993

Arangassery L., A Handbook on Catholic Eastern Churches, Changanassery 1999

Alencherry I., An Eastern Theology of Priesthood, New Delhi 1994

Mannooramparampil T., Theological Dimensions of Christian Orient, Kottayam 2005

Koodapuzha X., Communion of Churches, Kottayam 1993

Pallath P. (ed.), Catholic Eastern Churches. Heritage and Identity, Rome 1994

Clendenin D.B., Eastern Orthodox Theology. A Contemporary Reader, Michigan 1995

Taft R., “Eastern Catholic Theology: Slow Rebirth after a Long and Difficult Gestation”, in Eastern Catholic Journal 8/2 (2001)

Every G., Understanding Eastern Christianity, Bangalore 1978

Liesel N., The Eastern Catholic Liturgies, London 1960

Atiya A., A History of Eastern Christianity, London 1968

Attwater D., The Christian Churches of the East (2 Volumes), Milwaukee 1961

Binns J., An Introdution to the Christian Orthodox Churches, Cambridge 2002

Lossky V., The Mystical Theology of the Eastern Church, Cambridge 1957

Meyendorff J., Byzantine Theology. Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1974

Spislik T., The Spirituality of the Christian East. A Systematic Handbook, Kalamazoo 1986

Taft R., The Liturgy of the Hours of East and West. The Origins of the Divine Office and its Meaning for Today, Collegeville 1986

The Mission of the Syro-Malabar Church:Theological Considerations

The Mission of the Syro-Malabar Church

Theological Considerations

Dr George Karakunnel
Dr George Karakunnel

 

             After the Second Vatican Council communion has emerged   in the Church as the leading ecclesiological idea. Communion is understood not merely as the form of being for the Church but also as the essence of the Church at the micro and macro levels of her existence. The mission of the Church is linked to this key concept. The Dogmatic Constitution on the Church shows this in the very opening article: “Since the Church, in Christ, is in the nature of sacrament — a sign and instrument, that is, of communion with God and of unity among all men – she here purposes, for the benefit of the faithful and of the whole world, to set forth, as clearly as possible, and in the tradition laid down by earlier Councils, her own nature and universal mission[1]. The very being of the Church as communion demands mission. Ecclesiology is already missiology. This paper would search for an understanding of the mission of the Syro-Malabar Church remaining within the general frame of the theology of the Church as communion while at the same time looking at the identity and role of Individual Churches within the context of oriental ecclesiology.

 

I. The Reality of Individual Churches

The Catholic Church comprises of various Individual Churches of which the Latin Church with over 1000 million people is the largest body. There are twenty-three Eastern Churches altogether having around 22  million faithful.[2] The composition of the Catholic Church in India is from three individual Churches, namely, the Syro-Malabar Church, the Latin Church,  and the Syro-Malankara Church. The presence of diversity of Churches within the one Church needs not only to be theologically accounted but also to be practically accepted and lived within the horizon of a broad ecclesiology. The Catholic Church, which has been long dominated by a one-sided vision of the Church determined by Latin Canon Law, came to a new awareness of the ecclesial reality with the Second Vatican Council. The earlier narrow outlook got slowly changed and is replaced by a new ecclesiological vision.[3]

The Second Vatican Council which remains as the springboard of contemporary ecclesiology has employed a variety of concepts and terms in interpreting the reality of the Church. The following usages are especially important: particular Church, individual Church, local Church, and universal Church. Particular Church is often identified with a diocese[4]. It is also used to refer to Church of a region, village, town, state or nation[5]. Sometimes it is used to refer to individual Churches[6]. A diocese is often described as local Church over which a bishop is given charge[7]. The terms “local Church” and “particular Church” also are used for patriarchal Churches[8].

           The term “Individual Church” is used in the context of an all-inclusive ecclesiology. It means a Church that has emerged with specific form of life having its own liturgy, theology, spirituality and discipline. This can be well described in the words of Lumen Gentium:

 

By divine providence it has come about that various Churches established in diverse places by the Apostles and their successors have in the course of time coalesced into several groups, organically united, which, preserving the unity of faith and unique constitution of the universal Church, enjoy their own discipline, their own liturgical usage, and their own theological and spiritual heritage. Some of these Churches, notably the ancient patriarchal Churches, as parent-stocks of the faith, so to speak, have begotten others as daughter Churches. With these they are connected down to our own time by a close bond of charity in their sacramental life and in their mutual respect for rights and duties.[9]

The difference in the identity of Individual Churches is the reason for their separate existence and government.[10]  Every Individual Church is linked with a rite and sometimes the term “ritual Church” is used to denote Individual Churches.[11] It is not just by having a liturgical rite alone that an Individual Church is constituted. The identity of a Church is not constituted by one factor alone. It is related to the entire life and history of a Church.[12] Since liturgical rite is one of the concrete and explicit differentiating factors of a Church, the term “rite-Church” or “ritual Church” is used to denote Individual Churches that belong to the Oriental tradition. But in fact these                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             usages are misleading and do create a false understanding of the Individual Churches. In fact many Individual Churches’ names also have apparently a false connotation. The term, “Syro-Malabar” may be suggestive of a geographically situated Church. For that reason theologians have found difficulty with its name.[13] But this is so because of historical reasons of its origin. In fact there are people who are not familiar with Oriental Churches think that the Syro-Malabar Church and other Individual Churches are limited to a locality and cannot exist as a world-wide ecclesial body.

The Decree on Oriental Churches has stated clearly that Individual Churches both Eastern and Western are of equal rank, so that none of them is superior to others because of its rite.[14] They, as Individual Churches, are autonomous self-expressions of the full reality of the Church. The Code of Canon Law calls these Churches “sui iuris” to show their autonomous character.[15]  Autonomy is rooted in the history and tradition of these Churches. It is not created or given. It presupposes certain distinctive features. Theological understanding of autonomy may be described in the following words: “Autonomy is not something that one obtains from someone or somewhere but it is a constitutive element in the very being of a person or a Church. It is an essential condition for both, a free and genuine self-expression and self-determination. It is the result of the action of the Spirit in a given community, and not a mere juridical concession made over by hierarchy. God sends his Word and Spirit into the community in order that he may bring it into being and make it operative. Autonomous means to be operative according to a norm that is self-contained – not self-produced — which is in fact the law of the Spirit.”[16] The Syro-Malabar Church with its history of two millennia has a missionary heritage which it strives to preserve and promote through its life and witness. The Marga (Way) as Christian faith was known in the tradition of St Thomas Christians became genuinely inculturated in the milieu it encountered.[17] In the interaction between Gospel and culture in India the Church of St Thomas Christians offers a paradigm in itself.

2.  Autonomy, Diversity and Communion

 

The Universal Church is understood as a communion of Individual Churches. It is constituted by them and cannot exist apart from them. Vatican II has seen Individual Churches within the ecclesiology of communion, which is rooted in the Bible and the teachings of the Fathers. The use of the plural term “Churches” in the New Testament contains the idea of diversity as determining the concrete shape of the one Church, which is constituted by different Churches. The Individual Churches though different are bound together by common elements, namely, confession of the same apostolic faith, participation in the same sacraments, common Christian life-style i.e. life in the service of the Kingdom of God and mutual recognition of pastoral leadership.

There is often a wrong ecclesiology that tends to image the Universal Church as the sum total of various small units, that are equated with dioceses which are understood as  “parts” of the “whole”. Such an understanding does not respect autonomy. As a consequence there will be centralization and domination of one Church over others. An authentic ecclesiology sees the Church as a communion realized in a legitimate diversity. The Catholic Church in this way would be described as the communion of many Individual Churches, which are in communion with each other, and with the Bishop of Rome who is seen as the visible sign and focal point of this communion. Vatican II articulated its ecclesiology accepting the individuality of Churches most clearly in its decree on Eastern Churches. The decree says:

That Church, Holy and Catholic which is the Mystical Body of Christ, is made up of the faithful who are organically united in the Holy Spirit through the same faith, the same sacraments, and the same government and who, combining into various groups held together by a hierarchy, form separate Churches or Rites. Between these, flourishes such an admirable brotherhood that this variety, within the Church in no way harms her unity, but rather manifests it. For it is the mind of the Catholic Church that each individual Church or Rite retains its traditions whole and entire, while adjusting its way of life to the various needs of time and place.[18]

Church is a communion within each Individual Church and at the same time is a communion of different Churches. Vatican II has spoken of communion under both these aspects, and there is no conflict between them. Moreover, they contribute to the reality of the one Church at the local and universal levels. The ecclesiological understanding among the theologians in India is stated clearly: “The existence of various Individual Churches in the Church is the best expression of the Church of Christ which keeps alive the tradition of authentic catholicity and communion”.[19] However to give practical expression to authentic catholicity and communion there is the need of recognizing the equality of Churches and their rights. The acceptance of an authentic communion ecclesiology can prepare the theological ground for better relations among Individual Churches, especially between the Latin Church and the Individual Churches of Oriental tradition. But that alone will be no solution. There is the need to develop a broadminded approach based on mutual charity in order to overcome self-interest and practice communion.

Communion means participation in a shared reality, something so prominent in the New Testament. St. John has expressed this clearly: “We proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ” (1Jn 1:3). A vertical dimension and a horizontal dimension are characteristics of communion. The participation in the life of God makes Christians one with each other. The idea of communion is also intimately related to the Eucharist, in which the above-mentioned dimensions are concretely expressed. The Eucharist builds up the Body of Christ, the Church, which grows in a two-fold relationship i.e. with Christ and one another.[20] The New Testament shows the practical implications of communion:  (i). Those who are in communion participate in another’s joys and sorrows. (Heb.10:33; 2Cor.1:6-7)  (ii). There is mutual giving and receiving of spiritual and material goods, not only between individuals but also between communities on the basis of fellowship in Christ. (Rom. 15:26-27; 2Cor 8:1-15)

The New Testament does not have different norms for communion within a Church and communion between Churches. The diversity of Churches is like plurality of persons that constitute a society. Christian understanding attaches great importance to persons.  Different persons join together and build up Church. Every Church built in this way is a communion. The different Individual Churches form one communion, that is, one Church of Churches. The missiological perspective that emerges here is rooted in the individuality of Churches.

3.   Divine Tri-unity and Individual Identities

The paradigm of unity in diversity is most uniquely realized in the Holy Trinity, which for the Church is the original source and best exemplar for communion. In the Trinity there are three persons who make one unity. The individual identities of persons are not abolished for the sake of unity. In the Trinity it is relationships that make differences of persons and their unity. The Father is the unoriginated source from where the Son and the Spirit take their origin. Being from the Father they both have relation to the Father as well as to one another. Three persons sharing the same divinity are co-equals. In the Church, all Individual Churches have their origin from the one Church Christ himself founded. Having the same origin various Individual Churches must have brotherly/sisterly relations among them. By reason of their origin and existence they too are co-equals, just like the divine persons of the Holy Trinity are.

Differences of persons in God do not make divisions. Because they are held together by relationships there is unity and harmony in God. Equality and rights of persons are here recognized without causing friction or rivalry, domination or elimination. The Fathers of Church have used the Greek term perichoresis which indicates the co-existence of the divine persons in mutual love. Perichoresis found Latin translations as circumsessio (mutual indwelling) and circuminsessio (having the same meaning but understood as more dynamic). What is significant in the Triunity of persons in God is that the freedom and individuality of each divine person is not sacrificed for the sake of unity. Suppression of persons and their rights for the sake of unity results in tyranny.[21] Many totalitarian systems try to achieve unity in this way. The unity of Churches, we seek is communion in freedom, mutually recognizing sisterly/brotherly relationship. The identity of Individual Churches is not to be abandoned for the sake of communion. As every person of the Trinity fully possesses divinity, which is the essence of the Trinity, every Individual Church possesses the fullness of ecclesiality. The Individual Churches are not simply parts of the Universal Church. It is in and through them that the real Universal Church exists.[22] As the inner dynamism of the Trinity is love, both Individual Churches and Universal Church should be animated by love and should resist all temptations against it.

The Holy Trinity is no mere model, but the very source of the life of the Church. The value of ecclesial pluralism is rooted and founded in the Holy Trinity. A conscious recognition of the unity in the plurality of persons in God can help to promote authentic identity and rights of the Individual Churches, making it possible to live and witness to the one Gospel without mutual clash or conflict. In fact the growth of the Universal Church is possible only through the growth of the Individual Churches.[23] What the Churches need is positive and open inter-ecclesial relations after the manner of the inner dynamism of the Trinity. This Trinitarian love is not closed. It flows outwards to the world of humans, building communion of persons. Communion of Churches can be realized only through commitment to love, which has to be expressed in mutual support and cooperation. The mission of the Church is fulfilled to the extent it realizes communion to which all people are invited not merely by word but by life and example.

4. Ecclesial Pluralism and Mission

If mission belongs to the very essence of the Church, each Individual Church has this task. In the context of the diversity of Churches, which form one communion, every Church bears its missionary responsibility and has the right for evangelization. There are two aspects in the mission of a Church. The first is mission ad intra and the second is mission ad extra. As the New Testament shows these two aspects are intimately linked. Living the Gospel in one’s ecclesial context is primary to missionary witness. Every help provided to realize this is part of missio ad intra. It cannot be simply regarded as mere pastoral service.  This becomes in fact the basis for the missio ad extra of the Church, bringing the Gospel to those who do not yet know Christ. The fulfillment of the missionary task requires attention to both these aspects. In the context of ecclesial pluralism the question as to how this is to be done is a matter not practically settled.

           In the context of ecclesial pluralism within the Catholic Church in India there is much difficulty for missionary activity. The difference also lies in theological approaches of the Latin Church and the Oriental Churches. When the question is about mission policy and practice there is disagreement even as to the theological understanding of the nature of the Church. In the CBCI the Latin and Oriental views have been very often uncompromising. The Oriental Bishops of India have presented the following theological views, with their consequent bearings on pastoral and missionary issues.[24]

–          The Catholic Church is a communion of Individual Churches.

–          Individual Churches are equal in dignity.

–          Particular liturgy, discipline, spirituality and hierarchy are constituent elements of an individual Church.

–          Jurisdiction is a constituent element of ecclesial individuality.

–          Pastoral care and evangelization are ecclesial acts.

–          Unity in diversity is the richness of Catholic Church.

These theological views have resulted in some concrete moves. Following the plea made by Syro-Malabar Bishops there was the appointment of the Apostolic Visitator for the migrants and report was submitted to Rome. The statistical data about Syro-Malabar migrants outside Kerala showed the need of evangelizing the diaspora communities.[25] The need to establish parishes or even hierarchies wherever necessary is far from fulfilment. Multi-ritual practices ensuring cooperation among pastors belonging to different rites are called for in situations where mixed communities are present. But inter-ecclesial relations have not grown to the level of mutual recognition and cooperation.

The ecclesiology of the Latin Church also implies the concept of communion. But in practice it sees the Church as communion of particular Churches, not of Individual Churches as understood in oriental ecclesiology. One can find a number of well-written books on the theology of the Church which though speaking of communion as a key notion does not have  the idea of communion of Churches differentiated by liturgy, discipline, theology and spirituality.[26] According to the Latin tradition the emphasis goes to diocese which is a particular Church considered as a single territorial unit. The practical consequences of this ecclesiological approach for pastoral care and mission do not seem to agree with the Oriental perception. Without distinction of rite, language or caste, pastoral care, as the Latin Church argues, belongs to the obligation of the local ordinary.

In the opinion of the Latin Church, the right to do evangelization has been tied down to the concept of jurisdiction. Evangelization and pastoral care are to be carried out without multiplication of jurisdiction. The insistence of the Latin hierarchy in India on the principle of “one territory, one bishop, one jurisdiction” has been in direct opposition to equal rights of the Orientals to minister to their faithful and to evangelize. The rights of the Oriental Churches have been recognized by the Second Vatican Council. The decree on the Catholic Eastern Churches says: “They enjoy the same equal rights and are under the same obligations even with respect to preaching of the Gospel to the whole world under the guidance of the Roman Pontiff”.[27] Commentators on the documents of Second Vatican Council have pointed out that the Council has said this in reference to the situations of the Oriental Churches in India. According to J.M. Hoeck:

The real reason why the right to preach the Gospel, that is, the right to engage in the missionary activity, is especially mentioned among the rights and obligations of all the Individual Churches is to be traced to the situation in India, where the Malabar Church, which has a large surplus of priests, was until recently only permitted to convert people to the Latin rite.[28]

 

The demand for freedom in evangelization and pastoral care is not derived from a sort of ecclesial imperialism which certainly is a theologically repugnant idea. In fact imperialist attitudes surface in the policy of clinging to the concept of one Church, “one Bishop, one Jurisdiction”. In fact the idea of jurisdiction in the Latin Church is a residue of the Roman Empire which was divided into prefectures and provinces for the sake of political administration. Every part of the empire had its own authority, which was accountable to the supreme authority, namely the emperor. A long past secular paradigm is no more acceptable to a realist view of the Church which is not a politically centralized system. If Church is a communion of Churches, the respect that is due to the rights of every Individual Church demands the recognition of each other’s freedom. Pluralism, which is a reality in the society today, should be reflected also in the Church. A multi-jurisdiction is the consequence of admitting the rights of Individual Churches. As theologians in India have seen, it is the only alternative in a pluralistic and ecumenical situation like ours.[29]  The presence of two bishops in one place is possible in the circumstances envisaged under the provision of the Latin Code of Canon Law. G. R. Evans rightly points out that this provision is intended to allow respect for the ecclesial integrity of Churches of the Eastern Rite.[30] The pastoral and missionary duties that belong to the essence of being a Church necessitate the creation of structures, which may be parishes or dioceses or a hierarchy in places where there is a need.

5. Concerns and Hopes

            The pastoral ministry exists in the Church to carry out its threefold function, namely, teaching, sanctifying and leading the faithful. But the Syro-Malabar Church today is not in a position to exercise this ministry to its own  faithful who have migrated and settled in cities outiside Kerala. Surveys and statistical findings show that the Syro-Malabar Church has got thousands of faithful belonging to it, spread out in different cities in India and abroad.[31]  Because the Syro-Malabar Church has no jurisdiction beyond its present territorial demarcations, it is not able to offer pastoral care in its fullness to the people.  The members of the Syro-Malabar Church have either to depend on the Latin Church or remain satisfied with “chapliancy services” offered to them.  This is far from being the real pastoral care to which the faithful are entitled.  The right to spiritual goods is not simply to be assured in the Church in general, but in one’s own sui juris Church.   Canon Law makes it clear: “The Christian faithful have the right to worship God according to the prescriptions of their own sui juris Church and to follow their own form of spiritual life consonant with the doctrine of the Church”[32] The right of the faithful to worship in one’s own liturgical tradition and to live as a Christian in accordance with one’s ecclesial heritage is rooted in baptism by which a person is incorporated as a member in a specific sui iuris Church[33]  Canon Law prohibits any one to induce someone to change membership to another sui juris Church.[34]  No one is allowed to opt for another sui juris church validly.[35] The faithful have an obligation to know, retain and promote their own rite[36]

            Thousands of Syro-Malabar faithful today, due to circumstances are compelled to follow Latin rite and gradually become alienated from their own Church and its tradition.  These Syro-Malabar faithful, having lost their roots, have to be satisfied with certain nominal faith-practices. The obligation of the bishops to provide the necessary help to their faithful for worship and Christian life in the tradition of the sui juris Churches was stressed by Pope John Paul II in his Letter to the Catholic Bishops of India on 28th May 1987. The pastoral care of the people, as the work of evangelization, requires necessary structures.  Establishing separate parishes for the faithful, appointing separate episcopal vicars to take care of the faithful, creating dioceses etc are important for effective and stable pastoral care of the faithful.  Vatican II already envisaged this when it spoke of setting up of parishes and their own hierarchies wherever the spiritual good of the faithful requires it.[37]   According to Canon Law, it is the right and duty of the patriarch or major archbishop to collect information regarding those faithful of his Church living outside his territory, even through a visitor.  Once the report is discussed the Synod can propose to the Apostolic See measures which include the erection of a parish, an exarchy, or an eparchy.[38]

             The Major-Archiepiscopal Assembly of the Syro-Malabar Church has expressed one of its most important concerns: “Erection of parishes, dioceses outside Kerala and India are required for the Syro-Malabar Church so that effective pastoral care can be given to its faithful.  Moreover, the Syro-Malabar Church should have ‘All India Jurisdiction’ in order to do missionary work freely throughout the country.”[39] As every sui juris Church the Syro-Malabar Church has a heritage of its own.  If structures that are necessary for the protection and promotion of this heritage are absent, the life of the Church will be stiffled.  Pope John Paul II, in his allocution to the plenary session of the Congregation for the Oriental Churches, said: “I would be grateful if you would pay attention to the pastoral care of the Eastern faithful in the diaspora.  In this regard, it is necessary for every one, both Latin and Oriental, to grasp the sensitive implications of the situation, which is a real challenge for the survival of the Christian East and for a general reconsideration of its pastoral programmes.  Indeed, the pastors of the Latin Church are first of all invited to deepen their knowledge of the existence and heritage of the Eastern Catholic Churches and to encourage the faithful entrusted to their care to do the same.   Secondly they are called to promote and defend the right of the Eastern faithful to live and pray according to the tradition received from the fathers of their own Church”.[40]           Despite all these there is a continuing contradiction between theology and practice, between law and implementation. The highest body like the General Council of the Church, Vatican II has clear articulation on the matter. The authority of the supreme pastor has also called for a resolution of the problem. Yet the present situation is one of limitations but not without hope.[41] There is much writing of theologians and voice of leaders of the Syro-Malabar Church asking for the recognition of the legitimate rights. They speak of this “unjust, artificial and abnormal situation which must be rectified at earliest. The Church leaders who cry for justice in the society, should first of remove injustice from within the Church itself.”[42] But despite everything, the inter-ecclesial problems remain unresolved.[43] Recently in the Synod of Bishops Major Archbishop of the Syro-Malabar Church, Cardinal Varkey Vithayathil gave strong expression to this:

 Even though the right of every individual Church to preach the Gospel everywhere in the world under the guidance of the Roman Pontiff and the right of all the faithful of the Oriental Churches to have pastoral care by their own bishops and priests throughout the world are recognised by Vatican Council II and the two Codes of Canon Law, the Syro‑Malabar Church is neither given new mission territories in India, Africa, etc., nor the freedom to exercise her right to give pastoral care by her own bishops and priests to the hundreds of thousands of migrants in India, in the Gulf Countries, Europe and elsewhere, even 43 years after the conclusion of Vatican Council II. … The Church has not only to preach the Word of justice to the faithful, but they should be pastorally helped to live by it. It is more so when it concerns practising justice within the Church. Peace is disturbed when justice is not done, because peace is the fruit of justice. Justice will also build up communion. In the case of the Syro‑Malabar Church, this justice has been denied for many centuries. It is high time that this Synod reflected over this unjust situation within the Church and proposed lasting remedies[44]

6.   Making Ecclesial Pluralism Functional

The Indian Catholic Church is aware of the problems that are encountered in the context of ecclesial pluralism. Errol D’ Lima has observed: “In spite of Roman dictates followed by exhortations, and protestations, of unity by episcopal leaders it is difficult to discern genuine harmony in the function of the three Ritual Churches”.[45] The crucial issue in India, as has been already pointed out, is jurisdiction. The Latin Church’s insistence on “one territory, one bishop, one jurisdiction” is not acceptable to Oriental Churches which see in it a political concept of unity deriving from the Roman empire where power was centralized and all diversity remained suspect. Moreover it is a plain fact that in the context of present-day society both in India and the world in general, a rigid uniform ecclesiality is impractical. Societies everywhere is already pluralistic in religion, language and culture. The relevant thinking for fostering unity should recognize diversity as an indispensable factor.

Harmony and fellowship should be created not by eliminating diversity, but allowing diversity to exist and function. Bishops as the heads of the Churches should witness to the unity not by monarchical jurisdiction but through pastoral charity. Christian brotherhood should animate and guide the communities and their heads even though they belong to different individual Churches. “The universality of the Church,” says John Paul II, “involves in the one hand a most solid unity and on the other, a plurality and diversification which do not obstruct unity, but rather confer upon it the character of communion”.[46]

The ecclesiological thinking in the post-Vatican era shows that “a richly diverse unity-in-diversity in no way calls for a formal, institutional and administrative unity, nor a super-Church”.[47] The otherness of the other has been experienced in the past as “a threat”. So nations and states tried to eliminate “the other” whether they are mere ethnic groups or religious communities, and tried to impose homogeneity. Enmity and hatred of the other have created ethnic cleansing, war and genocide. Pluralism in religion was eliminated by aggressive strategies of the protagonists of respective religion. Religious wars were fought not only between adherents of different religions but also between different groups within the same religion. Plurality in that way has often become exclusive, trying to inflict a fatal blow on “the other”. But plurality need not necessarily be so. In the opinion of G.R. Evans, “Although there is a historical plurality on a system of exclusion, there is also a multiplicity which need not arouse opposition and can be experienced within communion and mutual recognition”.[48]

In the Church what make the scandal are not differences or pluriformity; it is aggressiveness and infighting that create scandal. Schillebeeckx says, “The scandal is not that there are differences but that these differences are used as an obstacle to communion”.[49] There is often the tendency to domination, which occurs in the Church as in political or social spheres. Though all individual Churches are equal, there is a sad situation when one of them puts on superiority and considers others as subordinates. It has happened in history that the Latin Church once claimed superiority on account of its rituals. The Clementine Instruction of 1595 on inter-ritual marriages said that a Latin husband or wife should not follow the rite of a Greek spouse, but a Greek wife should follow that of her Latin husband, children follow their father’s rite, unless the mother is a Latin.[50] In 1742 Pope Benedict XIV in the Bull Etsi Pastoralis established the principle that the Latin rite was in fact to be deemed superior.[51]

           Suppression or subordination of non-Latin traditions, even of local variations of the Latin tradition, has been a fact of history. Missionaries who came for evangelization succeeded in establishing the supremacy in imposing their form of Christianity over the Church of St. Thomas Christians in South India. Indian Church history bears the scars of this oppression of one Individual Church by another. The struggle for regaining independence and recapturing a lost heritage has featured the history of the Syro-Malabar Church, the Catholic part of St. Thomas Christians in India. To undo the wrongs of the past and to have the fraternal communion today, the Individual Churches have to recognize each other not as rival groups but as different and autonomous. Churches can achieve unity only by the recognition of the “otherness” of the “other”. If fears, anxieties, distrust and resentment characterize the inter-ecclesial scene, we have to ask the question, why so? Things that must be done in mutual understanding and charity are done with much argumentation and without good will. This seems to be the reason for the absence of harmony and peace among individual Churches. A lot of problems belong to practical and administrative matters rather than to theological understanding. However if theology succeeds in creating a genuine understanding of the Church, many of the inter-ecclesial problems will vanish.

The Second Vatican Council, as noted above, was directly concerned about the inter-ecclesial problems in India. The teachings of the Council with its emphasis on the dignity, rights and obligation of Individual Churches have not been put into implementation, as desired, even after forty-three years. One can see in India a very cautious move and slow progress in giving concrete shape to the vision of Vatican II concerning the Church. The right of the Oriental Churches in India to do evangelization in areas reserved to the Latin Church was affirmed by allotting to the Syro-Malabar Church mission territories, the first of which was the creation of the exarchate of Chanda in 1962. By 1977 seven mission dioceses were erected in North India and entrusted to the Syro-Malabar Church. However, the demand for the pastoral care of the immigrants belonging to the Syro-Malabar Church in different parts of India, especially in big cites, did not meet with proper response because the Latin Church had argued that extension of multiple jurisdiction is detrimental to the unity of the Church. When discussions among hierarchies in India seemed to be reaching no solution, Pope John Paul II set up a committee of Cardinals. In 1987 Pope John Paul II wrote a historic letter to all the Bishops of India. The rights of the Oriental Churches to do missionary work and the need to give pastoral care to the immigrants were the contents of the letter. The erection of the new Syro-Malabar eparchy of Kalyan was announced by Pope John Paul II in 1988.

However, the inter-ecclesial problems persist. Until the freedom and rights of all Individual Churches are properly recognized, these problems will continue to bother us. The vocation of the Church is to promote communion, which is possible only by accepting diversity. Hence, diversity or pluriformity should not be opposed in the name of unity. A policy of rigid uniformity and monopolization of rights will also do serious harm to the promotion of ecumenical relations.[52] The Statement of the Indian Theological Association says:

A Spirit-filled community is capable of breaking down barriers to communication and communion. The Latin and Oriental Churches in India, with all their diversities, should be seen as sources of enrichment rather than as causes of division. By the common sharing of riches, the members of different Churches will become a genuine community of love, capable of living and working together and thus fulfilling their common mission.[53]

In the Indian context where pluralism is the normal fabric of the society, the Church’s witness to unity in diversity through living communion is of great value. Protests and agitations in different parts of the nation are the result of the ignoring of some sections and groups, which also make up the nation. The Church’s way of unity while allowing diversity can certainly serve as the best model for nation building.

 

6. Mission in the Context

 

             After stating the mission of the Church to humanity the Second Vatican Council spoke of the need of scrutinizing and interpreting the signs of the times.[54] Looking into the social, political and religious situation in our world today the Church has to respond to the challenges of religious fanaticism and fundamentalism, consumerism and materialism, at the same time attend to the problems of injustice, inequality, exploitation and oppression. Over and above these challenges, mission theology today emphasizes the task of dialogue with religions and cultures, and the need of working for the promotion peace and harmony which is considered as belonging to the very core of the ecclesial mission.

            The identity of the Syro-Malabar Church carries a heritage which is the result of living the Gospel in the context. The history of this Church is a missiological source for the present.  The Oriental Churches in general are esteemed for their concern for the context. Their identity is shaped by contextual concerns. Pope John Paul II has said: “one of the great values embodied particularly in the Christian East is the attention given to peoples and their cultures, so that the Word and his praise may resound in every language”[55] The Syro-Malabar way of living the Gospel in the Indian context reveals a lived theology of dialogue with religions and culture it encountered. Living in the midst of a pluralistic religious milieu it developed a way of mission approach which is specifically its own and which differs from that of West.[56] There was never any aggressive missionary strategy or a crusade of conversion in its history. Harmony with people of all religions and positive approach to local culture incorporating customs and practices into ecclesial life feature the Syro-Malabar Church’s long period of existence in India. If mission aims at not merely the realization of ecclesial fellowship but unity of all members of the human family[57] it has to be realized by building relationships through dialogue with  adherents of all religions and ideologies.

          Today there are questions that go beyond the Individual Churches and their given identities. No serious theological reflection on the Church can bypass them. In fact, they must be addressed by all Churches. The Kingdom of God offers the basic perspective for the ecclesial mission. The good news of the kingdom is at the center of Jesus’ proclamation and this has to be the overriding concern of all Churches. Seen in the perspective of the Kingdom of God, the Church is a provisional reality, and this underlines the idea of the Church as means and not an end. The historical and eschatological nature of the Church also points to the same understanding. It is not possible to stop at any given form of the Church in history because the Church is always in via. This shows that the given identities of the Church are ephemeral and can never be idolized. Christians worship God in Jesus Christ, but not Church, however admirable may be its form and shape. The individual identity of the Church cannot remain closed, obliterating the goal to which all historical ecclesial forms are only means. The Church certainly stands with its roots in the past. But it has to live in the present and move towards future. Therefore no given ecclesial identities should be considered ultimate. At the same time no Church can do away with its identity because loss of Church’s identity would mean the loss of the Church itself.

            The task of the Church placed in the perspective of God’s Kingdom calls for critical evaluation of the socio-economic and cultural changes taking place in the world today. This process is largely the result of the phenomenon of globalization, which affects not just individuals or groups but peoples and cultures in a massive way. The most powerful factor behind today’s globalization is market which is supported by media. The impact of all these is that our culture and the values it stood for are eroded by powerful currents which are beyond control. At the top of the listing of megatrends in our world comes the following: i. Megamergers and concentration of wealth. ii. Global economy under megaplayers.  iii. Economic ideology of money-theism. The consequences of these are individualism, consumerism and increasing marginalization of the poor.

              The process of globalisation is linked to science and technology. John Naisbitt says:“Intoxicated by technology’s seductive pleasures and promise, we turn our backs to technology’s consequences…Technology marches to the beat of our economy, while we left to plug in, get on line, motor on, take off, and ultimately pick up the pieces. We feel that something is not quite right but we can’t put our fingers on it. The Intoxicated Zone is spiritually empty, dissatisfying and dangerous and impossible to climb out of unless we recognize we are in it”[58] The Post-Synodal document on the Church in Asia speaks rather deploringly about our contemporary situation: “In the process of development, materialism and secularism are also gaining ground, especially in urban areas. These ideologies, which undermine traditional, social and religious values, threaten Asia’s cultures with incalculable damage. These changes have both positive and negative aspects. There is also accompanying phenomenon of urbanization often associated with the rise of organized crime, terrorism, prostitution and the exploitation of the weaker sectors of the society”.[59] Speaking about challenges to Churches in Asia, Anthony Rogers says: “In the context of the emerging mega trends in the beginning of the twenty-first century the church is being challenged to respond in new and creative ways to make the Gospel of Jesus relevant to people of today”.[60]

 

            What then should be the understanding of identity with which the Churches’ existence is interwoven? The identity of a Church has to be understood not in a static way, but in a dynamic way. Viewed in this way, any ecclesial identity is in a continuous process of change and growth which has an organic character in the sense that it is in constant link with the past when it interacts with the present. The question of tradition comes in here. Tradition should remain open to change and growth. It can never mean preservation or perpetuation of the past. As the Apostolic Letter of Pope John Paul II, Orientale Lumen, says, “Tradition is not pure nostalgia for things or forms past, nor regret for lost privileges, but the living memory of the Bride, kept eternally youthful by the Love that dwells within her”.[61] The Church lives in history and responds to every epoch in accordance with the promptings of the Spirit.

 

            The continuous process through which ecclesial identity passes should be characterized by dialogue and inculturation. The context in which the Gospel is lived has a definite say in shaping the Church in every historical moment. The Churches living in the context of India and Asia have the duty to enter into a deep relationship with the poor and the suffering. Solidarity is a key-word that should mark the mode of being the Church. Arising from an ecclesiology of wider communion, commitment to the liberation of all enslaved ones of the society would feature the daily life of the Church. The work of evangelization has to be concerned about poverty, deprivation and dehumanization caused by injustice and domination, exploitation and oppression. The good news of the Kingdom cannot find tangible expression except through the removal of all dehumanizing forces. Solidarity with the poor is the way for Churches in India and other Asian countries to live and announce the Gospel of Jesus.

           To work for the poor and the marginalized needs the collaboration of all peoples. Dialogue with all religions and ideologies is another aspect of Church’s commitment to the Gospel. Dialogue involves more than intellectual concern or academic discussions. All religions and ideologies profess and aim at human well-being and the creation of a better world. The mission of the Church cannot exclude cooperation with them. Today inculturation is a leading idea in mission studies. Inculturation includes both solidarity and dialogue. It tells something that is related to the very being of the Church, which has been inserted into and shaped by every cultural context. Inculturation should not be considered a programme to adopt the elitist culture of the society. Society is multi-layered and complex. In the Indian society the Dalits and the Tribals are sections of people to whom no proper attention has been given. The subaltern groups and their cultures should figure in the being and becoming of the Church. The concern for contextually relevant ecclesial identities in India or abroad should be the result of an incarnational involvement in the lives of peoples. This would demand also an understanding of ecclesial identity which is open and dynamic.

          The Syro-Malabar Church is today a world-wide reality. Therefore it has not got just one context, but several contexts. The Syro-Malabar Church today functions at local, national and global levels. There is ecclesial life to be lived by St Thomas Christians not only in their original homeland, but also in different Indian cities and states or countries abroad belonging to different geographical zones. This makes it necessary that attention is given to a wide variety of contexts.  Pope John Paul II underlined the relevance of the heritage of Oriental Churches: “At a time when it is increasingly recognized that the right of every people to express themselves according to their own heritage of culture and thought is fundamental, the experience of the Individual Churches of the East is offered to us as an authoritative example of successful inculturation. From this model we learn that if we wish to avoid the recurrence of particularism as well as of exaggerated nationalism, we must realize that the proclamation of the Gospel should be deeply rooted in what is distinctive to each culture and open to convergence in a universality, which involves an exchange for the sake of mutual enrichment.”[62] The paradigm for ecclesial mission provided by Oriental Churches in general is an invitation to look into the heritage of each Individual Church. The study of the heritage the Syro-Malabar Church can bring out a methodology, a way of being for the Church, if not ready solutions for the fulfillment of the ecclesial mission today.

                                                                                                Fr George Karakunnel,

                                                                                                           St Joseph Pontifical Seminary,

                                                                                   Mangalapuzha,

                                                                                  Aluva-683102


[1] LG 1.

[2] Cf Bp Gregory Karotemprel, The Syro-Malabar Church Today (Rajkot Deepthi Publications 2008),p.8. Cf.  also Ronald G. Roberson  CSP,  The Eastern Christian Churches: A Brief Survey, Revised third edition, (Roma: Pontificium Institutum Studiorum Orientalium, 1990).

[3] The  post-synodal document, Ecclesia in Asia ( nos 22, 27) shows its esteem for the diversity of Churches.

[4] LG 27, AG 22, CD 11, 23, 28, 36.

[5] A G 22

[6]OE 2, 3, 4, 10, 16, 19.

[7] AG 19, 27; LG 27

[8] UR 14

[9], LG, 23. Cf also Decree on Oriental Churches, OE 1,2

[10] Abp Joseph Powathil, “The Missionary Role of the Syro-Malabar Church”, Mission in India Today, the Task of   St Thomas Christians ed. K. Pathil, (Bangalore, Dharmaram Publications 1988), p.5.

[11] Cf.OE, 3

[12] Prof. Borys Guziak, “ Sulla Questione dell’ Identita delle Chiese Orientali Cattoloche: Identita Cme Categoria Teologica e sua Definizione” L’Identita delle Chiese Orientali Cattoliche, published by Congregazione per le Chiese Orientali (Libreria Editrice Vaticana 1997), p.71ff

[13] Cf. Bosco Puthur, “Ecclesial Vision and Mission of the Syro-Malabar Church”,  Syro-Malabar Theology in the Context, ed. by Mathew Manakatt and Jose Puthenveettil (Vadavathoor, Kottayam Paurastya Vidyapitham 2007), p.236ff. Bp Gregory Karotemprel, The Syro-Malabar Church Today , p.773

[14] Orientalium Ecclesiarum, 3

[15] CIC 111, 1; 112, 1-2.

[16] “The Issue of  ‘Rites’  in the Indian Church”, Theologizing in Context, Statements of the Indian Theological association, ed. by Jacob Parappally MSFS, (Bangalore Dharmaram Publications 2002), p. 203.

[17] Abp Andrews Thazhath, St Thomas Missionary Heritage of the Syro-Malabar Church”, The Mission Theology of the Syro-MalabarChurch, ed. by Pauly Kannookadan, (Mount St Thomas, Kochi LRC Publications 2008), p. 17f.

[18]  Orientalium Ecclesiarum, 2

[19]  Indian Theological Association, “Statement of the Annual Meeting on the Issue of ‘Rites’ in the Indian Church”, (Bangalore, 1993), no. 12.

[20] R. Schnackenburg, Church in the New Testament (London: Burns & Oates, 1974), 165ff.

[21] Walter Kasper, The God of Jesus Christ, (New York: Cross Road Publishing Company, 1991), p.291.

[22] Jacob Parappally MSFS, “Communion  among the Individual Churches” Vidyajyothi 59 (1995),

p.757.

[23] The Mission Policy of the Syro-Malabar Major ArchiepiscopalChurch  (Mount St Thomas, Kakkanad, Kochi 2006), no. 5.6

[24] S.Arulsamy and S. Singaroyan, Guide to the CBCI- CCBI Documents (New Delhi: CBCI Secretariat, 2000), p. 215.

[25] Bp Gregory Karotemprel has described the present situation of  Syro-Malabar migrants in his study, “The Pastoral Care of Syro-Malabar Migrants” in The Mission Theology of the Syro-Malabar Church, ed. by Pauly Kannookadan (Mount St Thomas, Kochi 2008), pp. 212ff.

[26] One may refer for example to the following works: J.M.R. Tillard, The Church of Churches: the Ecclesiology of Communion (Minnesota, The Liturgical Press 1992); M.M. Ganjo-Guembe, Communion of Saints: Foundation, Nature and Structure of the Church (Minnesota, The Liturgical Press 1994).

[27] Orientalium Ecclesiarum, 3

[28] Johannes M. Hoeck, “Decree on Eastern Catholic Churches” Commentary on the Documents of Vatican II, Vol. I, ed. by H. Vorgrimler (London: Burns and Oates, 1966), p. 315.

[29] Kuncheria  Pathil, Indian Church at the Cossroads, (Rome: Centre for Indian and Interreligious Studies & Bangalore: Dharmaram Publications, 1994), 94.

[30] G.R Evans, The Church and the Churches (Cambridge University Press, 1994), 80.

[31]  Bp Gregory Karotemprel gives the data of  Syro-Malabar migrants in India and abroad. See “Pastoral Care of the Syro-Malabar Migrants”, The Mission Theology of the Syro-Malabar Church, pp. 213-215.

[32] CCEO, 17; CIC, 214.

[33] CCEO, 29,CIC, 111

[34] CCEO, 31; cf also 1465.

[35] CCEO, 32, CIC, 112

[36] CCEO, 39-41.

[37] CD,23; OE, 4

[38]CCEO, 148.

[39] Statement of the Major Archiepiscopal Assembly on 12 November 1998.

[40] L’Osservatore Romano, Weekly Eng. Ed. N.42, 21 October 1998, p.7.

[41] Abp Joseph Powathil, “Missionary Activities of the Syro Malabar Church in the Present Context”, The Mission Theology of the Syro-Malabar Church,  pp.176, 177.

[42] Kuncheria Pathil, Indian Churches at Crossroads (Rome, Centre for Indian and Interreligious Studies & Bangalore, Dharmaram Publications 1994), p. 89.

[43] Cf. The Mission Policy of the Syro-Malabar Major ArchiepiscopalChurch, ( Mount St Thomas, Kakkanad, Kochi 2006), No 5.4

[44] “Summary of Synod of Bishops” Vatican Information Service, 0810(520), 15-16 October 2008.

[45] Errol D’ Lima, “Ritual Reality in the Indian Church”, The Church in India in Search of a New Identity, ed. by  K. Kunnumpuram et al. (Bangalore: NBCLC, 1997), p.193.

[46] John Paul II, “Address”, General Audience 27 Sept 1989, Insegnamenti di Gioanni Paulo II (Rome: 1989), p.679.

[47]        E. Schillebeeckx, Church: the Human Story of God (London: SCM Press, 1989), p.197.

[48] G. R. Evans, The Church and Churches, p.176.

[49] E. Schillebeeckx, Church: the Human Story of God, p.176.

[50]   Pope Clement VIII,  “Instructio super ritibus Italo-Graecorum”, Bullarium Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificium, Tomus X, cxii (Augustae Taurinorum, MDCCCLXV), p.211.

[51]   Hubert Jedin,  History of the Church, vol. VI, (London: Burns & Oates, 1981), p. 227.

[52] Cyril Mar Baselios, “Evangelization and Pastoral Care: Some Concerns of the Malankara Catholic Church”, Christian Orient 3 (1982), pp.30-31.

[53]   Indian Theological Association, “Statement of the Annual Meeting 1996”, no. 34, The Church in India in Search of a New Identity, p.397.

[54] The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes, 3, 4.

[55] Orientale Lumen, 7

[56] George Karakunnel, “The Uniqueness of Jesus Christ in Indian Theological Reflection”, Cristologia e Missione Oggi, ed. by  G. Colzani et alii (Roma, Urbaniana University Press 2001), p.112ff.

[57] Cf. Lumen Gentium, 1.

[58] John Naisabitt, High Touch High Tech (New York Broad way Books 2000).

[59] Ecclesia in Asia, 7.

[60]  Anthony Rogers FSC, “The Challenges in Asia”, Christian Conference of Asia  FABC No 102, p.38

[61]  Orientale Lumen, 8.

[62]  Orientale Lumen, 7.

Theological Anthropology

Theological Anthropology

The Contribution of Vatican II

Dr George Karakunnel
Dr George Karakunnel

 

George Karakunnel

(Professor, Institute  of  Theology, Aluva & Member of the Pontifical Academy of Theology, Rome)

 

 

The human person and society are central themes which always challenge our thinking and vision. Contemporary theology features an anthropological approach which has had an authoritative articulation with the Second Vatican Council in its Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, Gaudium et Spes. Anthropology or the doctrine of man presented by Vatican II makes this conciliar text unparalleled when compared to previous official documents by a Council. “It is man himself”, says the Council, “who must be saved: it is mankind that must be renewed. It is man, therefore, who is the key to this discussion, man considered whole and entire, with body and soul, heart and conscience, mind and will.”[1] Again, the Council says: “Believers and unbelievers agree almost unanimously that all things on earth should be ordained to man as to their centre and summit”[2] The anthropological concerns of Vatican II are not just speculative or theoretical, but practical and concrete. The present essay will try to show the importance and influence of this vision in the ongoing thinking and vision of the Church.

The Actual Human Situation

 

The situation of man in the world today is the starting-point of the Council’s theology. A picture of man as individual person and as member of the society, living in the world and history is what Vatican II tries to draw by analyzing the human condition.  The present context of the world is the frame of the Council’s thinking. The scrutinization of the signs of the times is part of the task here. “At all times the Church carries the responsibility of reading the signs of the times and of interpreting them in the light of the Gospel, if it is to carry out its task.  In language intelligible to every generation, she should be able to answer the ever recurring questions which people ask …”[3]  This approach of the Council in the Pastoral Constitution shows the attempt to do theology in the context of the stark realities of the world. The Constitution’s theme itself being an entirely a new one required a new methodology. Reading the signs of the times and interpreting them forms an important aspect of this new methodology. One of the great signs of the times as seen by the Council is rapid change which has given rise to a new age of history bringing critical and swift upheavals.[4]

Change has its impact on man as individual and as society. Man is both subject and object of change. “Triggered by the intelligence and creative energies of man, these changes recoil upon him, upon his decisions and desires, both individual and collective, upon his manner of thinking and acting with respect to things and people.”[5] The perception of the Pastoral Constitution is important here. The human situation as shown by Vatican II is paradoxical. In the very progress of which humanity can be proud, there is a breakdown. Human welfare promoted by governments and social bodies often does not materialize. True, there is greatness. But at the same time there is misery. Victory and defeat characterize the modern phase of human history. Gaudium et Spes has shown the polarities that constitute the human situation: “Since all these things are so, the modern world shows itself at once powerful and weak, capable of the noblest deeds or the foulest. Before it lies the path to freedom or to slavery, to progress or retreat, to brotherhood or hatred. Moreover, man is becoming aware that it is his responsibility to guide aright the forces which he has unleashed and which can enslave him or minister to him.”[6]

According to the Pastoral Constitution human situation is a locus theologicus, a theological resource. Both the human achievements and setbacks with their accompanying uncertainty, ambiguity and confusion in the individual and social living call for a theological discernment. Theology which is based on the Scriptures not only can account for the fact of human experience, but also can point to the way of well-being and happiness. But this work of theology has to take seriously the human situation. The novelty of the approach of Gaudium et Spes is precisely this. A theological anthropology rooted in human experience as well as guided by the scriptural vision is what emerges in the Second Vatican Council’s Pastoral Constitution.

Man, the Image of God

What is man? This is a fundamental question. The analysis of the human situation raises this fundamental question. Gaudium et Spes after analyzing the human situation brings the question like this: “But what is man? About himself he has expressed and continues to express many divergent and even contradictory opinions.”[7]  The human person and society are engaged in a relentless search for better living. But unless the identity of the human person is correctly visualized there would be no clear idea about what one wants to achieve for the individual and community. The Bible interprets human being as the image of God.

Then God said, ‘let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth.’ So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.”[8]

The Second Vatican Council has used the biblical notion of image of God as the key to understanding what man is and developing its anthropological vision. The Council tries to show the implications of the divine image showing its different dimensions. First of all it means that every human being stands in direct relationship with God. It des not mean that man is equal to God. The divine image in man implies human being’s relational capacity for God. Classical theology as in St Augustine has shown man’s capacity for God as that which enables him to know and love God.[9] This basic teaching of Christian anthropology affirms that human beings cannot seek fulfillment apart from God. The intellectual and spiritual quality in man makes him different from other living beings, whom God has created. However man must make his way to God by a conscious and free choice.

The relational character of human being is also seen in his social orientation. The creation story in the Bible brings man’s relationship to others. Basing on scriptural sources, Gaudium et Spes says:

But God did not create man as solitary. For from the beginning male and female he created them (Gen.!:27). Their companionship produces the primary form of interpersonal communion. For by his innermost nature man is a social being, and unless he relates himself to others, he can neither live nor develop his potential.[10]

According to the vision of Vatican II man is a being who exists in relationships. If he stands vertically related to God, the designer and creator of all, on a horizontal level he stands related to his fellow-human beings. Biblical anthropology, from which Vatican II draws, has interpersonality as its basic character. Family is the primary form of interpersonal communion which is open to building up of larger human communities and ultimately contributing to one human race and one human family. It is significant to observe that the document says “man is a social being and unless he relates himself to others, he can neither live nor develop his potential.” But the relationship with God stands as the centre of all interpersonal relations among human beings. Communion among human beings is ordained to God himself. The foundation and the goal of human existence cannot be separated from God. As Ratzinger has said commenting on the conciliar text, “the circle of human solidarity is open to a third, who is wholly other, God. And that, for the Council is the content of the doctrine that man is made to the image of God, he does not merely have to do with God indirectly through his work and his relations with his fellowmen. He can know and love God himself.”[11]

The Disfigured Image

 

The image of God in man has undergone a breakdown, though the basic reality of the divine image still remains. The biblical term that speaks about this is “sin”. Every aspect of human life is affected by the fact of sin. In man’s personal life and social life the consequences of sin become manifest. It has created estrangement from God and disharmony at all levels. If image of God in man is the theological reason for man’s greatness, disfiguration of the image by sin is the reason for man’s misery. Both the bright and dark aspects of human existence are brought under the light of revelation in Gaudium et Spes.” The call to grandeur and the depths of misery are both a part of human experience. They find their ultimate and simultaneous explanation in the light of God’s revelation.”[12]

Sin which causes the disfiguration of the image comes from the abuse of freedom. The manner of man’s abuse of freedom is described as “setting himself agaist God and desiring to find his goal apart from God”.[13] This way of going agaist God in fact is a simultaneous contraposition against fellow human beings as well as the entire creation. Biblical story telling on sin in the book of Genesis drives home the alienation and enmity developing in the human community. Ever since the first disruption by the sin of Adam there has been further increase of evil. The whole book of Genesis shows this. The enmity among brothers, Cain and Abel flares up into murder.[14] Lemech not only commits crimes against human fellowship but also boasts of his savage deeds.[15] The men at Babel who do not understand one another present a classical example of the repercussions that sin causes in the social sphere.[16]

The whole human history, due to sin, shows itself as torn by hatred and war.

In a world that is caught by the destructive power of sin, man’s work, becomes futile, even after spectacular achievements. The history of great civilizations and cultures demonstrate this. This does not say that there is nothing good in history. It once again makes it clear that the actual human situation one of ambiguity and uncertainty often bringing unexpected turn of events bringing much disappointment and suffering. All this give rise to a “dramatic struggle between good and evil, between light and darkness”.[17] The important question in Christian anthropology is not how bad the human situation is but how it is possible to find liberation from the breakdown and chaos experienced by man. Christian anthropology believes that in following God’s will and design a better world can be created. The re-creation of the divine image in man is basic to this project. This re-creation of the divine image in man and renewal of humanity has already taken place in Jesus Christ. Christ himself is the image of God. He is the new man and the promise of renewed humanity.

Christ, the Normative Man

The perfection of the human person and fulfillment of the entire humanity come from Jesus Christ. Jesus Christ is the liberator of man. He is the new man and the normative man. The Pastoral Constitution, Gaudium et Spes acknowledges the need of a liberator and points to Jesus Christ: “Indeed, man finds that by himself he is incapable of battling the assaults of evil successfully, so that every one feels as though he bound in chains. But the Lord Himself came to free and strengthen man, renewing him inwardly and casting out the prince of this world (Jn 12:31) who held him in bondage to sin (Jn8:34)”.[18] Here the anthropology of Vatican II meets with Christology. In the Christian view it is not possible to speak meaningfully about man without introducing Jesus Christ. Anthropology is completed and perfected only in Christology. This was acknowledged in the Second Vatican Council when the document, Gaudium et Spes was introduced with the following words: “To speak about man is also to call upon Christ, the origin and source of human perfection and at the same time the supreme exemplar.”[19]

In the Bible Adam, the first man symbolizes the old humanity which stands in need of liberation. Jesus Christ is the second Adam who was prefigured by Adam, the first man. Gaudium et Spes says, “For Adam, the first man was a figure of him who was to come. Christ the new Adam, in the very revelation of the mystery of the Father and of his love, fully reveals man to man himself and brings to light his most high calling”.[20] The image of God could not find fulfillment in the original creation because sin entered into the human family and the disruption caused by sin continued in its history. In Christ the image of God shines in all its perfection. Christ as the image of God is part of New Testament Christology.[21] Christ being the perfect image of God is capable of recreating the image of God in man. “To the sons of Adam He restores the divine likeness which had been disfigured from the first sin onward.”[22] Jesus Christ does this because he is “the normative image” for humanity.

Christ, the perfect image of God is also the perfect man. Jesus Christ is not far removed from the human world. He is of our human flesh and blood. He has in him the fundamental structures of every man. The divinity of Christ does not set aside his humanity. Jesus has full human existence. He has all the genuine features and qualities of being human. Because he has in him all that being human means, he is the exemplary man.[23] The document makes this affirmation: “Born of the Virgin Mary He has truly been made one of us, like us in all things except sin.”[24] As Scripture says, he “learned obedience through what he suffered”.[25] He had our dilemmas and underwent our trials. Yet he is different. He is united to God the Father in the unbreakable bond of his sonship, obedient and trusting. In the Christian vision the vocation of man is to be conformed to the image of Christ. The fulfillment and perfection of man is in Jesus Christ. Christ is the perfect human person and the normative man for all humanity.

Towards a New Humanity

 

Every one in the world hopes to see a better tomorrow. The coming of a glorious era for humanity belongs to a collective dream. The Kerala poet Kumaran Asan has written the following lines:

Breathing truth, observing equality

Enjoying the elixir of love and feeling elated

Let men march forward in the path of Dharma

Let this earth be heaven[26]

The noble aspirations of humanity are given expressions in Asan’s poem. Christian anthropology drawing from human wisdom and divine revelation envisages the building up of a better world. All human values cherished by people everywhere find their realization in Christ. The word and work of Jesus Christ show the beginning of a new humanity.

The greatest teaching of Jesus is love. The building up of the human society is possible only when interpersonal relations are characterized by unselfish love. “Love one another” is the command that Jesus gave (Jn15:16). The great economic theories and political systems though allegedly stand for social welfare are not primarily based on love. In fact it is in contemporary discussion, as with the great economist Amartya Sen, that the importance of ethical concerns has surfaced in economic welfare. Christian anthropology based on the teaching and example of Jesus gives emphasis to love as the basis of interpersonal relations and building up of society.  Drawing from the teaching of the New Testament Gaudium et Spes says:

Love of God and one’s neighbour, then, is the first and greatest commandment. Scripture teaches that love of God cannot be separated from love of one’s neighbour: Any other commandment is summed up in this sentence: You shall love your neighbour as yourself…therefore love is the fulfilling of the law (Rom 13:9-10; cf1Jn 4: 20). It goes without saying that this is a matter the utmost importance to men who are coming to rely more and more on each other and to a world which becoming more unified every day[27]

Christian anthropology is based on the vertical and the horizontal dimensions of human existence. The first is concerned about the relation between the human person and God. The second dimension is about interpersonal relations. Both these are interrelated. The first is in fact based on the second. More than ever today there is an increase of reciprocal ties and mutual dependencies among human beings. But despite this the Pastoral Constitution observes that “people are often diverted from doing good and spurred towards evil.”[28] “Social order and its development” says the Constitution, “must unceasingly work to the benefit of the human person.”[29] To all the basic things necessary for leading a truly human life, such as food, clothing and shelter, should be made available. Moreover the right to choose a state of life freely and to found a family, the right to education, to employment, to good reputation, to respect, to appropriate information, to activity according to the norm of one’s  conscience etc are to be protected.[30]

The Council has shown the example of Jesus who showed his solidarity and fellowship with all especially for the poor and deprived.[31] “Being for oneself” and “being for others” are expressions that speak two attitudes in life. Jesus’ attitude may be characterized by the latter.  The anthropology of the Council is concrete. Basing on the fundamental principle of love it shows that reverence for the human person, whoever he may be: an old person abandoned by all, a foreign worker unjustly looked down upon, a refugee, a child born of unlawful union, or a hungry person.[32] The Christian vision is related to the practice of love and the demands of the principle of justice.

 

A New Heaven and A New Earth

Christianity is eschatological. It is in that way future-oriented.  Based on the biblical vision of “a new heaven and a new earth” it looks forward with hope to a better tomorrow for the entire human race. The Christian eschatological hope is not unrelated to the world and history. It has thorough-going demands for the present. These are demands of love and justice. The Constitution wants to show that “every one must consider his neighbour without exception as another self, taking into account first of all his life and the means necessary to living it with dignity.”[33] The practice of justice demands an end to discrimination. “Every type of discrimination” says Gaudium et Spes, whether based on sex, race, colour, social condition, language or religion, is to be curbed and eradicated as incombatible with God’s design.”[34] The need to work for fairer and more humane conditions, removal of excessive economic and social disparity are required to bring about a united and peaceful world.[35]

 

The anthropological vision of the Council has an integral character.  It includes not only the human person and society but also the earth which is the natural habitat of man. The image of God that man is carries a responsibility for the entire creation. The human beings are entrusted with the duty of stewardship. Building up the human community is impossible without the care for the entire creation. Environment has suffered at the hands of man. The biblical concept of “rule over the earth” has been misinterpreted especially by Western theology to suit the colonial greed of peoples and nations. Ecological concern is today recognized as concern for man.

Theologically the entire creation is the subject matter of redemption. “The new heavens and new earth” to which Christian faith looks forward has continuity with the present. The works of love, justice and peace will endure and go into the perfection of the new age. “Far from diminishing our concern to develop this earth, the expectancy of a new earth should spur us on; for it is here that the body of a new human family grows foreshadowing the age which is to come”[36]

Conclusion

 

Theological anthropology is not marginal to Christian doctrine. Man created in the image of God is at the centre of Christian faith and practice. If presentday theology is not only oriented to man but also centred on man it is right to be so. Karl Rahner said: “If we come down to fundamentals a theocentric theology is not opposed to what is called anthropocentric theology.”[37] The contribution of Vatican II in the Pastoral Constitution shows this. The Church’s relation to world has its basis in man. “The living man”, said Irenaeus “is the glory of God.”[38] That is the vision of Gaudium et Spes which showed the way to fulfillment for the human person and community.


[1] GS, 3
[2] GS, 12
[3] GS, 4
[4] GS, 4
[5] GS, 4
[6] GS, 9
[7] GS,12
[8] Gen. 1:26-27; cf Wis. 2:23; Ps. 8:
[9] St Augustine, De Trinitate XIV, 8, 11.
[10] GS,12
[11] Joseph Ratzinger, “The Dignity of the Human Person,”   Commentary on the Documents of Vatican II (London 1969), pp.122-123.
[12] GS, 13
[13]  GS,13
[14] Gen. 4: 8-16.
[15] Gen.4: 23-24.
[16] Gen.11: 1-9.
[17] GS, 13
[18] GS, 13
[19] The Acts of the Second Vatican Council, IV, I,  p. 555
[20] GS, 22
[21] Col.. 1: 15.
[22] GS 22.
[23] Joseph Ratzinger, Introduction  to Christianity (New York 1969), p.179
[24] GS,22
[25] Heb. 5: 8
[26] Kumaran Asan, “The Song of Freedom”, The Selected Poems of Kumaran Asan (Trivandrum 1975), stanza 7, p.76.
[27] GS, 24
[28] GS, 25
[29] GS,25
[30] GS,26
[31] GS,32
[32] GS,26
[33] Acts of the Council IV, VI,  p.455.
[34] GS, 29
[35] GS,29
[36] GS,39.
[37] Karl Rahner, The Theological Investigations Vol XVII (London 1976), p.55
[38] Adversus Haereses !V, 20: PG7,255.