ഇങ്ങനെ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജിവിതത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചുതുടങ്ങും

https://www.youtube.com/watch?v=5I864UG9_Sw