Tag: Lyrics

Aaradhanakkettam Yogyanayavane… Lyrics

ആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേആരാധനയ്ക്കേറ്റം യോഗ്യനായവനേഅനശ്വരനായ തമ്പുരാനേഅങ്ങേ സന്നിധിയിൽ അര്‍പ്പിക്കുന്നീ കാഴ്ചകൾഅവിരാമം ഞങ്ങൾ പാടാം, ആരാധന, ആരാധന നാഥാ ആരാധനാ ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ കാണുന്നു ഞാൻഈശോയെ നിൻ ദിവ്യരൂപംഈ കൊച്ചുജീവിതമേകുന്നു ഞാൻഈ ബലിവേദിയിലെന്നും അതിമോദം ഞങ്ങൾ പാടാംആരാധന, ആരാധന നാഥാ ആരാധനാ ഈ നിമിഷം നിനക്കേകിടാനായ്‌എൻ കൈയിലില്ലൊന്നും നാഥാപാപവുമെന്നുടെ ദു:ങ്ങളും തിരുമുന്നിലേകുന്നു നാഥാഅതിമോദം ഞങ്ങൾ പാടാം ആരാധന, ആരാധന നാഥാ ആരാധനാ ആരാധനയ്ക്കേറ്റം… Aaradhanakkettam Yogyanayavane… Lyrics

Vazhthunnu Njan Athyunnathane… Lyrics

വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെവാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനെമഹിമയിൻ പ്രഭു താൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻമാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന്   (2) യേശു നാഥാ നീ എൻ ദൈവംയേശു നാഥാ നീ എൻ ആശ്രയംയേശു നാഥാ നീ എൻ ശൈലവുംഎന്റെ കോട്ടയും നീ മാത്രമേ (2) സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ മഹോന്നതനെസ്തുത്യo തൻ നാഥന്റെ കരവിരുത്മഹിമയിൻ പ്രഭു താൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻമാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിന്  (2) കീർത്തിക്കും ഞാൻ എന്നേശുപരകർത്തനു തുല്യനായി ആരുമില്ലമഹിമയിൻ പ്രഭു […]

Chollunna Nimisham… Lyrics

ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം മാതാവിൻ ചാരെചെല്ലുന്നു ജപമാല വഴിയായി – 2കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഉണ്ണി ഈശോയുടെചാരെ ഈ ഞാനും ഇരിക്കും – 2എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോക്കും ഒരേയമ്മ – 2 (ചൊല്ലുന്ന നിമിഷം…) മാലാഖ നിരതൻ സ്തുതി സാഗരത്തിൽഎൻ സ്വരം അരുവിയായി ചേരും – 2നൈരാശ വനിയിൽ പ്രത്യാശ പകരുംപനിനീർ പുഷ്പങ്ങൾ വിടരും – 2എന്തു നല്ലമ്മ എന്നുടെ അമ്മഎനിക്കും ഈശോക്കും ഒരേയമ്മ – 2 (ചൊല്ലുന്ന […]

Sathyanayaka Mukthi Nayaka… Lyrics

സത്യനായകാ മുക്തി ദായകാപുല്‍ തൊഴുത്തിന്‍ പുളകമായസ്നേഹ ഗായകാശ്രീ യേശുനായകാ (സത്യ നായകാ…) കാല്‍വരിയില്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ രക്തപുഷ്പമേകാലത്തിന്‍റെ കവിതയായ കനകതാരമേ (2)നിന്നൊളി കണ്ടുണര്‍ന്നിടാത്ത കണ്ണു കണ്ണാണോ?നിന്‍റെ കീര്‍ത്തി കേട്ടിടാത്ത കാതു കാതാണോ? (2) (സത്യ നായകാ…) അന്വേഷിച്ചാല്‍ കണ്ടെത്തീടും പുണ്യതീര്‍ഥമേസാഗരത്തിന്‍ തിരയെവെന്ന കര്‍മ്മ കാണ്ഠമേ (2) നിന്‍ കഥകേട്ടലിഞ്ഞിടാത്ത മനം മനമാണോ?നിന്‍ രാജ്യം വന്നു ചേരും പുലരി എന്നാണോ? (2) (സത്യ നായക…) Sathyanayaka Mukthi Nayaka… Lyrics

Daivam Thannathallathonnum… Lyrics

ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽഇന്നോളം ദൈവം എന്നെ കാത്തതോർത്തു പോകുകിൽഎത്രകാലം ജീവിച്ചെന്നാലും നന്ദിയേകി തീരുമോ?ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ… മെഴുതിരി നാളം തെളിയുമ്പോൾനീയെൻ ആത്മാവിൽ പ്രകാശമായ്‌ഇരുളല മൂടും ഹൃദയത്തിൽനിന്റെ തിരുവചനം ദീപ്തിയായ്കാൽവറി കുന്നെൻമനസ്സിൽ കാണുന്നിന്നു ഞാൻക്രൂശിതന്റെ സ്നേഹ രൂപം ഓർത്തു പാടും ഞാൻഓ എന്റെ ദൈവമേ പ്രാണൻറ്റെ ഗേഹമേനിന്നിൽ മറയട്ടെ ഞാൻ (ദൈവം തന്നതല്ലാ…) എന്റെ സങ്കടത്തിൽ പങ്കു […]

Nandiyode Njan… Lyrics

നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതിപാടിടുംഎന്റെ യേശു നാഥാഎനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മക്കുംഇന്ന് നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ (2) അർഹിക്കാത്ത നന്മകളുംഎനിക്കേകിടും കൃപാനിധേ (2)യാചിക്കാത്ത നന്മകൾ പോലുമേഎനിക്കെകിയോനു സ്തുതി (2) സത്യദൈവത്തിൻ ഏക പുത്രാനാംഅങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ (2)വരും കാലമൊക്കെയും നിന് കൃപവരങ്ങൾ ചോരികയെന്നിൽ (2) Nandiyode Njan… Lyrics

Aakasham Marum… Lyrics

ആകാശം മാറും ഭൂതലവും മാറുംആദിമുതല്‍ക്കേ മാറാതുള്ളത് നിന്‍ വചനം മാത്രംകാലങ്ങള്‍ മാറും രൂപങ്ങള്‍ മാറുംഅന്നും ഇന്നും മായാതുള്ളത് തിരുവചനം മാത്രം വചനത്തിന്‍റെ വിത്തുവിതക്കാന്‍ പോകാംസ്നേഹത്തിന്‍റെ കതിരുകള്‍ കൊയ്യാന്‍ പോകാം – 2 ആകാശം മാറും… ഇസ്രായേലേ ഉണരുക നിങ്ങള്‍വചനം കേള്‍ക്കാന്‍ ഹൃദയമൊരുക്കൂ – 2വഴിയില്‍ വീണാലോ വചനം ഫലമേകില്ലവയലില്‍ വീണാലെല്ലാം കതിരായീടും – 2 ആകാശം മാറും… വയലേലകളില്‍ കതിരുകളായ്വിളകൊയ്യാനായ് അണിചേര്‍ന്നീടാം – 2കാതുണ്ടായിട്ടും എന്തേ കേള്‍ക്കുന്നില്ലമിഴികള്‍ […]

Rosa Poove Rosa Poove… Lyrics

റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേസ്വർഗീയ റോസാ പൂവേലബനോനിൽ വിരിയും ലില്ലി പ്പൂവേഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേറോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേസ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ കാർമൽ മലയിൽ തൂവുന്ന മഞ്ഞേഒലിവിൻ ശിഖരം ഏന്തുന്ന പ്രാവേ… (2)നോഹതൻ പെട്ടകമേ നോഹതൻ പെട്ടകമേ…റോസാ റോസാ… റോസാ റോസാ… റോസാ റോസാ…സ്വർഗീയ റോസാ ആനന്ദ റോസാ റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേസ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ ദാവീദിൻ തിരു ഗോപുരമേപൂവുകൾ നിറയും പൂന്തോട്ടമെ… (2)സാഗര താരകമേ… […]

Nanma Nerum Amma… Lyrics

നൻമ നേരും അമ്മ വിണ്ണിൻ രാജകന്യധന്യ സർവ വന്ദ്യ മേരി ലോകമാതാ കണ്ണിലുണ്ണിയാകും ഉണ്ണിയേശു തന്റെഅമ്മയായ മേരി മേരി ലോകമാതാ മാതാവേ മാതാവേ മന്നിൻ ദീപം നീയേനീയല്ലോ നീയല്ലോ നിത്യ സ്നേഹധാര കുമ്പിൾ നീട്ടും കൈയിൽ സ്നേഹം തൂകും മാതാകാരുണ്യാധി നാഥാ മേരി ലോകമാതാ പാവങ്ങൾ പൈതങ്ങൾ പാരം കൂപ്പി നിൽപ്പൂസ്നേഹത്തിൻ കണ്നീരാൽ പൂക്കൾ ചൂടി നിൽപ്പൂ ആശാപൂരം നീയേ ആശ്റയ താരം നിയേപാരിൻ തായ നീയേ […]

Snehaswaroopa Thava Darshanam… Lyrics

സ്നേഹസ്വരൂപാ തവദര്‍ശനം ഈ ദാസരില്‍ ഏകിടൂ (2) പരിമളമിയലാന്‍ ജീവിത മലരിന്‍ അനുഗ്രഹവര്‍ഷം ചൊരിയേണമേ… ചൊരിയേണമേ…   (സ്നേഹസ്വരൂപാ…)   മലിനമായ ഈ മണ്‍കുടമങ്ങേ തിരുപാദസന്നിധിയില്‍ (2) അര്‍ച്ചന ചെയ്തിടും ദാസരില്‍ നാഥാ കൃപയേകിടൂ… കൃപയേകിടൂ… ഹൃത്തിന്‍ മാലിന്യം നീക്കിടു നീ   (സ്നേഹസ്വരൂപാ…)   മരുഭൂമിയാം ഈ മാനസം തന്നില്‍ നിന്‍ ഗേഹം തീര്‍ത്തിടുക (2) നിറഞ്ഞിടുകെന്നില്‍ എന്‍ പ്രിയ നാഥാ പോകരുതേ… പോകരുതേ… നിന്നില്‍ […]

Karunamayane Kaval Vilakke… Lyrics

കരുണാമയനേ കാവല്‍ വിളക്കേകനിവിന്‍ നാളമേ (2)അശരണരാകും ഞങ്ങളെയെല്ലാംഅങ്ങില്‍ ചേര്‍ക്കണേഅഭയം നല്‍കണേ (കരുണാമയനേ…) പാപികള്‍ക്കു വേണ്ടി വാര്‍ത്തു നീനെഞ്ചിലെ ചെന്നിണംനീതിമാന്‍ നിനക്കു തന്നതോമുള്‍ക്കിരീട ഭാരവുംസ്നേഹലോലമായ് തലോടാംകാല്‍ നഖേന്ദുവില്‍ വിലോലം (സ്നേഹലോലമായ്…)നിത്യനായ ദൈവമേ കാത്തിടേണമേ (കരുണാമയനേ…) മഞ്ഞു കൊണ്ടു മൂടുമെന്‍റെയീമണ്‍ കുടീര വാതിലില്‍നൊമ്പരങ്ങളോടെ വന്നു ഞാന്‍വന്നു ചേര്‍ന്ന രാത്രിയില്‍നീയറിഞ്ഞുവോ നാഥാ നീറുംഎന്നിലെ മൌനം (നീയറിഞ്ഞുവൊ…)ഉള്ളു നൊന്തു പാടുമെന്‍പ്രാര്‍ഥനാമൃതം (കരുണാമയനേ…)

Pulariyil Nidrayunarnnange… Lyrics

പുലരിയില്‍ നിദ്രയുണര്‍ന്നങ്ങേപാവനസന്നിധിയണയുന്നുകര്‍ത്താവേ നിന്‍ കരുണയ്ക്കായ്നന്ദി പറഞ്ഞു നമിക്കുന്നു മനുജകുലത്തിന്‍ പാലകനേവിനയമോടങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നുകൃപയും ശാന്തിയനുഗ്രഹവുംപാപപ്പൊറുതിയുമരുളണമേ. പുതിയ ദിനത്തിന്‍ പാതകളില്‍പാപികള്‍ ഞങ്ങളിറങ്ങുന്നുവിനകളില്‍ വീഴാതഖിലേശാകൈകള്‍ പിടിച്ചു നടത്തണമേ. കണ്ണുകള്‍ നിന്നിലുറപ്പിച്ചെന്‍ദിനകൃത്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നേന്‍വീഴാതെന്നെ നയിക്കണമേവിജയാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവപിതാവിന്‍ സൌഹൃദവുംസുതനുടെ കൃപയുമനുഗ്രഹവുംദൈവാത്മാവിന്‍ പ്രീതിയുമെന്‍വഴിയില്‍ വിശുദ്ധി വിതയ്ക്കട്ടേ. (പുലരിയില്‍…)

Parishudhathmave Shakthi Pakarnnidaname… Lyrics

പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തി പകര്‍ന്നിടണേ അവിടത്തെ ബലം ഞങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമെന്ന് കര്‍ത്താവെ നീ അറിയുന്നു ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോല്‍ അതിശയം ലോകത്തില്‍ നടന്നിടുവാന്‍ (2)ആദിയിലെന്നപോലാത്മാവേ അമിതബലം തരണേ (2) (പരിശുദ്ധാത്മാവേ…) ലോകത്തിന്‍ മോഹം വിട്ടോടുവാന്‍ സാത്താന്‍റെ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാന്‍ (2)ധീരതയോടു നിന്‍ വേല ചെയ്‌വാന്‍ അഭിഷേകം ചെയ്‌തിടണേ (2) (പരിശുദ്ധാത്മാവേ…) കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചീടുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ വചനത്തില്‍ വേരൂന്നി വളര്‍ന്നിടുവാന്‍ (2)പിന്‍മഴയെ വീണ്ടും അയയ്‌ക്കണമേ നിന്‍ ജനം ഉണര്‍ന്നിടുവാന്‍ (2) […]

Yeshuve Neeyenikkayi… Lyrics

യേശുവേ നീയെനിക്കായ് ഇത്രയേറെ സ്നേഹമേകാന്‍ അടിയനില്‍ യോഗ്യതയായ് എന്തു കണ്ടു നീസ്നേഹമേ നിന്‍ ഹൃദയം ക്ഷമയുടെ സാഗരമോനന്മകള്‍ക്കു നന്ദിയേകാന്‍ എന്തു ചെയ്യും ഞാന്‍ മനഃസ്സുഖമെങ്ങുപോയി എനിക്കല്ല ശാന്തിതെല്ലുംനിമിഷസുഖം നുകരാന്‍ കരളിനു ദാഹമെന്നും കദനങ്ങളേറും നേരം തിരഞ്ഞില്ല നിന്നെ നാഥാപകയുടെ തീക്കനലായ് മുറിവുകളേറിയെന്നില്‍ ഈശോ പറയൂ നീ ഞാന്‍ യോഗ്യനോ (യേശുവേ നീയെനിക്കായ്…) നിരന്തരമെന്‍ കഴിവില്‍ അഹങ്കരിച്ചാശ്രയിച്ചു പലരുടെ സന്മനസ്സാല്‍ ഉയര്‍ന്നതും ഞാന്‍ മറന്നു അടച്ചൊരു കോട്ടപോലായ് ഹൃദയത്തിന്‍ […]

ഉണ്ണിയീശോതൻ… വി. കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ ഗാനം MP3

Unniyeeshothan Kannilunniyayi… Kochuthresia MP3 Song Malayalam Unniyeeshothan Kannilunniyayi… Lyrics Malayalam ഉണ്ണിയീശോതൻ കണ്ണിലുണ്ണിയായിമിന്നിടും കൊച്ചുത്രേസ്യാ നീ,വിണ്ണിൽ നിന്നുമീ മന്നിലേക്ക് നിൻകണ്ണിണകൾ തിരിക്കേണേ പ്രാർത്ഥിക്കേണമേ ഞങ്ങൾക്കായി നിത്യം നന്മ തൻ പൂക്കൾ തൂകണേകൽമഷങ്ങൾ അകന്നു വാഴുവാൻ നൽവരങ്ങളരുളേണേ യേശുവിൻ സ്നേഹ ദാഹസീമയറിഞ്ഞപ്രേഷിത ധീര നീസ്നേഹമോടെ നിൻ പാദ ചേർന്നിടാൻനൽക ചൈതന്യ ധാരകൾ (ഉണ്ണിയിശോതൻ)

Stille Nacht / Silent Night – Text

Stille Nacht / Silent Night Stille Nacht! Heilige Nacht!Alles schläft; einsam wachtNur das traute heilige Paar.Holder Knab’ im lockigten Haar,Schlafe in himmlischer Ruh!Schlafe in himmlischer Ruh! Stille Nacht! Heilige Nacht!Gottes Sohn! O wie lachtLieb’ aus deinem göttlichen Mund,Da uns schlägt die rettende Stund’.Jesus in deiner Geburt!Jesus in deiner […]

Karunamayane Kaval Vilakke… Lyrics

കരുണാമയനേ കാവല്‍ വിളക്കേകനിവിന്‍ നാളമേ (2)അശരണരാകും ഞങ്ങളെയെല്ലാംഅങ്ങില്‍ ചേര്‍ക്കണേഅഭയം നല്‍കണേ (കരുണാമയനേ…) പാപികള്‍ക്കു വേണ്ടി വാര്‍ത്തു നീനെഞ്ചിലെ ചെന്നിണംനീതിമാന്‍ നിനക്കു തന്നതോമുള്‍ക്കിരീട ഭാരവുംസ്നേഹലോലമായ് തലോടാംകാല്‍ നഖേന്ദുവില്‍ വിലോലം (2)നിത്യനായ ദൈവമേ കാത്തിടേണമേ (കരുണാമയനേ…) മഞ്ഞു കൊണ്ടു മൂടുമെന്‍റെയീമണ്‍ കുടീര വാതിലില്‍നൊമ്പരങ്ങളോടെ വന്നു ഞാന്‍വന്നു ചേര്‍ന്ന രാത്രിയില്‍നീയറിഞ്ഞുവോ നാഥാ നീറുംഎന്നിലെ മൌനം (2)ഉള്ളു നൊന്തു പാടുമെന്‍ പ്രാര്‍ഥനാമൃതം (കരുണാമയനേ…) Karunamayane Kaval Vilakke… Lyrics

Altharayorungi Akatharorukki… Lyrics

അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി അകതാരൊരുക്കിഅണയാമീ ബലിവേദിയില്‍ഒരു മനമായ്‌ ഒരു സ്വരമായ്‌ അണയാമീ ബലിവേദിയില്‍ (അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി…) ബലിയായി നല്‍കാം തിരുനാഥനായി പൂജ്യമാമീ വേദിയില്‍ (2)മമ സ്വാര്‍ത്ഥവും ദു:ങ്ങളും ബലിയായി നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ (2)ബലിയായി നല്‍കുന്നു ഞാന്‍ (അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി…) ബലിവേദിയിങ്കല്‍ തിരുനാഥനേകും തിരുമെയ്യും തിരുനിണവും (2)സ്വീകരിക്കാം നവീകരിക്കാം നമ്മള്‍ തന്‍ ജീവിതത്തെ (2)നമ്മള്‍ തന്‍ ജീവിതത്തെ (അള്‍ത്താരയൊരുങ്ങി…) Altharayorungi Akatharorukki… Lyrics

Kunjilam Kaikal Kooppi… Lyrics

കുഞ്ഞിളം കൈകള്‍ കൂപ്പി ഹല്ലേലൂയാ ഞങ്ങള്‍ പാടാംഈശോയേ നീയൊന്നു വാ വാ കൂടെക്കളിക്കാന്‍ വാ വാ (2) കുഞ്ഞിക്കരളിനുള്ളില്‍ സ്നേഹം നിറച്ചു തരാംഈശോയേ നീയൊന്നു വാ വാ കൂടെക്കളിക്കാന്‍ വാ വാ (2) നക്ഷത്രപ്പൂക്കള്‍ കൊണ്ട് മാലയൊന്ന്‍ കോര്‍ത്തു തരാംനസരേത്തിന്‍ രാജാവിന്നോശാന പാടാന്‍ വരാം (2)നിന്‍റെ പൂമുഖം കണ്ടു നിന്നിടാംപുഞ്ചിരിച്ചൊരായിരം ഉമ്മ നല്‍കിടാം (2)കൂട്ടു കൂടുവാന്‍ നീ വരില്ലയോ (കുഞ്ഞിളം കൈകള്‍…) ഒരുനാളും പാപത്തില്‍ വീഴാതെ നീങ്ങീടുവാന്‍അലിവേറും […]

Arhikkathathu Nalki Neeyenne… Lyrics

അര്‍ഹിക്കാത്തത് നല്‍കി നീയെന്നെഅന്ധനാക്കരുതേശുവേഅര്‍ഹിക്കുന്നത് നല്‍കാതെ നാഥാആര്‍ത്തനാക്കരുതെന്നെ നീആശ്രയം നിന്‍റെ വന്‍ കൃപആലംബം എന്നും നിന്‍ വരം (2)കൈവല്യം നല്‍കും സാന്ത്വനം (അര്‍ഹിക്കാത്തത്…) സ്നേഹം മാത്രമെന്‍ മനസ്സില്‍സത്യം മാത്രമെന്‍ വചസ്സില്‍ (2)നന്മകള്‍ മാത്രം നിനവില്‍ആത്മചൈതന്യം വാഴ്വില്‍നീയെനിക്കെന്നും നല്‍കണേ എന്‍റെനീതിമാനാകും ദൈവമേ (അര്‍ഹിക്കാത്തത്…) പാപത്തിന്‍ ഇരുള്‍ വനത്തില്‍പാത കാട്ടി നീ നയിക്കൂ (2)ജീവിതത്തിന്‍റെ നിഴലില്‍നിത്യശോഭയായ് നിറയൂപാറമേല്‍ തീര്‍ത്ത കോട്ടയില്‍ എന്‍റെമാനസത്തില്‍ നീ വാഴണേ (അര്‍ഹിക്കാത്തത്…) Arhikkathathu Nalki Neeyenne… Lyrics

Yeshuve Neeyenikkay… Lyrics

യേശുവേ നീയെനിക്കായ് ഇത്രയേറെ സ്നേഹമേകാന്‍ അടിയനില്‍ യോഗ്യതയായ് എന്തു കണ്ടു നീ സ്നേഹമേ നിന്‍ ഹൃദയം ക്ഷമയുടെ സാഗരമോനന്മകള്‍ക്കു നന്ദിയേകാന്‍ എന്തു ചെയ്യും ഞാന്‍ മനഃസ്സുഖമെങ്ങുപോയി എനിക്കല്ല ശാന്തിതെല്ലുംനിമിഷസുഖം നുകരാന്‍ കരളിനു ദാഹമെന്നും കദനങ്ങളേറും നേരം തിരഞ്ഞില്ല നിന്നെ നാഥാപകയുടെ തീക്കനലായ് മുറിവുകളേറിയെന്നില്‍ ഈശോ പറയൂ നീ ഞാന്‍ യോഗ്യനോ (യേശുവേ..) നിരന്തരമെന്‍ കഴിവില്‍ അഹങ്കരിച്ചാശ്രയിച്ചു പലരുടെ സന്മനസ്സാല്‍ ഉയര്‍ന്നതും ഞാന്‍ മറന്നു അടച്ചൊരു കോട്ടപോലായ് ഹൃദയത്തിന്‍ […]

Aalayil Aadukal Ereyundenkilum… Lyrics

ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലുംനിൻ ദിവ്യസ്നേഹത്തിൻ സ്പന്ദനമില്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമല്ലേ മറുഭാഷയിൽ ഞാൻ ഭാഷണം ചെയ്താലുംസ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ മുഴങ്ങുന്ന ചേങ്ങിലയോ ഞാൻ വെറുംചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമോ (2) ആലയിൽ ആടുകൾ ഏറേയുണ്ടെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ സ്വന്തമാണെങ്കിലുംസ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യനല്ലേ മലയെ മാറ്റിടും വിശ്വാസിയെന്നാലുംസഹനത്തിൻ ചൂളയിൽ എരിഞ്ഞീടിലും (2)സമ്പത്തു മുഴുവൻ ഞാൻ ദാനമേകീടിലുംസ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല സ്നേഹം ദൈവസ്നേഹംഎല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന ദിവ്യസ്നേഹം (2) ആലയിൽ ആടുകൾ […]

Pokunne Njanum En… Lyrics

പോകുന്നേ ഞാനും എൻ പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാന്‍ …എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരെ പിറ്റേന്നൊപ്പമുണര്‍ന്നിടാൻകരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായ് ഞാനെൻ സ്വന്തദേശത്ത് പോകുമ്പോൾകഴിയുന്നൂ യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ..(പോകുന്നേ ഞാനും ) ദേഹമെന്നോരാ വസ്ത്രമൂരി ഞാൻ ആറടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ..ഭൂമിയെന്നോരാ കൂട് വിട്ടു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ..മാലാഖമാരും ദൂതരും മാറി മാറിപ്പുണർന്നു പോംആധിവ്യാധികൾ അന്യമായ് കർത്താവേ..ജന്മം ധന്യമായ്(പോകുന്നേ ഞാനും ) […]