Gabriyelinte Darsana… Lyrics | ഗബ്രിയേലിന്റെ ദര്‍ശന…

ഗബ്രിയേലിന്റെ ദര്‍ശന സാഫല്യമായ്... ഗബ്രിയേലിന്റെ ദര്‍ശന സാഫല്യമായ്സർവ്വലോകർക്കും നന്മയേകും കാരുണ്യമായ്ബെത്‌ലഹേമിന്റെ മാറിലൊരാരോമൽ ഉണ്ണി പിറന്നല്ലോ (3) വിണ്ണിൽ താരകൾ പുഞ്ചിരി തൂകിമണ്ണിൽ ഗ്ലോറിയ നാദങ്ങൾ പാടിഅവൻ പള്ളിക്കച്ച അണിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുംചിമ്മി തുറന്നിട്ട്കുഞ്ഞിക്കാലിട്ടടിക്കുകയായ്എന്നും ആഘോഷം ഉണരുകയായ്. ഗബ്രിയേലിന്റെ… ഹേ.. ദൂരെനിന്നും തങ്കത്തിൽസമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തി.രാജാക്കന്മാർ ഒന്നായ് നീളെവാഴ്ത്തിപ്പാടി യേ… ഹല്ലേലൂയാ…എന്നും നിന്നെ ലോകത്തായ്‌ഉള്ളോരെല്ലാം വാഴ്ത്തുന്നേഇന്നും നിന്റെ സ്നേഹത്താലേധന്യം ധന്യം വാണീടുന്നെരാജാധിരാജനേ എന്റെ മാർഗ്ഗദീപമേഎൻ ജീവധാരയിൽ ചൈതന്യമാകണേഉൾക്കൂട്ടിലെ പുൽപ്പായയിൽകനിവായ് വാഴണേ. ഗബ്രിയേലിന്റെ… പൊട്ടാസ് പൂക്കുറ്റി കമ്പിത്തിരിമത്താപ്പ് റോക്കറ്റ് ചെമ്പൂത്തിരിഗബ്രിയേലിന്റെ ദര്‍ശനസാഫല്യമായ്സർവ്വലോകർക്കും നന്മയേകും … Continue reading Gabriyelinte Darsana… Lyrics | ഗബ്രിയേലിന്റെ ദര്‍ശന…

Enikkente Yeshuvine Kandal Mathi… Lyrics

എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ... എനിക്കെന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ മതിഇഹത്തിലെ മായാസുഖം വിട്ടാൽ മതിപരൻ ശിൽപിയായ് പണിത നഗരമതിൽപരനോടുകൂടെ വാഴാൻ പോയാൽ മതി ഒരിക്കൽ പാപന്ധകാര കുഴിയതിൽ ഞാൻമരിച്ചവനായ് കിടന്നോരിടത്തു നിന്നുഉയർത്തി ഇന്നോളമെന്നെ നിർത്തിയവൻഉറപ്പുളള പാറയാകും ക്രിസ്തേശുവിൽ ഇവിടെ ഞാൻ വെറുമൊരു പരദേശിപോൽഇവിടത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയമ്പലംഇവിടെനിക്കാരും തുണ ഇല്ലെങ്കിലുംഇണയാകും യേശുവോടു ചേർന്നാൽ മതി പ്രിയനെനിക്കിനിയേകും ദിനമൊക്കെയുംഉയർത്തിടാം സുവിശേഷക്കൊടിയീമന്നിൽഇളക്കമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വസിച്ചിടുവാൻതിടുക്കമാണെൻ മണാളൻ വന്നാൽ മതി കളങ്കമില്ലാതെ എന്നെ തിരുസന്നിധേവിളങ്ങുവാൻ യേശു കഷ്ടം സഹിച്ചെനിക്കായ്തളർന്ന മെയ് കാൽകരങ്ങൾ തുളച്ച മാർവ്വുംനിറഞ്ഞ … Continue reading Enikkente Yeshuvine Kandal Mathi… Lyrics

Kalvarikunnil Nathan… Lyrics

കാൽവരികുന്നിൽ നാഥൻ ... കാൽവരികുന്നിൽ നാഥൻ യാഗമായ് മാറിഅന്നു കാൽനടയായി നാഥൻ മലമുകൾ ഏറിഅന്ന് ജീവനേകുവാനായ് എന്തു പാടുപെട്ടു നീഎന്റെ ജീവനായവനെ നീ എൻ ആശയെന്നുമേ. കാൽവരി കുന്നിൽ… മരകുരിശുമായ് നാഥൻ മലമുകൾ ഏറിമനസ് അറകളിൽ എന്നും വാഴുവാനായി.മരകുരിശുമായ് നാഥൻ മലമുകൾ ഏറിമനസ് അറകളിൽ എന്നും വാഴുവാനായി. കാൽവരി കുന്നിൽ… കരം ഉയരുന്നേ നാഥാ കറകൾ മാറ്റണമേകരളലിയണമേ നാഥാ കനിവു തോന്നണമേ.കരം ഉയരുന്നേ നാഥാ കറകൾ മാറ്റണമേകരളലിയണമേ നാഥാ കനിവു തോന്നണമേ. കാൽവരി കുന്നിൽ…

Ithratholam Jayam Thanna… Lyrics

ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന... ഇത്രത്തോളം ജയം തന്ന ദൈവത്തിനു സ്തോത്രംഇതുവരെ കരുതിയ രക്ഷകന് സ്തോത്രംഇനിയും കൃപതോന്നി കരുതേണമേഇനിയും നടത്തണെ തിരുഹിതം പോല്‍ നിന്നതല്ല നാം ദൈവം നമ്മെ നിര്‍ത്തിയതാംനേടിയതല്ല ദൈവമെല്ലാം തന്നതല്ലേനടത്തിയ വിധങ്ങള്‍ ഓര്തിടുമ്പോള്‍നന്ദിയോടെ നാഥനു സ്തുതി പാഠം സാദ്യതകളോ അസ്തമിച്ചു പോയിടുമ്പോള്‍സോദരങ്ങളോ അകന്നങ്ങു മാറിടുമ്പോള്‍സ്നേഹത്താല്‍ വീണ്ടെടുക്കും യേശു നാഥന്‍സകലത്തിലും ജയം നല്‍കുമല്ലോ ഉയര്‍ത്തില്ലെന്ന് ശത്രുഗണം വാദിക്കുമ്പോള്‍തകര്‍ക്കുമെന്ന് ഭീതിയും മുഴക്കിടുമ്പോള്‍പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ വലിയവന്‍ യേശു നാഥന്‍കൃപ നല്‍കും ജയ ഘോഷം ഉയർത്തിടുമ്പോള്‍

Orumazhayum Thorathirunnittilla… Lyrics

ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല... ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ലഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ലഒരു രാവും പുലാരാതിരുന്നിട്ടില്ലഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല;തിരമാലയിൽ ഈ ചെറുതോണിയിൽ (2)അമരത്തെന്നരികെ അവനുള്ളതാൽ മഞ്ഞും മഴയും പൊള്ളുന്ന വെയിലുംഎല്ലാം നാഥന്റെ സമ്മാനമാഎൻ ജീവിതത്തിന്നു നന്നായി വരാനായിഎൻ പേർക്കു താതൻ ഒരുക്കുന്നതാ ഒരു മഴയും… കല്ലും മുള്ളും കൊള്ളുന്ന വഴിയിൽഎന്നോടുകൂടെ നടക്കുന്നവൻഎൻ പാദമിടറി ഞാൻ വീണുപോയാൽഎന്നെ തോളിൽ വഹിക്കുന്നവൻ ഒരു മഴയും…

Ente Daivam Viswasthana… Lyrics

എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാ... എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാഎന്റെ ദൈവം വല്ലഭനാഎന്റെ ദൈവം ഉന്നതനാഇന്നും എന്നും കൂടെയുള്ളോൻ (2) ആരാധിക്കാം യേശുവിനെകൈത്താളത്താൽ പാടിടാം നാം (2)പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെപൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടാരാധിക്കാം (2) ആത്മനിറവിൽ ജീവിച്ചിടാംആത്മവിശുദ്ധി പ്രാപിച്ചിടാംആത്മവരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ചിടാംആത്മശക്തിയോടാരാധിക്കാം (2) ആരാധിക്കാം… രോഗം മാറും ക്ഷീണം നീങ്ങുംആത്മനാഥനെ ആരാധിച്ചാൽബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുംദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം (2) ആരാധിക്കാം… മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചിടാംദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചിടാംശത്രു മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കുംദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം (2) ആരാധിക്കാം…

Innayolam Enne Nadathi… Lyrics

ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തി... ഇന്നയോളം എന്നെ നടത്തിഇന്നയോളം എന്നെ പുലര്‍ത്തിഎന്‍റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍അവന്‍ എന്നെന്നും മതിയായവന്‍ (2) എന്‍റെ പാപ ഭാരമെല്ലാംതന്‍റെ ചുമലില്‍ ഏറ്റുകൊണ്ട്എനിക്കായ് കുരിശില്‍ മരിച്ചുഎന്‍റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ (2) എന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ്ആകാശത്തിന്‍ കിളിവാതില്‍ തുറന്നുഎല്ലാം സമൃദ്ധിയായ്‌ നല്‍കിടുന്നഎന്‍റെ യേശു നല്ല ഇടയന്‍ (2) മനോഭാരത്താലലഞ്ഞുമനോവേദനയാല്‍ നിറഞ്ഞുമനമുരുകി ഞാന്‍ കരഞ്ഞിടുമ്പോള്‍എന്‍റെ യേശു എത്ര നല്ലവന്‍ (2) രോഗശയ്യയില്‍ എനിക്ക് വൈദ്യന്‍ശോകവേളയില്‍ ആശ്വസകന്‍കൊടും വെയിലതില്‍ തണലുമവന്‍എന്‍റെ യേശു എത്ര വല്ലഭന്‍ (2) ഒരുനാളും … Continue reading Innayolam Enne Nadathi… Lyrics

Ente Daivam Swarga Simhasanam Thannil… Lyrics

എന്‍റെ ദൈവം സ്വര്‍ഗ്ഗ സിംഹാസനം... എന്‍റെ ദൈവം സ്വര്‍ഗ്ഗ സിംഹാസനം തന്നില്‍എന്നില്‍ കനിഞ്ഞെന്നെ ഓര്‍ത്തീടുന്നു (2) അപ്പനും അമ്മയും വീടും ധനങ്ങളുംവസ്തു സുഖങ്ങളും കര്‍ത്താവത്രെ (2)പൈതല്‍ പ്രായം മുതല്ക്കിന്നേ വരെ എന്നെപോറ്റി പുലര്‍ത്തിയ ദൈവം മതി (2) എന്‍റെ ദൈവം… ആരും സഹായമില്ലെല്ലാവരുംകണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവര്‍ (2)എന്നാലെനിക്കൊരു സഹായകന്‍ വാനില്‍ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിലുല്ലാസമേ (2) എന്‍റെ ദൈവം… കരയുന്ന കാക്കയ്ക്കും വയലിലെ റോസയ്ക്കുംഭക്ഷ്യവും ഭംഗിയും നല്‍കുന്നവന്‍ (2)കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങള്‍ ആറ്റിലെ മത്സ്യങ്ങള്‍എല്ലാം സര്‍വ്വേശനെ നോക്കീടുന്നു (2) എന്‍റെ ദൈവം…

Innu Pakal Muzhuvan… Lyrics

ഇന്നു പകല്‍ മുഴുവന്‍... ഇന്നു പകല്‍ മുഴുവന്‍ - കരുണയോ-ടെന്നെ സൂക്ഷിച്ചവനേനന്ദിയോടെ തിരുനാമ-ത്തിന്നു സദാവന്ദനം ചെയ്തിടുന്നേന്‍ അന്നവസ്ത്രാദികളും - സുഖം ബലമെന്നിവകള്‍ സമസ്തംതന്നടിയാനെ നിത്യം - പോറ്റീടുന്നഉന്നതന്‍ നീ പരനേ ഇന്നു പകല്‍… മന്നിടം തന്നിലിന്നും പലജനംഖിന്നരായ് മേവിടുമ്പോള്‍നിന്നടിയാനു സുഖം - തന്ന കൃപവന്ദനീയം പരനേ ഇന്നു പകല്‍… തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെന്നില്‍ - വന്നതളവറ്റ നിന്‍റെ കൃപയാല്‍മുറ്റും ക്ഷമിക്കേണമേ - അടിയനെഉറ്റു സ്നേഹിച്ചവനേ ഇന്നു പകല്‍… എന്‍ കരുണേശനുടെ - ബലമെഴുംതങ്കനാമമെനിക്കുസങ്കേത പട്ടണമാം - അതിലകംശങ്കയെന്യേ വസിക്കും ഇന്നു … Continue reading Innu Pakal Muzhuvan… Lyrics

Prarthana Kelkkaname… Lyrics

പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ! പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ!കർത്താവേയെൻ യാചന നൽകണമേ! പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കും കാര്യങ്ങൾ-ക്കുത്തരം തന്നരുളാമെന്നുള്ളൊരുവാഗ്ദത്തംപോൽ ദയവായ്. താതനും മാതാവും നീയെനിക്കല്ലാതെഭൂതലം തന്നിലില്ലേ വേറാരുമെൻആതങ്കം നീക്കിടുവാൻ. നിത്യതയിൽ നിന്നുള്ളത്യന്ത സ്നേഹത്താൽശത്രുതയേകറ്റി എനിക്കു നീപുത്രത്വം തന്നതിനാൽ. ഭൃത്യരനേകരിൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നീഉത്തരം നൽകിയതോർത്തത്യാദരംതൃപ്പാദം തേടിടുന്നേൻ. കള്ളന്റെ യാചന കേട്ടുള്ളലിഞ്ഞ നിൻതുല്യമില്ലാ ദയയോർ-ത്തിതാ വന്നേൻനല്ലവനേ സഭയം. യേശുവിൻ മൂലമെൻ യാചന നൽകുമെ-ന്നാശയിൽ കെഞ്ചിടുന്നേൻ അല്ലാതെന്നിൽലേശവും നന്മയില്ലേ.

Enikkay Karuthunnavan… Lyrics

എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍... എനിക്കായ് കരുതുന്നവന്‍ഭാരങ്ങള്‍ വഹിക്കുന്നവന്‍ (2)എന്നെ കൈവിടാത്തവന്‍യേശു എന്‍ കൂടെയുണ്ട് (2) പരീക്ഷ എന്‍റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാല്‍പരിഹാരം എനിക്കായ് കരുതീട്ടുണ്ട് (2)എന്തിനെന്നു ചോദിക്കില്ല ഞാന്‍എന്‍റെ നന്മയ്ക്കായെന്നറിയുന്നു ഞാന്‍ (2) എരിതീയില്‍ വീണാലുംഅവിടെ ഞാന്‍ ഏകനല്ല. (2)വീഴുന്നത് തീയിലല്ലഎന്‍ യേശുവിന്‍ കരങ്ങളിലാ (2) പരീക്ഷ എന്‍റെ… ഘോരമാം ശോധനയില്‍ആഴങ്ങള്‍ കടന്നീടുമ്പോള്‍ (2)നടത്തുന്നതേശുവത്രേഞാന്‍ അവന്‍ കരങ്ങളിലാ (2) പരീക്ഷ എന്‍റെ… ദൈവം എനിക്കനുകൂലംഅത് നന്നായ് അറിയുന്നു ഞാന്‍. (2)ദൈവം അനുകൂലം എങ്കില്‍ആരെനിക്കെതിരായിടും (2) പരീക്ഷ എന്‍റെ…

Swargeeya Shilpiye… Lyrics

സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും... സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണുംഅല്ലേൽ ഇല്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ (2) വിനിമയാകും ശരീരം ആ വിൻരൂപി നൽകുമ്പോൾഎൻ അല്ലേൽ എല്ലാം മാറിടുമെ (2) കുരുടന് കാഴ്ചയും ചെകിടന് കേൾവിയുംഊമനും മുടന്തനും കുതിച്ചു ഉയരും വിനിമയാകും ശരീരം ആ വിൻരൂപി നൽകുമ്പോൾഎൻ അല്ലേൽ എല്ലാം മാറിടുമെ (2) ആശയേറും നാട്ടിൽ ശോഭയേറും വീട്ടിൽതേജസ്സറും നാഥന്റെ പോർമുഖം ഞാൻ കാണും വിനിമയാകും ശരീരം ആ വിൻരൂപി നൽകുമ്പോൾഎൻ അല്ലേൽ എല്ലാം മാറിടുമെ (2) … Continue reading Swargeeya Shilpiye… Lyrics

Shantha Rathri Thiru Rathri… Lyrics

ശാന്ത രാത്രി തിരു രാത്രി... ശാന്ത രാത്രി തിരു രാത്രിപുല്‍കുടിലില്‍ പൂത്തൊരു രാത്രി..വിണ്ണിലെ താരക ദൂതരിറങ്ങിയമണ്ണിന്‍ സമാധാന രാത്രി.. ഉണ്ണി പിറന്നൂ ഉണ്ണിയേശു പിറന്നൂ (3) ശാന്ത രാത്രി… ദാവീദിന്‍ പട്ടണം പോലെപാതകള്‍ നമ്മളലങ്കരിച്ചു. (2)വീഞ്ഞു പകരുന്ന മണ്ണില്‍.. നിന്നുംവീണ്ടും മനസ്സുകള്‍ പാടി ഉണ്ണി പിറന്നൂ… കുന്തിരിക്കത്താല്‍ എഴുതീ..സന്ദേശ ഗീതത്തിന്‍ പൂ വിടര്‍ത്തീ (2)ദൂരെ നിന്നായിരമഴകിന്‍ കൈകള്‍എങ്ങും ആശംസ തൂകി ഉണ്ണി പിറന്നൂ…

Rathri Rathri Rajatha Rathri… Lyrics

രാത്രി രാത്രി രജത രാത്രി... രാത്രി രാത്രി രജത രാത്രി രാജാധി രാജന്‍ പിറന്ന രാത്രി (2) ദുഖങ്ങളെല്ലാം അകലുന്ന രാത്രി.. (2)ദുഖിതര്‍ക്കാശ്വാസം ഏകുന്ന രാത്രിനീഹാര ശീതള രാത്രി.. സ്വര്‍ഗ്ഗീയ രാത്രി (2)ഗ്ലോറിയ.. ഗ്ലോറിയ.. ഗ്ലോറിയ..ഗ്ലോറിയ ഇന്‍ എക്സല്‍സീസ് ദേവൂ.. രാത്രി രാത്രി… താരാകുമാരികള്‍ തന്‍ സംഗീത മാധുരി (2)താരാപഥങ്ങളില്‍ ഉയരുന്ന രാത്രിതൂമഞ്ഞു പെയ്യുന്ന രാത്രി.. സ്വര്‍ഗ്ഗീയ രാത്രിഗ്ലോറിയ.. ഗ്ലോറിയ.. ഗ്ലോറിയ..ഗ്ലോറിയ ഇന്‍ എക്സല്‍സീസ് ദേവൂ.. രാത്രി രാത്രി… ദൈവീക സ്നേഹം മേരി തന്‍ സുതനായ്‌.. (2)ഈ … Continue reading Rathri Rathri Rajatha Rathri… Lyrics

Merry Merry Christmas… Lyrics

മെറി മെറി മെറി ക്രിസ്ത്മസ്‌... മെറി മെറി മെറി ക്രിസ്ത്മസ്‌.. ഒഹൊ. ഹൊഹൊ.ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഹാപ്പി ക്രിസ്ത്മസ്‌മേരി സുതന്‍ യേശുപരന്‍ അന്നൊരുനാള്‍ (2)ബേതലേം പുരിയില്‍ മഞ്ഞണിഞ്ഞ രാവില്‍മംഗളമരുളാന്‍ പിറന്നു..മെറി മെറി മെറി ക്രിസ്ത്മസ്‌.. ഒഹൊ. ഹൊഹൊ.ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഹാപ്പി ക്രിസ്ത്മസ്‌ ഹൃദയങ്ങള്‍ ഒന്നാക്കി ആനന്ദം പങ്കിടുവിന്‍വാനിടവും ഭൂവനവും മലര്‍ ചൊരിഞ്ഞാനന്ദിപ്പിന്‍ (2)തലമുറകള്‍ തിരുസുതനിന്‍ സ്നേഹം പകര്‍ന്നിടുമേപാരെല്ലാം തവ കൃപയേ ദിനം ദിനം ഘോഷിക്കുമേ..മെറി മെറി മെറി ക്രിസ്ത്മസ്‌.. ഒഹൊ. ഹൊഹൊ.ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഹാപ്പി ക്രിസ്ത്മസ്‌ ഈ നാളില്‍ … Continue reading Merry Merry Christmas… Lyrics

Pulkkudilil Kalthottiyil… Lyrics

പുല്‍ക്കുടിലില്‍ കല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍... പുല്‍ക്കുടിലില്‍ കല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍മറിയത്തിന്‍ പൊന്‍ മകനാ‍യിപണ്ടൊരു നാള്‍ ദൈവസുതന്‍പിറന്നതിന്‍ ഓര്‍മ്മ ദിനം (2) പോരു മണ്ണിലെ ഇടയന്മാരെപാടൂ വിണ്ണിലെ മാലാഖകളേ (2)പാടൂ തംബുരുവുംകിന്നരവും താളവുമായ് പുല്‍ക്കുടിലില്‍… മെല്‍ഷ്യരും കാസ്പരുംബെത്തസറും വാഴ്ത്തുംരക്ഷകരില്‍ രക്ഷകനാംമിശിഹാ പിറന്ന ദിനം പോരൂ മണ്ണിലെ… ഭൂമിയില്‍ ദൈവമക്കള്‍നേടും സമാധാനംഉന്നതിയില്‍ അത്യുന്നതിയില്‍ദൈവത്തിനു മഹത്വം (2) പോരൂ മണ്ണിലെ…

Pulkkoottil Vazhunna Ponnunni… Lyrics

പുല്‍കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന പൊന്നുണ്ണി... പുല്‍കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന പൊന്നുണ്ണി -നിന്‍ തൃപ്പാദം കുമ്പിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു ഞാന്‍ (2) മിന്നും നിലാവിന്‍റെ തൂവെള്ളി കൈകള്‍ നിന്‍പരിപൂത മേനിയെ പുല്‍കിടുന്നു (2)ഊര്‍ന്നൂര്‍ന്നിറങ്ങുന്ന മഞ്ഞിന്‍ തരികളാല്‍പൊന്നാട നെയ്യുന്നു പൂംചന്ദ്രിക (2) പുല്‍കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന… നീലാംബരത്തിന്‍റെ നീര്‍ച്ചാല്‍ തെളിച്ചൊരുനീരാള മേഘം പതഞ്ഞു നിന്നു (2)നീളേ പരന്നു മഹാനന്ദ സന്ദേശംസര്‍വ്വേശ പുത്രന്‍ ജനിച്ചു ഭൂവില്‍ (2) പുല്‍കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന… ഭൂമിയില്‍ ഈശ്വര പുത്രന്‍ ജനിച്ചപ്പോള്‍പൂത്തിരി കത്തിച്ചില്ലാരുമാരുംപൂവല്‍ മേയ് മൂടുവാന്‍ ശീതമകറ്റുവാന്‍പൂഞ്ചേല നല്‍കിയില്ലാരുമാരും (2) പുല്‍കൂട്ടില്‍ വാഴുന്ന… … Continue reading Pulkkoottil Vazhunna Ponnunni… Lyrics

Padam Ee Ravil… Lyrics

പാടാം ഈ രാവില്‍... പാടാം ഈ രാവില്‍ഇനിയൊന്നായ് ഗ്ലോറിയാനിറയും മനമോടെതിരുനാമം പാടിടാം (2) മഞ്ഞണിഞ്ഞൊരീ രാവില്‍മഹിതലമുറങ്ങുമീ രാവില്‍താരവൃന്ദങ്ങള്‍ പോലുംസ്തുതി മീട്ടിടുന്നൊരീ രാവില്‍ വരവായ് ജന്മസുകൃതമായ്മഹി തന്‍ അധിപതിയായ്തിരുസുതന്‍ ജാതനായ്..തിരുസുതന്‍ ജാതനായ് പാടാം… തമസ്സിലലയുന്ന മാനസങ്ങളില്‍കിരണമായവന്‍ വന്നൂഅരുണകിരണമായന്നുമിന്നുമവന്‍കരുണ ചൊരിയുവാന്‍ വന്നൂപുതുയുഗപ്പിറവിയായ്പുതു പുലരി തന്‍ ശോഭയായ് (2) വരവായ്… തിരുസുതന്‍റെ തിരുമേനി കാണുവാന്‍വാനവൃന്ദം നിരന്നുദേവസൂനുവിന്‍ ദര്‍ശനം തേടിഇടയരും വന്നു ചേര്‍ന്നുതാളമേളങ്ങളോടെ നാമൊന്നായ്ചേര്‍ന്നു പാടാം (2) വരവായ്…

Doore Ninnum Doore… Lyrics

ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ ദൂരെ നിന്നും... ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ… ദൂരെ… നിന്നുംമരുഭൂവിന്‍ വഴികളിലൂടെഒരു കാലിത്തൊഴുത്തു തേടിമൂന്നു രാജക്കന്മാരെത്തി (2) വാനം തെളിഞ്ഞു നിന്നുദിവ്യ താരം തിളങ്ങി നിന്നു (2)മാലാഖമാരവര്‍ വാനവീഥികളില്‍സ്തുതിഗീതങ്ങള്‍ പാടി. (2) മഞ്ഞിന്‍ തുള്ളികള്‍ തഴുകിയുറങ്ങുംബേത്ലഹേമിന്‍ വഴികളിലൂടെ (2)ഒരു പുല്‍ക്കുടില്‍ തേടിദേവസുതനെ തേടിഇടയന്മാരുമണഞ്ഞല്ലോ. അവര്‍ കാലിത്തൊഴുത്തു കണ്ടുഅവര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ഗാനം കേട്ടു (2)മരിയാസുതനായ്‌ പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ മരുവുംമിശിഹാനാഥനെ കണ്ടു (2) ദൂരെ നിന്നും ദൂരെ… വെള്ളിനിലാവിന്‍ കുളിരലയില്‍നീരാടിയെത്തിയ രാക്കുയിലുകള്‍ (2)നവ സ്വരമഞ്ചരിയില്‍ ഒരു മനസ്സോടെനാഥനെ വാഴ്ത്തി … Continue reading Doore Ninnum Doore… Lyrics

Christmas Ravananja Neram… Lyrics

ക്രിസ്ത്മസ് രാവണഞ്ഞ നേരം... ക്രിസ്ത്മസ് രാവണഞ്ഞ നേരംപുല്‍കൂട്ടില്‍ പ്രഭാതമായിദൈവത്തിന്‍ സുതന്‍ പിറന്നുലോകത്തിന്‍ പ്രതീക്ഷയായി വാനില്‍ വരവേല്‍പ്പിന്‍ ശുഭഗീതം ശാന്തിയേകിപാരില്‍ ഗുരുനാഥന്‍ മനതാരില്‍ ജാതനായിവാത്സല്യമോലും പൊന്‍ പൈതലായ് ഹോയ്ആത്മീയ ജീവന്‍ നല്‍കുന്നിതാ… (2) ക്രിസ്ത്മസ് രാവണഞ്ഞനേരം… ഈ ശാന്തതയിലൊരു നിമിഷമോര്‍ക്കുവിന്‍ ഓര്‍ക്കുവിന്‍നിന്‍ സോദരനിലീശനേ കണ്ടുവോ… കണ്ടുവോമനുഷ്യരന്യരായകലുവാന്‍… മനസിലുയരുന്ന മതിലുകള്‍ഇനി നീക്കി മണ്ണില്‍ ശാന്തിയേകാന്‍ ക്രിസ്ത്മസ് വന്നിതാ.. വാനില്‍ വരവേല്‍പ്പിന്‍… ഏകാന്തതയിലീശ്വരനില്‍ ചേരുവിന്‍… ചേരുവിന്‍നീ തേടിവന്ന ശാന്തതയും നേടുവിന്‍… നേടുവിന്‍മതവികാരത്തിലുപരിയായ്… മനുജരല്ലാരുമുണരുവാന്‍തിരുസ്നേഹദൂതുമായി വീണ്ടു ക്രിസ്ത്മസ് വന്നിതാ…ലല്ലലാ.. ലല്ലല്ല.. ലല്ലാ… വാനില്‍ … Continue reading Christmas Ravananja Neram… Lyrics

Kalikal Mevum Pulkkoodathil… Lyrics

കാലികള്‍ മേവും പുല്‍ക്കൂടതില്‍... കാലികള്‍ മേവും പുല്‍ക്കൂടതില്‍കന്യക നന്ദനന്‍ ആയവനേദൂതന്മാര്‍ പാടും മോഹനരാവില്‍ഭൂവില്‍ പിറന്നവനേ മഞ്ഞു മൂടിടുന്ന താഴ്വരകളില്‍ (2)ആ.. ആ.. ആ..കാവല്‍ കാത്തോരിടയന്മാര്‍ (2)കേട്ടുണര്‍ന്നു നവ്യമാം ഈദൈവദൂത ഗീതികള്‍ (2) കാലികള്‍ മേവും പുല്‍ക്കൂടതില്‍കന്യക നന്ദനന്‍ ആയവനേദൂതന്മാര്‍ പാടും മോഹനരാവില്‍ഭൂവില്‍ പിറന്നവനേ പാപം പേറിടുന്ന മാനവര്‍ക്കായ്‌ആ.. ആ.. ആ..സ്വര്‍ഗ്ഗവാതില്‍ തുറക്കുവാന്‍ (2)പാപമായി തീര്‍ന്നിടുവാന്‍മര്‍ത്യവേഷം പേറി താന്‍ (2) കാലികള്‍…

Annorunal Bethlehemil… Lyrics

അന്നൊരു നാള്‍ ബെത്ലെഹെമില്‍ അന്നൊരു നാള്‍ ബെത്ലെഹെമില്‍പിറന്നൂ പൊന്നുണ്ണിമേരി സൂനു ഈശജന്‍പിറന്നീ ക്രിസ്ത്മസ് നാള്‍ ദൂതവൃന്ദം പാടുന്നുഋതേശന്‍ ജാതനായ്ഈ ക്രിസ്ത്മസ് മൂലം മാനവന്‍എന്നെന്നും ജീവിക്കും (2) വന്നുദിച്ചൂ വെണ്‍ താരകംപരന്നൂ പൊന്‍ കാന്തിആമോദത്തിന്‍ ഗീതകംശ്രവിച്ചീ ക്രിസ്ത്മസ് നാള്‍ ദൂതവൃന്ദം… സകലലോകര്‍ക്കേറ്റവുംസന്തോഷം നല്‍കീടുംസുവിശേഷം ചൊല്ലാന്‍ മന്നിതില്‍അണഞ്ഞീ ക്രിസ്ത്മസ് നാള്‍ ദൂതവൃന്ദം… ഇരുളിലാഴ്ന്ന ലോകത്തില്‍ഉദിച്ചു പൊന്‍ ദീപംനവ ജന്മം നല്‍കും പ്രാണകന്‍പിറന്നീ ക്രിസ്ത്മസ് നാള്‍ ദൂതവൃന്ദം…

Aakasha Koodarakkezhil… Lyrics

ആകാശ കൂടാര കീഴിൽ... ആകാശകൂടാരകീഴിൽ അതിമോദമാർന്നൊരു ഗാനംആട്ടിടയർ ആ നിശയിൽആനന്ദ നൃത്തമാടി.. //അത്യുന്നതനിവൻഏക ജാതൻഅവനിയിലാഗതനായി.ആഹാ ആർത്തു പാടാം ആനന്ദിക്കാംആദാമിൻ മക്കളെ…..// പർവതങ്ങൾ പാൽചുരത്തുംപുണ്യപൈതലിനായി…മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാമലകൾമധുര വീഞ്ഞാൽ മൂടും….(ജോയേൽ 3:18)പാർത്തലത്തിൻ പാപം നീക്കാൻപാരിൽ ജാതനായ് ദൈവം //അത്യുന്നതനിവൻഏക ജാതൻഅവനിയിലാഗതനായി.ആഹാ ആർത്തു പാടാം ആനന്ദിക്കാംആദാമിൻ മക്കളെ…..// വാനിടത്തിൽ വാനദൂതർവാദ്യ ഘോഷമേളത്താൽവിണ്ണിടത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ദൈവസുതനെ വാഴ്ത്തുന്നുപാർത്തലത്തിൻ പാപം നീക്കാൻപാരിൽ ജാതനായ് ദൈവം ഇടയ കീർത്തനം / ആകാശ കൂടാര കീഴിൽ / FR. MATHEWS PAYYAPPILLY MCBS / ROSINA PEETY … Continue reading Aakasha Koodarakkezhil… Lyrics

Malarnirayil Azhakai… Lyrics | മലർനിരയിൽ അഴകായ്…

മലർനിരയിൽ അഴകായ് തനു പെയ്തിറങ്ങുംഅഴകിൽ അലയായ് അകലെ നാദമായ്കൺമണിയെ കാണാൻ താരാട്ടു പാടാൻതാരകം ചൊല്ലിയ ദൈവകുമാരനെ വാഴ്ത്താൻഅണയുന്നിതാ കാഴ്ചയുമായ്അകതാരിൽ ആനന്ദമായ്വിൺദൂതരും മാനവരുംഒന്നായ് ഒരു രാഗമായ് ഹാല്ലേലുയ്യാ ദാവീദിൻ ഉന്നതനെഹാല്ലേലുയ്യാ മറിയത്തിൻ പൊൻമകനേഹാല്ലേലുയ്യാ ലോകത്തിൻ രക്ഷകനേഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ സ്വർഗ്ഗീയ സേനകൾ പാടുന്നുവോസ്നേഹം മന്നിതിലാകുന്നുവോപേരിലെ കൂരിരുൾ മായുന്നുവോആരിവൻ താതന്റെ പൊൻസുതനോഇരവിൽ അകന്ന മനസിൻ അരികെ നിറഞ്ഞ ചിരിയുമായ്കാറ നിറഞ്ഞൊരു കനവിലാകവേ പകരും കനിവുമായ്ഈ രാവിൽ ഭൂജാതനായ്സ്വർഗ്ഗതാരം മനവാനായ് മലനിരയിൽ അഴകായ്… ഹാല്ലേലുയ്യാ ദാവീദിൻ…' മിഴിയിൽ നീർക്കണം നിറയുന്നുവോഇടനെഞ്ചിൽ നൊമ്പരം … Continue reading Malarnirayil Azhakai… Lyrics | മലർനിരയിൽ അഴകായ്…