ഗത്സെമിനി | Journey through Sorrowful Mysteries | Fr Jacob Akkanath | Midhila Michael | Joby Premos

https://youtu.be/cY1RtKPy6KY ഗത്സെമിനി | Journey through Sorrowful Mysteries | Fr Jacob Akkanath | Midhila Michael | Joby Premos ഗദ്സമെൻSorrowful Mysteries of RosaryLyrics and Music : Fr. Jacob Akkanath MCBSSingers: Midhila Michael & Joby PremoseOrchastration: Joby PremoseChorus: Allen, Albin, Rony, EattackanRecording: Musiq Lab, Panayikulam Lyrics: ജപമാല : ദുഃഖരഹസ്യങ്ങൾ ഈശോ ഗദ്സമനിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗത്സേമിനിയിൽ ഒലിവിൻ വനിയിൽഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുഎല്ലാ നിനവും ഉള്ളം … Continue reading ഗത്സെമിനി | Journey through Sorrowful Mysteries | Fr Jacob Akkanath | Midhila Michael | Joby Premos

Advertisement

Holy Rosary in Tamil | ஜெபமாலை

முதல்வர்: தந்தை, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலேஎல்லோரும்: ஆமென்! முதல்வர்: விசுவாச பிரமாணம் எல்லோரும்:பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கின்றேன் அவருடைய ஏக சுதனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவசிகின்றேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கற்பமாய் உற்பவித்து கண்ணிமரியிடமிருந்து பிறந்தார் போஞ்சு பிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் பாதாளத்தில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் மரித்தோரிடமிருந்து உயிர்தெழுந்தார் பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளி எல்லாம்வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடைய வலது பக்கத்தில் … Continue reading Holy Rosary in Tamil | ஜெபமாலை

The Joyful Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Mondays & Saturdays)

https://youtu.be/WShVugWWOx0 The Joyful Mysteries - VIRTUAL ROSARY - (Mondays & Saturdays) Virtual Rosary - The Joyful Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Continue to The Baptism in the Jordan (Luminous Mysteries) using the link below. "Joyful Mysteries - Virtual Rosary"1st Joyful Mystery (Virtual Rosary) - The Annunciation - 2:192nd Joyful Mystery … Continue reading The Joyful Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Mondays & Saturdays)

The Glorious Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Sundays & Wednesdays)

https://youtu.be/eUeUKsYAbMY The Glorious Mysteries - VIRTUAL ROSARY - (Sundays & Wednesdays) Virtual Rosary - The Glorious Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Glorious Mysteries - Virtual Rosary1st Glorious Mystery (Virtual Rosary) - The Resurrection of Jesus - 2:192nd Glorious Mystery (Virtual Rosary) - The Ascension - 5:093rd Glorious Mystery (Virtual Rosary) … Continue reading The Glorious Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Sundays & Wednesdays)

The Luminous Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Thursdays)

https://youtu.be/NXcr7YYL12o The Luminous Mysteries - VIRTUAL ROSARY - (Thursdays) Virtual Rosary - The Luminous Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Continue to The Agony in the Garden (Sorrowful Mysteries) using the link below. "Luminous Mysteries - Virtual Rosary"1st Luminous Mystery (Virtual Rosary) - The Baptism in the Jordan - 2:192nd Luminous … Continue reading The Luminous Mysteries – VIRTUAL ROSARY – (Thursdays)

The Sorrowful Mysteries | VIRTUAL ROSARY – (Tuesdays & Fridays)

https://youtu.be/Siu8clv8ds4 Virtual Rosary - The Sorrowful Mysteries (Tuesdays & Fridays) Virtual Rosary - The Sorrowful Mysteries | Time stamps for each mystery are listed below. Continue to The Resurrection of Jesus (Glorious Mysteries) using the link below. "Sorrowful Mysteries - Virtual Rosary"1st Sorrowful Mystery (Virtual Rosary) - The Agony in the Garden - 2:192nd Sorrowful … Continue reading The Sorrowful Mysteries | VIRTUAL ROSARY – (Tuesdays & Fridays)

Divine Mercy Chaplet (spoken) (virtual)

https://youtu.be/5pdnzUjmkzA Divine Mercy Chaplet (spoken) (virtual) The Chaplet of Divine Mercy (spoken) (virtual) | The "Divine Mercy Chaplet" was given to St. Faustina by Jesus as a means for honoring His Sacred Passion and imploring mercy for poor sinners and the world. "CHAPLET OF THE DIVINE MERCY" prayers and meditationsOpeningYou expired, Jesus, but the source … Continue reading Divine Mercy Chaplet (spoken) (virtual)

Pray This Holy Rosary To Overcome Habitual Sin! – More Than 11 Hours Praying The Holy Rosary

https://youtu.be/bVKirQQmvyE Pray This Holy Rosary To Overcome Habitual Sin! - More Than 11 Hours Praying The Holy Rosary The Rosary is a Scripture-based prayer. It begins with the Apostles' Creed, which summarizes the great mysteries of the Catholic faith. The Our Father, which introduces each mystery, is from the Gospels. The first part of the … Continue reading Pray This Holy Rosary To Overcome Habitual Sin! – More Than 11 Hours Praying The Holy Rosary

Rosary with Scripture – Luminous Mysteries (Thursdays)

https://youtu.be/7PWigTDXzZM Rosary with Scripture - Luminous Mysteries (Thursdays) The "Rosary with Scripture - Luminous Mysteries" focus on the biblical accounts of the lives of Jesus and the Apostles from the start of Jesus's ministry at his baptism in the Jordan River to the Last Supper with the Apostles on the night of his arrest in … Continue reading Rosary with Scripture – Luminous Mysteries (Thursdays)

Rosary with Scripture – Glorious Mysteries (Sundays & Wednesdays)

https://youtu.be/XO9QPsMiNZI Rosary with Scripture - Glorious Mysteries (Sundays & Wednesdays) The "Rosary with Scripture - Glorious Mysteries" focus on the biblical accounts of the lives of Jesus, Mary, and the Apostles after the crucifixion and death of Jesus, beginning with the resurrection of Jesus. The Glorious Mysteries are generally prayed on Sundays and Wednesday; although … Continue reading Rosary with Scripture – Glorious Mysteries (Sundays & Wednesdays)

Rosary with Scripture – Sorrowful Mysteries (Tuesdays & Fridays)

https://youtu.be/qiC2pvQLx7s Rosary with Scripture - Sorrowful Mysteries (Tuesdays & Fridays) The "Rosary with Scripture - Sorrowful Mysteries" focus on the biblical accounts of the arrest, persecution, torture, and crucifixion of Christ. The Sorrowful Mysteries are generally prayed on Tuesdays & Fridays; although they can be prayed on any day in accordance with one's private devotion. … Continue reading Rosary with Scripture – Sorrowful Mysteries (Tuesdays & Fridays)

Rosary with Scripture – Joyful Mysteries (Mondays & Saturdays)

https://youtu.be/BiKFh2osoXk Rosary with Scripture - Joyful Mysteries (Mondays & Saturdays) The "Rosary with Scripture - Joyful Mysteries" focus on the biblical accounts of the lives of Jesus, Mary, and Joseph from the moment of Jesus's conception to the age of twelve. The Joyful Mysteries are generally prayed on Mondays and Saturdays; although they can be … Continue reading Rosary with Scripture – Joyful Mysteries (Mondays & Saturdays)

ВЕРВИЦЯ ЄДНАЄ | Молитва на вервиці у прямому ефірі

https://youtu.be/qnhHKrlMncM ВЕРВИЦЯ ЄДНАЄ | Молитва на вервиці у прямому ефірі, 15.03.2022 15 березня молитву на вервиці в рамках ініціативи «Вервиця єднає» буде провадити митрополит Борис Ґудзяк з Вашингтону (США). Початок молитви о 20-00 за київським часом. Молитву на вервиці «Живе телебачення» в прямому ефірі транслює щоденно, починаючи від свята Покрову Пресвятої Богородиці. «Вервиця єднає» – … Continue reading ВЕРВИЦЯ ЄДНАЄ | Молитва на вервиці у прямому ефірі

On The Rosary (Octobri Mense) By Pope Leo XIII & More Encyclicals By The Same Pope

https://youtu.be/Nw2WXrDmGGk On The Rosary (Octobri Mense) By Pope Leo XIII & More Encyclicals By The Same Pope Octobri mense (At the coming of] the Month of October) is an encyclical on the Rosary by Pope Leo XIII, also known as the Rosary Pope. It was issued on 22 September 1891 in Saint Peter's Basilica in … Continue reading On The Rosary (Octobri Mense) By Pope Leo XIII & More Encyclicals By The Same Pope

Pray This Holy Rosary Today For Peace In Europe & The Entire World-Our Lady Of Sorrows, Pray For Us!

https://youtu.be/HizSqkMVjEg Pray This Holy Rosary Today For Peace In Europe & The Entire World-Our Lady Of Sorrows, Pray For Us! The Holy Rosary (/ˈroʊzəri/; Latin: rosarium, in the sense of "crown of roses" or "garland of roses"), also known as the Dominican Rosary, or simply the Rosary, refers to a set of prayers used in … Continue reading Pray This Holy Rosary Today For Peace In Europe & The Entire World-Our Lady Of Sorrows, Pray For Us!

माता मरियम की माला-विनती

माता मरियम की माला-विनती पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।  आमेन प्रेरितों का धर्मसारस्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान् पिता परमेश्वर पर मैंविश्वास करता हूँ।  ……… हे पिता हमारे….प्रणाम मरिया…. (यह तीन बार बोलें)पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई होवे….. आनन्द के पाँच भेद(सोमवार और शनिवार को)1.गब्रिएल दूत मरियम को … Continue reading माता मरियम की माला-विनती

Pray These Mysteries Of The Rosary For Peace In The World Today (Our Lady Of Sorrows, Pray For Us!)

https://youtu.be/1RqyPSX-tzU Pray These Mysteries Of The Rosary For Peace In The World Today (Our Lady Of Sorrows, Pray For Us!) The Holy Rosary (/ˈroʊzəri/; Latin: rosarium, in the sense of "crown of roses" or "garland of roses"), also known as the Dominican Rosary, or simply the Rosary, refers to a set of prayers used in … Continue reading Pray These Mysteries Of The Rosary For Peace In The World Today (Our Lady Of Sorrows, Pray For Us!)