വിശുദ്ധ കുർബാന നിന്നാപമാനങ്ങൾക്കു പരിഹാരജപം

വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോമിശിഹായുടെ തിരുഹൃദയത്തോടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിന്നാപമാനങ്ങൾക്കു പരിഹാരജപം ഞങ്ങളുടെ ദിവ്യരക്ഷകനായ ഈശോമിശിഹായുടെ തിരുഹൃദയമേ! ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ പാപികൾ ആയിരുന്നാലും അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ ഭക്തി വണക്കത്തോടുകൂടെ സാഷ്ടാംഗമായി വീണ് അങ്ങുന്നു ഞങ്ങളുടെമേൽ അലിവായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെയും നന്ദികേടിനെയും വിചാരിച്ച് ഏറ്റവും മനഃസ്താപപ്പെടുന്നു. അവയെല്ലാം എന്നെന്നേക്കും തള്ളിനീക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുംവണ്ണം അവയ്ക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനും ഞങ്ങൾ തുനിയുന്നു. അടിയങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്കായിട്ടും അജ്ഞാനികൾ, പതിതർ, ദുഷ്ടക്രിസ്ത്യാനികൾ മുതലായവർ അങ്ങേക്ക് ചെയ്യുന്ന നിന്ദാപമാനങ്ങൾക്കായിട്ടും ഏറ്റവും … Continue reading വിശുദ്ധ കുർബാന നിന്നാപമാനങ്ങൾക്കു പരിഹാരജപം

Powerful Prayer to St Jude for Urgent Financial Help & Financial Breakthrough

https://youtu.be/ARj7oFNXGJU Powerful Prayer to St Jude for Urgent Financial Help & Financial Breakthrough #thecatholiccrusade #prayerforfinancialmiracle #saintjudePrayer to St Jude for Urgent Financial Help | This powerful prayer to St Jude implores his intercession for urgent financial needs and financial breakthrough. RELATED PRAYERS: Novena to St Jude (for desperate situations) - https://youtu.be/nz_t3FSbVkw Chaplet of St Jude … Continue reading Powerful Prayer to St Jude for Urgent Financial Help & Financial Breakthrough

വീട് വെഞ്ചരിപ്പ്‌ (ആഘോഷമായ ക്രമം) | Housewarming Prayers Malayalam (Solemn Form)

പുരോഹിതൻ ഊറാറ ധരിച്ചു രൂപം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽനിന്നുകൊണ്ട് കുരിശുവരച്ചു പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നു. അലങ്കരിച്ച രൂപങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചന്ദനത്തിരികളും മെഴുകുതിരികളും ഒരുക്കി വക്കുന്നു (കത്തിക്കുന്നില്ല). കാർമ്മി: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും + നാമത്തിൽ സമൂ: ആമ്മേൻ കാർമ്മി: \ സമൂ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും … Continue reading വീട് വെഞ്ചരിപ്പ്‌ (ആഘോഷമായ ക്രമം) | Housewarming Prayers Malayalam (Solemn Form)

വീട് വെഞ്ചരിപ്പ്‌ (സാധാരണ ക്രമം) | Housewarming Prayers Malayalam (Simple Form)

പ്രാർത്ഥനക്കായി ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നിടത്തുനിന്നോ, രൂപക്കൂടിന്റെ മുൻപിൽനിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുഹൃദയ രൂപം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തു നിന്നോ ആരംഭിക്കുന്നു. കാർമ്മി: പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും + നാമത്തിൽ സമൂ: ആമ്മേൻ കാർമ്മി \ സമൂ: സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്നു ഞങ്ങൾക്കു തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ  പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാൻ ഇടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാ … Continue reading വീട് വെഞ്ചരിപ്പ്‌ (സാധാരണ ക്രമം) | Housewarming Prayers Malayalam (Simple Form)

Miracle Prayer of St. Anthony of Padua | Powerful Saint

https://youtu.be/vCwE1H53Pq4 Miracle Prayer of St. Anthony of Padua | Powerful Saint StAnthonyOfPadua StAnthonyOfPadua #StAnthonyOfPaduaPrayer FEAST DAY: June 13 O Holy St Anthony, the gentlest and kindest of Saints, your burning love of God, your exalted virtue, and your great charity towards your fellow creatures, made you worthy, when on earth to possess miraculous powers such … Continue reading Miracle Prayer of St. Anthony of Padua | Powerful Saint

Litany of the Miraculous Infant Jesus of Prague

https://youtu.be/6D9tTyXqi90 Litany of the Miraculous Infant Jesus of Prague #Infantofprague #litany #thecatholiccrusadeLitany of the Miraculous Infant of Prague RELATED PRAYERS: Chaplet of the Infant Jesus of Prague - https://youtu.be/hy7JQKwlk08 Novena to the Infant Jesus of Prague - https://youtu.be/Krss7pijerM Litany of the Miraculous Infant of Prague (text)Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us.Lord, … Continue reading Litany of the Miraculous Infant Jesus of Prague

Unfailing Prayer to St Anthony of Padua, the Miracle Worker

https://youtu.be/0-qQTUb_RGo Unfailing Prayer to St Anthony of Padua, the Miracle Worker thecatholiccrusade #miracleprayer #stanthonyofpadua Unfailing Prayer to St Anthony of Padua (text below) | The intercession of St Anthony of Padua is so powerful that he is often referred to as the Saint of Miracles and the Miracle Worker. RELATED PRAYERS: Chaplet of St Anthony … Continue reading Unfailing Prayer to St Anthony of Padua, the Miracle Worker

A Prayer for Those Suffering with Cancer | For Mary’s Intercession

https://youtu.be/xalOcS9FLhM A Prayer for Those Suffering with Cancer | For Mary's Intercession prayerforhealing #cancer #thecatholiccrusade A prayer to Mary, the Mother of God for her intercession with her divine son, Jesus, for His healing upon those suffering with cancer. RELATED PRAYERS: Prayer to St Peregrine (Patron Saint of Cancer Patients) - https://youtu.be/feemAhLjiVY Novena to St … Continue reading A Prayer for Those Suffering with Cancer | For Mary’s Intercession

The 3 Hail Mary Novena | A Powerful Daily Novena

https://youtu.be/sS901VOitww The 3 Hail Mary Novena - A Powerful Daily Novena Our Blessed Mother promised to Saint Gertude the following: "To any soul who faithfully prays the Three Hail Marys, I will appear at the hour of death in a splendor of beauty so extraordinary that it will fill the soul with heavenly consolation." This … Continue reading The 3 Hail Mary Novena | A Powerful Daily Novena

Prayer for Peace in the World | Pope John Paul II Peace Prayers

https://youtu.be/sYNVFA3t5bI Prayer for Peace in the World | Pope John Paul II Peace Prayers A compilation of prayers honoring and worshipping the Sacred Heart of Jesus, including the Litany of the Sacred Heart of Jesus, Act of Reparation to the Sacred Heart of Jesus, the Memorare to the Sacred Heart of Jesus, Prayer of Adoration … Continue reading Prayer for Peace in the World | Pope John Paul II Peace Prayers

SOLEMNITY OF THE IMMACULATE CONCEPTION

SOLEMNITY OF THE IMMACULATE CONCEPTION O Mary, our Immaculate Mother,On your feast day I come to you,And I come not alone:I bring with me all those with whom your Son entrusted to me,In this city of Rome and in the entire world,That you may bless them and preserve them from harm.I bring to you, Mother, … Continue reading SOLEMNITY OF THE IMMACULATE CONCEPTION

അമലോത്ഭവമാതാവിനോടുള്ള ജപം

അമലോത്ഭവമാതാവിനോടുള്ള ജപം തിരുനാൾ ഡിസംബർ 8. എത്രയും പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവ കന്യകയും എന്റെ പ്രിയപെട്ട മാതാവുമായ മറിയമേ ! എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മയും ത്രിലോക റാണിയും, പാപികളുടെ മദ്യസ്ഥയും ശരണവും, സങ്കേതസ്ഥാനവുമായ അങ്ങേ ആശ്രയത്തിൽ എല്ലാവരിലും പാപിയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഓടിവരുന്നു. മഹാറാണി ! അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇന്നാൾവരെയും എനിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്മകളെക്കുറിച്ച് അങ്ങേയ്ക്ക് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രേത്യേകം, പലപ്പോഴും നാശകരമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രെക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടും അങ്ങയെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. 🌹🙏✝️🔥

Powerful Marian Deliverance, Protection and Healing Prayer, Using Marian Virtues, Marian Dogmas

https://youtu.be/ezf7LZ_JFUk Powerful Marian Deliverance, Protection and Healing Prayer, Using Marian Virtues, Marian Dogmas Mary's reference from the book of Genesis promises that She will crush the head of the Enemy of our soul. "The glorious Mother of God, the Virgin Mary, commands you; she who by her humility and from the first moment of her … Continue reading Powerful Marian Deliverance, Protection and Healing Prayer, Using Marian Virtues, Marian Dogmas

Protection Prayer To St Michael The Arch Angel Against Jezebel Spirits. Courage, Trust, Faith, Heal

https://youtu.be/wfZj2BbOUCQ Protection Prayer To St Michael The Arch Angel Against Jezebel Spirits. Courage, Trust, Faith, Heal. Enjoy The Powerful Shield Of St Michael… A Powerful Protection Against The Jezebel Spirits Attacking Gods Children, Especially Those Working In His Vineyard.. Keep the Prayer running, As St Michael Builds A Formidable Hedge Around Your Habitat With His … Continue reading Protection Prayer To St Michael The Arch Angel Against Jezebel Spirits. Courage, Trust, Faith, Heal

Deliverance / Inner healing prayer to overcome fear, worries, anxieties. Courage, hope and wisdom

https://youtu.be/J42_XCCq7os Deliverance / Inner healing prayer to overcome fear, worries, anxieties. Courage, hope and wisdom! Are you living in constant fear, worry and anxiety?Panic attacks? Here is a prayer towards freedom, faith and hope. ===================Invocation 33 times.. May the Holy Blood of Jesus and Holy Blood of Mother Mary bind up and cast out every … Continue reading Deliverance / Inner healing prayer to overcome fear, worries, anxieties. Courage, hope and wisdom

Memorare Chaplet | Prayer in Difficult Times

https://youtu.be/vVc782kcDds Memorare Chaplet | Prayer in Difficult Times This little-known Memorare Chaplet has been known to be prayed in difficult times. It was revealed to a humble visionary from the Philippines 🇵🇭in 2017. You may also say it to simply go deeper in prayer to Jesus through Mary. It consists of 7 decades of eleven … Continue reading Memorare Chaplet | Prayer in Difficult Times

Powerful Miracle Prayer to St Jude – Hopeless and Impossible cases

https://youtu.be/2Czg5yT9mvM Powerful Miracle Prayer to St Jude - Hopeless and Impossible cases Most holy apostle, St. Jude, faithful servant and friend of Jesus, the Church honors andinvokes you universally as the patron of hope. Please intercede on my behalf. Make use of that particular privilege given to you to bring hope, comfort, and help where … Continue reading Powerful Miracle Prayer to St Jude – Hopeless and Impossible cases

Panalangin sa Umaga Pagkagising: Kasama Mo Ang Panginoon • Tagalog Morning Prayer (Josue 1:9)

https://youtu.be/e9RVaQkU6K0 Panalangin sa Umaga Pagkagising: Kasama Mo Ang Panginoon • Tagalog Morning Prayer (Josue 1:9) Dasal at Panalangin Pagkagising sa Umaga with VoiceoverTagalog Morning Prayer and Morning Offering Upon Waking UpTagalog Prayer Before You Start Your Day 📕 Buy Tagalog Catholic Bible (Lazada): https://bit.ly/2PrI9lL 🌤 Mga Panalangin sa Umaga https://youtube.com/playlist?list=PLO… Isang bagong umaga ang sumasaatin, … Continue reading Panalangin sa Umaga Pagkagising: Kasama Mo Ang Panginoon • Tagalog Morning Prayer (Josue 1:9)

Prayer to Saint Jude Thaddeus for Urgent Financial Help

https://youtu.be/1s-c9iezQzs Prayer to Saint Jude Thaddeus for Urgent Financial Help Do you want us to pray for you? Click the link to join our Exclusive Membership https://www.youtube.com/channel/UC1FN... As a member of our Live Rosary, you will get exclusive live Rosary Prayer for your personal intentions every week. We will offer Holy Mass once a week … Continue reading Prayer to Saint Jude Thaddeus for Urgent Financial Help

Prayer Before Bedtime – A Beautiful Prayer to End the Day – Daily Prayers

https://youtu.be/EFuV2i1a3do Prayer Before Bedtime - A Beautiful Prayer to End the Day - Daily Prayers spiritualjourney #bedtimeprayers #prayertoendyourday Also Watch Morning Prayer - A prayer to start the day with God's Blessings , Link Belowhttps://youtu.be/nl7Sqvcd44g Watch Prayer to Bless Our Home and Family - Daily Prayers | Family Prayer, Link Belowhttps://youtu.be/vNsqRVxKTP4 Also Watch A Prayer … Continue reading Prayer Before Bedtime – A Beautiful Prayer to End the Day – Daily Prayers

The Most Powerful Healing Prayer by St. Padre Pio

https://youtu.be/gLIjml_Kfmw The Most Powerful Healing Prayer by St. Padre Pio Please SUBSCRIBE for more prayers.Dear Brothers and Sisters, this prayer was written by St. Padre Pio himself. We are told that he believed that many people got healed through this prayer. You can say it for yourself or anyone else that needs healing. Please say … Continue reading The Most Powerful Healing Prayer by St. Padre Pio

The Chaplet of Divine Mercy in Song (Complete)

https://youtu.be/p5TGfisOKMM The Chaplet of Divine Mercy in Song (Complete) To Order this on CD: https://www.trishshort.com/product-pa... Subscribe to this channel: https://www.youtube.com/user/DivineMe... Subscribe to Trish Short channel: https://www.youtube.com/channel/UCyxv... Chaplet of Divine Mercy in Song with Additional Prayers:https://youtu.be/HKlOLyYs3Os For more information on Divine Mercy – https://www.divinemercy.org PLEASE NOTE: All rights are reserved by the copyright holder, and duplication … Continue reading The Chaplet of Divine Mercy in Song (Complete)

Best Prayers To Fall Asleep | Peaceful Bible Sleep Talk Down To Invite God’s Presence

https://youtu.be/yIhI8vkNgnk Best Prayers To Fall Asleep | Peaceful Bible Sleep Talk Down To Invite God's Presence For more prayers 👉 SUBSCRIBE & ENABLE 🔔 to our Prayer channel https://www.youtube.com/channel/UCvu6… You can stream Grace for Purpose Motivation and listen from anywhere:AppleMusic/iTunes: https://cutt.ly/jd1eSYgAlso available on Spotify | Youtube Music | iTunes | Amazon Music | Tidal 👉 … Continue reading Best Prayers To Fall Asleep | Peaceful Bible Sleep Talk Down To Invite God’s Presence