പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ജനനതിരുനാൾ ആശംസകൾ, Status Video

https://youtu.be/4phrnT5WYPo പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ജനനതിരുനാൾ ആശംസകൾ, Status Video

മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ | Assumption of the Blessed Virgin Mary | Status Video

https://youtu.be/QoX0fPVTQgo മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ തിരുനാൾ | Assumption of the Blessed Virgin Mary | Status Video

Feast of St Jude, Status Video, October 28 | വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ, ഒക്ടോബർ 28

https://youtu.be/E7k1b60C-mY Feast of St Jude, Status Video, October 28 | വിശുദ്ധ യൂദാശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ, ഒക്ടോബർ 28

September 8 മാതാവിന്റെ ജനനതിരുനാൾ ആശംസകൾ | Malayalam Devotional song of Mother Mary Whatsapp Status

https://youtu.be/tW6zUoRZMBw September 8 മാതാവിന്റെ ജനനതിരുനാൾ ആശംസകൾ | Malayalam Devotional song of Mother Mary Whatsapp Status

നിത്യപുരോഹിതനീശോയെ | Priest’s day dance

https://youtu.be/eNd7_z65Ma0