Category: Catholic Prayers

വി. ലുയിസ് ഡി മോർഫോർട്ടിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

🌿🌹🕯🕯🕯🙏🕯🕯🌹🌿 വിശുദ്ധ ലുയിസ് ഡി മോർഫോർട്ടിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ♥️〰️〰️🔥〰️〰️🔥〰️〰️♥️ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള യേശുവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കവി ഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് എന്നെ അനുവദിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ അടിമത്തമെന്ന ഭക്താഭ്യാസം വഴി അങ്ങ് അവിടുത്തെ അമ്മയെ എനിക്കു നല്കി. മാതാവിലൂടെ അങ്ങ് എന്നിലേക്കു വർഷിച്ച കൃപാവരങ്ങൾ എത്ര അന വധിയാണ് നാഥാ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ അമ്മയത്രേ എനിക്ക് ഉറ പുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥ. എന്റെ […]

കുമ്പസാരത്തിനുള്ള ജപം… സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും…

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തോടും, നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹന്നാനോടും, ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോടും, വിശുദ്ധ പൗലോസിനോടും, വിശുദ്ധ തോമായോടും സകല വിശുദ്ധരോടും, പിതാവേ, അങ്ങയോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. വിചാരത്താലും, വാക്കാലും, പ്രവൃത്തിയാലും ഞാൻ വളരെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻറെ പിഴ, എൻറെ പിഴ, എൻറെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും, പ്രധാന മാലാഖയായ വിശുദ്ധ മിഖായേലിനോടും, […]

പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന

🌿🌹🕯🕯🕯🙏🕯🕯🌹🌿 പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അതിവിശിഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന. ❇️〰️〰️♥️〰️〰️♥️〰️〰️❇️ സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി. 1. പ്രഭയോലും സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി, ദേവമാതേ നീ അനുഗൃഹീത,പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേ ധധ്യേ, സ്വർഗ്ഗവിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ, 2. ഗ്രബിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി, മോദമോടതു നീ സ്വീകരിച്ചു,മർത്ത്യനു ശാന്തിക്കുറപ്പേകിയല്ലോ,ഹവ്വതൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ. 3. അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയു നീ,അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകു തായേ, സർവ്വരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ,സമ്പൂർണ്ണമോദം യാചിച്ചു ഞങ്ങൾ, 4. ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ,നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ,നീ വഴി […]

Prayer to the Holy Innocents

Prayer to the Holy Innocents The Prayer to the Holy Innocents is a prayer to the infants of Bethlehem, the very first Christian martyrs, who were slaughtered at the orders of King Herod, who was seeking to eliminate the Baby Jesus, who Herod saw as a threat to […]

A Prayer for the Dying

A Prayer for the Dying A Prayer For The Dying | A petition to the Lord for mercy upon all those in the world those who will die on this day, as well as for any specific soul nearing death whom you wish to spiritually adopt and pray […]

A Prayer For Daily Neglects

A Prayer For Daily Neglects “A Prayer for Daily Neglects” is a prayer offering the Sacred Heart of Jesus to the Eternal Father in reparation for our sins, faults and spiritual neglects. This prayer is often prayed daily prior to bedtime. An examination of conscience is also recommended […]

റംശാ | സായാഹ്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ | Ramsa | Yamaprarthanakal

സീറോ-മലബാര്‍ സഭയുടെ യാമപ്രാര്‍ത്ഥന റംശാ | സായാഹ്ന പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍   (പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു) കാര്‍മ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3 പ്രാവശ്യം)സമൂ: ആമ്മേന്‍. (3 പ്രാവശ്യം)കാര്‍മ്മി: ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കു സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും.സമൂ: ആമ്മേന്‍.കാര്‍മ്മി: സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, / (സമൂഹവും ചേര്‍ന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ /അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങു പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍ .സ്വര്‍ഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ/ അങ്ങയുടെ സ്തുതിയുടെ മഹത്വത്താല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗവും […]

Sapra, SyroMalabar Rite / സപ്രാ, സീറോമലബാർ ക്രമം | യാമ പ്രാർത്ഥനകൾ

സപ്രാ (സാധാരണ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കേണ്ട കര്‍മ്മക്രമം)       മ്‌ശം: നമുക്കു പ്രാര്‍ത്ഥിയ്ക്കാം, സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ.   (ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്ലോസാ ഇല്ലെങ്കില്‍ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചൊല്ലുന്നു)   സ്ലോസാ   കാര്‍മ്മി: കര്‍ത്താവേ, സൃഷ്ടികളെല്ലാം ആനന്ദപൂര്‍വ്വം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചാരാധിയ്ക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ അനന്തവും അഗ്രാഹ്യവുമായ കാരുണ്യത്താല്‍ അങ്ങ് അവയെ സൃഷ്ടിച്ചു; അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടികള്‍ക്കു കാരണഭൂതനും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകനുമായ കര്‍ത്താവേ, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സര്‍വ്വേശ്വരാ, […]

Guardian Angel Chaplet

Guardian Angel Chaplet The Guardian Angel Chaplet is a chaplet intended for giving glory to the Most Holy Trinity in thanksgiving for His assignment of your guardian angel, whose guidance and protection is with upon you during your entire life on earth, and for the protection of Saint […]

The Miracle Prayer

The Miracle Prayer “The Miracle Prayer” is a powerful prayer to Christ Jesus, offering repentance and contrition of one’s sins, forgiveness of all others for their offenses, renouncement of Satan and all evil, and offering oneself entirely to Jesus, with the assistance and prayers of Our Blessed Mother, […]