ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus MALAYALAM | POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS

https://youtu.be/DYzpKSvvKI8 ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus MALAYALAM | POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS ഈശോമിശിഹായ്ക്കു സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ … ഈ പ്രാർത്ഥന വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus -MALAYALAM| POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS ഈശോയിൽ സ്നേഹത്തോടെ… ജോൺ ജോഫിൻ & LITTLE GOODNESS FAMILY _______ OUR CONTACT DETAILS _______ MY WHATS … Continue reading ഉണ്ണീശോയോടുള്ള നൊവേന | Novena Prayers to Infant Jesus MALAYALAM | POWERFUL NOVENA TO INFANT JESUS

Novena for the Holy Souls in Purgatory | (Prayers for ALL 9 Days)

https://youtu.be/7b35JLy1H-g Novena for the Holy Souls in Purgatory | (Prayers for ALL 9 Days) Use the Time Stamps to forward video to desired novena day.Litany for the Poor Souls in Purgatory - https://youtu.be/E_8RC0kIpFQ The Novena for the Holy Souls in Purgatory was composed by St Alphonsus Liguori and is generally prayed during the nine-day period … Continue reading Novena for the Holy Souls in Purgatory | (Prayers for ALL 9 Days)

Healing Novena of St John Paul II (Prayers for All 9 Days)

https://youtu.be/iilnAnFFVis Healing Novena of St John Paul II --- (Prayers for All 9 Days) See Time Stamps Below To Select A Specific Day of the Novena * The "Healing Novena for the Intercession of Saint John Paul II" is a nine-day prayer devotion imploring the powerful intercession of St. John Paul II for physical, emotional, … Continue reading Healing Novena of St John Paul II (Prayers for All 9 Days)

Kochuthresia Novena Day 9 | Little Flower Novena Malayalam, September 30

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ഒമ്പതാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 30 💐 പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു .അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിലും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു . ഈപുത്രന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവാല്‍ ഗര്‍ഭസ്ഥനായി കന്യാമറിയത്തില്‍ നിന്നു പിറന്നു, പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്‍റെ കാലത്ത് പീഡകള്‍ സഹിച്ച് ,കുരിശില്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് ,മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ;പാതാളത്തില്‍ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 9 | Little Flower Novena Malayalam, September 30

Kochuthresia Novena Day 7 | Little Flower Novena Malayalam, September 28

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ഏഴാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 28 💐 പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 7 | Little Flower Novena Malayalam, September 28

Kochuthresia Novena Day 6 | Little Flower Novena Malayalam, September 27

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ആറാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 27💐 പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തില്‍ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 6 | Little Flower Novena Malayalam, September 27

Novena to St Faustina | (For: Sept 26 – Oct 4, 2022)

https://youtu.be/wx8QugOX9-c Novena to St Faustina | (For: Sept 26 - Oct 4, 2022) Novena to St Faustina - Prayer to Obtain Graces Through the Intercession of Saint Faustina This prayer is the same prayer said during the novena at the National Shrine of The Divine Mercy. RELATED PRAYERS: Saint Faustina's Prayer For Priests - https://youtu.be/51CHfHziLLIContinue reading Novena to St Faustina | (For: Sept 26 – Oct 4, 2022)

Kochuthresia Novena Day 5 | Little Flower Novena Malayalam, September 26

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ അഞ്ചാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 26 💐 പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി : ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ … Continue reading Kochuthresia Novena Day 5 | Little Flower Novena Malayalam, September 26

Kochuthresia Novena Day 3 | Little Flower Novena Malayalam, September 24

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ മൂന്നാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 24💐 മൂന്നാം ദിനം പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ✝️: ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും … Continue reading Kochuthresia Novena Day 3 | Little Flower Novena Malayalam, September 24

Kochuthresia Novena Day 1 | Little Flower Novena Malayalam, September 22

💐 വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ 2022 അനുഗ്രഹ നവനാൾ ഒന്നാം ദിനം / സെപ്റ്റംബർ 22💐 ഒന്നാം ദിനം പാവനാത്മവേ നീ വരണമേമാനസാമണി കോവിലിൽ….നായകാ ഞങ്ങൾ നാവിനാലങ്ങേസ്നേഹസംഗീതം പാടുന്നു… നിൻ പ്രകാശത്തിൻ രശ്മിയാലെന്റെഅന്ധകാരമകറ്റണേ…നിന്റെ ചൈതന്യശോഭയാലുള്ളംസുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ….സുന്ദരമാക്കി തീർക്കണേ (പാവനാത്മവേ) പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ✝️: ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമ്മേൻ എല്ലാവരും രക്ഷപെടണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, രക്ഷാകര സമൂഹത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേയ്ക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. വിശ്വാസപ്രമാണം സര്‍വ്വശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്‍റെയും … Continue reading Kochuthresia Novena Day 1 | Little Flower Novena Malayalam, September 22

കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അത്ഭുത നൊവേന | Fr. Starzon

https://youtu.be/jxqqOVZKPyM കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അത്ഭുത നൊവേന | Fr. Starzon NovenaSt. MarysBlessed mother mary prayerDifrent pictures of mother maryKurukkazhikkunna matjavinte novenaകുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിന്റെ നൊവേനമാതാവിന്റെ നൊവേനഅത്ഭുത നൊവേനമാതാവ്മദർ, ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്

Mother Teresa’s “Flying Novena” to Our Lady – (Emergency Novena)

https://youtu.be/FPrOVdAwwCI Mother Teresa's "Flying Novena" to Our Lady - (Emergency Novena) Mother Teresa's "Flying Novena" is also known as her famous "Emergency Novena". While most novenas are prayed for over a 9-day period, the Flying Novena (Emergency Novena) is intended for urgent matters in which immediate assistance is needed. It consists of praying The Memorare … Continue reading Mother Teresa’s “Flying Novena” to Our Lady – (Emergency Novena)

Novena to Our Lady of Mount Carmel | For: July 7-15, 2022

https://youtu.be/7rysuuRRB-4 Novena to Our Lady of Mount Carmel | For: July 7-15, 2022 † Novena to Our Lady of Mount Carmel † (prayer text below) | This novena prayer is by the Carmelite Sisters and should be prayed for 9 days for a special intention and for those preparing to make their vows. The Feast … Continue reading Novena to Our Lady of Mount Carmel | For: July 7-15, 2022

Novena to Saints Anne & Joachim – Parents of the Immaculate Conception

https://youtu.be/nXemsFaI4nE Novena to Saints Anne & Joachim - Parents of the Immaculate Conception † Novena to Saints Anne & Joachim † - Parents of the Immaculate Conception (prayer below). | While the Bible is silent in regards to these two saints, tradition tells us that Saint Joachim and Saint Anne are the parents of the … Continue reading Novena to Saints Anne & Joachim – Parents of the Immaculate Conception

Novena to St Peregrine – For Cancer & Miraculous Healing | (Pray for 9 Consecutive Days)

https://youtu.be/Pj2nDgOaxgU Novena to St Peregrine - For Cancer & Miraculous Healing | (Pray for 9 Consecutive Days) Novena to St Peregrine - For Cancer & Miraculous Healing | *Pray for 9 Consecutive DaysSt Peregrine is the patron saint of cancer patients and of those who are suffering from other life-threatening illnesses. St Peregrine suffered from … Continue reading Novena to St Peregrine – For Cancer & Miraculous Healing | (Pray for 9 Consecutive Days)

St Anthony Novena, Prayers for ALL 9 days

https://youtu.be/WrEUzuP4xkU St Anthony Novena - Prayers for ALL 9 days St Anthony Novena - See time stamps below to forward the video to a specific day of the novena. St Anthony is known as the "Saint of Miracles" and "Wonder Worker" on account of the many favors that God has favored him with. The St … Continue reading St Anthony Novena, Prayers for ALL 9 days

पेन्तेकोस्त Pentecost Novena 2022 l Day-1 Rev. Fr. Anil Dev, Matridham Ashram l SKRC

https://youtu.be/ZDjVAs62uWs पेन्तेकोस्त l Pentecost Novena 2022 l Day-1 I Rev. Fr. Anil Dev l Matridham Ashram l SKRC #पेन्तेकोस्त2022 #PentecostNovenaDay1 #FrAnilDevIMS #MatridhamAshram #SKRC shantikarajachannel PRAISE #THE #LORD… Send Your Prayer Request on 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 𝐍𝐮𝐦. +𝟵𝟭-𝟴𝟵𝟱𝟱𝟳𝟵𝟴𝟳𝟱𝟴 Please Don’t Forget To #Like , #Share & #Subscribe Our #Youtube CHANNEL “SHANTI KA RAJA’’ Don’t Forget To #Press Notification … Continue reading पेन्तेकोस्त Pentecost Novena 2022 l Day-1 Rev. Fr. Anil Dev, Matridham Ashram l SKRC

Holy Spirit Novena – Prayers for ALL 9 Days

https://youtu.be/frsiF1JYFuc Holy Spirit Novena - Prayers for ALL 9 Days The Novena to the Holy Spirit is typically prayed during the period between Ascension Thursday and Pentecost Sunday. In this novena, one prays for the Seven Gifts of the Holy Spirit (wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety and fear) and makes an act of consecration … Continue reading Holy Spirit Novena – Prayers for ALL 9 Days

ഡോൺ ഡോലിൻഡോക്ക് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത നൊവേന

(ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നൊവേന മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തതാണിത് . നൊവേന ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തവർ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് വായിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയുള്ള ഈശോയുടെ മനോഭാവം അറിയാൻ വളരെ സഹായിക്കും) ആമുഖം "ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ,ഞാനാണ് ; ഭയപ്പെടേണ്ട!” ഗലീലിക്കടലിൽ കൊടുങ്കാറ്റിനെ അതിജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യർ അവരുടെ നേരെ നടന്നടുക്കുന്ന ഈശോയെകണ്ട് ഭയന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്താനായി ഈശോ പറഞ്ഞതാണീ വാക്കുകൾ. ഇതുപോലെ വീശിയടിക്കുന്ന ചില കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, മാനുഷികമായ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരവും കാണാനാവാത്ത … Continue reading ഡോൺ ഡോലിൻഡോക്ക് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത നൊവേന

Divine Mercy Novena Malayalam Day 9

🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന - ഒമ്പതാം ദിവസം🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എന്ന്‍ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നവനാള്‍ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ നടത്തുവാനാണ് ദിവ്യനാഥന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ആവശ്യാനുസരണം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഇത് നടത്താവുന്നതാണെന്നും അവിടുന്ന് കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഫലപ്രദമായ ഈ നൊവേന പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കൂടെക്കൂടെ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ധ്യാനം 🔴⚪🔴 മന്ദതയില്‍ നിപതിച്ച ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്‍റെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുവരിക. … Continue reading Divine Mercy Novena Malayalam Day 9

Divine Mercy Novena Malayalam Day 8

🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന - എട്ടാം ദിവസം🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എന്ന്‍ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നവനാള്‍ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ നടത്തുവാനാണ് ദിവ്യനാഥന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ആവശ്യാനുസരണം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഇത് നടത്താവുന്നതാണെന്നും അവിടുന്ന് കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഫലപ്രദമായ ഈ നൊവേന പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കൂടെക്കൂടെ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ധ്യാനം 🔴⚪🔴 ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്‍റെ അടുക്കല്‍ … Continue reading Divine Mercy Novena Malayalam Day 8

Divine Mercy Novena Malayalam Day 7

🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന - ഏഴാം ദിവസം🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എന്ന്‍ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നവനാള്‍ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ നടത്തുവാനാണ് ദിവ്യനാഥന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ആവശ്യാനുസരണം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഇത് നടത്താവുന്നതാണെന്നും അവിടുന്ന് കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഫലപ്രദമായ ഈ നൊവേന പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കൂടെക്കൂടെ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ധ്യാനം 🔴⚪🔴എന്‍റെ കരുണയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്‍റെ … Continue reading Divine Mercy Novena Malayalam Day 7

Divine Mercy Novena Malayalam Day 6

🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന - ആറാം ദിവസം🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എന്ന്‍ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നവനാള്‍ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ നടത്തുവാനാണ് ദിവ്യനാഥന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ആവശ്യാനുസരണം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഇത് നടത്താവുന്നതാണെന്നും അവിടുന്ന് കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഫലപ്രദമായ ഈ നൊവേന പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കൂടെക്കൂടെ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ധ്യാനം 🔴⚪🔴എളിമയും ശാന്തതയുമുള്ളവരുടെയും കൊച്ചു കുട്ടികളുടേയും, ആത്മാക്കളെ ഇന്ന് എന്‍റെ സമീപെ … Continue reading Divine Mercy Novena Malayalam Day 6

Divine Mercy Novena Malayalam Day 5

🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ദൈവകാരുണ്യ നൊവേന - അഞ്ചാം ദിവസം🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪🔴⚪ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എന്ന്‍ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നവനാള്‍ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ നടത്തുവാനാണ് ദിവ്യനാഥന്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും, ആവശ്യാനുസരണം എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഇത് നടത്താവുന്നതാണെന്നും അവിടുന്ന് കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാല്‍ ഫലപ്രദമായ ഈ നൊവേന പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി കൂടെക്കൂടെ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും. ധ്യാനം 🔴⚪🔴കത്തോലിക്കാസഭയില്‍ നിന്നും വേര്‍പിരിഞ്ഞുപോയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് എന്‍റെ അടുക്കല്‍ കൊണ്ടുവരിക. … Continue reading Divine Mercy Novena Malayalam Day 5