അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന്…

'അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ' (സങ്കീ 19:12-13) അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കൽ മാത്രം ജീവിച്ചു മറഞ്ഞുപോകുന്നു. അതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നിസ്സാരങ്ങളല്ല. ലാസറിനെ ഗൗനിക്കാതിരുന്ന ധനവാനോ, എണ്ണ കരുതി വെക്കാതിരുന്ന കന്യകകളോ, താലന്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ മറച്ചുവെച്ചവനോ, അക്ഷന്തവ്യങ്ങളായ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തതായി തിരുവചനം എടുത്തുപറയുന്നില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ല. നിസ്സംഗത!! അതായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ … Continue reading അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന്…

Advertisement

REFLECTION CAPSULE, 3rd Sunday in Ordinary Time, Cycle C

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – January 23, 2022: Sunday “Being courageous, with the Grace of God, to overcome all the challenges that comes on our way to be a true follower of Christ and ‘In Spite Of’ difficulties, let us sculpt our lives as a beautiful masterpiece!” (Based on Neh 8:2-6, 8-10, 1 … Continue reading REFLECTION CAPSULE, 3rd Sunday in Ordinary Time, Cycle C

REFLECTION CAPSULE, Saturday of the 1st Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – January 15, 2022: Saturday “Being open to meet and experience the Lord, in our everyday – simple and ordinary – situations of life!” (Based on 1 Sam 9:1-4, 17-19; 10:1 and Mk 2:13-17 – Saturday of the 1st Week in Ordinary Time, Year II) An old lady loved … Continue reading REFLECTION CAPSULE, Saturday of the 1st Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE, Friday of the 1st Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – January 14, 2022: Friday “Holding on – firmly and with conviction – to do what is right always, and allowing the Lord to always be the King of our hearts” (Based on 1 Sam 8:4-7, 10-22 and Mk 2:1-12 – Friday of the 1st Week in Ordinary Time, … Continue reading REFLECTION CAPSULE, Friday of the 1st Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE, Thursday of the 1st Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – January 13, 2022: Thursday “Staying close to God, the Source of our Strength, and always being charged and powerful!” (Based on 1 Sam 4:1-10 and Mk 1:40-45 – Thursday of the 1st Week in Ordinary Time, Year II) “Beep, beep” came the sound of the mobile phone The … Continue reading REFLECTION CAPSULE, Thursday of the 1st Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE, Thursday of the 3rd Week in Advent

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – December 16, 2021: Thursday "Fearlessly holding on to the Lord and His ways, and thus living as joyful witnesses!" (Based on Isa 54:1-10 and Lk 7:24-30 – Thursday of the 3rd Week in Advent) A preacher was invited for a Missions Preaching, in a particular kingdom. >> The … Continue reading REFLECTION CAPSULE, Thursday of the 3rd Week in Advent

REFLECTION CAPSULE | Monday of the 3rd Week in Advent

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – December 13, 2021: Monday “Rooting out all pessimistic mind-sets, and focussing instead on growth in holiness and humility!” (Based on Num 24:2-7, 15-17 and Mt 21:23-27 – Monday of the 3rd Week in Advent) Once, a preacher was speaking the Word of God to a great crowd. As … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Monday of the 3rd Week in Advent

REFLECTION CAPSULE | Monday of the 1st Week in Advent

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 29, 2021: Monday “Glorifying God - with deep Faith and Trust – wherever we live, work and move about!” (Based on Isa 2:1 and Mt 8:5-11 – Monday of the 1st Week in Advent) A young man – new in town – was visiting a nearby church. … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Monday of the 1st Week in Advent

REFLECTION CAPSULE | Tuesday of the 34th Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 23, 2021: Tuesday “Allowing Jesus, the King of kings and the Lord of lords to adorn the Temple of our lives!” (Based on Dan 2:31-45 and Lk 21:5-11 – Tuesday of the 34th Week in Ordinary Time) "God himself cannot sink this ship!">> "The captain can, by … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Tuesday of the 34th Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE | Saturday of the 33rd Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 20, 2021: Saturday “Growing in our faith in the Resurrection and living in holiness and sanctity in a way to boldly proclaim this belief to all!” (Based on 1 Macc 6:1-13 and Lk 20:27-40 – Saturday of the 33rd Week in Ordinary Time) There is a story … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Saturday of the 33rd Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE | Feast of the Dedication of the Lateran Basilica

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 09, 2021: Tuesday “With the Grace of God, seeking to renew our love for the Lord, and growing in our duty, ‘to hold up the Church!’” (Based on the Feast of the Dedication of the Lateran Basilica) An interesting story is told by a tourist who was … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Feast of the Dedication of the Lateran Basilica

REFLECTION CAPSULE | Monday of the 32nd Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 08, 2021: Monday “Seeking God's Grace to live a life of forgiveness and trust!” (Based on Wis 1:1-7 and Lk 17:1-6 – Monday of the 32nd Week in Ordinary Time) There is a famous incident associated with Thomas Alva Edison, the renowned scientist. Edison and his team … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Monday of the 32nd Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE | 32nd Sunday in Ordinary Time, Year B

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 07, 2021: Sunday “Giving ourselves entirely to God and His people, by doing His Will at all times!” (Based on 1 Kings 17:10-16, Heb 9:24-28 and Mk 12:38-44 – 32nd Sunday in Ordinary Time, Year B) A money-collection drive was being been conducted in a particular Church … Continue reading REFLECTION CAPSULE | 32nd Sunday in Ordinary Time, Year B

REFLECTION CAPSULE | Friday of the 31st Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 05, 2021: Friday "Seeking to live our Christian Faith with greater enthusiasm and gusto!" (Based on Rom 15:14-21 and Lk 16:1-8 – Friday of the 31st Week in Ordinary Time) It was a Bible study class. The group was doing a study on the Book of Prophet … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Friday of the 31st Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE | Thursday of the 31st Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 04, 2021: Thursday “Experiencing the saving Power and Presence of the Lord, by realizing our state of being lost, and allowing the Lord, to find us!” (Based on 14:7-12 and Lk 15:1-10 – Thursday of the 31st Week in Ordinary Time) The Festival of Diwali is on, … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Thursday of the 31st Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE | Solemnity of All Saints

✝️💫 REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – November 01, 2021: Monday “Making a choice to preserve purity, even at the cost of one's life, and persevering in our faith, to live as a Saint!” (Based on the Solemnity of All Saints) The forests of northern Europe and Asia are home to a little animal called … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Solemnity of All Saints

REFLECTION CAPSULE | 31st Sunday in Ordinary Time, Year B

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – October 31, 2021: Sunday “Living under the banner of the two fundamental commands of Christian life - Love of God and Love of neighbour!” (Based on Deut 6:2-6, Heb 7:23-28 and Mk 12:28-34 – 31st Sunday in Ordinary Time, Year B) "Papa, do you love Jesus?" asked a … Continue reading REFLECTION CAPSULE | 31st Sunday in Ordinary Time, Year B

Bible Reflection | Luke 10, 17-20 | ലൂക്കാ 10, 17-20

ഈശോ അയച്ച 72 പേരും സന്തോഷത്തോടെ തിരികെയെത്തി. അവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കൾ പോലും അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈശോ അവരോട് പറയുന്നു സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അക്കാര്യത്തിൽ അല്ല, മറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ഉള്ളിൽ പേറേണ്ട ചിന്ത സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈശോയുടെ വാക്കുകളുടെ ധ്വനി. മൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കൊച്ചുത്രേസ്യ തന്റെ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു, "അമ്മച്ചി ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുമോ". അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, "നല്ല … Continue reading Bible Reflection | Luke 10, 17-20 | ലൂക്കാ 10, 17-20

REFLECTION CAPSULE | Friday of the 30th Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – October 29, 2021: Friday“Receiving the touch of the Lord, in order to be safe from being drowned, in the troubled waters of life!” (Based on Rom 9:1-5 and Lk 14:1-6 – Friday of the 30th Week in Ordinary Time) For our reflection today, we shall make a verse … Continue reading REFLECTION CAPSULE | Friday of the 30th Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE, Wednesday of the 30th Week in Ordinary Time

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – October 27, 2021: Wednesday“Responding to the invitation of the Lord to experience life with Him, in eternity, saying: ‘Plus Ultra – More Beyond’” (Based on Rom 8:26-30 and Lk 13:22-30 – Wednesday of the 30th Week in Ordinary Time) It is said that Hercules, the Greek mythological figure … Continue reading REFLECTION CAPSULE, Wednesday of the 30th Week in Ordinary Time

REFLECTION CAPSULE | 30th Sunday in Ordinary Time, Year B

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – October 24, 2021: Sunday “’In Spite Of’ the many challenges and difficulties, let us sculpt our lives - with the Grace of God - as a beautiful masterpiece!” (Based on Jer 31:7-9, Heb 5:1-6 and Mk 10:46-52 – 30th Sunday in Ordinary Time, Year B) An incident is … Continue reading REFLECTION CAPSULE | 30th Sunday in Ordinary Time, Year B

Being armed and ever-ready to serve in the Kingdom, with a sense of responsibility and commitment

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Oct 20, 2021: Wednesday “Being armed and ever-ready to serve in the Kingdom, with a sense of responsibility and commitment!” (Based on Rom 6:12-18 and Lk 12:39-48 – Wednesday of the 29th Week in Ordinary Time) An incident is reported that took place a few years ago. A … Continue reading Being armed and ever-ready to serve in the Kingdom, with a sense of responsibility and commitment

Growing in our love for the Word, by reading and reflecting daily, and living the Word, in all our daily activities of life

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Oct 18, 2021: Monday “Growing in our love for the Word, by reading and reflecting daily, and living the Word, in all our daily activities of life!” (Based on the Feast of St Luke, the Evangelist) A poor woman had lost her husband and was going through a … Continue reading Growing in our love for the Word, by reading and reflecting daily, and living the Word, in all our daily activities of life

Refining our Image of Christ, and with boldness and courage, singing from the depths of our hearts: ‘I have decided to follow Jesus!’

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – October 17, 2021: Sunday “Refining our Image of Christ, and with boldness and courage, singing from the depths of our hearts: ‘I have decided to follow Jesus!’” (Based on Isa 53:10-11, Heb 4:14-16 and Mk 10:35-45 – 29th Sunday in Ordinary Time, Cycle B) “I have decided to … Continue reading Refining our Image of Christ, and with boldness and courage, singing from the depths of our hearts: ‘I have decided to follow Jesus!’