സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ | Audio Bible Malayalam

സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ =============== (ഉല്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ :  പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും) ലിങ്കുകൾ ചുവടെയും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (ഒരുതവണമുഴുവൻ കേൾക്കാൻ 105 മണിക്കൂർ മാത്രം) ദൈവത്തിന്റെ പ്രീയ കുഞ്ഞേ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി മുഴുവൻകേൾക്കുക പഴയ നിയമം : OLD TESTAMENT ---------ഉല്പത്തി  https://youtu.be/lyTz91eCuREപുറപ്പാട് https://youtu.be/xuZzvaTXTwcലേവ്യർ  https://youtu.be/0bGGDAT4PCQസംഖ്യ  https://youtu.be/iNmD1gKZICsനിയമവാർത്തനം  https://youtu.be/s1mZ5xV1bncജോഷ്വ  https://youtu.be/ZxZw0-iqK_oന്യായാധിപന്മാർ  https://youtu.be/rWabKNRLBK0റൂത്ത്‌  https://youtu.be/AS_9e_5J4KI1 സാമുവൽ https://youtu.be/CpdyZla7J9A2 സാമുവൽ  https://youtu.be/LSfx6rlnGo81 രാജാക്കന്മാർ https://youtu.be/VpaLI5X3F7U2 രാജാക്കന്മാർ … Continue reading സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ | Audio Bible Malayalam

Advertisement

The Book Of Genesis: 24-30 (בראשית)

https://youtu.be/C2aglCJFSiA The Book Of Genesis: 24-30 (בראשית) “The dignity of the Scriptures is such that having for Author God Himself, they contain His most exalted mysteries, designs, and works.About the Savior of the human race, nothing is more fruitful and more significant than what is found throughout the entire Bible; and Jerome was right when … Continue reading The Book Of Genesis: 24-30 (בראשית)

കരുണകൊന്ത പുതിയ ഈണത്തിലും ഭാവത്തിലും

Lyrics Fr. Jaison Kanjiramparayil mcbs Music/ Fr mathews Payyappilly mcbs Singer/ Kester Chorus / Ramesh Murali, O.U Basheer, melin, rani, siji Orchestration/ Jickson jose Anoop Vazhakulam ( vandanam) Flute/ Rajesh cherthala Violin/ Francis Xavier Tabla/ Anand Studio/ Samji Audio Tracks & Riyan kochi Mixed & mastered/ Anil Anurag Video Editing/ Jerin joseകരുണകൊന്ത പുതിയ ഈണത്തിലും ഭാവത്തിലും

Full Audio Bible in Malayalam സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ

സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ =============== (ഉല്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ :  പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ) ലിങ്കുകൾ ചുവടെയും ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് താഴെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (ഒരുതവണമുഴുവൻ കേൾക്കാൻ 105 മണിക്കൂർ മാത്രം) ദൈവത്തിന്റെ പ്രീയ കുഞ്ഞേ ജീവിത കാലത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിന്റെആത്മാവിന്റെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി മുഴുവൻകേൾക്കുക പഴയ നിയമം : OLD TESTAMENT --------- ഉല്പത്തി  https://youtu.be/lyTz91eCuRE പുറപ്പാട് https://youtu.be/xuZzvaTXTwc ലേവ്യർ  https://youtu.be/0bGGDAT4PCQ സംഖ്യ  https://youtu.be/iNmD1gKZICs നിയമവാർത്തനം  https://youtu.be/s1mZ5xV1bnc ജോഷ്വ  https://youtu.be/ZxZw0-iqK_o ന്യായാധിപന്മാർ  https://youtu.be/rWabKNRLBK0Continue reading Full Audio Bible in Malayalam സമ്പൂർണ്ണ ഓഡിയോ ബൈബിൾ

The Little Number Of Those Who Are Saved (Saint Leonard Of Port Maurice) & The Sign Of The Cross

https://youtu.be/Cp0qQruMjqQ The Little Number Of Those Who Are Saved (Saint Leonard Of Port Maurice) & The Sign Of The Cross Saint Leonard of Port Maurice, O.F.M., (Italian: San Leonardo da Porto Maurizio) (born 20 December 1676, at Porto Maurizio on the Riviera di Ponente; died at the friary of St. Bonaventure, Rome, 26 November 1751) … Continue reading The Little Number Of Those Who Are Saved (Saint Leonard Of Port Maurice) & The Sign Of The Cross

The Book Of Job, The Holy Bible, Complete Audiobook

https://youtu.be/24OmFBSuOG4 The Book Of Job, The Holy Bible, Complete Audiobook The Book of Job is a book in the Ketuvim ("Writings") section of the Hebrew Bible (Tanakh), and the first poetic book in the Old Testament of the Christian Bible.[1] Addressing the problem of theodicy – the vindication of the justice of God in the … Continue reading The Book Of Job, The Holy Bible, Complete Audiobook

The Book Of Psalms, The Holy Bible, Complete Audiobook

https://youtu.be/Jg4AxTHc-40 The Book Of Psalms, The Holy Bible, Complete Audiobook The Book of Psalms, commonly referred to simply as Psalms or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and a book of the Christian Old Testament.[1] The title is derived from the Greek translation, ψαλμοί … Continue reading The Book Of Psalms, The Holy Bible, Complete Audiobook