യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി

ബൈബിളനുസരിച്ച് ആദമിൻ്റെ 77 ാം തലമുറയിലാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനം യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി 01. ആദം02. സേത്ത്03.എനോസ്04. കൈനാൻ05. മഹലേൽ06. യാരേദ്07. ഹെനോക്ക്08. മെത്തുസേലന്09. ലാമെക്ക്10. നോഹ 11. ഷേം12. അർഫക് സാദ്13. കൈ നാൻ14. ഷേലാ15. ഏബർ16. പേലെഗ്17. റവു18.സെറുഹ്19. നാഹോർ20. തേരാ21 അബ്രഹാം 22.ഇസഹാക്ക്23. യാക്കോബ് 24. യൂദാ25. പെരെസ്26. ഹെസ്റോൻ27. അർനി28. അദ്മിൻ29. അമിനാദാബ്30. നഹഷോൻ31. സാലാ32. ബോവാസ്33. ഓബദ്34. ജസ്സെ35. ദാവീദ് 36. നഥാൻ37. മത്താത്ത38 .മെന്നാ39. മെലെയാ40. എലിയാക്കിം41. യോനാം42. ജോസഫ്43. … Continue reading യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി

Isaiah 53, 5 Malayalam + All other Translations

Isaiah 53, 5 "5 But he was pierced for our transgressions;he was crushed for our iniquities;upon him was the chastisement that brought us peace,and with his wounds we are healed." Isaiah 53:5English Standard Version KJ21But He was wounded for our transgressions; He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, … Continue reading Isaiah 53, 5 Malayalam + All other Translations

John 1, Bible Project

https://youtu.be/XgslCbXOOIE John 1, Bible Project John begins his Gospel account by introducing Jesus as the Word of God, echoing the opening chapters of Genesis, where God created life through his spoken word. This beginning was good, but when God’s creatures rejected his instructions, all creation spiraled into death. The world needed a new beginning, so … Continue reading John 1, Bible Project

Mangalavartha | Annunciation

https://youtu.be/Me-P_tRaC4E Feasts: Bible Study Series by Rev. Dr Michael Karimattam തിരുനാളുകൾ: ബൈബിൾ പഠന പരമ്പര റവ. ഫാ. മൈക്കിൾ കാരിമറ്റം വിഷയം: മംഗളവാർത്ത