നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഒഴിവാക്കണോ? DO U WISH TO AVOID PURGATORY? Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/H7mm56ZRpIs 2 mins: നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഒഴിവാക്കണോ? DO U WISH TO AVOID PURGATORY? Fr Thomas Vazhacharickal This video is taken from online retreat no. 161 by Fr. Thomas Vazhacharickal 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് .പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ … Continue reading നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം ഒഴിവാക്കണോ? DO U WISH TO AVOID PURGATORY? Fr Thomas Vazhacharickal

Advertisement

ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം The problem when the Lord is with us! Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/1riKTx5T5_I 7 mins: ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം_The problem when the Lord is with us! Thomas Vazhacharickal This video is taken from online retreat no. 128 by Fr. Thomas Vazhacharickal 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് .പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ … Continue reading ദൈവം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം The problem when the Lord is with us! Thomas Vazhacharickal

വ്യഗ്രത ഒഴിവാക്കാൻ…| Worry Less, Pray More | Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/15UUUOhWSbQ വ്യഗ്രത ഒഴിവാക്കാൻ...| Worry Less, Pray More | Fr Thomas Vazhacharickal Fr. Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് .പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നല്ല ദൈവം നമുക്ക് … Continue reading വ്യഗ്രത ഒഴിവാക്കാൻ…| Worry Less, Pray More | Fr Thomas Vazhacharickal

ദൈവം മറഞ്ഞതല്ല, നീ മാറിയതല്ലേ? God Never Hides from You, Unless… Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/-iKWP7V1MOA ദൈവം മറഞ്ഞതല്ല, നീ മാറിയതല്ലേ? God Never Hides from You, Unless... Fr Thomas Vazhacharickal Fr. Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് .പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ … Continue reading ദൈവം മറഞ്ഞതല്ല, നീ മാറിയതല്ലേ? God Never Hides from You, Unless… Fr Thomas Vazhacharickal

തിരക്കുമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Too busy to pray? Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/R_eqgt76VTQ തിരക്കുമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Too busy to pray? Fr Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത്. പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ ചൈതന്യത്തിൽ … Continue reading തിരക്കുമൂലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Too busy to pray? Fr Thomas Vazhacharickal

സഭയും സഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്തിന് ? Relevance of the Church? Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/95W9ipuQ1ZM സഭയും സഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്തിന് ? Relevance of the Church? - Fr Thomas Vazhacharickal Fr. Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് .പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നല്ല … Continue reading സഭയും സഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും എന്തിന് ? Relevance of the Church? Fr Thomas Vazhacharickal

ദൈവകരുണയുടെ നവനാൾ – രണ്ടാം ദിവസം – Mount Nebo Retreat Center

https://youtu.be/vfpf4Lis44E Watch "ദൈവകരുണയുടെ നവനാൾ - രണ്ടാം ദിവസം - Mount Nebo Retreat Center" on YouTube

സാത്താനെ പുറംതള്ളിയ കുരിശുമരണം – Crucifixion of Jesus & Cosmic Exorcism – Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/zUk_lqfPnu0 Watch "സാത്താനെ പുറംതള്ളിയ കുരിശുമരണം - Crucifixion of Jesus & Cosmic Exorcism - Fr Thomas Vazhacharickal" on YouTube

Teresa of Avila, Interior Castle Spirituality 113 നാലാം സദനം 34 പൂർണ്ണ അർപ്പണം Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/2UnQhdd4N2o Teresa of Avila, Interior Castle Spirituality 113 നാലാം സദനം 34 പൂർണ്ണ അർപ്പണം Fr Thomas Vazhacharickal കലർപ്പില്ലാത്ത കത്തോലിക്കാ ആത്മീയതയുടെ ആഴങ്ങളും ഒൗന്നത്യങ്ങളും സ്വജീവിതത്തിൽഅനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വേദപാരംഗതയും വിശുദ്ധയുമായ ആവിലായിലെ അമ്മത്രേസ്യാ, ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെത്തേടുന്ന ആത്മീയാന്വേഷകർക്കായി, തന്റെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളെ ദൈവികവെളിപാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും വ്യക്തതയിലും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തോടെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് 1577 ൽ എഴുതിയ ആഭ്യന്തരഹർമ്മ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം സാർവ്വത്രികവും സാർവ്വകാലീനവുമായ മൂല്യമുള്ള ആത്മീയഗ്രന്ഥമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭൗതികജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ കീറാമുട്ടികളെ കൈകാര്യംചെയ്യുവാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ അറ്റകൈയ്ക്കുപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരുപാധിയായി മാത്രം … Continue reading Teresa of Avila, Interior Castle Spirituality 113 നാലാം സദനം 34 പൂർണ്ണ അർപ്പണം Fr Thomas Vazhacharickal

 കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ – Infants in the church- Fr. Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/eOZGu0QKdsQ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ - Infants in the church - Fr. Thomas Vazhacharickal Fr. Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് .പ്രസ്തുത വചന പ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരോ വീഡിയോയുടെയും അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നല്ല … Continue reading  കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ – Infants in the church- Fr. Thomas Vazhacharickal

Teresa of Avila, Interior Castle Spirituality 25 ഒന്നാം സദനം 18 താഴ്മയുടെ ഭാവം Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/6Ij6RzJUMNg Teresa of Avila, Interior Castle Spirituality 25 ഒന്നാം സദനം 18 താഴ്മയുടെ ഭാവം Fr Thomas Vazhacharickal കലർപ്പില്ലാത്ത കത്തോലിക്കാ ആത്മീയതയുടെ ആഴങ്ങളും ഒൗന്നത്യങ്ങളും സ്വജീവിതത്തിൽഅനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വേദപാരംഗതയും വിശുദ്ധയുമായ ആവിലായിലെ അമ്മത്രേസ്യാ,ആത്മാർത്ഥതയോടെ ദൈവത്തെത്തേടുന്ന ആത്മീയാന്വേഷകർക്കായി, തന്റെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളെദൈവികവെളിപാടിന്റെ വെളിച്ചത്തിലും വ്യക്തതയിലും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തോടെപങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് 1577 ൽ എഴുതിയ ആഭ്യന്തരഹർമ്മ്യം എന്ന ഗ്രന്ഥം സാർവ്വത്രികവുംസാർവ്വകാലീനവുമായ മൂല്യമുള്ള ആത്മീയഗ്രന്ഥമായി നിലകൊള്ളുന്നു.ഭൗതികജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെ കീറാമുട്ടികളെ കൈകാര്യംചെയ്യുവാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽഅറ്റകൈയ്ക്കുപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരുപാധിയായി മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട്പ്രാർത്ഥനയെയും ധ്യാനത്തെയും സമീപിക്കുകയെന്ന വല്ലാത്തൊരപചയം ഇൗ നാളുകളിൽ … Continue reading Teresa of Avila, Interior Castle Spirituality 25 ഒന്നാം സദനം 18 താഴ്മയുടെ ഭാവം Fr Thomas Vazhacharickal

ഹൃദ്യമായൊരു പ്രാർത്ഥനാ മാതൃക! – A beautiful prayer model! – Fr Thomas Vazhacharickal

https://youtu.be/GVRnyVKsTko 4 mins video: ഹൃദ്യമായൊരു പ്രാർത്ഥനാ മാതൃക! - A beautiful prayer model! - Fr Thomas Vazhacharickal Fr. Thomas Vazhacharickal റവ. ഡോ. തോമസ് വാഴചാരിക്കൽ Mount Nebo Retreat Centre YouTube Channel -https://www.youtube.com/channel/UCjfO​… 2020 ഏപ്രിൽ 14 നു ആരംഭിച്ച, ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന, ദിവസേനയുള്ള ഓൺലൈൻ ധ്യാനത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് Mount Nebo short Videos എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നത് . പ്രസ്തുത വചന … Continue reading ഹൃദ്യമായൊരു പ്രാർത്ഥനാ മാതൃക! – A beautiful prayer model! – Fr Thomas Vazhacharickal