അൽപ്പം ഉപ്പ് ഈരീതിയിൽ ബെഡ്‌റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ എത്രകടുത്തകഫക്കെട്ടും പമ്പകടക്കും

https://youtu.be/rhanM5Pg1jY അൽപ്പം ഉപ്പ് ഈരീതിയിൽ ബെഡ്‌റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ എത്രകടുത്തകഫക്കെട്ടും പമ്പകടക്കും അൽപ്പം ഉപ്പ് ഈരീതിയിൽ ബെഡ്‌റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ എത്രകടുത്തകഫക്കെട്ടും പമ്പകടക്കും @BaijusVlogsOfficial #baijusvlogs #drmanojjohnson #lifestyle #kaphakettu #kapham #kaphakettu_maaran

Advertisement

Telephone Medical Service Numbers by KCBC

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ടെലിഫോൺ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ KCBC നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ… Dr Sr Upasana - 9744883559 Dr Sr Pranitha - 9447829296 Dr Sr Jaya - 9526862025 Dr Sr Athulya - 9497780187 Dr Sr Alphonse - 8921084954 Dr Sr Bensy - 9747030731 Dr Sr Alphonsa - 9633126809 Dr Sr Tessin - 9947295890 Dr Sr Joslit … Continue reading Telephone Medical Service Numbers by KCBC

12 Disciples Retreat

12 Disciples Retreat by Fr. Saiju Thuruthiyil mcbs ARC Retreat Centre, Anickad P. O, Kottayam For Booking: +91954491352612 Disciples Retreat