കൈക്കുമ്പിളിൽ | Communion song | Thozhukaikkubilil | Yeshuvinte Swanthmakuvan

https://youtu.be/9IxoAR2zUkY തൊഴുകൈക്കുമ്പിളിൽ | Communion song | Thozhukaikkubilil | Yeshuvinte Swanthmakuvan Jesus#Song#Yeshuvinte Swanthmakuvan Lyrics: Baby John kalayanthaniMusic: Fr Antony Urulianickal CMISung by: Manju MenonOrchestration: Violin JacobAlbum: Yeshuvinte Swanthmakuvan Aswasalayam#Aluva#ArunUzhavoor

ഈ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി | Baby John Kalayanthani | Goodness TV

https://youtu.be/JssNB4cNk2w ഈ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി | Baby John Kalayanthani | Goodness TV