രാജാവിൻ മകൻ പിറന്നു | Joseph Pullankunnel

https://youtu.be/oDr86PJkhHY രാജാവിൻ മകൻ പിറന്നു | Joseph Pullankunnel TONE OF CHRIST MEDIAFr. Xavier Kunnumpuram mcbs toneofchristmedia #ChristianSongs #ChristianMusic Song | Rajavin Makan PirannuType | Christian DevotionalGenre | Christmas Carol SongLyric & Music | Joseph PullankunnelOrchestration & Mastering | Leo Sunny MutholapuramAudio- Visual Direction and Editing | Leo Sunny MutholapuramSinging | Meril Cyriac, Joice Francis, Joby Joy, … Continue reading രാജാവിൻ മകൻ പിറന്നു | Joseph Pullankunnel

Advertisement

Carol Song | Gloria Pattukal

https://youtu.be/Q-vrYwWRY9M Written and composed: Fr.Shaji ThumpechirayilCover Programing:Mixing Mastering and Harmony Arrangement: Joy Amala, Amala Digital Domain, Kanjirappally.Vocals: Thimothy Dal, Roshin Roy, Donald Sojan, Jisha Sojan,Anit George, Anandhi Dal, Analya Sunny, Nimisha Sabu, Sayana Sabu, Hanna Elizabeth Reji, Anitta JoseKeys: Justin BabyTeam Manager: Fr.Joseph Kollamparampil MCBSTeam Leader: Thimothy DalSpecial Thanks: Fr.Joseph Kochuveetil(Director, C30)Fr.Wilfichan Thekkeyalail(Vicar St.George Forane … Continue reading Carol Song | Gloria Pattukal