ത്രിയേക ദൈവരഹസ്യം എന്താണന്ന് മൂന്നു മിനിറ്റിൽ കേൾക്കാം | Fr Johnson Thekkadayil

https://youtu.be/MHoowyg8gb8 ത്രിയേക ദൈവരഹസ്യം എന്താണന്ന് മൂന്നു മിനിറ്റിൽ കേൾക്കാം - Fr Johnson Thekkadayil Topic - ത്രിയേക ദൈവരഹസ്യം എന്താണന്ന് മൂന്നു മിനിറ്റിൽ കേൾക്കാംDirected and Produced By Bethlehem TVVisit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​Subscribe Our Youtube Channelhttps://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​ bethlehemtv

Advertisement

വൈദീകർ എന്തിന് മെത്രാൻന്മാരെ അനുസ്സരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മാർപാപ്പ മതി

https://youtu.be/HO3jfzJ9UyQ വൈദീകർ എന്തിന് മെത്രാൻന്മാരെ അനുസ്സരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മാർപാപ്പ മതി Topic - വൈദീകർ എന്തിന് മെത്രാൻന്മാരെ അനുസ്സരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് മാർപാപ്പ മതിDirected and Produced By Bethlehem TVVisit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​Subscribe Our Youtube Channelhttps://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​ bethlehemtv

Fatima is Not ‘Just’ a Devotion by David Rodriguez | Fatima: Why the Time is Now!

https://youtu.be/pEre2o41F9U Fatima is Not 'Just' a Devotion by David Rodriguez | Fatima: Why the Time is Now! On June 2, 2022, The Fatima Center held an evening conference with David Rodriguez and Julia Meloni in Tulsa, Oklahoma.Download the slides for this talk at our website. Please help us spread the saving Message of Our Lady … Continue reading Fatima is Not ‘Just’ a Devotion by David Rodriguez | Fatima: Why the Time is Now!

മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് പിതാവ് വി. കുർബാനമദ്ധ്യേ നല്കിയ മനോഹരമായ വിശദീകരണം

https://www.facebook.com/SehionTV/videos/373007260999295/ അഭിവന്ദ്യ മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് പിതാവ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക രീതിയിൽ സിനഡ് തീരുമാനം അനുസരിച്ചും മാർപാപ്പയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ചുള്ള കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പറ്റിയും വി. കുർബാനമദ്ധ്യേ നല്കിയ മനോഹരമായ വിശദീകരണം...

APOSTOLIC LETTER / ANTIQUUM MINISTERIUM /

INSTITUTING THE MINISTRY OF CATECHIST Pope Francis established the lay ministry of catechist in the Catholic Church. In the apostolic letter “Antiquum Ministerium” (“Ancient Ministry”), Francis explained that the establishment of this lay ministry does not diminish in any way the mission of the bishop who is “the primary catechist in his diocese.” Rather, it … Continue reading APOSTOLIC LETTER / ANTIQUUM MINISTERIUM /

ഇതാണ് പ്രസാദവരം…!!! കത്തോലിക്കര്‍ പഠിക്കേണ്ട ബൈബിള്‍ – ഭാഗം 7 | Real Bible | Fr. Thomas Olikkarott

https://youtu.be/PXobyIEP-XQ ഇതാണ് പ്രസാദവരം...!!! കത്തോലിക്കര്‍ പഠിക്കേണ്ട ബൈബിള്‍ - ഭാഗം 7 | Real Bible | Fr. Thomas Olikkarott

തിരുസഭയുടെ കല്പനകൾ

1) ഞായറാഴ്ചകളിലും കടപ്പെട്ട തിരുനാളുകളിലും മിഴുവൻ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളണം. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വിലക്കപ്പെട്ട വേലകൾ ചെയ്യരുത്. 2) ആണ്ടിലൊരിക്കലെങ്കിലും കുമ്പസാരിക്കുകയും പെസഹാക്കാലത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യണം. 3) നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയും വിലക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യണം. 4) വിലക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് വിവാഹം ആഘോഷിക്കുകയോ തിരുസഭ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി വിവാഹം നടത്തുകയോ ചെയ്യരുത് . 5) ദൈവാലയത്തിനും ദൈവ ശ്രുശ്രുഷികർക്കും വൈദികാദ്ധ്യക്ഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പതവാരവും മറ്റ് ഓഹരികളും കൊടുക്കണം.