അച്ചായത്തി പെൺകുട്ടികളെ ഇത്ര പെട്ടന്ന് ലൗ ജിഹാദിൽ പെടുത്തുന്നതെന്തുണ്ട് ? Fr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/dhRjSR8RmG0 അച്ചായത്തി പെൺകുട്ടികളെ ഇത്ര പെട്ടന്ന് ലൗ ജിഹാദിൽ പെടുത്തുന്നതെന്തുണ്ട് ? - Fr Antony Tharekadavil അച്ചായത്തി പെൺകുട്ടികളെ ഇത്ര പെട്ടന്ന് ലൗ ജിഹാദിൽ പെടുത്തുന്നതെന്തുണ്ട് ?Directed and Produced By Bethlehem TVVisit For More Videos http://www.bethlehemtv.org​​​​​​​​​Subscribe Our Youtube Channelhttps://youtube.com/c/BethlehemTVindia​​ bethlehemtv #lovejihad #jihad

Advertisement

മലയാള സിനിമയിലെ ക്രിസ്തുവിരോധംI Anti-Christian Attitudes of Malayalam Films I Fr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/URSuyqciZOc മലയാള സിനിമയിലെ ക്രിസ്തുവിരോധം I Anti-Christian Attitudes of Malayalam Films I Fr Antony Tharekadavil

Transubstantiation II എന്താണ് സത്താമാറ്റം? II നേർവഴിയേ 26 II Fr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/SptwaGKoe4Q Transubstantiation II എന്താണ് സത്താമാറ്റം? II നേർവഴിയേ 26 II Fr Antony Tharekadavil https://youtu.be/rjNSD4_3YIY Eucharist & Transubstantiation II ദിവ്യകാരുണ്യവും സത്താമാറ്റവും II Fr Antony Tharekadavil II

അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുറാനും ഭൂമിയിലെ ഖുറാനും II Quran of Allah and the Earthly Quran II

https://youtu.be/Du6HrEGX9yw അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുറാനും ഭൂമിയിലെ ഖുറാനും II Quran of Allah and the Earthly Quran II

യേശുക്രിസ്തു തുപ്പിയിട്ടില്ലേ? II Jesus Spitting II Fr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/RLKCXn_GnEc യേശുക്രിസ്തു തുപ്പിയിട്ടില്ലേ? II Jesus Spitting II Fr Antony Tharekadavil

എട്ടുകാലിയും തക്കിയയും മറിയംബീവിയും II What is Gospel? II Fr Antony Tharekadavil II Nervazhiye 21

https://youtu.be/l_mIQ4TALEw എട്ടുകാലിയും തക്കിയയും മറിയംബീവിയും II What is Gospel? II Fr Antony Tharekadavil II Nervazhiye 21

Muruna II മുറൂന II നേർവഴിയേ 17 II Taqqiyya II Kitman II Tawriya II Fr Antony Tharekadavil II

https://youtu.be/xtzvP_mZh4g Muruna II മുറൂന II നേർവഴിയേ 17 II Taqqiyya II Kitman II Tawriya II Fr Antony Tharekadavil II

ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുമോ? | Difficult Texts in Old Testament | Nervazhiye 12 Dr Antony Tharekadavil

https://youtu.be/QesRN3fjPwM ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുമോ? | Difficult Texts in Old Testament | Nervazhiye 12 Dr Antony Tharekadavil # way എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രൂരത തോന്നിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്? ബിസി പത്തംനൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് മുതലുള്ള വിവരങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്. അക്കാലത്തെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമികത ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമിക മാനദണ്ഡങ്ങളുപയോഗിച്ച് അളന്നശേഷം ഇന്ന് ആ ഗ്രന്ഥത്തെ വിധിക്കുന്നത് യുക്തിഹീനമാണ്. അന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന് ചുറ്റും പൊതുവേയുണ്ടായിരുന്ന ധാർമിക ചിന്തകളേക്കാൾ ഉന്നതമായ ധാർമിക … Continue reading ദൈവം കൊല്ലാൻ പറയുമോ? | Difficult Texts in Old Testament | Nervazhiye 12 Dr Antony Tharekadavil